Hoppa till innehåll

Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230020
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Utbildningen är primärt avsedd för ST-läkare inom allmänmedicin.

Kursen kan också vara av värde för ST-läkare inom andra specialiteter än allmänmedicin som i sitt arbete möter patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa, exempelvis akutsjukvård, invärtesmedicin och geriatrik.

Kursen kan också genomföras av AT- och BT-läkare, särskilt för de som har gjort läkarutbildning utanför EU, som vill lära sig mer om svensk praxis inom psykiatri samt inhämta mer kunskap om akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd, bedömning av suicidrisk, förvirringstillstånd, beroendetillstånd och psykiatrisk tvångsvård. Kursen kan även vara av värde för färdiga specialister som vill fortbilda sig inom området.

2. Behovsbeskrivning

Psykiatriska besvär utgör en stor del av kontaktorsakerna i hälso- och sjukvården, särskilt i primärvården där besvären utgör upp till en tredjedel av besöksorsaker (1). Psykisk ohälsa har ofta en stor påverkan på individens livskvalitet och dess närstående (2). Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga, cirka hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa (3).

Kursen riktar sig till samtliga läkare som behöver ha fördjupad kunskap om diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa. Denna kunskap ligger till grund för korrekt diagnostik och behandling.

Förutom läkare som arbetar inom psykiatri är gedigen kunskap i psykiatriska sjukdomstillstånd viktigt inom bland annat allmänmedicin, akutmedicin, barn- och ungdomsmedicin och geriatrik.

(1) https://janusinfo.se/nyheter/nyheter/2022/nyttnummeravevidensmedtemapsykiskohalsa.5.4e174867184dd50bbc6b223d.html

(2) https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/valfard-och-folkhalsa/psykisk-halsa-och-psykisk-ohalsa-i-vastmanland—vad-beror-det-pa-hur-ser-det-ut-och-vad-kan-vi-gora.pdf

(3) https://www.riksrevisionen.se/download/18.74e14d25162d3d1f14e4da83/1526286318651/RiR_2018_11_ANPASSAD.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens syfte är att ge kursdeltagaren kunskap för att korrekt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och viktiga psykiska sjukdomar med betoning på de stora folksjukdomarna, såsom affektiva sjukdomar, ångestsyndrom, psykossjukdomar och personlighetsstörningar.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren:

 • kunna uppvisa kunskap om allmänna principer kring psykiatrisk diagnostik.
 • kunna redovisa för diagnostik och behandling av viktiga psykiska sjukdomar med betoning på de stora folksjukdomarna, såsom affektiva sjukdomar, ångestsyndrom, psykossjukdomar och personlighetsstörningar.
 • kunna uppvisa kunskap om suicid och hur risken för suicid kan bedömas.
 • kunna beskriva regler och lagar i arbetet med psykiatriska patienter och veta när dessa ska tillämpas.
 • kunna beskriva initial diagnostik och behandling vid Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, substansmissbruk och beroendesyndrom
 • äldrepsykiatri och demens.

Resultat för patient och samhället

Korrekt diagnostik och behandling av psykiatriska sjukdomar är viktigt för att bland annat förbättra patientens livskvalitet, minska suicidfrekvens, öka/bibehålla funktionsförmåga och minska kostnader för samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin c13*

HSLF-FS 2021:8

 • Allmänmedicin STc13*

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning.

4. Program

Schema

Den digitala kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1: Psykiatrisk diagnostik (Tid: ca. 20 min)

 • Hur ställs en psykiatrisk diagnos
 • Diagnostiska intervjuer och skattningsskalor

Delkurs 2: Suicidrisk (Tid ca. 30 min)

 • Klassifikation & epidemiologi
 • Risk- och skyddsfaktorer för suicid
 • Strukturerad suicidbedömning

Delkurs 3: Psykiatri och juridik (Tid ca. 30 min)

 • Viktiga lagar vid psykiatrisk vård och behandling
 • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • En dag på psykakuten

Delkurs 4: Ångestsyndrom och tvångssyndrom (Tid ca. 30 min)

 • Ångestsyndrom
 • Tvångssyndrom

Delkurs 5: Förstämningssyndrom (Tid ca. 30 min)

 • Inledning förstämningssyndrom
 • Farmakologisk behandling vid depression
 • Bipolär sjukdom

Delkurs 6: Stress och trauma (Tid ca. 30 min)

 • Krisreaktion
 • Akut stressyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Delkurs 7: Psykossjukdomar (Tid ca. 30 min)

 • Psykossjukdomar
 • Kortvariga psykoser
 • Kroniska psykossjukdomar
 • Behandling av psykossjukdomar

Delkurs 8: Substansmissbruk och beroendesyndrom (Tid ca. 30 min)

 • Klassifikation & epidemiologi
 • Risk- och skyddsfaktorer för suicid
 • Strukturerad suicidbedömning

Delkurs 9: Äldrepsykiatri och demens (Tid ca. 20 min)

 • Demens
 • Delirium & beteendemässiga och psykologiska störningar vid demens – BPSD
 • Depression hos äldre

Delkurs 10: Personlighetssyndrom och självskadebeteende (Tid ca. 20 min)

 • Personlighetssyndrom
 • Behandling av personlighetssyndrom

Delkurs 11: Autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning (Tid ca. 30 min)

 • Autism
 • ADHD & ADD
 • Intellektuell funktionsnedsättning/intellectual disability – ID

Delkurs 12: Ätstörningar (Tid ca. 20 min)

 • Anorexia nervosa
 • Bulimia nervosa & undvikande restriktiv ätstörning

Delkurs 13: Sluttest (Tid ca. 30 min)

Extern länk

Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

Referenser

Referens [1]
Cipriani, A., et al. (2018). ”Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis.” Lancet 391(10128): 1357-1366.

Referens [2]
Folkhälsomyndigheten (2020) Statistik om suicid.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/ 

Referens [3]
Herlofson et al. (2016). Psykiatri, Studentlitteratur.

Referens [4]
Lars Häggström, M. M. (2021). Förstämningssyndrom, Läkemedelsboken.

Referens [5]
Läkartidningen (2020) Att skilja mellan depression och utmattningssyndrom
https://lakartidningen.se/tema-affektiva-syndrom-1/2013/02/att-skilja-mellan-depression-och-utmattningssyndrom/  

Referens [6]
Läkartidningen (2020) ABC om akut katatoni
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2020/03/abc-om-akut-katatoni/

Referens [7]
Läkemedelsverket (2020) Läkemedel vid schizofreni – behandlingsrekommendation
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-schizofreni—behandlingsrekommendation

Referens [8]
Naghavi, M. (2019). ”Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016.” Bmj 364: l94.

Referens [9]
Nationella självskadeprojektet (2020) Utbildningar för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende
https://nationellasjalvskadeprojektet.se/utbildningar/

Referens [10]
SBU (2020) Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 242. ISBN 978-91-85413-86-7.

Referens [11]
SBU (2020)
Behandling av ångestsyndrom. SBU rapport 171/1+2 2005.
http://www.sbu.se  

Referens [12]
Socialstyrelsen (2003)
Vård av självmordsnära patienter – en kunskapsöversikt. ISBN 91-7201-764-3

Referens [13]
Socialstyrelsen (2020)
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.  

Referens [14]
Socialstyrelsen (2020) Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/

Referens [15]
The National Institute of Mental Health (2020) Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) Study
https://www.nimh.nih.gov/funding/clinical-research/practical/stard/index.shtml    

Referens [16]
World Health Organization (2020)
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/overview

Jämställdhet och likabehandling

Kursen presenteras på ett genusneutralt sätt. I vissa fall kan prevalens och incidens av sjukdomar variera mellan könen. I förekommande fall har detta beskrivits.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra bedömning av diagnostik och behandling av flera patientfall genom flervalsfrågor med återkoppling på givet svar. Kursen avslutas med ett sluttest med flervalsfrågor (examination).

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Flervalsfrågor finns i samband med varje kapitel. Kursen avslutas med ett avslutande test med flervalsfrågor. För att få godkänt och därmed få kursintyg krävs samtliga rätt på sluttestet.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Årligen sker även utskick av Lipus digitala utvärdering till samtliga personer som genomgått utbildningen. Även detta resultat ingår som underlag vid årlig revidering.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer 20220019 (Lipuscertifering giltigt till 2023-02-14)

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Då kursen ges digitalt finns inget tak för maximalt antal deltagare.

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras här eller till Kafai Wong som är kundansvarig på telefonnummer 073-957 89 77, e-post kafai.wong@medibas.se.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnierhealthcare.se/utbildning/kurser-st-lakare/psykiatriska-sjukdomstillstand-ohalsa/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Eftersom inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.

Efter anmälan skickas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till kursdeltagaren.

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB.

Ansvarig för innehåll

Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri, Region Skåne.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Johan Fernström, specialistläkare i psykiatri, Region Skåne.
Isabelle Cehlin, MD, Bonnier Healthcare Sweden, Stockholm

Kursadministration

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga