Hoppa till innehåll

Akut internmedicin VT25

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut internmedicin VT25

Kursen ges av: Uppsala universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 13 800:- exkl. moms. Digital kursdokumentation ingår.
Kringkostnader: Resor och boende betalas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240095
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 24-28 mars 2025
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 17 mars 2025 (244 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Endokrinologi och diabetologi, Akutsjukvård, Geriatrik, Allmänmedicin, Hematologi, Neurologi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Reumatologi

Ytterligare information

ST-läkare i första delen av sin utbildning och som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutmedicinska området samt AT-läkare i slutet av sin AT med erfarenheter från akutverksamhet.

2. Behovsbeskrivning

Handläggning av akuta sjukdomstillstånd utgör en viktig del av arbetet inom de flesta medicinska specialiteter både inom sluten- och öppenvården. Majoriteten (90%) av de patienter som vårdas på medicinavdelningar har lagts in akut. Den höga arbetsbelastningen, kravet på snabb och adekvat handläggning av akuta sjukdomstillstånd samt bristen på lediga sängplatser ställer stora krav på jourhavande läkare att kunna göra prioriteringar.

Den snabba medicinska utvecklingen kräver att läkare håller sig uppdaterade om nya behandlingsstrategier och riktlinjer. Kursen erbjuder en plattform för kontinuerlig utbildning och diskussion kring de senaste rönen inom akutmedicin.

Genom att utgå från vanligt förekommande symtom och sjukdomstecken vid medicinska akutmottagningar och vårdcentraler ger kursen konkreta och tillämpbara verktyg för jourhavande läkare. Diskussioner baserade på fall från den kliniska vardagen möjliggör en praktisk inlärning och ger möjlighet att dela erfarenheter och strategier för effektiv handläggning av akuta medicinska tillstånd.

Fokus är på det akuta omhändertagandet samt handläggningen under det första vårddygnet då patienten läggs in.

Referenser:

Akut internmedicin: https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/akut-vard/behandlingshandbocker/akut-internmedicin

Akutsjukvård från Ö till Ä; Caroline Hård av Segerstad, Susann J. Järhult

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en bred uppdatering av de vanligaste sjukdomstillstånden vid en akutmedicinmottagning, med fokus på akut handläggning och behandling.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter avslutad kurs:

 • utifrån olika patientfall kunna diskutera metoder för grundläggande kommunikation och arbetssätt vid handläggning av kritiskt sjuka internmedicinska patienter
 • kunna redogöra för diagnostik vid vanliga sökorsaker såsom bröstsmärta, hjärtklappning, svimning, dyspné, huvudvärk, diarré, feber och intoxikationer
 • kunna redogöra för diagnostik och handläggning av:
  – akuta kardiovaskulära sjukdomar såsom akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli och akuta hjärtrytmrubbningar
  – akuta respiratoriska sjukdomar såsom akut astma, KOL, och pneumothorax
  – akuta neurologiska sjukdomar såsom stroke och kramper
  – akuta endokrinologiska sjukdomar såsom diabetesketoacidos och hypoglykemi
 • redogöra för hur man optimerar resursanvändningen under utredning och behandling av dessa patientkategorier
 • översiktligt kunna beskriva regelverket kring vårdintyg, nödvärn och nödrätt.

Resultat för patient och samhället

En ökad kompetens bland primär- och blivande bakjourer inom internmedicin och närliggande specialiteter  bör medföra ökad patientsäkerhet, färre inläggningar och kortare vårdtider. 

En ökad kompetens bland primär- och bakjourer förväntas även leda till en effektivare användning av resurser under utredningen.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Akutsjukvård c1, c2, c3
Allmänmedicin c3
Internmedicin c1, c2, c3, c4
Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3, c4
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3, c4
Kardiologi c1, c2, c3, c4
Lungsjukdomar c1, c2, c3, c4
Njurmedicin c1, c2, c3, c4
Geriatrik c1, c2, c3, c4
Neurologi c9
Reumatologi c11
Hematologi c1, c2, c3, c4

HSLF-FS 2021:8

Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
Allmänmedicin STc3
Internmedicin STc1, STc2, STc3, STc4
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3, STc4
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3, STc4
Kardiologi STc1, STc2, STc3, STc4
Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3, STc4
Njurmedicin STc1, STc2, STc3, STc4
Geriatrik STc1, STc2, STc3, STc4
Neurologi STc9
Reumatologi STc11
Hematologi STc1,STc2, STc3, STc4

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/06/schema-akut-internmedicin-vt25-6.pdf

Referenser

 1. Akut internmedicin: https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/akut-vard/behandlingshandbocker/akut-internmedicin
 2. Akutsjukvård från Ö till Ä; Caroline Hård av Segerstad, Susann J. Järhult
 3. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf
 4. Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, 9e upplagan, 2017, sid 1-209, som kursdeltagarna får och innehåller drygt 100 referenser till viktig litteratur
 5. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Hindriks et al. European Heart Journal, 29 August 2020
 6. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. BrignoleM, et al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 21, 01 June 2018, Pages 1883–1948
 7. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575
 8. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation, European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 119–177: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393
 9. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz405
 10. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575
 11. Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European society of cardiology working groups of aorta and peripheral circulation and pulmonary circulation and right ventricular function: European Heart Journal (2017) 0, 1-13
 12. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
 13. Beroendemedicinsk handbok: Tobias Eriksson, 2018
 14. Giftinformationscentralen: https://giftinformation.se/

Jämställdhet och likabehandling

Patientfallen är anpassade ur ett genusperspektiv och har en jämn könsbalans.

Under kursens gång kommer det löpande att diskuteras hur man åstadkommer en så jämlik och rättvis vård som möjligt oavsett genus, etnicitet och ålder.

5. Metodik

Pedagogisk metod

En betydande del av undervisningen baseras på resonemang kring patientfall som specifikt utvecklats av kursledningen och föreläsarna. Dessa fall är konstruerade för att illustrera och utforska olika kliniska scenarier och utmaningar inom ämnesområdet. Falldiskussionerna syftar till att tillämpa teoretiska koncept på verkliga situationer och främja problemlösning.

Falldiskussionerna varvas med state-of-the-art-föreläsningar inom föreläsarnas specialområden.

Genom att integrera olika pedagogiska metoder strävar kursen efter att möta olika inlärningsstilar och behov hos deltagarna. Resonemang kring patientfall ger en tillämpad och praktisk dimension, medan föreläsningarna och interaktiviteten genom Mentimeter/polls säkerställer en solid teoretisk grund och deltagarinvolvering.

Kursmaterial

Omfattande digital kursdokumentation ingår.

Förberedelser

Inga krav. Möjlighet finns att förbereda sig genom att ta del av föreläsarnas material via lärportalen innan kursstart.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker genom gruppdiskussioner samt redogörelser på såväl individ- som gruppnivå, av patientfall som täcker in de områden som behandlas på kursen. Mentimeter används.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala materialet finns tillgängligt 2 veckor efter avslutad kurs och kan användas för kompetensöverföring

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursvärdering genomförs i direkt anslutning till kursen. Lipus utvärderingsmall används.

En utvärdering för varje kursmoment skickas också ut från Avdelningen för uppdragsutbildning.

Planering

Återkoppling till lärarna sker genom att dessa får ta del av en skriftlig sammanställning. Innehållet i sammanställningen diskuteras sedan av föreläsare och kursledning och utifrån dessa diskussioner föreslås och genomförs de förändringar av kursens upplägg som man finner angelägna och relevanta. Falldiskussioner har utökats med fler Mentimeter-fall.

Tidigare Lipus-certifiering

Akutmedicin, IPULS nr. 20040020
Akutmedicin, IPULS nr. 20040085
Akutmedicin, IPULS nr. 20050048
Akutmedicin, IPULS nr. 20060213
Akutmedicin, IPULS nr. 20060447
Akutmedicin, IPULS nr. 20070234
Akut internmedicin, IPULS nr. 20080015
20080138
20080361
20090238
20090417
20100196
20100458
20110210
20120182
IPULS-nr 20120331 (2013-05-27)
Lipus-nr 20130056 (2013-10-28)
Lipus-nr 20130187 (2014-03-31)
Lipus-nr 20140075 (2014-11-17)
Lipus-nr 20140215 (2015-05-18)
Lipus-nr 20150083 (2015-10-19)
Lipus-nr 20160089
Lipus-nr 20160175
Lipus-nr 20170162
Lipus-nr 20180061
Lipus-nr 20180161
Lipus-nr 20190024
Lipus-nr 20190113 – inställd pga Coronarekommendationer
Lipus-nr 20200048
Lipus-nr 20200116
Lipus nr 20210021
Lipus-nr: 20210095
Lipus-nr: 20220049
Lipus-nr: 20220114
Lipus-nr: 20230030 distanskurs
Lipus-nr: 20230101
Lipus-nr: 20240019

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 24 mars 2025
Slutdatum: 28 mars 2025
Sista anmälningsdatum: 17 mars 2025
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Ca 80

Språk

Svenska

Avgift

13 800:- exkl. moms. Digital kursdokumentation ingår.

Kringkostnader

Resor och boende betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk nedan eller hemsidan där information och länk finns.

Godkännande från chef krävs för deltagande i kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/akut-internmedicin

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i den ordning anmälningarna inkommer till dess maxantal uppnåtts. Är kursen full ställs man automatiskt på reservplats och meddelas så snart ledig plats finns.

Bekräftelse om antagning ges omgående vid anmälan.

Kontaktperson

Projektkoordinator Kristina Lundgren, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
E-mail: kristina.lundgren@uu.se
Tel: 018-471 19 19

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet,
E-mail: kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
Tel: 018-471 18 50

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålles.

Övriga deltagare erhåller Uppsala universitets kursintyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare Avdelningen för uppdragsutbildning Uppsala Universitet.

Anton Gard, Med. Dr, specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Anton Gard, Med. Dr, specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Anton Gard, Med. Dr, specialistläkare, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kursadministration

Projektkoordinator Kristina Lundgren
kristina.lundgren@uu.se
018-471 1919

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
018-471 1850

Övriga samarbetspartners

Det finns inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Samtliga medverkande föreläsare, alla specialister inom sitt område, har konsulterats vid utvecklingen av kursen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.