Hoppa till innehåll

Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Kiropraktor, Logoped, Naprapat, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandläkare, Administrativ Personal, Apotekare, Arbetsterapeut, Barnmorska, Dietist, Fysioterapeut
Avgift: 4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230015
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Kiropraktor, Logoped, Naprapat, Psykoterapeut, Röntgensjuksköterska, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandläkare, Administrativ Personal, Apotekare, Arbetsterapeut, Barnmorska, Dietist, Fysioterapeut

Ytterligare information

Kursen är primärt avsedd för ST-läkare som vill få kompetens inom systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Däremot kan utbildningen med fördel genomföras av BT-läkare eller andra yrkesgrupper som arbetar inom sjukvården för att få kompetens inom området. Kursen kan vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig inom området.

2. Behovsbeskrivning

För att kunna verka som läkare behöver du både kunna ge den bästa möjliga vården till de personer som söker vård idag men även bidra till att förbättra vården för de personer som söker vård imorgon.

Målet är att nya kunskaper och metoder förs in snabbt och patientsäkert, att gamla sätt att arbeta på försvinner och att sjukvården ska kunna förändras för att möta nya behov och utmaningar som uppstår i samhället. Hur kan vi lära oss av saker som inte blev som planerat.

Det finns en stor mängd information, evidens och forskning inom hälso- och sjukvården för vilken vård som bäst är till nytta för våra patienter. Frågan är hur det omvandlas i praktiken – hur vet en verksamhet vad som bör förbättras och hur kan den förbättringen sedan kan genomföras?

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att förbättringar av vården genomförs med struktur och löpande utvärderingar samt justeringar av arbetssätt. Data följs över tid för att se att förändringar leder till förbättringar (jämfört med vetenskapligt arbete där data tas ut innan och efter intervention). Genom systematiskt kvalitetsarbete införs känd evidens så att det fungerar i vardagen och kommer patienten till nytta. (Källa: Svensk förening för allmänmedicins rekommendationer BT-delmål, 2021-års målbeskrivning).

Vikten av kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete förklaras av Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9): Inom både hälso- och sjukvården och tandvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. SOSFS 2011:9 är tillämplig i det arbetet och i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Klicka här för att läsa mer.

Denna kurs är tänkt som komplement för att uppnå delmålen STa2 respektive a4 i Socialstyrelsens målbeskrivningar – kurs är inte en obligatorisk utbildningsaktivitet men står med som allmänt råd i delmålsbeskrivningen från 2021.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om systematiskt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. Kursdeltagarna bereds tillfälle att reflektera över olika aspekter inom detta område med mål att förbättra systematiskt kvalitet- och patientsäkerhetsarbete.

Resultat för deltagaren

Kursdeltagaren ska efter genomgången utbildning:

 • kunna beskriva vad systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete är, med fokus på identifiering av risker av vårdskador och andra kvalitetsbrister samt utvärdering av processer och resultat
 • kunna göra en risk- och händelseanalys, processkarta, generera och välja förbättringsidéer samt hantera mätning och använda styrdiagrammet i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete
 • kunna förstå betydelsen av systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhetsarbete

Resultat för patient och samhället

Genom kompetens i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ökar förutsättningarna för alla aspekter av god vård (säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik vård och rimlig tid).

Delmål för ST angivna av kursgivare

Kurs som utbildningsaktivitet saknas i Socialstyrelsens målbeskrivningar för delmål som berör Systematiskt kvalitets-och patientsäkerhetsarbete.

4. Program

Schema

DELKURS 1: Grunderna i förbättringskunskap (ca 60 min)
Kapitel 1: Grunderna i förbättringsarbete

 • Professionell kunskap och förbättringskunskap
 • Förbättringstrappan
 • Förbättringsarbete på en vårdcentral

Kapitel 2: Interprofessionellt samarbete

 • Förbättringsarbete i team – teamtanken

Kapitel 3: Patienter som viktiga partner

 • Patientsamverkan i förbättringsarbetet
 • Verktyg för patientsamverkan

Kapitel 4: Kartläggning

 • Starten av ett förbättringsarbete?
 • Kartläggning genom 5P
 • Hitta data
 • Processer och flödesscheman
 • Skapa ett flödesschema
 • Uppgift – skapa en processkarta/flödesschema

DELKURS 2: Från mål till handling (ca 60 min)
Kapitel 1- Tema och att sätta ett övergripande mål

 • Grunderna i förbättringskunskap
 • Vi tar det steg för steg – från tema till målformulering
 • Övning övergripande mål

Kapitel 2: Delmål- målformulering enligt SMART-modellen

 • Specifika delmål
 • Övning – formulera specifika delmål

Kapitel 3: Generera och välja förbättringsidéer

 • Generera förbättringsidéer
 • Metoder för att generera förbättringsidéer
 • Övning – Ställ in en timer!
 • Välja förbättringsidéer – prioritera
 • Fiskbensdiagrammet
 • Pick chart

DELKURS 3: Mått och mätning (ca 60 min)

Kapitel 1: Mätningar som stöd i förbättringsarbete

 • Varför mäta och var i trappan mäter man?
 • Konceptuell och operationell definition

Kapitel 2: En familj av mått

 • Olika typer av mått

Kapitel 3: Mäta över tid- styrdiagram

 • Mäta över tid
 • Skapa ett diagram

Kapitel 4: Förbättringshjulet- PDSA

DELKURS 4: Hållbara förbättringar (ca 40 min)

Kapitel 1: Standardisera och implementera förbättringsidéer

 • SDSA-cykeln

Kapitel 2: Förbättringstavla

 • Information på tavlan

Kapitel 3: Få förbättringen att leva vidare

 • Lyckade hållbara förbättringar
 • Hållbara förbättringar genom patientsamverkan

DELKURS 5: Patientsäkerhetsarbete (ca 30 min)

Kapitel 1: Grunderna i patientsäkerhetsarbete

Kapitel 2: Systematiskt patientsäkerhetsarbete

DELKURS 6: Avslutande test (ca 30 min)

Extern länk

Delmål bt6. Systematisk kvalitetsarbete​

Referenser

Referens [1]
Batalden PB, Stoltz PK. (1993) A framework for the continual improvement of health care: building and applying professional and improvement knowledge to test changes in daily work. Jt Comm J Qual Improv, 19(10)

Referens [2]
Eugene CN, PB Batalden, Marjorie MG. (2007) Quality By Design- A Clinical Microsystems Approach

Referens [3]
Hansell B, Lokrantz L (2013) Hur kan underläkare förbättra vården. Moderna läkare, #2

Referens [4]
Moen, R (2010). Foundation and History of the PDSA Cycle. Associates in Process Improvement- Detroit (USA)

Referens [5]
Phillips NM, Street M, Haesler E. (2016) A systematic review of reliable and valid tools for the measurement of patient participation in healthcare. BMJ Qual Saf, 25(2)

Referens [6]
Rubin, S, R (2002). Will the Real SMART Goals Please Stand Up? Saint Louis University

Referens [7]
Socialstyrelsen (2021). Samlat stöd för patientsäkerhet. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete (hämtad 2023-01-30).

Referens [8]
Sveriges Kommuner och Regioner (2022). Utredning av risker- och handbok för metoden riskanalys. ISBN: 978-91-8047-064-3

Referens [9]
Sveriges Kommuner och Regioner (2022). Utredning av allvarliga vårdskador- vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys. ISBN: 978-91-7585-993-4

Referens [10]
Svensk Sköterskeförening & Svenska Läkaresällskapet (2017). Teamarbete & Förbättringskunskap- två kärnkompetenser för god och säker vård. ISBN: 978-91-85060-30-6

Jämställdhet och likabehandling

Det systematiska kvalitetsarbetet ska alltid utföras på samma sätt oavsett kön, ålder och etnicitet. Kursens innehåll presenteras genusneutralt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra ett antal praktiska moment och reflektionsövningar. Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett sluttest (examination).

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett avslutande test. Kunskapstesterna är uppbyggda på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att få godkänt krävs samtliga rätt på sluttestet.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Årligen sker även utskick av Lipus digitala utvärdering till samtliga personer som genomgått utbildningen. Även detta resultat ingår som underlag vid årlig revidering.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer 20220024. (Lipuscertifering giltigt till 2023-02-17)

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Obegränsat

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras här eller till Kafai Wong som är kundansvarig på telefonnummer 073-957 89 77, e-post kafai.wong@medibas.se.

Länk till webbsida för anmälan

https://education.bonnierhealthcare.se/lakarutbildningar/systematiskt-kvalitets-patientsakerhetsarbete/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Eftersom inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.

Efter anmälan skickas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till kursdeltagaren.

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB.

Ansvarig för innehåll

Rita Fernholm, Specialist i allmänmedicin KI, Med Dr, forskare, föreläsare, Kvalitets- och Patientsäkerhetsstrateg SLSO, FPU-ledare APC

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin Karolinska Institutet, Stockholm
Isabelle Cehlin, MD, Bonnier Healthcare Sweden, Stockholm

Kursadministration

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga