Hoppa till innehåll

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 9 990 kr + moms. I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium. Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.
Kringkostnader: Inga

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230021
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 13-14 juni 2023
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 13 juni 2023 (12 dagar kvar)
Kursdatum: 12-13 oktober 2023
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 12 oktober 2023 (133 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Inga särskilda förkunskaper krävs.

2. Behovsbeskrivning

Det sjukdomsförebyggande arbetet är oerhört betydelsefullt för vården. Idag har en stor del av den vuxna befolkningen ohälsosamma levnadsvanor i form av till exempel stillasittande, rökning, ohälsosamma matvanor, alkoholriskbruk och så vidare -enligt Folkhälsomyndigheten ungefär varannan individ i Sverige. Vi vet att dessa levnadsvanor i hög grad påverkar hälsoutfallet hos befolkningen, då riskfaktorerna ökar sannolikheten för insjuknande i många av de vanligaste folkhälsosjukdomarna. I många fall vänder patienterna sig till vården för hjälp med besvär orsakade av livsstilsbetingade besvär. Vårdpersonal behöver därför ha kunskap om hur de ohälsosamma levnadsvanorna påverkar hälsan samt hur man kan motivera till en beteendeförändring hos patienten. Evidens har påvisat att kunskap om förebyggande samt en beprövat god samtalsmetodik ökar chanserna för en vårdgivare att hjälpa patienten komma till rätta med sina levnadsvanor och på så vis förebygga sjukdom och främja hälsa.

Här presenteras ett citat från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor från 2018, en publikation som också är en del av kursmaterialet på denna kurs:

”Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan sunda levnadsvanor förebygga det mesta av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor är vanligt förkommande – enligt Folkhälsomyndigheten är det bara varannan kvinna och var tredje man i åldrarna 16– 84 år som rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor.

Även den som redan har drabbats av sjukdom kan snabbt göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Till exempel kan en person som slutar röka, börjar äta hälsosamt och motionera regelbundet efter ett akut kranskärlssyndrom redan efter sex månader minska risken för nya hjärt-kärlhändelser med 74 procent, i jämförelse med den som fortsätter att röka, vara fysiskt inaktiv och inte förbättrar sina matvanor. De fyra levnadsvanor som omfattas av dessa riktlinjer – tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet – är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan kan tillskrivas de levnadsvanor som riktlinjerna tar upp. ”

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att deltagarna å ena sidan skall få en gedigen teoretisk bas om vad hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är, men också konkreta tips på metoder och samtalsfärdigheter som man kan få nytta av och tillämpa i sitt dagliga arbete med sina patienter. På kursen gås de grundläggande principerna för patientsamtal enligt Motivational Interviewing (MI)-metoden igenom under ledning av handledare som arbetat med metoden under många år med individer i alla åldrar. Kursdeltagarna får även öva sig på att använda samtalsmetodiken i enkelt utförda rollspel i små grupper.

Resultat för deltagaren

  • Ha en uppdaterad förståelse och kunskap om vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i sjukvården efter den evidens, den statistik samt de uppdaterade kunskapskällor samt riktlinjer som finns
  • Ha en god kunskap om hälsoläget i den egna regionen och kommunen
  • Ha reflekterat över populationen på den egna hälsoenheten samt hur vårdenhetens arbete utformats eller bättre kan utformas efter den lokala befolkningens behov
  • Förstå vilka hälsans bestämningsfaktorer är samt hur de påverkar patientens liv och förutsättningar för ett hälsosamt leverne
  • Kunna föra samtal med patienter för att få till beteendeförändringar i linje med beprövad MI-metodik

Resultat för patient och samhället

Folkhälsan gynnas om patienter kan få hjälp att bryta ohälsosamma levnadsvanor. Att förebygga sjukdom gynnar bevisat samhället vad gäller både lidande för individen och kostnader på samhällsnivå, vilket syns tydligt i både svensk nationell samt global forskning sammanställd av till exempel Världsbanken och WHO. Att arbeta sjukdomsförebyggande och förstå vikten av ett välutvecklat hälsofrämjande arbetssätt är av yttersta vikt för att förbättra folkhälsan och läkaren har en nyckelroll i att hjälpa patienten till hälsosammare levnadsvanor.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Barn- och ungdomsmedicin b2 c1
Barn- och ungdomsallergologi b2 c1
Barn- och ungdomshematologi och  onkologi b2 c1
Barn- och ungdomskardiologi b2 c1
Barn- och ungdomsneurologi med  habilitering b2 c1
Neonatologi b2 c1
Allmänmedicin b2
Akutsjukvård b2
Arbets- och miljömedicin b2 c7
Hud- och könssjukdomar b2
Infektionssjukdomar b2
Onkologi b2
Reumatologi b2
Endokrinologi och diabetologi b2 c12
Geriatrik b2
Hematologi b2
Internmedicin b2
Kardiologi b2
Lungsjukdomar b2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi b2
Njurmedicin b2
Anestesi och intensivvård b2
Barn- och ungdomskirurgi b2
Handkirurgi b2
Kirurgi b2
Kärlkirurgi b2
Obstetrik och gynekologi b2
Ortopedi b2
Plastikkirurgi b2
Thoraxkirurgi b2
Urologi b2
Ögonsjukdomar b2
Öron-, näs- och halssjukdoma b2
Hörsel- och balansrubbningar b2
Röst- och talrubbningar b2
Neurologi b2
Neurokirurgi b2
Rehabiliteringsmedicin b2
Barn- och ungdomspsykiatri b2
Psykiatri b2
Rättspsykiatri b2
Allergologi b2
Arbetsmedicin b2 c7
Beroendemedicin b2
Gynekologisk onkologi b2
Palliativ medicin b2
Skolhälsovård b2 c2, c3, c4, c5
Smärtlindring b2
Vårdhygien b2
Äldrepsykiatri b2

Vad gäller HSLF-FS 2021:8 så är det delmål STb2 för de specialiteter där det delmålet finns med .

4. Program

Schema

Föreläsare:
Eva-Lotta Blomqvist folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet, konsult och föreläsare.

Dag 1

9.00-9.30 Kursintroduktion, presentation av dagar, program, kursledare och deltagare

9.30-10.00 Varför en kurs i sjukdomsförebyggande arbete? Utmaningar i klinisk vardag enligt kursdeltagarna, diskussion.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Genomgång av begrepp. Vad är folkhälsa, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, epidemiologi?
Statistik. Hur ser folkhälsan ut i Sverige idag? Vilka är de största folkhälsosjukdomarna? Risk- och friskfaktorer, genomgång hälsans bestämningsfaktorer.

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Genomgång av politisk agenda, riktlinjer och bestämmelser samt kursmaterialet, Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

12-13.00 Lunch

13.00-13.45 Grupparbeten där gruppdeltagarna får titta på kursmaterialet samt gemensam genomgång. Vilka är de stora riskgrupperna? Hur når vi dem?

13.45-14.00 Paus

14.00-15.00 Interventioner, vilka fungerar? Genomgång av evidens samt kursdeltagarnas egna erfarenheter.

15.00-15.20 Paus

15.20-16.00 Grupparbete; titta på den egna regionens policys och insatser. Vad för material kan jag använda? Vilka aktörer kan vi samarbeta med?

16.00-16.10 Paus

16.10-17.00 Genomgång av lokala interventioner. Vad kan vi dela med oss av? Sammanfattning av dagen, vad tar vi med oss, utbyte av tankar och synpunkter, förberedelse inför dag två och rollspel

Dag 2

9.00-9.30 Repetition av gårdagen samt intro till ”det goda samtalet” enligt MI (Motiverande samtals)-metodik

9.30-10.00 Hur lägger jag upp ett patientsamtal utgående från MI.metoden? Förberedelse efter genomgången MI-metodik.

10.00-10.15 Paus

10.15-11.45 Rollspel i grupper om tre, case från verkligheten, övning i att efter genomgången metod genomföra patientsamtal där fokus för samtalet är livsstilsförändring. Feedback och återkoppling, paus självständigt inom grupperna.

11.45-12.00 Samling i storgrupp. Hur gick det, vad lärde vi oss? Vad var svårt, vad gick lätt?

12-13.00 Lunch

13.00-14.30 Case från verkligheten omgång två, rollspel, förädla och förbättra det du erfor i förra rollspelet. Självständig paus inom gruppen.

14.30-15.00 Vad lärde vi oss? Tankar och insikter.

15.00-15.10 Paus

15.10-16.00 Genomgång av hur vi kan tillämpa det vi nu lärt oss i klinisk vardag. Hur använder jag MI? Hur motiverar jag patienten till att ändra levnadsvanor? Vad kan jag från och med nu ta med mig in i min kliniska vardag? Sammanfattning av kursen, utbyte av tankar och synpunkter, utvärdering och avslut.

Extern länk

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Bifogad fil


Referenser

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen 2018. Denna rapport är en del av kursmaterialet på denna kurs.

Folkhälsans utveckling -årsrapport 2020, Socialstyrelsen 2020

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård, Studentlitteratur 2009, Stephen Rollnick et.al.

Motiverande samtal -MI, en praktisk vägledning, Studentlitteratur 2012, David B. Rosengren

Genusperspektiv

Har ej ansetts nödvändigt i planeringen av kursen. genusperspektivet finns med i kursens innehåll när det gäller folkhälsa och sjukdomsförebyggande arbete.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar varvas med praktisk träning och grupparbeten.

Grupparbetena görs på den digitala kursen i så kallade ”break out-rooms” där deltagarna arbetar i grupper om 2-5 deltagare beroende på övning. Rollspelen sker i grupper om tre i just dessa break out-rum med roterande extern handledare. Återsamlingar och storgruppsdiskussioner sker i det stora Zoom-rummet med samtliga kursdeltagare samlade. 

Kursmaterial

Kompendium med åhörarkopior mejlas ut innan kurs.

Förberedelser

Vi skickar ut en förstudie ca tio dagar innan kurs. Där kan deltagaren fylla i förväntningar på kursen samt redogöra för eventuella utmaningar som man upplever i exempelvis samtalssituationer.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensutveckling

Möjlighet till kontakt med kursledare efter kurs finns.

Kompetensöverföring

Ja, kompendium.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen är viktig för att se hur deltagarna uppfattat utbildningen. Vi skickar, utöver Lipus digitala utvärdering, även en utvärdering från Kunskapsgruppen där vi ställer frågor om hela upplevelsen från anmälan till genomförd kurs.

Ser vi att flertalet deltagare kommenterar något särskilt i etterhand, så tar Kunskapsgruppen och ser över det tillsammans med utbildaren och gör en bedömning om vad som kan justeras eller förbättras.

Planering

Ja, vi har fått feedback på några bitar som kan stärkas upp. Men framför allt har vi fått lägga in i schemat att besvara utvärderingen så att vi får in fler svar från deltagarna denna gång.
Några av de direkta åtgärder vi gjort är:

I kommande kurs delas dagen med den teoretiska genomgången tydligare in i livsstilsblock såsom övervikt och fetma; alkoholberoendesjukdom; tobaksbruk och ohälsosamma matvanor med kring- och följdsjuklighet. Vi går strukturerat igenom nuvarande prevalens, sjuklighet samt evidensläget för behandling av sjukdomar kopplade till dessa områden. 

Tidigare Lipus-certifiering

20210060 Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare 29-30 nov 2021
20220041 Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare 23-24 maj 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 juni 2023
Slutdatum: 14 juni 2023
Sista anmälningsdatum: 13 juni 2023
Kursplats: Online

Startdatum: 12 oktober 2023
Slutdatum: 13 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 12 oktober 2023
Kursplats: Online

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

9 990 kr + moms.

I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium.
Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida (se länk nedan).

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande.
Skulle det uppstå förhinder så kan man flytta till annat kurstillfälle.

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Länk till webbsida för anmälan

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Antagningsförfarande och bekräftelse

Vi använder oss av principen ”först till kvar”. Så länge det finns platser kvar så är anmälan möjlig. Anmälan är öppen fram till dagen innan kurs.

Efter anmälan gjorts får deltagaren en automatisk bekräftelse via mejl. Efter någon dag kommer ett välkomstbrev med ytterligare praktisk information.
När det börjar närma sig kurs skickar vi en påminnelse genom ett informationsmejl där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

John Andersson
Utbildningsansvarig
Kunskapsgruppen
031-22 24 50

john.andersson@kunskapsgruppen.se

Kursintyg

Ja, vi delar ut det särskilda intyg för genomförd utbildningsaktivitet och genomfört kunskapsmål som sedan ska skickas in till Socialstyrelsen.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Kunskapsgruppen Sverige AB

John Andersson
Utbildningsansvarig

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Eva-Lotta Blomqvist är folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet. Hon har under sina yrkesår arbetat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med barn och ungdomar i såväl Sverige som Finland. Hon är även utbildad coach och MI-samtalsledare. Vidare har Eva-Lotta jobbat som konsult inom ledarskap och kommunikation på ett av världens största utbildningsföretag Korn Ferry, och har utbildat hundratals ST-läkare på olika kliniska och icke-kliniska kurser. Idag är Eva-Lotta konsult och föreläsare inom såväl medicin som ledarskap och kommunikation riktat till flera branscher.

Kursadministration

Kunskapsgruppen Sverige AB
John Andersson
Utbildningsansvarig

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen Sverige ställer resurser till förfogande för genomförande.

I övrigt finansieras kursen genom deltagaravgifter, 9 990 kr + moms/ deltagare.

Inga övriga finansiärer.

Kringarrangemang

Digital kurs, inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden föreligger.