Hoppa till innehåll

Prostatacancer i Praktiken

Mycket har hänt vad gäller behandling av prostatacancer och det finns idag många behandlingsalternativ för de patienter som vi inte kan bota. Utbildningen ger aktuell kunskap och best practice gällande kliniskt handhavande av prostatacancerpatienter där teoretiska avsnitt blandas med patientfallsdiskussisoner. Diskussionsledare och föreläsare inkluderar kliniska specialister inom urologi och onkologi. Kursen riktar sig till ST-läkare och specialistläkare inom urologi och onkologi.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Prostatacancer i Praktiken

Kursen ges av: Janssen-Cilag AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Ingen kursavgift utgår.
Kringkostnader: Inga förväntade kostnader för deltagarna

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240084
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 10 september - 8 oktober 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 10 september 2024 (56 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Onkologi, Urologi

Ytterligare information

Kursen vänder sig både till läkare som är specialister och vill uppdatera sig om det senaste rönen inom området, och till blivande specialister med ambitioner att fördjupa sig inom uro-onkologi och framförallt behandling av prostatacancer.

2. Behovsbeskrivning

Mycket har hänt vad gäller behandling av avancerad prostatacancer de senaste 10 åren. Framstegen har varit stora och det finns idag en helt annan arsenal av behandlingar att erbjuda de patienter vi inte kan bota. För att ge en uppdatering om aktuell kunskap och best practice som är direkt användbar i kliniken har programmet tagits fram av en oberoende vetenskaplig kommitté bestående av experter med stor erfarenhet av behandling av prostatacancer från forskning och klinik.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och står för ungefär 30 % av alla cancerformer hos män (1). Som ett resultat av ökande ålder, förbättrade behandlingsalternativ samt allt tidigare upptäckt har antalet män som lever med diagnostiserad prostatacancer tredubblats under de senaste 20 åren och idag lever cirka 120 000 svenska män prostatacancer (2). Prostatacancer drabbar framför allt äldre män. Hälften av patienterna är över 70 år när de får diagnosen (1,3,4).

Trots att de flesta patienter som diagnosticeras med prostatacancer har en sjukdom med långsamt förlopp som inte riskerar att förkorta livet, så diagnosticeras  många patienter med mellan- eller högrisk lokaliserad prostatacancer, lokalt avancerad eller metastaserad prostatacancer, som inte går att bota. Som ett resultat är prostatacancer den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män i Sverige  och årligen dör ca 2 200 män av sjukdomen (1).

Utbildningen ger aktuell kunskap och best practice gällande kliniskt handhavande av dessa patienter där teoretiska avsnitt blandas med patientfallsdiskussisoner. Diskussionsledare och föreläsare inkluderar kliniska specialister inom urologi och onkologi.

_____________________

 1.  Åhlin. et al. CANCER I SIFFROR 2023- Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete. (2023). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/cancer-i-siffror-2023.pdf
 2. Regionala Cancercentrum i Samverkan, V. 5.2 Standardiserat Vårdförlopp för Prostatacancer. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/vardforlopp/svf-prostatacancer.pdf (2023).
 3. Törnlund, J. & Stattin, P. Prostatacancer. Regionala Cancercentrum i Samverkan https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/.
 4. Lundberg, F. E. et al. Trends in cancer survival in the Nordic countries 1990–2016: the NORDCAN survival studies. Acta Oncol. (Madr). 59, 1266–1274 (2020).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge ökad kunskap om, och förståelse för, nya rön som rör behandling av prostatacancer och ge konkreta råd som går att omsätta i klinisk praxis som kan förbättra vården av män med prostatacancer.

Resultat för deltagaren

Efter utbildningen förväntas deltagaren kunna:

 • Tillämpa konkreta råd från utbildningen i klinisk praxis; från diagnos till hur deltagarna kan hjälpa patienter i behandlingsvalet.
 • Redogöra för skillnaden mellan behandlingsvalen för M0 och M1.
 • Redogöra för behandling vid kastrationsresistent progress.
 • Sammanfatta och tillämpa det nationella vårdprogrammet samt internationella riktlinjer inom prostatacancer.
 • Kritiskt värdera behandlingsmål och utfall, och resonera kring hur optimering av behandlingsstrategier kan användas för att nå optimal långtidseffekt.
 • Förklara hur och när behandling ska initieras och diskutera optimal behandlingssekvens av tillgängliga behandlingsalternativ.
 • Analysera relevanta utfall (till exempel metastasis free survival) i kliniska studier och vetenskapliga artiklar inom områden.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap och förståelse om det komplexa sjukdomsförloppet från diagnos fram till behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer bör leda till bättre omhändertagande av patienter.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Urologi (2015): c6; STc6 (Kunna bedöma och handlägga misstänkt urologisk cancer)

Onkologi (2015): c9; (2021): STc9 (behärska handläggning av patienter med vanliga tumörsjukdomar samt kunna initialt handlägga övriga tumörsjukdomar, i kurativ och palliativ fas.

4. Program

Schema

Utbildningsserien är uppdelad i följande tre delar:

Del 1. Tidig sjukdom – Prostatacancer utan spridning

10:e September, klockan 12.10–12.55

Föreläsare: Johan Styrke och Jon Kindblom 

·       Hur diagnostiserar jag på bästa sätt?

·       Lokaliserad sjukdom; hur hjälper jag patienten i behandlingsvalet?

·       Lokalt avancerad sjukdom; vilka behandlingsalternativ finns?

Del 2. Progredierande sjukdom – Prostatacancer med spridning

24:e September, klockan 12.10–12.55

Föreläsare: Johan Styrke och Jon Kindblom

·       Stadieindelning av högriskprostatacancer och biokemiskt recidiv

·       Metastaser vid diagnos – vilka alternativ finns?

·       Oligo- eller multipla metastaser – hur påverkas behandlingsvalet?

Del 3. Avancerad sjukdom

8:e Oktober, klockan 12.10–12.55

Föreläsare: Johan Styrke och Jon Kindblom

·       Hur skiljer sig behandlingen för M0 respektive M1?

·       Hur välja behandling vid kastrationsresistent progress?

·       Finns det något hopp vid horisonten?

Föreläsarförteckning:

Jon Kindblom MD, PhD
Jon arbetar vid Prostatacancercentrum och Strålbehandlingsenheten Sahlgenska
sjukhuset som överläkare i onkologi. Han fokuserar på uroonkologi och särskilt
prostatacancer.
Utbildningsfrågor är ett starkt intresse, både för läkarstudenter och för yngre
kollegor under ST-tjänst. Jons forskning är fokuserad på kliniska studier inom
strålbehandling och isotopbehandling inom prostatacancerområdet.

Johan Styrke MD, PhD
Johan Styrke är docent och överläkare i urologi vid Sundsvalls sjukhus samt
­ adjungerad lektor vid Umeå universitet. Johan är vice ordförande för prostata­
cancerregistrets styrgrupp och har ett brett forskningsintresse med både benign
och onkologisk inriktning.
Styrke är en stark förespråkare för forskningsinfrastruktur och regional samverkan
för att främja klinisk forskning

Extern länk

https://www.pcip.se/prostatacancer-i-praktiken-2024/

Referenser

1.         Nationellt vårdprogram prostatacancer – RCC Kunskapsbanken. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardprogram/.

2.         European Association of Urology. EAU Guidelines: Prostate Cancer | Uroweb. https://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/#6.

3.         Lievens, Y. et al. Defining oligometastatic disease from a radiation oncology perspective: An ESTRO-ASTRO consensus document. Radiother. Oncol. 148, 157–166 (2020).

4.         Phillips, R. et al. Outcomes of Observation vs Stereotactic Ablative Radiation for Oligometastatic Prostate Cancer: The ORIOLE Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 6, 650–659 (2020).

5.         de Bono, J. et al. Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N. Engl. J. Med. 382, 2091–2102 (2020).

6.         Ahlberg, M. S. et al. PCASTt/SPCG-17-A randomised trial of active surveillance in prostate cancer: Rationale and design. BMJ Open 9, (2019).

7.         van der Leest, M. et al. Head-to-head Comparison of Transrectal Ultrasound-guided Prostate Biopsy Versus Multiparametric Prostate Resonance Imaging with Subsequent Magnetic Resonance-guided Biopsy in Biopsy-naïve Men with Elevated Prostate-specific Antigen: A Large Prospective Multicenter Clinical Study. Eur. Urol. 75, 570–578 (2019).

8.         Bryk, D. J. et al. The Role of Ipsilateral and Contralateral Transrectal Ultrasound-guided Systematic Prostate Biopsy in Men With Unilateral Magnetic Resonance Imaging Lesion Undergoing Magnetic Resonance Imaging-ultrasound Fusion-targeted Prostate Biopsy. Urology 102, 178–182 (2017).

9.         Filson, C. P., Marks, L. S. & Litwin, M. S. Expectant management for men with early stage prostate cancer. CA. Cancer J. Clin. 65, 264–282 (2015).

10.       Felker, E. R. et al. Serial magnetic resonance imaging in active surveillance of prostate cancer: Incremental value. J. Urol. 195, 1421–1427 (2016).

11.       Kasivisvanathan, V. et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis. N. Engl. J. Med. 378, (2018).

12.       Rud, E. et al. Does Preoperative Magnetic Resonance Imaging Reduce the Rate of Positive Surgical Margins at Radical Prostatectomy in a Randomised Clinical Trial? Eur. Urol. 68, 487–496 (2015).

13.       Smith, M. R. et al. Apalutamide and Overall Survival in Prostate Cancer. Eur. Urol. 79, 150–158 (2021).

14.       Sternberg, C. N. et al. Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. N. Engl. J. Med. 382, 2197–2206 (2020).

15.       Sartor, O. et al. An exploratory analysis of alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase, and prostate-specific antigen dynamics in the phase 3 ALSYMPCA trial with radium-223. Ann. Oncol. 28, 1090–1097 (2017).

Jämställdhet och likabehandling

Prostatacancer drabbar framförallt äldre män. Kursen kommer ta upp behandlingsavväganden för denna grupp. Även behandling av prostatacancer för individer som inte är män kommer tas upp.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Interaktiv föreläsningar med patientfall.

Målet är att erbjuda en gedigen utbildning om prostatacancer som är informativ, interaktiv och lättillgänglig. Här ges möjligheten till diskussioner med kollegor och kursansvariga för att öka kunskapen om symtom, diagnos och behandlingsalternativ i olika indikationer. Utbildningsserien erbjuds enbart som en webinarie-serie på tre tillfällen á 45 minuter. Målet är att deltagarna skall följa hela utbildningsprogrammet och anmälan sker automatiskt till alla tre tillfällena. Om någon missar ett tillfälle har de möjlighet att se den inspelade versionen upp till 30 dagar efteråt. Efter varje del finns ett övergripande sammanfattning av materialet, och on-demand versionen inkluderar alla live diskussionspunkter mellan föreläsarna och deltagarna.

Kursmaterial

Alla föreläsningar/ powerpoint presentationer och inspelningen kommer att vara tillgängliga till alla deltagare efter kursen för 30 dagar.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Alla föreläsningar, powerpoint presentationer och inspelningen kommer att vara tillgängliga till alla deltagare efter kursen för 30 dagar.  

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen kommer utvärderas både genom Lipus digitala utvärdering samt en via Johnson & Johnson där NPS (Net Promoter Score) mäts.

Varje deltagare får Lipus utvärderingsformulär skickat till sig digitalt efter att sista blocket avslutats. Resultaten kommer användas förvidareutveckling av kommande kurser.

Planering

Resultat från första året (18 Nov 2020, 8 Dec 2020 och 20 Jan 2021) var mycket positiva. Vi fick 140 anmälda och hade lika många som såg alla 3 digitala föreläsningarna. Kommentarer inkluderade: relevant innehåll, lämpligt för deltagarnas jobbsituation, pedagogiskt framfört samt att vårt event levde upp till förväntningarna.

Exempel från deltagarnas direkta kommentarer:

”Mycket bra föreläsning med tydlig struktur. Informativ. Duktiga föreläsare som är intressanta att lyssna på.”

 ”Bra sätt att tillgodogöra sig kunskap. Kunniga föreläsare, genomarbetade föreläsningar”

Tidigare Lipus-certifiering

Prostatacaner i Praktiken var Lipuscertifierad 2021. Lipus-nr: 20210075.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 10 september 2024
Slutdatum: 8 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 10 september 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

ca 120

Språk

Svenska

Avgift

Ingen kursavgift utgår.

Kringkostnader

Inga förväntade kostnader för deltagarna

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk nedan.

För frågor gällande anmälan:

Andrea Castrillon

Business Operations Specialist

Email: acastri1@ITS.JNJ.com

Telefon: 0702 86 56 14

 

Krav: Verksamhetschefs/huvudmans godkännande

Länk till webbsida för anmälan

https://www.pcip.se/prostatacancer-i-praktiken-2024/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Bekräftelse kommer att skickas ut kontinuerligt vid anmälan. Anmälan sker automatiskt till alla tre tillfällena.

Kontaktperson

För frågor gällande anmälan:

Andrea Castrillon

Business Operations Specialist

Email: acastri1@ITS.JNJ.com

Telefon: 0702-86 56 14

För frågor eller mer information gällande utbildningen:

Carl Björkholm, PhD

Medical Advisor Onkologi

Email: cbjorkho@its.jnj.com

Telefon: 0730-72 10 57

Kursintyg

För intyg krävs närvaro vid alla tre tillfällen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Initiativtagare:

Johnson & Johnson (Janssen-Cilag AB) och den vetenskapliga kommittén bestående av:

Johan Styrke MD, PhD docent och överläkare i urologi vid Sundsvalls sjukhus samt adjungerad lektor vid Umeå universitet.

Jon Kindblom MD, PhD överläkare i onkologi vid Prostatacancercentrum och Strålbehandlingsenheten Sahlgrenska sjukhuset som överläkare i onkologi.

Ansvarig för innehåll

Johan Styrke MD, PhD docent och överläkare i urologi vid Sundsvalls sjukhus samt adjungerad lektor vid Umeå universitet.

Jon Kindblom MD, PhD överläkare i onkologi vid Prostatacancercentrum och Strålbehandlingsenheten Sahlgrenska sjukhuset som överläkare i onkologi.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jon Kindblom MD, PhD
Jon arbetar vid Prostatacancercentrum och Strålbehandlingsenheten Sahlgenska
sjukhuset som överläkare i onkologi. Han fokuserar på uroonkologi och särskilt
prostatacancer.
Utbildningsfrågor är ett starkt intresse, både för läkarstudenter och för yngre
kollegor under ST-tjänst. Jons forskning är fokuserad på kliniska studier inom
strålbehandling och isotopbehandling inom prostatacancerområdet.

Johan Styrke MD, PhD
Johan Styrke är docent och överläkare i urologi vid Sundsvalls sjukhus samt
­ adjungerad lektor vid Umeå universitet. Johan är vice ordförande för prostata­
cancerregistrets styrgrupp och har ett brett forskningsintresse med både benign
och onkologisk inriktning.
Styrke är en stark förespråkare för forskningsinfrastruktur och regional samverkan
för att främja klinisk forskning

Kursadministration

Andrea Castrillon

Business Operations Specialist

Email: acastri1@ITS.JNJ.com

Telefon: 0702 86 56 14

Carl Björkholm, PhD

Medical Advisor Onkologi

Email: cbjorkho@its.jnj.com

Telefon: 0730-72 10 57

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Johnson & Johnson (Janssen-Cilag AB) finansierar kursen i sin helhet

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang kommer att hållas

Sponsorers närvaro

Representanter från Johnson & Johnson kan komma att närvara.

Jävsförhållande

Jon Kindblom

1. Postgraduatekurs Prostatacancer (PGPC), arvoderad föreläsare/kursledare 

(Sthlm 4-6 Dec 2023 Arrangör: Astra Zeneca + Amgen)

2. NAPC Nordic Prostate cancer camp, arvoderad föreläsare

(Sthlm 30 Aug 2023, arrangör Astellas)

Jag har utöver dessa undervisningsuppdrag inga advisory board/forskningsanslag från industri eller dylikt att rapportera.

Johan Styrke

Föreläsning på uppdrag i Janssen Sverige på Urologiveckan 2023. Ingen ersättning (0 kr).

Arbete med en artikel (PMID: 38621388) i samverkan med Janssen USA. Ingen ersättning (0 kr).

Samtliga föreläsare kommer även deklarera eventuella jävsförhållanden vid inledning av föreläsningarna