Hoppa till innehåll

Akut och kronisk njursvikt VT25

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut och kronisk njursvikt VT25

Kursen ges av: Uppsala Universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 13 800 kr exkl moms. Förtäring och digital dokumentation ingår.
Kringkostnader: Resa och boende betalas av deltagaren

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240090
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 3-7 mars 2025
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 24 februari 2025 (223 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Allmänmedicin, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Reumatologi, Urologi

Ytterligare information

Den primära målgruppen är ST-läkare i internmedicin som vill utbilda sig inom njurmedicin både vad gäller akut och kronisk njursjukdom. Utbildningen lämpar sig också för intresserade ST-läkare under utbildning inom angränsande specialiteter som geriatrik, reumatologi, infektionssjukdomar, kardiologi och allmänmedicin. Kursen är även lämplig för färdiga specialister med särskilt intresse för njurmedicin alternativt behov av uppdatering i ämnet. Utbildningen riktar sig vidare till AT-läkare under den senare delen av AT-tjänstgöringen.

2. Behovsbeskrivning

Många kliniskt verksamma läkare möter patienter med nedsatt njurfunktion både på vårdavdelningar, akutmottagningar samt i öppenvården. Akut njursvikt är ett mycket vanligt tillstånd som globalt sett uppskattas drabba över 13 miljoner människor. Med rätta insatser är akut njursvikt dock i de flesta fall reversibel. Det är därför mycket viktigt att adekvat behandling sätts in i god tid så att kroniska njurskador om möjligt undviks. Man beräknar att över 800 miljoner människor i hela världen har någon grad av kronisk njursjukdom, varav 10% av Sveriges befolkning. Kronisk njursjukdom har allt mer framkommit som en vanlig orsak till ökad sjuklighet och dödlighet.

För patienter som redan har kroniska njurskador vill man behålla en så pass bra funktion som möjligt så länge det går. Totalt sett är det en mindre andel där njurarna slutar fungera. Då är behandlingsalternativen njurtransplantation och dialys som då blir direkt livräddande åtgärder. Detta kallas njurersättande behandling. Globalt sett beräknas mellan 5 och 10 miljoner människor ha dialys eller vara njurtransplanterade. I Sverige får drygt 10 000 människor njurersättande behandling, varav cirka 60 % är njurtransplanterade.

De olika njursjukdomarnas skademönster och behandlingsmöjligheter medför att det är viktigt att ha kunskap om kärlskadande och inflammationsframkallande mekanismer. Njursjukdomar kan vara primära och begränsade till njurarna eller sekundära som ett delfenomen i en systemisk sjukdom. Kirurgiska/urologiska åkommor kan ibland påverka njurfunktionen, varför en helhetssyn vid bedömning är nödvändig. Akut njursvikt i samband med intensivvård är en vanlig kombination som behöver uppmärksammas. Likaså är kunskap om val av läkemedel samt läkemedelsdosering viktigt vid nedsatt njurfunktion.

Kunskapen från kursen bör vara till stöd för ST läkaren i att förbättra handläggningen av patienten, optimera resursanvändningen under utredningen, förbättra vårdplaneringen samt leda snabbare fram till rätt diagnos och adekvat behandling.”

Referenser

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). En internationell oberoende organisation som utarbetar guidelines, https://kdigo.org

European Renal Best Practice (ERA-EDTA); En europeisk oberoende organisation som producerar guidelines, https://www.era-online.org/publications/erbp-european-renal-best-practice/

International Society of Nephrology (News 2020-11-27)

Svenskt Njurregister 2022

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge kunskap om orsaker, diagnostik, handläggning och behandling samt prevention rörande akut och kronisk njursvikt.

Resultat för deltagaren

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren:

• Kunna redogöra för orsakerna till och behandlingen av akut och kronisk njursvikt
• Beskriva de olika dialysmetoderna påsdialys och hemodialys samt när dialys skall starta.
• Kunna utreda, bedöma och redogöra för handläggning av akut njursvikt
• Kunna sammanfatta mekanismer, symtom och behandling av de rubbningar som kronisk njursvikt kan medföra
• Översiktligt beskriva de viktigaste tubulointerstitiella njursjukdomarna och dess behandlingsmöjligheter
• Kunna redogöra för läkemedels- och antibiotikabehandling vid nedsatt njurfunktion
• Kunna bedöma vidare handläggning av en patient med multiorgansvikt och njursvikt med intensivvårdsbehov
• Beskriva urologiska aspekter på nedsatt njurfunktion
• Beskriva vilka som njurtransplanteras och risker transplantation medför

Resultat för patient och samhället

Verksamheten vid de sjukvårdsinrättningar där deltagarna är/kommer att vara verksamma gynnas av ökad kompetens hos kursdeltagarna vad gäller handläggning av patienter med både akuta och kroniska njursjukdomar. Rätt utnyttjande av resurser förkortar vårdtider, ökar vårdkvaliteten och medför minskade kostnader.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8:

Allmänmedicin c3
Akutsjukvård c1, c2, c3
Geriatrik c1, c2, c3
Internmedicin c1, c2, c6
Endokrinologi och diabetologi c1, c2, c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3
Hematologi c1, c2, c3
Kardiologi c1, c2, c3
Lungsjukdomar c1, c2, c3
Njurmedicin c2, c3, c6, c8, c9
Reumatologi c11
Urologi c8, c9

SOSFS 2021:

Allmänmedicin STc3,
Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
Geriatrik STc1, STc2, STc3
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2, STc3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3,
Hematologi STc1, STc2, STc3,
Kardiologi STc1, STc2, STc3,
Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3,
Njurmedicin STc2, STc3, STc6, STc8, STc9,
Reumatologi STc11
Urologi STc8, STc9

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/07/240619-schema-njursviktvt25.pdf

Referenser

Njurmedicin (Red. Mattias Aurell, Ola Samuelsson, Gregor Guron, Aso Saeed). Liber 2020, ISBN: 9147130573

Njursjukdom; teori och klinik (Red. Naomi Clyne, Bengt Rippe). Studentlitteratur 2015. ISBN: 9789144089256

Svensk Njurmedicinsk Förening, https://njurmed.se

Svenskt Njurregister, https://www.medscinet.net/snr/

Referensgruppen för antibiotika: antimikrobiella läkemedel vid dialys, https://www.sls.se/raf/kunskapsunderlag/dosering-vid-dialys/

Vårdprogram systemiska vaskuliter, Region Skåne, https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram—fillistning/systemisk-vaskulit—engagerande-sma-och-medelstora-karl—vardprogram.pdf

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). En internationell oberoende organisation som utarbetar guidelines, https://kdigo.org

European Renal Best Practice (ERA-EDTA); En europeisk oberoende organization som producerar guidelines, https://www.era-online.org/publications/erbp-european-renal-best-practice/

Jämställdhet och likabehandling

Patientfallen är anpassade ur ett genusperspektiv och har en jämn könsbalans.

Under kursens gång kommer det löpande att diskuteras hur man åstadkommer en så jämlik och rättvis vård som möjligt oavsett genus, etnicitet och ålder.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där falldiskussioner ofta är insprängda för mer interaktiv diskussion, i vissa fall används också mentimeter under föreläsningarna.

Stort utrymme ges också åt falldiskussioner under handledning i mindre grupper där det avslutas med en gemensam genomgång för hela kursen.

Kursen avslutas med en interaktiv kunskapskontroll med mentimeterfrågor och gemensam diskussion kring varje fall.

Kursmaterial

Utbildningsmaterialet är i digital form och består av åhörarkopior, riktlinjer, manualer, vetenskapliga artiklar och fallbeskrivningar.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker genom gruppdiskussioner samt redogörelser på såväl individ- som gruppnivå, av patientfall som täcker in de områden som behandlas på kursen.

En interaktiv kunskapskontroll genomförs sista dagen med återkoppling till deltagarna samt utgörande grund för utveckling av kursen. Mentimeterfrågor används.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Allt kursmaterial finns digitalt och ligger kvar 2 veckor efter avslutad kurs. Detta kan användas i till exempel dialog med kollegor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering genomförs i direkt anslutning till kursen. Lipus utvärderingsmall används.

Dessutom får deltagarna en kompletterande utvärdering från Avdelningen för uppdragsutbildning, där de ombeds besvara ytterligare ett antal frågor.

Återkoppling till föreläsarna sker genom att de får ta del av en skriftlig sammanställning. Innehållet i sammanställningen diskuteras sedan av föreläsare och kursledning och utifrån dessa diskussioner föreslås och genomförs de förändringar av kursens upplägg som man finner angelägna och relevanta.

Kortfattad återkoppling av utvärderingen till deltagarna.

Planering

Återkoppling till kursledare angående resultat i utvärderingarna och därefter planering och utveckling av kursen utifrån detta.

Kurskonceptet kvarstår i grunden men har utvecklats med falldiskussioner i Menti.

Tidigare Lipus-certifiering

2010-10-19 IPULS-nr 20100113
2011-05-03 IPULS-nr 20100472
2012-02-06 IPULS-nr 20110293
2013-02-05 IPULS-nr 20120297
2014-03-10 Lipus-nr 20130158
2015-03-09 Lipus-nr 20140183
Lipus-nr 20150151
Lipus-nr 20160164
Lipus-nr 20170154
Lipus nr 20180135
Lipus nr 20190101

Lipus nr 20200117
Lipus nr 20210089
Lipus nr 20220093, vt 2023 Akut och kronisk njursvikt. Mekanismer och orsaker – Diagnostik – Behandlingsmöjligheter – Prevention
Lipus nr 20230108

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 3 mars 2025
Slutdatum: 7 mars 2025
Sista anmälningsdatum: 24 februari 2025
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13 800 kr exkl moms.

Förtäring och digital dokumentation ingår.

Kringkostnader

Resa och boende betalas av deltagaren

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning tills dess max-antal uppnåtts.

I och med anmälan är deltagaren antagen. Eventuell platsbrist meddelas omgående.

Praktisk information mailas ut 5 veckor innan kursstart.

Kontaktperson

Kristina Lundgren, projektkoordinator, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
kristina.lundgren@uu.se, 471 1919

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 1850

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering under ST-tjänstgöring tillhandahålls efter kontrollerad 100% närvaro och godkänd kunskapskontroll.

Övriga deltagare får intyg från Uppsala Universitet.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Hans Furuland, Överläkare, docent, Njurmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala samt Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Ansvarig för innehåll

Hans Furuland, Överläkare, docent, Njurmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
och Eva Carlsson, Biträdande överläkare, Njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Hans Furuland, Överläkare, docent, Njurmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
och Eva Carlsson, Biträdande överläkare, Njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala Universitet

Kursadministration

Kristina Lundgren, projektkoordinator
kristina.lundgren@uu.se, 018-471 1919
Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare
kerstin.strandberg.wilbrand@uadm.uu.se, 018-471 1850
Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Vid planering och utveckling av kursen har stor hänsyn tagits till de kunskapsbehov man som specialist vid ett universitetssjukhus upplever finns bland läkare under utbildning.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Utbildningen är helt avgiftsfinansierad.

Kringarrangemang

Det finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Det finns ingen sponsornärvaro.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.