Hoppa till innehåll

STI

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen STI

Kursen ges av: Region Skåne och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 9000 SEK exkl. moms med reservation för prishöjning med tanke på det ekonomiska läget. I kursavgiften ingår föreläsningar, materiel, lunch, för- och eftermiddagskaffe, frukt och vatten. Kursmiddag. En eventuellt webbaserad kurs genomförs till en något lägre kostnad (avdrag för kost).
Kringkostnader: Resor och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240011
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 15-19 april 2024
Kursplats: SUS/Malmö
Sista anmälningsdatum: 8 februari 2024

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Hud- och könssjukdomar

Ytterligare information

Kursen vänder sig till ST-läkare inom hud- och könssjukdomar.

2. Behovsbeskrivning

Kursen ges på uppdrag av Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi, SSDV och via Sektionen för venereologi och genital dermatologi (SVGD), för att tillgodose Socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2015, 2021) och kurskrav för att uppnå specialistkompetens inom hud- och könssjukdomar.

Trots satsningar från samhället och sjukvården på STI-förebyggande arbeten, ökar incidensen av olika STI:er (1). Under 2022 introducerades även mpox som en ny STI, främst bland MSM (2). Kunskap om aktuella STI:er, epidemiologi, prevalens och olika behandlingar är av största vikt för ett adekvat och medicinskt korrekt omhändertagande, med målsättningen att dels begränsa fortsatt smittspridning och dels, genom tidig behandling minska risken för komplikationer (3).

Patient-läkarrelation är alltid viktig men vad beträffar patienter med STI-frågeställning och sexuell problematik extra viktig, då det ofta gäller det mest privata och det mest intima. Det är av största vikt att patienten känner förtroende och vågar öppna sig för att man skall nå bästa resultat både vad beträffar omhändertagandet av den enskilda patienten och för att få till stånd en lyckad smittspårning.

Närliggande ämnesområden, t ex genital dermatologi, gynekologi, urologi och sexologiska problem, berörs i en omfattning motsvarande målbeskrivningen för specialiteten (4).

Referenser:

  1. STI – sjukdomsstatistik. Folkhälsomyndigheten.https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/ Data hämtad 230110
  2. Apkoppor. Folkhälsomyndigheten. Apkoppor (Internationellt maj 2022-) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Data hämtad 230110.
  3. Rekommendationer utredning och behandling av STI:er och genitala dermatoser. Sektionen för venereologi och genital dermatologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. Rekommendationer (ssdv.se)
  4. Målbeskrivningar. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. ST-förordning och målbeskrivning (ssdv.se)

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att förmedla uppdaterad kunskap om och praktisk handläggning av sexuellt överförbara infektioner aktuella i Sverige, vilket även inkluderar importfall av i Sverige mer sällsynta infektioner.

Resultat för deltagaren

Målet är att kursdeltagaren i enlighet med målbeskrivning och checklista enligt delmål STc10 resp. c10 samt STc2, STc14 och c13, skall behärska att självständigt hålla i utredning och behandling samt tillämpa ett professionellt bemötande och omhändertagande av patienter som söker på en STI-mottagning. Kursdeltagaren skall också kunna värdera behovet av samt utfärda remisser till rätt remissinstans utifrån patientens behov.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna organisera och ansvara för handläggningen av sexuellt överförda infektioner samt vanliga genitala dermatoser, genom adekvat anamnestagande, rätt initierad provtagning och insättande av behandling.

Deltagaren skall kunna redogöra för, reflektera kring och tillämpa rätt behandling eller strategi vid genitala infektioner och sår, genitala dermatoser, smittskyddslagen, nationella riktlinjer och behandlingsrekommendationer, genitala precanceroser och tumörer inklusive standardiserade vårdförlopp, STI-provtagning, hiv (primär handläggning vid positivt prov) samt preventivmedel och preventivmetoder avseende STI.

Deltagaren skall efter avklarad kurs kunna identifiera och beskriva genitala smärttillstånd, hur smittspårning går till, ovanliga STI:er, salpingit/PID, epididymit samt preventivmedel och preventivmetoder avseende antikonception.

Efter kursen skall deltagaren också kunna ge exempel på sexuella dysfunktioner.

Deltagaren skall vidare självständigt kunna tolka och bedöma basal mikroskopisk diagnostik som uretrit/cervicit, gonorré, candida och bakteriell vaginos.

Resultat för patient och samhället

Förväntat resultat för verksamheten är att kunniga, välutbildade läkare inom området kan erbjuda ett effektivare omhändertagande och en adekvat kostnadseffektiv utredning och behandling som i sin tur förhoppningsvis leder till att STI-sjukdomar på sikt kommer att minska och att man uppnår bättre psykosexuell hälsa hos vårdtagarna.

Att förebygga och förhindra sexuellt överförbara infektioner alternativt att diagnostisera dessa tidigt leder till minskade komplikationer såsom uppåtstigande infektioner och ofrivillig barnlöshet. Ofrivillig barnlöshet leder i många fall till psykiskt lidande och kostsamma IVF-behandlingar.
Att ha god kunskap om hiv och kunna handlägga positiva prov bidrar till att man kan arbeta preventivt mot denna sjukdom. Tidig diagnos av hiv gör att man kan begränsa smittspridning och därmed lidandet för den enskilde och även minska kostnaderna i vården.
En välfungerande STI-verksamhet för ungdomar har en viktig uppgift att arbeta preventivt mot såväl STI-sjukdomar som oönskade graviditeter.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Hud- och könssjukdomar
HSLF-FS 2021:8, delmål STc10, STc2, STc14.

SOSFS 2015:8 delmål c10, c13.

4. Program

Schema

Var god se bifogat schema och föreläsarförteckning.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/schema-sti-2024-3.docx
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/forelasarforteckning2024.docx

Referenser

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi, Sektionen för venereologi och genital Dermatologi; SSDV:s rekommendationer för behandling av STI: https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Internationell union mot sexuellt överförbara infektioner, IUSTI: https://iusti.org/regions/guidelines/

Centers for Disease Control and Prevention; CDC: http://www.cdc.gov/std/

Referensverk; King et al.: Sexually Transmitted Diseases, 4th ed.

Jämställdhet och likabehandling

Kursen omfattar föreläsningar om kvinnans sexualitet och berör STI hos kvinnor som har sex med kvinnor (KSK). I STI-sammanhang tas ofta upp STI hos män som har sex med män (MSM) medan man ofta försummar att tala om KSK. Det ingår föreläsningar om både MSM och KSK ur STI-perspektiv. Kursen omfattar även HBTQ-perspektiv.
Övriga sjukdomar, förutom STI, i underlivet hos kvinnor belyses ofta på STI-kurser/föreläsningar. Man tar inte lika ofta upp övriga sjukdomar genitalt hos män vilket kursledningen försöker täcka under denna kurs.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Huvudsakligen föreläsningar men även falldiskussioner i grupp kring både vanliga och mer ovanliga medicinska frågeställningar och frågor kring bemötande, workshop med praktiska moment i form av analys av mikroskopiska preparat samt bedömning av syfilisprover, frågestund och bildklinik.

I händelse av ändrat pandemiläge kan kursen komma att genomföras virtuellt med webbsändningar av både direktsända och förinspelade kursmoment.

Kursmaterial

Elektroniska åhörarkopior i första hand.

Förberedelser

SSDV:s riktlinjer/rekommendationer (version 6, 2022) för handläggning av STI-sjukdomar, bör man vara väl förtrogen med/behärska innan kursstart.
Materiel kommer att utsändas innan kursstart.

Kunskapskontroll

Examination i form av redovisning av grupparbete alt. inlämningsuppgift med flervalsfrågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Ja, det är vanligt att kursdeltagarna hör av sig till respektive föreläsare eller kursledningen lång tid efteråt med frågor och för hjälp med svåra patientfall.

Kompetensöverföring

Handouts och föreläsningsanteckningar (i den mån föreläsare tillåter) kommer att kunna användas på hemmaplan för att undervisa/uppdatera kollegor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus digitala utvärderingsmall kommer att användas.

Planering

Kursledningen har lyssnat på tidigare kursdeltagarna och minskat utrymmet för vissa ämnen till förmån för mer praktiska övningar och diskussionsmoment där kursdeltagarna själva är aktiva.

Kursen har sedan 2011 givits via Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Kurserna 2022 och 2023 gavs i samarbete mellan Hudklinikerna Örebro och Malmö. Från 2024 kommer kursen att ges i samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Malmö och Akademiska sjukhuset, Uppsala. Detta ger möjligheter till nya föreläsningar/föreläsare och eventuellt nya infallsvinklar och inslag.

Tidigare Lipus-certifiering

20110014, 20120224, 20140125, 20160035, 20170082, 20190034, 20190193, 20210003, 20220018, 20230009.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 15 april 2024
Slutdatum: 19 april 2024
Sista anmälningsdatum: 8 februari 2024
Kursplats: SUS/Malmö

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

30-40

Språk

Svenska

Avgift

9000 SEK exkl. moms med reservation för prishöjning med tanke på det ekonomiska läget.

I kursavgiften ingår föreläsningar, materiel, lunch, för- och eftermiddagskaffe, frukt och vatten. Kursmiddag.

En eventuellt webbaserad kurs genomförs till en något lägre kostnad (avdrag för kost).

Kringkostnader

Resor och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på SSDV:s hemsida; https://www.ssdv.se/kalender/.

Intyg enligt SSDV:s riktlinjer för tjänstgöringstider.

Verksamhetschefens godkännande för deltagande.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.ssdv.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Om fler sökanden än antalet kursplatser, sker prioritering för antagning enligt SSDV:s rekommendationer:

1) antal månader dermatovenereologisk tjänstgöring (flest antal månader går före)

2) antal månader kvar till färdig specialist (minst antal månader kvar går före)”.

Sökanden kommer att informeras inom 14 dagar efter ansökningstidens utgång om huruvida hen har antagits till kursen

Kontaktperson

Sinja Kristiansen, Hudmottagningen SUS Malmö, 21428 Malmö
Mailadress: sinja.kristiansen@skane.se

Christan Steczkó-Nilsson, Hud- och venereologmottagningen, Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala
Mailadress: christian.steczko.nilsson@akademiska.se

Kursintyg

Socialstyrelsens kursintyg för ST delas ut efter godkänd kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

I samråd med Sektionen för venereologi och genital dermatologi (SVGD), Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV):

Sinja Kristiansen, Specialistläkare, PhD, Hudmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Christian Steczkó Nilsson, Överläkare, Hud- och venereologmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Se ovan. 

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Sinja Kristiansen, Specialistläkare, PhD, Hudmottagningen, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Christian Steczkó Nilsson, Överläkare, Hud- och venereologmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Båda ledamöter av Sektionen för venereologi och genital dermatologi inom SSDV.

Kursadministration

Sinja Kristiansen, Christian Steczkó Nilsson och administrativ hjälp av sekreterare.

Övriga samarbetspartners

Kursen är planerad i samråd med SVGD.

Målgruppsrepresentant

Nej, men stor hänsyn har tagits till kursutvärderingar från tidigare kurstillfällen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen kommer att helt finansieras via kursavgift.

Kringarrangemang

Luncher och kaffe dagligen samt 1-2 middagar kommer att finansieras via kursavgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga.