Hoppa till innehåll

Osteoporos grundkurs

Detta är en kurs som täcker grundläggande delar inom osteoporos såsom benbiologi, frakturrisklära, bentäthetsmätning (DXA), utredning av sekundär osteoporos och behandling. Kursen uppfyller bland annat delmål c11 respektive STc11 för ST i Ortopedi.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Osteoporos grundkurs

Kursen ges av: Svensk Frakturprevention AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kursavgift: 3900 kr + moms. I kursavgiften ingår boken ”Osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok, Studentlitteratur 2023″. Skickas hem före kursstart.
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230137
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 17 maj 2024
Kursplats: Digital kurs
Sista anmälningsdatum: 17 april 2024

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Allmänmedicin, Internmedicin, Ortopedi, Reumatologi

2. Behovsbeskrivning

Då osteoporos är ett underdiagnostiserat och underbehandlat hälsoproblem finns ett stort behov av att öka uppmärksamheten och kunskapen om hur man identifierar och behandlar patienter. I en nyligen utförd större studie (SCOPE 2019) från det internationella osteoporossällskapet IOF kunde man se att Sverige låg i topp med högst incidens av höftfrakturer bland kvinnor i EU. Däremot stod Sverige ut i samma studie med osedvanligt tydliga riktlinjer och förutsättningar för att förbättra vården.

Evidensen för samtliga steg beträffande identifiering, frakturriskbedömning och behandling av osteoporos är mycket hög.

Läkemedelsverket uppdaterade sina behandlingsrekommendationer om osteoporos i april 2020.

I januari 2021 publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer om osteoporos. Där rekommenderas sjukvården skapa vårdkedjor för att öka antalet frakturpatienter som får läkemedelsbehandling för att förebygga nya frakturer. Trots att effektiva och välbeprövade läkemedel finns tillgängliga, får idag endast en minoritet av äldre kvinnor med tidigare osteoporosfraktur läkemedelsbehandling.

Socialstyrelsen verkar för att fler patienter får rätt behandling. Runt om i Sverige startas nu vårdkedjor där äldre frakturpatienter identifieras, utreds och vanligen remitteras till primärvården för behandling.

Under våren 2021 publicerades Personcentrerade Sammanhållna Vårdförlopp om Osteoporos och Svenska Osteoporossällskapet publicerade ett nytt Vårdprogram. Sammantaget gör detta att nya förutsättningar skapas inom osteoporosområdet.

Befintlig evidens, samt nedanstående riktlinjer, behandlingsrekommendationer och vårdförlopp kommer att diskuteras under kursen.

Nationella riktlinjer: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/rorelseorganens-sjukdomar/

Läkemedelsverkets riktlinjer: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ny-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-vid-osteoporos-for-att-forhindra-benskorhetsfrakturer

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp om osteoporos: https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/210224_V%C3%A5rdf%C3%B6rlopp_Osteoporos_Publ.pdf

Svenska osteoporossällskapets vårdprogram för osteoporos

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge en grundläggande kunskap om identifiering, utredning och behandling av patienter med osteoporos.

Resultat för deltagaren

Målbeskrivning:

 • Kunna redogöra för bakomliggande benbiologi och fysiologi relaterat till osteoporos.
 • Kunna beskriva och analysera frakturriskbedömning och frakturepidemiologi ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Kunna lista och redogöra översiktligt för samtliga nationella riktlinjer inom identifiering av riskpatienter (frakturkedjor) samt rekommenderade behandlingsstrategier.
 • Kunna beskriva de olika metoderna för bentäthetsmätning (DXA) och identifiering av kotkompressioner (VFA).
 • Kunna redogöra för en basal utredning av primär osteoporos.
 • Kunna redogöra för en basal utredning inom sekundär osteoporos och identifiera patienter med behov av kompletterande utredning och remittering till specialistenhet.
 • Kunna redogöra för behandling med antiresorptiva osteoporosläkemedel.
 • Kunna beskriva behandling med anabola osteoporosläkemedel.

Resultat för patient och samhället

Större kunskap om identifiering, utredning och djup kunskap om de olika behandlingsstrategier som finns ger större möjlighet till en skräddarsydd vård som gynnar den enskilde patienten.  Kursen ger även en kunskapsbas som kan bidra till att omhändertagandet av osteoporospatienter förbättras organisatoriskt t ex med hjälp av förbättrade frakturkedjor. Sådana förbättringar i organisationen kommer även mest sannolikt att bidra till en förbättrad vårdkvalitet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin: b3, c4*, c5*, c8* respektive STc4*, STc5*, STc8*

Endokrinologi: b3, c2, c3, c4, c6 respektive STc2, STc3, STc4, STc6

Internmedicin: b3, c2, c3, c4 respektive STc2, STc3, STc4

Geriatrik: b3, c2, c3, c4, c6, c7, c8, c10 respektive STc2, STc3, STc4, STc6, STc7, STc8, STc10

Ortopedi: b3, c11 respektive STb3, STc11

Reumatologi: b3, c6 respektive STb3, STc6

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning

4. Program

Schema

08:00 Registrering
08:15 Välkommen och introduktion
08:30 Benbiologi – Andreas Kindmark
09:20 Paus
09:45 Epidemiologi och frakturrisklära – Kristian Axelsson
11:00 Bentäthetsmätning DXA/VFA – Andreas Kindmark
12:00 Lunch
13:00 Osteoporosutredning i praktiken/sekundär osteoporos – Märit Wallander
14:00 Paus
14:30 Behandling av osteoporos – Mattias Lorentzon
16:30 Examination/avslutning

Kliniska falldiskussioner och möjlighet till frågestund kommer att ingå i samtliga föreläsningar.

Föreläsare:
Andreas Kindmark, Professor, Överläkare, sektionen för Endokrinologi & Diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kristian Axelsson, Medicine doktor, ST-läkare, Närhälsan, Norrmalms vårdcentral, Skövde
Märit Wallander, Medicine doktor, Specialist i allmänmedicin, Borgholms HC, Osteoporosmottagningen Visby Lasarett.
Mattias Lorentzon, Professor, Överläkare, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Extern länk

https://www.svenskfrakturprevention.se/grundkurs/

Referenser

Jämställdhet och likabehandling

Eftersom osteoporos är vanligare bland kvinnor än män, har hänsyn tagits till genusperspektivet vid planering av kursen, som syftar till att öka kunskapen om denna tysta folksjukdom. Evidens för diagnostik och behandling kommer att presenteras för både män och kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

 • Föreläsningar
 • Interaktiva falldiskussioner med mentometer och diskussioner.

Kursmaterial

Osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok, andra upplagan Studentlitteratur 2023 (ingår i kursavgiften)

Förberedelser

Rekommendation om instudering före kursstart

 • Länkar till Svenska osteoporossällskapets vårdprogram om osteoporos skickas ut före kursstart.

Kunskapskontroll

Resultaten av mentometerröstningar och falldiskussioner diskuteras och kommenteras av ansvarig föreläsare. Kursen avslutas med en skriftlig examination där varje enskild deltagare får svara på flervalsfrågor. Föreläsarna har därefter en genomgång av samtliga frågor och kommenterar de olika svarsalternativen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet att gå fortsättningskurs med fördjupning kommer att ges till samtliga deltagare.

Kompetensöverföring

Läroboken osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok, Studentlitteratur 2023 (ingår i kursavgiften). Den kan därmed ingå i respektive kliniks referensbibliotek.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus digitala utvärdering kommer att skickas ut till samtliga deltagare efter kursen via mail. Efter sammanställning kommer kursdeltagarna att ges återkoppling med en sammanställning av utvärderingen. Samtliga föreläsare kommer att ta del av utvärderingen och framtida kurs kommer att anpassas efter de synpunkter som framkommit.

Planering

Sammanställningarna av kursutvärderingarna från tidigare års kurser har diskuterats i arbetsgruppen och utifrån dessa har 2024 års kursprogram lagts upp.

Den aktuella kursen är en komprimerad kurs som baseras fullt ut på nedanstående kurs som varit Lipuscertifierad sedan 2010. Den tidigare kursen har varit en fysisk 2-dagarskurs fram till 2019.

Flera av föreläsarna har varit engagerade i kursen sedan kursstart 2010 och innehållet även således framtaget och utvecklats baserat på samtliga kurstillfällen och tidigare utvärderingar.

Tidigare Lipus-certifiering

2010: 20100104.
2011: 20110094.
2012: 20120056.
2013: 20130100
2014: 20140015
2015: 20150014
2016: 20160034
2017: 20170033
2018: 20180055
2019: 20190052
2020: 20200028 (Inställd pga COVID 19)
2021: 20200106 (digital)

2022: 20210106 (digital)
2023: 20230008 (digital)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 17 maj 2024
Slutdatum: 17 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 17 april 2024
Kursplats: Digital kurs

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Minst 30 deltagare

Språk

Svenska

Avgift

Kursavgift: 3900 kr + moms.

I kursavgiften ingår boken ”Osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok, Studentlitteratur 2023″. Skickas hem före kursstart.

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via kurshemsidan: https://www.svenskfrakturprevention.se/grundkurs/

Sista anmälningsdag 17 april 2024

Anmälan är fritt avbokningsbar fram till 1 mars och därefter bindande. Kursplats kan överlåtas åt kollega.

Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.svenskfrakturprevention.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

När anmälan mottagits med korrekta uppgifter skickas en bekräftelse på antagningen via mail. Max antal deltagare är 48 stycken och principen ”först till kvarn” tillämpas. Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Kontaktperson

Kontaktperson:

Märit Wallander
Telefon: 0709-419149
Epost: info@svenskfrakturprevention.se

Kursintyg

Socialstyrelses kursintyg till ST utfärdas på förfrågan.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Initiativtagare till kursen är föreläsarna som även driver företaget Svensk Frakturprevention AB. Företaget har som mål att bedriva kursverksamhet inom osteoporos i Sverige.

Andreas Kindmark, Professor, Överläkare, sektionen för Endokrinologi & Diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kristian Axelsson, Medicine doktor, ST-läkare, Närhälsan, Norrmalms vårdcentral, Skövde
Märit Wallander, Medicine doktor, Specialist i allmänmedicin, Borgholms HC och Överläkare på osteoporosmottagningen Visby Lasarett.
Mattias Lorentzon, Professor, Överläkare, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Ansvarig för innehåll

Andreas Kindmark, Professor, Överläkare, sektionen för Endokrinologi & Diabetes, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kristian Axelsson, Medicine doktor, ST-läkare, Närhälsan, Norrmalms vårdcentral, Skövde
Märit Wallander, Medicine doktor, Specialist i allmänmedicin, Borgholms HC och Överläkare på Osteoporosmottagningen Visby Lasarett.
Mattias Lorentzon, Professor, Överläkare, Geriatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Professor och överläkare Andreas Kindmark, Sektionen för Endokrinologi & Diabetes, Akademiska sjukhuset Uppsala. Mångårig erfarenhet av föreläsningar nationellt och internationellt och tidigare ordförande för Svenska Osteoporossällskapet. Kursledare för föregångaren till denna kurs ”Osteoporos – det du behöver veta och lite till” – sedan kursstart 2010.

Kursadministration

För det praktiska genomförandet ansvarar Svensk frakturprevention AB.

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Ingen målgruppsrepresentant.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras i huvudsak av deltagaravgift samt en mindre del från avgift från utställare.

Kringarrangemang

Inga kringarrangeman.

Sponsorers närvaro

Sponsorer kan närvara i gemensamhetsutrymmen i samband med pauser. Sponsorer har ingen inverkan på kursinnehåll.

Jävsförhållande

Märit Wallander har fått föreläsningsarvode från Amgen AB (sponsor för förra årets kurs).

Kristian Axelsson har fått förläsningsarvode från Amgen AB.

Andreas Kindmark har fått Konsultations- och/eller föreläsningsarvoden och/eller forskningsbidrag från Amgen, UCB, Takeda/Shire, Sanofi/Genzyme, Amicus, BioMarin, GMPO/Orphalan, Chiesi, Abacus.

Mattias Lorentzon har fått föreläsningsarvoden från Astellas, Amgen, UCB Pharma, Lily Meda/Mylan, GE-Lunar och Santax Medico/Hologic.