Hoppa till innehåll

AF|VTE i Fokus-Förmaksflimmer

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen AF|VTE i Fokus-Förmaksflimmer

Kursen ges av: Pfizer AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren. Pfizer/Bristol Myers Squibb bekostar föreläsararvode samt kan bekosta lokal och enklare förtäring.
Kringkostnader: Deltagaren bekostar sin resa och boende enligt LIFs etiska regelverk.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230084
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Geriatrik, Allmänmedicin, Hematologi, Neurologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Njurmedicin, Onkologi

Ytterligare information

Kursen är lämplig under hela ST-utbildningen.

Inga speciella förkunskaper krävs för att gå kursen.

2. Behovsbeskrivning

Utbildningens syfte är att deltagarna ska få fördjupad kunskap inom området förmaksflimmer vad gäller bakgrund, diagnostik och behandling enligt de nationella och internationella riktlinjer som finns idag inom området.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den största folksjukdomen i Sverige i dag. Hjärt-kärlsjukdom kan i stor utsträckning minskas genom effektiv prevention och behandling. Det är därför viktigt att hjärtsjukvården fortsätter att utvecklas med hjälp av nya effektiva behandlingsmetoder. Både nya och redan beprövade åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att sjukvårdens resurser används på ett så bra sätt som möjligt skriver Socialstyrelsen i sin årliga rapport. (1)

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin hos vuxna, och förekomsten ökar med stigande ålder samt vid annan hjärt-kärl-sjukdom. Cirka tre procent av den vuxna befolkningen i Sverige uppskattas ha förmaksflimmer. Förmaksflimmer medför också en ökad risk för att drabbas av ischemisk stroke. Vid förmaksflimmer är det därför viktigt att behandla med antikoagulantia i förebyggande syfte. Om förmaksflimmer ska behandlas med antikoagulantia eller inte, avgörs utifrån en bedömning hos den enskilda patienten av risken för ischemisk stroke och risken för allvarliga blödningskomplikationer av antikoagulantiabehandling. (1)

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-riktlinjer/hjartsjukvard/
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/blodpropp—forebyggande-diagnostik-och-behandling-av-venos-tromboembolism/
Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/Ven-s-tromboembolism.html#Inledning

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningens syfte är att deltagarna ska få fördjupad kunskap inom området förmaksflimmer.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter genomgången utbildning ha fått en fördjupad och uppdaterad kunskap inom området förmaksflimmer genom olika patientfall, teori och behandlingsriktlinjer. Deltagarna ska kunna upptäcka, diagnostisera, behandla och följa upp olika typer av patienter med förmaksflimmer efter avslutad kurs.

För de som behöver tillgodoräkna sig delmål inom invärtesmedicinska specialiteter eller enskilda basspecialiteter förväntas deltagarna kunna:

  • upptäcka, diagnostisera, behandla och följa upp unga och gamla patienter med olika typer av förmaksflimmer.
  • kunna beakta flera samtidiga sjukdomar vid diagnos av förmaksflimmer och samt att värdera behandlingsvinsten ur ett individuellt perspektiv, ett tvärprofessionellt förhållningssätt där det krävs samordning av insatser mellan olika vårdformer och huvudmän.
  • kunna anpassa/bedöma antikoagulantiabehandling och rytmreglerande/frekvensreglerande behandling efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering och risker för interaktioner och biverkningar.
  •  kunna samarbeta med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till
    läkemedelsbehandlingen.
  • kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan om patientens läkemedelsbehandling
  • kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar

Resultat för patient och samhället

Kursen är utformad på ett sätt för att ge en ökad kunskap inom förebyggandet, diagnostik och behandling hos patienter med förmaksflimmer. Deltagarna ska kunna anpassa sina nya kunskaper i sin kliniska vardag. Samhället vinner på detta då fler patienter får rätt behandling i rätt tid och rätt uppföljning och lika vård i hela landet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Målbeskrivning år 2015

Akutsjukvård: b2, b3, c1, c2, c3

Allmänmedicin: b2, b3, c3, c6

Onkologi: b2, b3

Neurologi b2, b3, c7

Geriatrik: b2, b3, c1, c2, c3, c4,

Hematologi: b2, b3, c1, c2, c3, c4

Internmedicin: b2, b3, c1, c2, c3, c4

Kardiologi b2, b3, c1, c2, c3, c4, c9

Njurmedicin b2, b3, c1, c2, c3, c4

Lungmedicin b2, b3, c1, c2, c3, c4

Målbeskrivning år 2021

Akutsjukvård: STb2, STc1, STc2, STc3

Allmänmedicin: STb2, STc3

Onkologi: STb2

Neurologi STb2, STc6

Geriatrik: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4

Hematologi: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4

Internmedicin: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4

Kardiologi: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4, STc9

Njurmedicin: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4

Lungmedicin: STb2, STc1, STc2, STc3, STc4

4. Program

Schema

AF|VTE i Fokus – Förmaksflimmer omfattar teori och patientfallsdiskussioner kring strokeprevention vid förmaksflimmer. Föreläsningens teoridel är uppdelad i olika avsnitt med ett avsnitt om bakgrund, diagnostik, behandling och uppföljning.

Föreläsningens patientfallsdel består av 12st patientfall där deltagarna får träffa utvalda fiktiva patienter som har drabbats på olika sätt av förmaksflimmer. Deltagarna är med och utreder och bestämmer behandling och uppföljning via diskussioner och pollsfrågor tillsammans med föreläsaren.

Kursen består av teori varvat med patientfallsdiskussioner där föreläsaren kan skräddarsy sin föreläsning utifrån målgrupp och önskemål. Utbildningen kan ske antingen under ordinarie utbildningstid, förlängd lunch eller som ett kvällsmöte efter arbetstid, ca 2-4 timmar. Det är minst 60 min teori och minst 60 min patientfallsdiskussioner.

Tid, plats och föreläsare avgörs regionalt och uppgifterna meddelas av kontaktpersonen.

Föreläsaren är en lokal specialistläkare verksam inom internmedicin eller kardiologi.

Extern länk

Hitta kurser

Referenser

Friberg L et al, EHJ 2019;39(6): 453-460
Europace. 2020 Jan 1;22(1):24-32
Ghazal F, et al.PLoS One. 2019 Feb 26;14(2):e0212974
Al-Khalili F. et al Open heart , 2020;7:e001200
Gudlaugsdottir E et al Läkartidning, 2018,vol 115
Steffel J et al EHJ (EHRA Guidelines) 2018 EHJ; 39 (16): 1330-1393
Flimmerrapporten 2023, Riksförbund Hjärtlung
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018
ESC Clinical Practice Guidelines, 2020, Guidelines for Management of Atrial Fibrillation
2021 EHRA Practical Guide on NOACs in AF

Jämställdhet och likabehandling

Det har varit lika många män som kvinnor som har varit delaktiga i kursens planering och uppbyggnad. Kursens patientfall innefattar både kvinnliga och manliga fiktiva patienter i olika åldrar och med olika bakgrunder för att kunna diskutera jämlik och rättvis vård.

 

5. Metodik

Pedagogisk metod

Utbildningen kan utföras både som fysiska eller digitala möten. Den lokala föreläsaren skräddarsyr kursen utifrån utbildningens innehåll (teori och patientfall) i ett pedagogiskt format utifrån målgrupp och område. Deltagarna är med och diskuterar patientfallen och svara på pollsfrågor.

Kursen är lämplig för ca 10 – 30 deltagare så det blir en lagom stor diskussionsgrupp.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av åhörarkopior och länkar till anpassad litteratur så som nationella och internationella riktlinjer via utbildningens hemsida.

Förberedelser

Deltagarna har möjlighet att förbereda sig genom att gå in på vår hemsida och klicka på länkarna till de nationella och internationlla riktlinjer inom området.

Kunskapskontroll

Föreläsaren ställer frågor till alla deltagarna i samband med patientfallsdiskussionen för att se så alla har lärt sig det som ska uppfyllas inom kunskapskraven.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Det kommer att finnas möjlighet att få utbildningsmaterial och svar på sina frågor efter kursen.

Då utbildningen innehåller flera delar och berör olika områden så finns möjligheten att genomföra kursen vid flera tillfällen. Då finns det även möjlighet att diskutera frågor och funderingar som har dykt upp sedan förra kurstillfället.

Kompetensöverföring

Riktlinjer och rekommendationer inom området förmaksflimmer. T ex EHRA guidelines 2021, ESC guidelines 2020. Dessa riktlinjer går att nås via vår hemsida.

 

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen sker enligt Lipus mall och instruktioner. Deltagarna får en specifik QR-kod för varje kurs, antingen på plats eller via mejl efter avslutad kurs. Resultat förmedlas till handledaren via mejl och svaren ligger även till grund för vidareutveckling av utbildningen.

Vidareutveckling kan t ex vara att de önskar en uppföljning med fler patientfallsdiskussioner och då planeras detta med deltagarnas studierektor.

Planering

Kursen har uppdaterats en del varje år för att få med de senaste rekommendationerna och riktlinjerna inom området. Vi har även lagt till en del fördjupning inom vissa områden med fler teoribilder och patientfall där det funnits behov.

Tidigare Lipus-certifiering

(Lipus-nr:20220129) AF/VTE i Fokus, år 2022-2023 (certifierad sep 2022)

(Lipus-nr:20210096) AF/VTE i Fokus, år 2021-2022 (certifierad sep 2021)

(Lipus-nr: 20200101) AF/VTE i Fokus, år 2020-2021 (certifierad sep 2020)

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Ca 10 – 30st

Språk

Svenska

Avgift

Utbildningen är kostnadsfri för deltagaren.

Pfizer/Bristol Myers Squibb bekostar föreläsararvode samt kan bekosta lokal och enklare förtäring.

Kringkostnader

Deltagaren bekostar sin resa och boende enligt LIFs etiska regelverk.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via utbildningens hemsida (länk nedan) eller via ansvarig lokal arrangör vid respektive utbildningstillfälle.

Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.eliquis.se/af-vte-i-fokus

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antalet platser till kursen kommer att vara ca 10-30 deltagare. Det kommer att vara ”först till kvarn” som gäller. En bekräftelse till kursdeltagarna kommer att skickas ut via mejl.

Kontaktperson

Kontaktperson vid allmänna frågor om kursen är:

Sara Brautigam

0703-273521

sara.brautigam@pfizer.com

Kontaktperson vid specifikt kurstillfälle, se specifik inbjudan för respektive kurstillfälle.

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare efter medverkad och avslutad kurs på plats av föreläsaren. Vid digitala kurser skickas intygen via DocuSign.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Pfizer och Bristol Myers Squibb

Ansvarig för innehåll

Utbildningsmaterialet är framtaget tillsammans med några av våra främsta experter inom respektive område.

Faris Al-Khalili, Med Dr och specialist i kardiologi och invärtesmedicin, verksam för närvarande vid hjärt-Lung och Allergimottagningen vid Sophiahemmets sjukhus i Stockholm.

Dr Boris Klanger är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef vid LäkarGruppen i Västerås.

Tord Juhlin, överläkare och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Pfizer och Bristol Myers Squibb tillsammans med:

Faris Al-Khalili, Med Dr och specialist i kardiologi och invärtesmedicin, verksam för närvarande vid hjärt-Lung och Allergimottagningen vid Sophiahemmets sjukhus i Stockholm.

Tord Juhlin, överläkare och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Kursadministration

Key Account Managers på Pfizer och Bristol Myers Squibb ansvarar för respektive lokalt kurstillfälle.

Övriga samarbetspartners

Det finns inga övriga samarbetspartners vid denna utbildning.

Målgruppsrepresentant

De specialister som tagit fram utbildningsmaterialet och den lokala föreläsaren är alla kliniskt verksamma med mångårig erfarenhet inom det område som kommer att diskuteras i samband med utbildningstillfället.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Pfizer och Bristol Myers Squibb

Kringarrangemang

Det förekommer inga kringarrangemang i samband med kursen.

Sponsorers närvaro

Representanter som jobbar inom området Hjärta/Kärl på Pfizer och Bristol Myers Squibb närvarar vid utbildningstillfället och hjälper till med det praktiska arrangemanget. Produktinformation och/eller utställning kan förekomma i anslutning till mötet och framgår i sådana fall av aktuell inbjudan.

Jävsförhållande

Faris Al-Khalili har haft föreläsaruppdrag för Pfizer, Bristol Myers Squibb, Boehringer-Ingelheim och Bayer de senaste 5 åren.

Boris Klanger har under de senaste åren haft uppdrag för följande läkemedelsföretag: Novo Nordisk, Sanofi, Lilly, MSD, Pfizer, Abbott, Mundipharma, Bayer, Astellas, Teva, Boehringer, Meda, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, AstraZeneca, Ferring, Novartis, GlaxoSmithKline och Janssen.

Tord Juhlin har haft föreläsningar och/eller advisory boards för Pfizer, BMS, MSD, Sanofi, Novartis, Bayer, Boehringer-Ingelheim och Novo Nordisk  de senaste fem åren.

Granskat av Pfizer/BMS:CV-SE-2300137/ PP-ELI-SWE-2745_Aug2023