Hoppa till innehåll

Rättspsykiatrisk utredning och vård HT23

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Rättspsykiatrisk utredning och vård HT23

Kursen ges av: Karolinska Institutet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9900 kr exkl moms I priset ingår fika på förmiddag samt eftermiddag under de tre fysiska kursdagarna.
Kringkostnader: Eventuella resor till och från kurslokal, boende under kursdagarna samt lunch.

Studieform: På plats med distans
Språk: svenska
Kursnummer: 20230058
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 3 oktober - 25 november 2023
Kursplats: Norra Stationsgatan 69 (CPF), plan 6, 36-salen, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023 (116 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri

2. Behovsbeskrivning

En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården, minst ett halvår innan gärningen. Återkommande diskuteras hur sjukvård och andra myndigheter ska kunna upptäcka patienter med särskilda risker för att kunna bli våldsamma.

Att kunna se och förstå en patients drivkrafter att agera ökar behandlarens möjligheter att i tid upptäcka riskbeteenden. Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö.

Ref: Holmberg & Kristiansson (2006). Contacts with public services, with special reference to mental health care, preceding a serious crime: A retrospective study of 268 subjects of forensic psychiatric investigations. Int Journal of Law and Psychiatry, 29 (4); 281-288.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska brottsbalken.

Kursen syftar också till att ge kunskap om bemötande, riskbedömning och riskprevention med avseende på våld hos komplexa psykiatriska patienter.

Resultat för deltagaren

Deltagare ska efter avslutad kurs kunna redogöra för och förstå:

– drivkrafter bakom våld och brottsligt beteende,
– begreppet allvarlig psykisk störning,
– förstå organisation av rättspsykiatrisk utredning och vård,
– bemötande av psykiskt störda lagöverträdare med beaktande av etiska aspekter och mänskliga rättigheter
– hur en rättspsykiatrisk undersökning utförs,
– kunna genomföra en riskbedömning,
– kunna läsa och förstå ett rättspsykiatriskt utlåtande,
– förstå vikten av teamarbete och multiprofessionellt arbete vid utredning och behandling av psykiskt störda lagöverträdare
– tillgodogöra sig metoder för behandling av aggressivitet

Resultat för patient och samhället

Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter och genom detta även skapa en tryggare arbetsmiljö.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Enligt SOSFS 2015:8:

Psykiatri: a6, c10, c13

Rättspsykiatri: a6, c7, c8, c9, c10

Barn och ungdomspsykiatri: a6, c12

Enligt HSLF-FS 2021:8:

Psykiatri: STc10, STc13

Rättspsykiatri: STc7, STc8, STc9, STc10

Barn och ungdomspsykiatri: STc8, STc12

4. Program

Schema

Kursen genomförs under perioden 3 oktober – 25 november 2023

Med en inledande distansdel på 3 veckor, därefter ett fysiskt kursmöte på tre dagar följt av en avslutande distansdel på 4 veckor.

Fysiskt kursmöte 25-27 oktober 2023, se bifogad fil nedan för schema.

Plats: Stockholm, CPF, Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Extern länk

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/rattspsykiatrisk-utredning-och-vard-for-st-lakare-och-0

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/03/schema-ht2023-3.xlsx

Referenser

ARTIKLAR:

Andrews DA & Bonta J. (2010). Rehabilitation criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy, and Law, Vol. 16, No. 1, 39–55. © 2010 American Psychological Association

Archer, J. (2009). The nature of human aggression. International Journal of Law and Psychiatry, 32(4):202-8.

De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why? Trends in Cognitive Sciences, 10(10):435-41

Elbogen, E. B. & Johnson, S. C. (2009). The intricate link between violence and mental disorder. Arch Gen Psychiatry, 66(2), 152-161.

Holmberg G, Kristiansson M. (2006). Contacts with public services, with special reference to mental health care, preceding a serious crime: A retrospective study of 268 subjects of forensic psychiatric investigations. Int Jl of Law and Psychiatry, 29 (4), 281-288.

Kristiansson, M & Sörman, K. (2008). Autism spectrum disorders – legal and forensic psychiatric aspects and reflections. Clinical neuropsychiatry, 5(1), 55-61.

Sturup, J., Kristiansson, M. & Lindqvist, P. (2011). Violent behaviour by general psychiatric patients in Sweden – validation of Classification of Violence Risk (COVR) software. Psychiatry Research – (Vol. 188, Issue 1, Pages 161-165, DOI: 10.1016/j.psychres.2010.12.021)

Singer, T. & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Ann N Y Acad Sci, 1156, 81-96.

BÖCKER:

Hot och våld på jobbet. Maria Bauer, Marianne Kristiansson (2012). Artikelnummer: 35773-01. ISBN: 9789144075402

The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime. Adrian Raine (2014). ISBN: 9780307475619

ORIENTERANDE TEXTER:

Rättsmedicinalverket (www.rmv.se) (2010). Fakta i målet.

LAGTEXTER:

Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

Förordning (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

SOSFS  1996:14. Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om rättspsykiatrisk undersökning

SOSFS  1996:15 Rättsmedicinalverkets föreskrifter och allmänna råd om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Fängelseförbudet: Brottsbalken 30 kap 6§ och 31 kap 3§.

Polisens hemsida (www.polisen.se): Misstänkt, gripen, anhållen eller häktad.

Genusperspektiv

Ja, hänsyn har tagits eftersom risken att begå brott varierar mellan kvinnor och män och detta tas återkommande upp under kursen.

Både kvinnliga och manliga föreläsare finns representerade i schemat.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen inleds med en distansdel under 3 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4-8 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar. Därpå följer ett kursmöte som under en vecka omfattar 3 arbetsdagar. Under kursmötet hålls föreläsningar och falldiskussioner.

Kursen avslutas med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången är 8 timmar för deltagarna. Här arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten. Interaktion med kursledaren sker via mejl.

Kursmaterial

Artiklar, fallbeskrivningar

Förberedelser

Material kommer att göras tillgängligt på Canvas-plattformen i samband med kursstart, dvs tre veckor innan det fysiska kursmötet, då deltagarna får sätta igång med sin förberedande uppgift. Materialet innefattar litteraturlista, förberedande hemuppgift och fallbeskrivningar.

Kunskapskontroll

Under den avslutande distansdelen arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten.

Kompetensutveckling

Plan för utvärdering på längre sikt saknas men kursledaren skulle önska att det vore möjligt med återträff efter ett år, halvdag om deltagarnas verksamheter är positiva.

Kompetensöverföring

Examinationsuppgiften ska göras utifrån en patient i den egna verksamheten och resultatet förväntas kunna ge deltagarnas verksamheter återkoppling från kursen.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

En presentation av resultatet av kursutvärderingen kommer skickas till samtliga deltagare samt föreläsare.

Planering

Ja, tidigare utvärderingar av tidigare LIPUS certifierade versioner av kursen, samt tidigare IPULS certifierad med nr 5:01 (C kurs). Även tidigare SK kurs med nummer 139.1.15.

Tidigare Lipus-certifiering

20150126 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT 2016

20160090 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT 2017

20170133 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT 2018

20180113 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, VT 2019

20210023 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, HT 2021

20220040 – Rättspsykiatrisk utredning och vård, HT 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 3 oktober 2023
Slutdatum: 25 november 2023
Sista anmälningsdatum: 25 september 2023
Kursplats: Norra Stationsgatan 69 (CPF), plan 6, 36-salen, Stockholm

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

18-25

Språk

svenska

Avgift

9900 kr exkl moms

I priset ingår fika på förmiddag samt eftermiddag under de tre fysiska kursdagarna.

Kringkostnader

Eventuella resor till och från kurslokal, boende under kursdagarna samt lunch.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, se länk nedan.

Deltagarens arbetsgivare godkänner anmälan digitalt via mail med kryssruta i samband med anmälan.

Länk till webbsida för anmälan

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/rattspsykiatrisk-utredning-och-vard-for-st-lakare-och-0

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn principen tillämpas generellt, men vid det fall då antalet sökanden är fler än antalet tillgängliga platser, kommer ST-läkare ha förtur före färdiga specialister.

Antagna deltagare får ett välkomstbrev cirka 2-3 veckor innan kursstart.

Man kan dock innan dess räkna med att få en plats om man ingår i målgruppen och ens arbetsgivare har godkänt anmälan. Har man enbart fått en reservplats framgår detta i samband med anmälan.

Kontaktperson

För frågor om anmälan:

Nadja Saltell, projektkoordinator

nadja.saltell@ki.se

08-524 86278

Kursintyg

Intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter kommer delas ut.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen ges av Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, tillsammans med Karolinska Institutets enhet för Uppdragsutbildning

Kursansvarig:

Katarina Howner, Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Med dr. Docent och direktor för forskarskolan i klinisk psykiatri, Karolinska Institutet

samt tidigare kursansvarig och medverkande lärare:

Marianne Kristiansson, Överläkare, specialist i rättspsykiatri,
Rättsmedicinalverket. Professor vid
Karolinska Institutet

Ansvarig för innehåll

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap,

Kursansvarig Katarina Howner, Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Med dr. Docent och direktor för forskarskolan i klinisk psykiatri, Karolinska Institutet.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Katarina Howner, Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Med dr. Docent och direktor för forskarskolan i klinisk psykiatri, Karolinska Institutet.

samt Biträdande kursledare

Caroline Blomqvist, Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket.

Kursadministration

Kajsa Klöverbäck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, kajsa.kloverback@ki.se

Ansvar för administration kring bl.a. anmälan:

Nadja Saltell, projektsamordnare, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning.

nadja.saltell@ki.se

Övriga samarbetspartners

Rättsmedicinalverket
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Enheten för Uppdragsutbildning, Karolinska Institutet

Målgruppsrepresentant

Kursen har utformats och återkommande reviderats i samarbete med specialister och ST-läkare vid Rättsmedicinalverket.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagarnas kursavgifter täcker hela kursbudgeten.

Karolinska Institutet genom administration
Rättsmedicinalverket genom administration

Kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Jävsförhållande

Inga jävförhållanden