Hoppa till innehåll

TIP- Tillväxt i praktiken

Detta är både en teoretisk och praktisk kurs som fokuserar på hur man planerar utredning och uppföljning med syfte att förmedla kunskap och förståelse för normala variationer i barns tillväxt och utveckling samt kunna upptäcka avvikelse som indikerar ohälsa samt förståelse för endokrinologiska frågeställningar från kollegor och barn och vårdnadshavare. Fallbeskrivningar och talrika kliniska exempel kommer att användas.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen TIP- Tillväxt i praktiken

Kursen ges av: Novo Nordisk och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: Kursen är kostnadsfri, Novo Nordisk står för förtäring, lokalkostnad samt föreläsararvode. För detta uppdrag är föreläsaren/kursledaren kontrakterad av Novo Nordisk. Kursdeltagaren bekostar själv resa till och från kursen samt sin hotellkostnad (enligt regelverket mellan LIF och SKR).
Kringkostnader: Resor samt boende bekostas av deltagaren. Enligt regelverk mellan LIF och Sveriges Kommunner och regioner, SKR. Hotellrum Såstaholm; Enkelrum, 1 pers , 2458 kr per natt  (2 nätter 4917 kr, inkl moms). Dubbelrum, 2 pers, 1329 kr per pers och natt (2 nätter 5317 kr per 2 pers., ink moms). Bokning av rum (senast 31 mars) via länk till Såstaholm som erhålles vid bekräftelse av kursplats.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240010
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 23-25 april 2024
Kursplats: Såstaholm Hotel & Konferens, Såstaholms Allé 12, 187 70 Täby
Sista anmälningsdatum: 14 februari 2024

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen riktar sig till läkare och sjuksköterskor som relativt nyligen har påbörjat eller inom kort kommer att börja arbeta inom specialistområdet barnendokrinologi.

2. Behovsbeskrivning

Denna kurs har tidigare givits 10 ggr, senast 2014 (B.Kriström som kursansvarig, i denna form, IPULS-godkänd och accepterades som SK-kurs för läkarna.) Kursen har sedan flera år efterfrågats eftersom barnendokrin-teamen genomgår generationsväxling och ingen annan kurs som vi känner till erbjuder denna nivå av gemensam barnendokrinutbildning med både läkar- och sjuksköterskeaspekter, till gagn för vårdkvalitet och samarbete, och i förlängningen för patient och sjukvårdsekonomi.

Barnendokrinologi är en subspecialitet inom barnmedicinen som kräver specialistkunskap utöver ’allmän barnmedicin’, både för läkare och sjuksköterska. Läkare och sjuksköterska bör ha och får under kursen kunskap och samsyn i både den friska och den sjuka kroppens endokrina fysiologi samt diagnostik och behandling för barn och ungdomar, separat för båda könen eftersom flickor och pojkars tillväxt och utveckling är olika.

Tillväxtavvikelse är ett av de vanligaste symtomen på ohälsa hos barn och är en mycket vanlig orsak till remiss från barnavårdscentral, skola och allmänläkare samt därtill också mellan barnläkare inom olika subspecialiteter.

Det saknas kurs för nytillkommande medarbetare i barnendokrin-teamet, särskilt undervisning som riktar sig till både läkare och sjuksköterska och som riktar in sig mot samarbetssituationen i det praktiska arbetet, dvs teamsituationen. Med god och sammanhållen undervisning till både läkare och sjuksköterska inom ämnesområdet ökar förståelsen och betydelsen av att planera och hur man genomför diagnostiska utredningar med hänsyn till frågeställning och behandlingsuppföljning.

Ref :

Nurse/Resident Reciprocal Shadowing to Improve Interprofessional Communication. Monroe KK et al. Hosp Pediatr (2021) 11 (5): 435–445. doi.org/10.1542/hpeds.2020-002345;

Improving Clinical Outcomes in Newly Diagnosed Pediatric Type 1 Diabetes: Teamwork, Targets, Technology, and Tight Control—The 4T Study. Prahalad P et al. Front. Endocrinol.(2020): 11; doi:10.3389/fendo.2020.00360].

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursmålet är att få en bred basal kunskap om normal och avvikande tillväxt hos barn, de vanligaste orsakerna till tillväxtavvikelser, vad som ingår i en basal utredning och hur man tolkar resultaten samt hur man inleder och följer upp planerad behandling. Avsikten är också att teamet (läkare + sjuksköterska) gemensamt tillägnar sig god kunskap i utredningsplanering och kommunikation med patient och närstående.

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter genomgången kurs kunna känna igen de allvarligaste och vanligaste tillväxtavvikelserna och endokrina sjukdomstillstånden samt genom riktad utredning kunna besvara sin(a) medicinska frågeställning(ar) och därigenom kunna fastställa eller avfärda en diagnosmisstanke.

Nedanstående gäller för alla de olika endokrina organens sjukdomar som kursen behandlar (hypofysen, sköldkörteln, binjurar, äggstockar, testiklar).

 • Kunna fylla i en tillväxtkurva, analysera barnets tillväxtmönster och kunna bedöma om barnets växande är inom normalvariationen eller ger misstanke om ohälsa.
 • Förstå och kunna förklara begreppet ’tillväxthastighet’
 • Om sjukdomsmisstanke – analysera och formulera en medicinsk frågeställning utifrån barnets sjukhistoria och kliniska undersökningsfynd.
 • Baserat på tillväxtstörning och andra symtom kunna formulera misstanke om medfött syndrom, planera diagnostisk utredning och känna till understödjande behandling när så är medicinskt befogat.
 • Känna till och kunna misstänka och adekvat utreda hormonstörning under eller efter behandling av cancersjukdom (drabbar ffa sköldkörtel, längdtillväxt och/eller pubertetsutveckling).
 • Förstå tillväxteffekter av nutritionsavvikelse och kunna diskutera effekter av olika behandling.
 • Göra ett planeringsförslag till endokrinologisk utredning grundad på symtom, frågeställning och patofysiologi (såsom t.ex. att hormonbrister kan bero på otillräcklig effekt av den ’styrande’ hypofysen vilket kan ge symtomen hypoglykemi (särskilt nyfödda), hypothyreos, cortisolbrist och/eller brist på könshormoner). Därtill kan under- eller överproduktion av hormoner ha sin orsak primärt i det hormonproducerande organet.
 • Leda genomförandet av de vanligaste belastningarna (en form av utredning) och vid behov kunna hantera ev oönskade patientsymtom under provtagningens genomförande.
 • Föreslå lämpligt laboratorium för analys av prov med hänsyn till att provet kommer från ett barn.
 • Tolka svar på laboratorieundersökningar och koppla dessa till den medicinska frågeställningen, kliniska undersökningsfynd och sjukhistoria för att kunna diskutera dessa med erfaren kollega innan diagnos fastställs.
 • Vägleda patienter i fråga om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga hälsa.
 • Dokumentera relevanta delar av sjukhistoria och undersökningsfynd, samt författa en utrednings-sammanställning.
 • Kunna anpassa läkemedelsbehandling till barnets ålder, längd och vikt, ev pubertetsutveckling samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering.
 • Kunna ge uppföljande information och stöd till barn och vårdnadshavare, syftande till god följsamhet i läkemedelsbehandlingen.

Resultat för patient och samhället

Genomgången kurs ger till följd av ökad kunskap och förståelse, bättre förutsättningar för ökad kvalitet i klinisk bedömning, mer riktad utredning och vid behov behandling, dvs underlag för kloka och väl grundade beslut, till gagn för patient och samhälle.

Delmål för ST angivna av kursgivare

c1, STc1 – Behärska diagnostik av avvikelser från normal tillväxt och utveckling hos pojkar respektive flickor.

c2, STc2 – Känna igen, adekvat utreda samt adekvat behandla hypoglykemi oavsett ålder (Ingår i delmålet ’Känna igen, adekvat utreda samt adekvat behandla basala och akuta barn- och ungdomsmedicinska tillstånd’)

c3, STc3 – Känna igen, adekvat utreda samt adekvat behandla hypoglykemi, hypothyreos, cortisolbrist, samt diagnostik av vissa syndrom. (Ingår som delmål i att kunna handlägga vanliga och viktiga tillstånd inom området neonatologi).

c6, STc6 – Känna igen, adekvat utreda samt adekvat behandla vanliga och viktiga tillstånd inom områdena endokrinologi och metabola sjukdomar.

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Föreläsare:

Berit Kriström  Barnläkare, PhD, docent, senior universitetslektor, överläkare. Barn- och ungdomscentrum , Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Maria Elfving  Barnläkare, PhD, docent, överläkare, handledare. Barn – och ungdomsmedicin kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ola Nilsson  Barnläkare, PhD, professor, överläkare. Mottagningen Barnendokrin och Metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Lena Wallensteen  Barnläkare, PhD, bitr. överläkare. Mottagningen Barnendokrin och Metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Katja Sundström Barnläkare, PhD, bitr överläkare. Mottagningen Barnendokrin och Metabola sjukdomar, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/01/schematip-lipus-rev-30jan24-1.pdf

Referenser

GH-tillväxt

Growth Hormone Signaling and Action in Obese versus Lean Human Subjects. Morten Lyng Høgild, Ann Mosegaard Bak, Steen Bønløkke Pedersen, Jørgen Rungby, Jan Frystyk, Niels Møller, Niels Jessen, Jens O.L. Jørgensen. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2019 Feb 1;316(2). doi: 10.1152/ajpendo.00431.2018.

Clinical Indications for Growth Hormone Therapy. Melinda Danowitz, Adda Grimberg. Advances in Pediatrics 69 (2022) 203–217 doi.org/10.1016/j.yapd.2022.03.005.

Monthly measurements of insulin-like growth factor I (IGF-I) and IGF-binding protein-3 in healthy prepubertal children: characterization and relationship with growth: the 1-year growth study. Gelander L, Blum WF, Larsson L, Rosberg S, Albertsson-Wikland K. Pediatr Res.1999 Mar;45(3):377-83. doi: 10.1203/00006450-199903000-00015.

Personalized Approach to Growth Hormone Treatment: Clinical Use of Growth Prediction Models J.M. Wit, M.B. Ranke, K. Albertsson-Wikland, A. Carrascosa, R.G. Rosenfeld, S. Van Buuren, B. Kristrom, E. Schoenau, L. Audi, A.C.S. Hokken-Koelega, P. Bang, H. Jung, W.F. Blum, L.A. Silverman, P. Cohen, S. Cianfarani, C. Deal, P.E. Clayton, L. de Graaff, J. Dahlgren, J. Kleintjens, M. Roelants. Horm Res Paediatr 2013;79:257–270 DOI: 10.1159/000351025.

Mortality Is Not Increased in Recombinant Human Growth Hormone-treated Patients When Adjusting for Birth Characteristics. Kerstin Albertsson-Wikland, Anton Mårtensson, Lars Sävendahl, Aimon Niklasson, Peter Bang, Jovanna Dahlgren, Jan Gustafsson, Berit Kriström, Svante Norgren, Nils-Gunnar Pehrsson, and Anders Odén. J Clin Endocrinol Metab, May 2016, 101(5):2149 –2159 doi: 10.1210/jc.2015-3951.

Consensus Statement on the Standardization and Evaluation of Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor Assays. David R. Clemmons, on behalf of the conference participants. Clinical Chemistry 57:4 555–559 (2011) DOI: 10.1373/clinchem.2010.150631.

Growth Hormone Research Society: Perspective on Biomarkers of GH Action in Children and Adults Gudmundur Johannsson. Martin Bidlingmaier, Beverly MK Biller, Margaret Boguszewski, Felipe F. Casanueva, Philippe Chanson, Peter E.Clayton, Catherine S Choong, David Clemmons, Mehul Dattani, Jan Frystyk, Ken Ho, Andrew R. Hoffman, Reiko Horikawa, Anders Juul, John J. Kopchick, Xiaoping Luo, Sebastian Neggers, Irene Netchine, Daniel S. Olsson, Sally Radovick, Ron Rosenfeld, Richard J. Ross, Katharina Schilbach, Paulo Solberg, Christian Strasburger, Peter Trainer, Kevin C. J. Yuen, Kerstin Wickstrom, Jens O. L. Jorgensen. Endocrine Connections, February 2018 DOI: 10.1530/EC-18-0047.

Diagnosis, Genetics, and Therapy of Short Stature in Children: A Growth Hormone Research Society International Perspective. Collett-Solberg PF, Ambler G, Backeljauw PF, Bidlingmaier M, Biller BMK, Boguszewski MCS, Cheung PT, Choong CSY, Cohen LE, Cohen P, Dauber A, Deal CL, Gong C, Hasegawa Y, Hoffman AR, Hofman PL, Horikawa R, Jorge AAL, Juul A, Kamenický P, Khadilkar V, Kopchick JJ, Kriström B, Lopes MLA, Luo X, Miller BS, Misra M, Netchine I, Radovick S,Ranke MB, Rogol AD, Rosenfeld RG, Saenger P, Wit JM, Woelfle, J Horm Res Paediatr. 2019;92(1):1-14. doi: 10.1159/000502231.

Controversies in the diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence. Murray P, Dattani M, Clayton P.  Archives of disease in childhood. 2016;101(1):96-100. DOI: 10.1136/archdischild-2014-307228.

Towards a Rational and Efficient Diagnostic Approach in Children Referred for Growth Failure to the General Paediatrician. Wit JM, Kamp GA, Oostdijk W. Horm Res Paediatr. 2019;91(4):223- 240. doi: 10.1159/000499915.

Långvuxenhet

Towards a Rational and Efficient Diagnostic Approach in Children Referred for Tall Stature and/or Accelerated Growth to the General Paediatrician. Lauffer P, Kamp GA, Menke LA, Wit JM, Oostdijk W; on behalf of the Dutch Working Group on Triage and Diagnosis of Growth Disorders in Children. Horm Res Paediatr. 2019;91(5):293-310. doi:10.1159/000500810.

Pubertet

Minipuberty: Why Does it Happen?  Marianne Becker, Volker Hesse. Horm Res Paediatr 2020;93:76–84  DOI: 10.1159/000508329.

Recent changes in pubertal timing in healthy Danish boys: associations with body mass index. Sørensen K, Aksglaede L, Petersen JH, et al. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 263–270.  doi: 10.1210/jc.2009-1478.

Recent decline in age at breast development: the Copenhagen Puberty Study. Aksglaede L, Sørensen K, Petersen JH, et al. Pediatrics 2009; 123: e932–e939.  doi: 10.1542/peds.2008-2491.

The investigation of children and adolescents with abnormalities of pubertal timing. Wei C, Davis N, Honour J, Crowne E. Ann Clin Biochem (2017) 54:20-32. Epub 2016/08/25. doi:10.1177/0004563216668378.

Estradiol matrix patches for pubertal induction: stability of cut pieces at different temperatures Carina Ankarberg-Lindgren, Aneta Gawlik, Berit Kriström, Laura Mazzanti, Elisabeth J Ruijgrok and Theo C J Sas Endocrine Connections Volume 8; Issue 4, doi.org/10.1530/EC-19-0025

Physiological Estrogen Replacement Therapy for Puberty Induction in Girls: A Clinical Observational Study. Carina Ankarberg-Lindgren, Berit Kriström, Ensio Norjavaara. Horm Res Paediatr 2014;81:239–244 DOI: 10.1159/000356922.

Changes of diurnal rhythm and levels of total and free testosterone secretion from pre to late puberty in boys: testis size of 3 ml is a transition stage to puberty.  Carina Ankarberg-Lindgren and Ensio Norjavaara. Eur J Endocrinol. 2004 Dec;151(6):747-57. doi: 10.1530/eje.0.1510747.

Twenty-four hours secretion pattern of serum estradiol in healthy prepubertal and pubertal boys as determined by a validated ultra-sensitive extraction RIA. Carina Ankarberg-Lindgren* and Ensio Norjavaara. BMC Endocrine Disorders 2008, 8:10 doi:10.1186/1472-6823-8-10.

Turners syndrom

Optimal Pubertal Induction in Girls with Turner Syndrome Using Either Oral or Transdermal Estradiol: A Proposed Modern Strategy. Malcolm Donaldson, Berit Kriström, Carina Ankarberg-Lindgren, Siska Verlinde, Janiëlle van Alfen-van der Velden, Aneta Gawlik, Marleen M.H.J. van Gelder, Theo Sas, on behalf of the European Society for Paediatric Endocrinology Turner Syndrome Working Group. Horm Res Paediatr 2019;91:1–11 DOI: 10.1159/000500050.

Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. Claus H Gravholt, Niels H Andersen, Gerard S Conway, Olaf M Dekkers, Mitchell E Geffner, Karen O Klein, Angela E Lin, Nelly Mauras, Charmian A Quigley, Karen Rubin, David E Sandberg, Theo C J Sas, Michael Silberbach, Viveca Söderström-Anttila, Kirstine Stochholm, Janielle A van Alfen-van derVelden, Joachim Woelfle, Philippe F Backeljauw, On behalf of the International Turner Syndrome Consensus Group*. European Journal of Endocrinology (2017) 177, G1–G70  DOI: 10.1530/EJE-17-0430.

Klinefelters syndrom

Clinical and biological parameters in 166 boys, adolescents and adults with nonmosaic Klinefelter syndrome: a Copenhagen experience. Lise Aksglæde (lise.aksglaede@rh.regionh.dk), Niels E Skakkebæk, Kristian Almstrup, Anders Juul. Acta Paediatrica 100, pp. 793–806, 2011, DOI:10.1111/j.1651-2227.2011.02246.

Are Adolescent Boys with Klinefelter Syndrome Androgen Deficient? A Longitudinal Study of Finnish 47,XXY Boys. ANNE M. WIKSTRÖM, LEO DUNKEL, SANNA WICKMAN, ENSIO NORJAVAARA, CARINA ANKARBERG-LINDGREN, AND TANELI RAIVIO.  Pediatric Research Pediatr Res 59: 854–859, 2006, DOI: 10.1203/01.pdr.0000219386.31398.c3

Noonans syndrom

Growth, Endocrine Features, and Growth Hormone Treatment in Noonan Syndrome. Jovanna Dahlgren and Cees Noordam. J. Clin. Med. 2022, 11, 2034. doi.org/10.3390/jcm11072034.

Hypofys-Binjure

Reference intervals of salivary cortisol and cortisone and their diagnostic accuracy in Cushing’s syndrome. Nils Bäcklund, Göran Brattsand, Marlen Israelsson, Oskar Ragnarsson, Pia Burman, Britt Edén Engström, Charlotte Høybye, Katarina Berinder, Jeanette Wahlberg, Tommy Olsson and Per Dahlqvist. European Journal of Endocrinology (2020) 182, 569–582 doi.org/10.1530/EJE-19-0872.

Onkologiska sequelae

Hypothalamic–Pituitary and Growth Disorders in Survivors of Childhood Cancer: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. Charles A. Sklar, Zoltan Antal, Wassim Chemaitilly, Laurie E. Cohen, Cecilia Follin, Lillian R. Meacham, and M. Hassan Murad. J Clin Endocrinol Metab, 2018;103: 2761–2784.  doi: 10.1210/jc.2018-01175.

Recommendations for Premature Ovarian Insufficiency Surveillance for Female Survivors of Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancer: A Report From the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group in Collaboration With the PanCareSurFup Consortium. van Dorp W, Mulder RL, Kremer LC, Hudson MM, van den Heuvel-Eibrink MM, van den Berg MH,. Levine JM, van Dulmen-den Broeder E, di Iorgi N, Albanese A et al. Clin Oncol. 2016; 28: 3440-3450. doi:10.1200/JCO.2015.64.3288.

Tyreoidea

Early Detection of Abnormal Growth Associated with Juvenile Acquired Hypothyroidism. Saari A, Pokka J, Mäkitie O, Saha MT, Dunkel L, Sankilampi U. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jan 23;106(2):e739-e748. doi: 10.1210/clinem/dgaa869.

Thyroid disorders in children and adolescents: a review. Hanley P, Lord K, Bauer AJ. JAMA Pediatr. 2016;170(10):1008-1019 doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.0486.

Jämställdhet och likabehandling

Genusperspektivet tas i beaktande under hela kursen, eftersom flickor och pojkar [SS1]  växer och utvecklas helt olika.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Grundstrukturen är föreläsningar med interaktiva fallbeskrivningar, casemetodik tillämpas. Gruppen är liten för att stimulera och möjliggöra diskussion, dialog, interaktion och erfarenhetsutbyte med två seniora kursledare.

Vi kommer även att använda quiz i undervisningen.

Kursmaterial

Deltagarna kommer att erhålla råd om lämplig litteratur, riktlinjer, aktuella publikationer, vetenskapliga artiklar (vanligen på engelska) inom respektive avsnitt samt fallbeskrivningar. Åhörarkopior i digital form efter kursens avslut.

Förberedelser

Ta del av informationen i ”Röda Luntan”, L.Hagenäs.

Inläsning normal tillväxt och pubertet- inhämtas valfritt.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursdeltagarna kommer att tillfrågas om att delge sina kontaktuppgifter (frivilligt), såsom e-postadress, för fortsatt kontakt, stöd och utbyte mellan kursdeltagarna efter kursens avslut.

Kompetensöverföring

 • Tolka individuellt tillväxtmönster i en tillväxtkurva i relation till pubertetsstadium.
 • Pubertetsstadierna.
 • Utredningsmetoder.
 • Tolkning av utredningsresultat.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Tid kommer att avsättas i programmet för utvärdering. Innan kursen kommer även deltagaren att mottaga länk till utvärderingen. Det framkommer i bekräftelsen för deltagande att utvärdering skall ske i anslutning till kursdagens slut, dag 3.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

För många år sedan IPULS certifiering av TIP kurs.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 23 april 2024
Slutdatum: 25 april 2024
Sista anmälningsdatum: 14 februari 2024
Kursplats: Såstaholm Hotel & Konferens, Såstaholms Allé 12, 187 70 Täby

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

25 pers

Språk

Svenska

Avgift

Kursen är kostnadsfri, Novo Nordisk står för förtäring, lokalkostnad samt föreläsararvode. För detta uppdrag är föreläsaren/kursledaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Kursdeltagaren bekostar själv resa till och från kursen samt sin hotellkostnad (enligt regelverket mellan LIF och SKR).

Kringkostnader

Resor samt boende bekostas av deltagaren. Enligt regelverk mellan LIF och Sveriges Kommunner och regioner, SKR.

Hotellrum Såstaholm;

 • Enkelrum, 1 pers , 2458 kr per natt  (2 nätter 4917 kr, inkl moms).
 • Dubbelrum, 2 pers, 1329 kr per pers och natt (2 nätter 5317 kr per 2 pers., ink moms).
 • Bokning av rum (senast 31 mars) via länk till Såstaholm som erhålles vid bekräftelse av kursplats.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Intresseanmälan görs senast 14 Feb 2024 via hemsida; http://www.novokunskap.se

Antagande / ej antagande till kursplats kommer att meddelas per mail senast v.9, 2024.

Godkännande av huvudman krävs för deltagande av kursen.

Efter bekräftelse om plats till kursen, bokar deltagaren själv hotellrum via länk som angetts i bekräftelsebrevet, dock senast 31/3 2024.

Observera att kostnaden för rum betalas på plats enligt överenskommelse med Såstaholm och deltagaren.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.novokunskap.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Bekräftelse om antagning / ej antagning ges efter intresseanmälan och meddelas kursdeltagaren via mail senast vecka 9, 2024

Team, dvs läkare tillsammans med sjuksköterska kommer att prioriteras. Geografisk spridning kommer att vara önskvärt.

Principen ”först till kvarn” tillämpas ej.

Kontaktperson

Susanne Sällqvist, Novo Nordisk Scandinavia AB, nslv@novonordisk.com

Mob. 0730-466 380

Göran Klement, Novo Nordisk Scandinavia AB, gokl@novonordisk.com

Mob. 0730-881 314

Kursintyg

TIP- intyg om genomgången kurs till alla kursdeltagare som fullföljt kursens alla delar.

ST-läkare- Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas om så önskas.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursen genomförs av Novo Nordisk Scandinavia AB.

Kursledning:

Berit Kriström  Barnläkare, PhD, docent, senior universitetslektor, överläkare. Barn- och ungdomscentrum , Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Maria Elfving  Barnläkare, PhD, docent, överläkare, handledare. Barn – och ungdomsmedicin kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ansvarig för innehåll

Kursledning, vänligen se ovan.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Varje föreläsare ansvarar för innehållet i respektive föreläsning.

Medicinska avdelningen, Novo Nordisk, Göran Klement, Medical Advisor, gokl@novonordisk.com

Kursadministration

Susanne Sällqvist, National Key Account Manager, nslv@novonordisk.com

Göran Klement. Medical advisior, gokl@novonordisk.com

Charlott Liegnell, Event coordinator, clie@novonordisk.com

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Ingen utöver ovanstående.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Novo Nordisk Scandinavia AB

Carlsgatan 3

211 20 Malmö

Kringarrangemang

Middag med fallbeskrivningar, tis samt onsdagkväll- Middagen bekostas av Novo Nordisk

Sponsorers närvaro

Novo Nordisk representanter kommer vara närvarande under kursen. Det vetenskapliga programmet är fritt från produktinformation. En utställning med produktinformation kommer att finnas tillgänglig för de kursdeltagare som väljer att besöka den ( enl LIF samarbetsregler).

Jävsförhållande

Berit Kriström- Inga

Maria Elfving- Advisory board Novo Nordisk, Steering committee for BioMarin

Ola Nilsson-  Speakers honoraria from Abbott, Kyowa Kirin, and  Biomarin. Advisory board for Novo Nordisk, Kyowa Kirin and Biomarin

Lena Wallensteen- Inga

Katja Sundström- Inga