Hoppa till innehåll

Akut stroke, diagnostik och behandling

De senaste åren har akut strokevård haft en snabb utveckling, särskilt inom radiologisk diagnostik och reperfusionsbehandling. Denna utbildning riktar sig till ST-läkare och specialistläkare som är intresserade av att lära sig mer om stroke och cerebral ischemi. Kursen syftar till att ge kunskap om vårdkedja, utredning och behandling utifrån senaste evidensbaserad kunskap. Kursens upplägg är självstudier online samt en avslutade seminariedag på plats vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akut stroke, diagnostik och behandling

Kursen ges av: MedTechLabs och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kursen introducerades 2023 har givits nov 2023 och mars 2024 tidigare. Kursen är avgiftsfri. Lunchmåltid vid seminariet tillhandahålls av MedTechLabs.
Kringkostnader: Kringkostnader för att ta sig till det fysiska mötet, dvs resor och boende, står kursdeltagare eller deras arbetsgivare själv för. Även ev omkostnader för att kunna ta del av det digitala materialet och fallen (t.ex. dator, uppkoppling, arbetsplats) står kursdeltagare eller deras arbetsgivare för. I samband med heldagsseminariet står MedTechLabs för lunch till deltagarna.

Studieform: På plats med distans
Språk: Kursmaterialet (inspelade föreläsningar, presentationsmatierial och fallstudier) är på svenska.
Kursnummer: 20240048
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 1 oktober - 8 november 2024
Kursplats: Del 1 Digitala självstudier. Del 2, 8/11 Seminarie på BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024 (77 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Radiologi, Geriatrik, Neuroradiologi, Neurologi, Internmedicin

Ytterligare information

ST- läkare, bör ha hanterat akut stroke i sin utbildning för att kunna tillgodogöra sig detta,  neuroradiologi.

Kan vara lämpligt inför, under eller efter en randning på sjukhus där det trombektomeras.

Kan vara lämpligt för läkare som i sin kliniska vardag arbetar med patienter som genomgår eller genomgått akut stroke för ökad insikt i området.

2. Behovsbeskrivning

Över 18000 personer i Sverige drabbas årligen av akut ischemisk stroke. Korrekt och snabb handläggning av stroke räddar liv och minskar funktionsnedsättning, med ökad livskvalitet och minskade samhällskostnader som följd.

Behandlingsmöjligheterna har utvecklats snabbt senaste decenniet och kräver alltmer avancerade ställningstaganden, med nya radiologiska undersökningsmetoder. Användning av avancerade undersökningar och behandlingar rekommenderas nationellt i Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA samt i Socialstyrelsens riktlinjer.

Felaktig eller otillräckligt uppdaterad utredning vid misstänkt stroke kan leda till att liv- och funktionsräddande behandlingar uteblir eller fördröjs. Det ställer krav på kompetensutveckling i vården samt att rutiner ändras för att ta tillvara de möjligheter som finns idag.

Detta sker med fördel genom fortbildning av ST-läkare och specialistläkare i radiologi, neurologi och angränsande specialiteter. Det finns i dagsläget en brist på kurser med neuroradiologiskt fokus inom stroke, vilket gör att spridning och implementation av nya arbetssätt bromsas. Kursen avser att kostnadseffektivt utbilda en stor skara specialister för att brett föra ut goda arbetssätt baserade på den senaste evidensbaserade kunskapen.

Hänvisning till referenser

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke 2020: 2020.
2. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA – tidiga insatser och vård, 2022, Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, Sveriges Regioner i Samverkan.
3. Berge E, Whiteley W, Audebert H, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. Eur Stroke J. 2021;6:I-LXII.
4. Turc G, Bhogal P, Fischer U, et al. European Stroke Organisation (ESO) – European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic StrokeEndorsed by Stroke Alliance for Europe (SAFE). Eur Stroke J. 2019;4:6-12.
5. Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016;387:1723-31.
6. Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. New England Journal of Medicine. 2018;0:null.
7. Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018;378:11-21.
8. Huo X, Ma G, Tong X, et al. Trial of Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke with Large Infarct. N Engl J Med. 2023;388:1272-83.
9. Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes. N Engl J Med. 2023;388:1259-71.
10.Yoshimura S, Sakai N, Yamagami H, et al. Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region. N Engl J Med. 2022;386:1303-13.
11. Jovin TG, Li C, Wu L, et al. Trial of Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke Due to Basilar-Artery Occlusion. N Engl J Med. 2022;387:1373-84.
12. Tao C, Nogueira RG, Zhu Y, et al. Trial of Endovascular Treatment of Acute Basilar-Artery Occlusion. N Engl J Med. 2022;387:1361-72.
13. Tsivgoulis G, Katsanos AH, Sandset EC, et al. Thrombolysis for acute ischaemic stroke: current status and future perspectives. Lancet Neurol. 2023;22:418-29.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge ökade kunskaper inom handläggning av akut ischemisk stroke. Kursen syftar till att ge kunskap om nyttan av akut reperfusionsbehandling inom 24 timmar hos flera patientgrupper, inklusive dem med relativt stora etablerade infarkter. Även handläggning och utredning av TIA ingår i kursen.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen kunna:
– förklara hur anatomi inkl varianter har betydelse för tolkning och bedömning
– sammanfatta handläggning av akut ischemisk stroke och TIA
– redogöra för principer för utredning
– redogöra för behandling med trombolys och trombektomi
– känna till indikationer och kontraindikationer för reperfusionsbehandlingar inom olika tidsintervall
– vara väl förtrogen med relevanta rekommendationer inom standardiserat vårdförlopp stroke och TIA samt Socialstyrelsens riktlinjer.
– ge exempel på fallgropar inom tolkning av ocklusionsförekomst

Resultat för patient och samhället

Ischemisk stroke är en allvarlig folksjukdom som årligen drabbar över 18 000 individer i Sverige. Ökad kunskap om diagnos, utredning och behandling vid TIA och akut stroke skapar förutsättning för bättre överlevnad och lägre morbiditet. Detta är även samhällsekonomiskt fördelaktigt. Den totala samhällsekonomiska besparingen per trombektomi har beräknats till c:a 400 000 kr.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 Radiologi b3, c2, c3, c7, c9.
HSL-SF 2021:8 Radiologi STc2, STc3, STc7, STc9.

SOSFS 2015:8 Neuroradiologi b3, c1,c3, c4, c7, c9.
HSL-SF 2021:8 Neuroradiologi STc1, STc3, STc4, STc7, STc9.

SOSFS 2015:8 Neurologi c1, c7.
HSL-SF 2021:8 Neurologi STc1, STc7.

SOSFS 2015:8 Internmedicin  c1.  (Samma för Geriatrik)
HSL-SF 2021:8 Internmedin STc1. (Samma för Geriatrik)

Vid annan ST-specialitet får deltagarens egen handledare utvärdera vad som kan intygas utifrån den egna specialitetens ST-mål.

4. Program

Schema

Kursen består av två delar:

Del 1 – digitala självstudier öppnar 2024-10-01 (ca 2 dagars studier)

Består av 31 föreläsningar på mellan 5-30 minuter (ca 8 timmar).

I begreppet akut stroke ingår TIA och akut ischemisk stroke samt extramaterial avseende blödningar.

Vi har grupperat informationen i områdena;

 • Grundläggande radiologi
 • Grundläggande neurologi
 • Neurointervention
 • Grundläggande DT-teknik
 • CTP – Fem fall sen trombektomi
 • Efter endovaskulär reperfusion
 • Extra material om blödningar samt av 19 fallstudier (ca 8 timmar).

Del 2 – seminarium heldag, äger rum 2024-11-08 i Stockholm.

Består av ett obligatoriskt seminarium där samtliga kurslärare deltar och där fallstudierna diskuteras. Seminariet förutsätter aktivt deltagande som även inkluderar kunskapskontroll. Till seminariet kommer kursdeltagarna få redovisa fall i kursmaterialet.

Lärargrupp:

Håkan Almqvist, Överläkare, Neuroradiolog, Capio St Göran Röntgen

Åsa Kuntze Söderqvist, Överläkare, PhD, Neuroradiolog och Neurointerventionist. ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Michael Mazya, Överläkare, Docent, Neurolog. ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Extern länk

https://www.medtechlabs.se/sv/implementering/

Referenser

1.Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid stroke 2020: 2020.
2.Berge E, Whiteley W, Audebert H, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. Eur Stroke J. 2021;6:I-LXII.
3.Turc G, Bhogal P, Fischer U, et al. European Stroke Organisation (ESO) – European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) Guidelines on Mechanical Thrombectomy in Acute Ischaemic StrokeEndorsed by Stroke Alliance for Europe (SAFE). Eur Stroke J. 2019;4:6-12.
4. Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. Lancet. 2016;387:1723-31.
5.Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. New England Journal of Medicine. 2018;0:null.
6.Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. N Engl J Med. 2018;378:11-21.
7.Huo X, Ma G, Tong X, et al. Trial of Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke with Large Infarct. N Engl J Med. 2023;388:1272-83.
8.Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes. N Engl J Med. 2023;388:1259-71.
9.Yoshimura S, Sakai N, Yamagami H, et al. Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region. N Engl J Med. 2022;386:1303-13.
10.Jovin TG, Li C, Wu L, et al. Trial of Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke Due to Basilar-Artery Occlusion. N Engl J Med. 2022;387:1373-84.
11.Tao C, Nogueira RG, Zhu Y, et al. Trial of Endovascular Treatment of Acute Basilar-Artery Occlusion. N Engl J Med. 2022;387:1361-72.
12.Tsivgoulis G, Katsanos AH, Sandset EC, et al.
Thrombolysis for acute ischaemic stroke: current status and future perspectives.
Lancet Neurol. 2023;22:418-29.

Jämställdhet och likabehandling

Lärarna vid seminariet består av en kvinna och två män.
De kliniska fallen har en jämn könsbalans, ca 50/50.
Det saknas idag evidens för att radiologisk bedömning eller behandlingsstrategi vid akut ischemisk stroke skulle behöva modifieras utifrån kön. Om sådana rön publiceras och kommer in i nationella och internationella riktlinjer, kommer kursen införliva dessa.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Del 1 under ca 1 månad innan seminariet med tillgång till;

 • Inspelade föreläsningar och anonyma fall med radiologiskt material för egen genomgång.
 • Instuderingsuppgifter.
 • Lärandemål finns för de olika ingående momenten.

Del 2

 • Seminarium med kunskapskontroll och interaktiv diskussion.

Efter kursen har kursdeltagarna tillgång till det digitala materialet under åtminstone ca 1 år framåt.

Kursmaterial

På cmrad.com kommer allt självstudiematerial att göras tillgängligt för kursdeltagarna. Materialet är uppdelat i följande ämnen:

 • Grundläggande radiologi
 • Grundläggande neurologi
 • Neurointervention
 • Grundläggande DT-teknik
 • CTP – Fem fall sen trombektomi
 • Efter endovaskulär reperfusjon
 • Extra material om blödningar

Under varje ämne finns dedikerade videoföreläsningar, och definierade lärandemål finns tillgängliga för varje föreläsning.

Utöver videoföreläsningarna och lärandemålen har 19 kliniska strokefall gjorts tillgängliga på kurssidan, där fallen kan öppnas i en diagnostisk DICOM-visare och granskas som man skulle göra i en klinisk situation. Tillsammans med de kliniska fallen finns förklarande text som anamnes och diagnos. Dessa fall kommer också att ligga till grund för genomgång i plenum i kursens del 2, där man gemensamt går igenom de kliniska fallen för diskussion och möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

Förberedelser

Kursmaterialet finns tillgängligt ca 1 månad innan det avslutande seminariet.

Kursen är gjord som med egen instuderingstid under ca 1 månad där materialet tar ca två dagar studietid som kan förläggas enligt egna önskemål.

Man får 1-3 tilldelade fall som man ska sätta sin in i liter mer detaljerat för ökad interaktivitet under den avslutande seminariedagen.

Kunskapskontroll

 • Seminarium med muntlig kunskapskontroll och diskussion.
 • Aktivt deltagande krävs vid seminariet för att erhålla kursintyg.
 • För de som behöver ST-intyg tillhandahålls detta för ST-läkare inom radiologi, neuroradiologi och neurologi. (Se under punkt 3 – Delmål för ST angivna av kursproducent)

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kontaktuppgifter till lärarna ges till kursdeltagarna.

Kursdeltagarna erhåller ett användarkonto till plattformen Collective Minds Radiology för att kunna gå tillbaka och rekapitulera inhämtad kunskap.

Kompetensöverföring

Kursdeltagarna får videoföreläsningarna i form av pdf-filer som kan användas för kunskapsöverföring till kollegor på hemkliniken.

Fallstudierna visar på ett etablerat och fungerande arbetssätt som kan överföras till hemmakliniken.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärdering skickas ut till deltagarna utifrån den maillista som finns när kursen genomförs.

Kursledning kommer att använda utvärderingsresultatet för att förbättra och optimera kursinnehållet för framtida kurser.

Planering

Tidigare har kursarrangören HA varit medarrangör i kurs givna från SFNR om Akut stroke och modern behandling samt varit medarrangör och huvudarrangör från SFNR givna kurser om Vidareutbildning i Neuroradiologi. De erfarenheterna har bidragit till hur denna kurs planerats.

Kurslärare MM ansvarar för moment Akut Stroke omfattande en heldag på SK-kurs i Akut Neurologi som årligen ges av Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus Umeå.

Åsa Kuntze Söderqvist har stor erfarenhet av Neurointervention och varit kurslärare bla kurser från SFNR om Akut stroke och modern behandling samt tidigare versioner av denna kurs. 

Tidigare Lipus-certifiering

LIPUSnr 20230102, Akut stroke, diagnostik och behandling. (Giltigt tom 7/9 2024)

Kursen har tidigare gått 2023-11-17, 2024-03-08 samt 2024-03-15.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 1 oktober 2024
Slutdatum: 8 november 2024
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024
Kursplats: Del 1 Digitala självstudier. Del 2, 8/11 Seminarie på BioClinicum Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

Max 20 deltagare per kurstillfälle.

Språk

Kursmaterialet (inspelade föreläsningar, presentationsmatierial och fallstudier) är på svenska.

Avgift

Kursen introducerades 2023 har givits nov 2023 och mars 2024 tidigare.

Kursen är avgiftsfri.

Lunchmåltid vid seminariet tillhandahålls av MedTechLabs.

Kringkostnader

Kringkostnader för att ta sig till det fysiska mötet, dvs resor och boende, står kursdeltagare eller deras arbetsgivare själv för. Även ev omkostnader för att kunna ta del av det digitala materialet och fallen (t.ex. dator, uppkoppling, arbetsplats) står kursdeltagare eller deras arbetsgivare för.

I samband med heldagsseminariet står MedTechLabs för lunch till deltagarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via ansökan till länk från MedTechLabs hemsida. Webformulär.

Verksamhetschefens/huvudmans godkännande krävs för deltagande i kurs.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.medtechlabs.se/sv/the-impact/kurs-i-akut-stroke-diagnostik-och-behandling-lipus-certifierad/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursdeltagare från Region Stockholm har företräde, i mån av plats välkomnas deltagare från andra regioner.

Det är en fördel för det egna sjukhuset om mer än en person deltar från samma sjukhus vid samma kurstillfälle då det är lättare att få med sig den kompetensöverföring för implementering av nya arbetsätt, som är målet för kursen.

Kontaktperson nedan kommer bekräfta om man erhållit plats eller är på väntelista per mail (e-postadress anges i anmälningsformuläret).

Kontaktperson

Johan Schuber, verkställande föreståndare för MedTechLabs är ansvarig för kurskontakt och sköter om anmälningarna och håller kontakt med kursdeltagarna.

Tel:0705-510809

Epost: jschuber@kth.se

Kursintyg

Genomförd kunskapskontroll enligt ovan (p 5 – Kunskapskontroll) krävs för godkänd kurs/ST-intyg.

Intyg om godkänd kurs och vid behov ST-intyg enligt ovan utfördas för ST-läkare i radiologi, neuroradiologi, neurologi, internmedicin och geriatrik.

Övriga ST-intyg får tillhandahållas av vederbörandes egna handledare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Initiativtagare till denna kurs är lärarna Staffan Holmin, Håkan Almqvist, Michael Mayza och Åsa Kuntze Söderqvist  som under ett flertal år infört ett systematiskt arbetssätt vid Karolinska Universitetssjukhuset att diagnosticera, utreda och behandla akut stroke med trombektomi.

MedTechLabs tvärvetenskapliga centrum stödjer processer och verktyg för att sprida kunskap om folksjukdomar och bidra till effektivare verktyg för att höja kompetens och arbetssätt inom ffa Region Stockholm.

MedTechLabs grundades 2018 och är en långsiktig satsning som drivs av Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Ansvarig för innehåll

Lärargruppen:

Håkan Almqvist, Överläkare, Neuroradiolog, Capio St Göran Röntgen

Åsa Kuntze Söderqvist, Överläkare, PhD, Neuroradiolog och Neurointerventionist. ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Michael Mazya, Överläkare, Docent, Neurolog. ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Håkan Almqvist, Överläkare, Neuroradiolog, Capio St Göran Röntgen.

Tidigare huvudarrangör för kursen ”Vidareutbildning i Neuroradiologi” SFNRs regi 2020 och 2021. Medarrangör 2019. Medarrangör i kurs om Akut stroke och modern behandling, SFNRs regi, 2016-2019.

Arbetade på Neuroradiologiska kliniken  Karolinska Universitetssjukhuset 1998-2021. Ansvarig för DT-sektionen 2003-2021. Sektionschef 2016-2021.

Införde och utvecklade DT-angiografisk undersökning inriktat mot aneurysm i början på 2000-talet efter att multi-slice DT fanns.

I samklang med kollegorna inom neurointervention och neurologin utvecklat och lärt ut tekniken för strokeutredning med DT, DT-angiografi och DT-perfusion samt värdet av 3-fas DT-angiografi. Innefattar både ischemisk och hemorragisk stroke.

Vetenskapliga artiklar om bla uppföljning av opererade aneurysm med DT-angiografi, utredning av sinustrombos, värdet av dubbelenergi DT efter trombektomi samt värdet av dubbelenergi DT efter iv trombolys. Doktorandregisterad – området avser spektral datortomografi av hjärna/kärl. Sidospår som medförfattare inom området primära familjära förkalkningar i hjärnan.

Föreläst om MR och DT av hjärnan för blivande kollegor och sjukhusfysiker under många år. Föreläsningarna har främst handlat om strokeutredning, utredning av intrakraniell blödning. Föreläst även om bildkvalitet och vad arbete som radiologisk ledningsfunktion innebär.

Började sept  2021 på Capio St Göran Röntgen och arbetar där med bla neuroradiologiska frågeställningar och strokeutredningar.

Kursadministration

Johan Schuber, verkställande föreståndare för MedTechLabs. Centrumet MedTechLabs finansieras av Region Stockholm, KI och KTH. Centrumet har KTH som huvudman.

Övriga samarbetspartners

Collective Minds Radiology AB – en av MedTechLabs upphandlad plattform för att göra kursen så relevant som möjlig med fallstudier.

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

MedTechLabs finansierar kursen.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Vi vill bidra till att vården kan erbjuda sina patienter en säkrare diagnos och bättre behandling, till lägre kostnad.

Centrumet är en långsiktig satsning som startade 2018 och drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. Grundfinansieringen till MedTechLabs kommer från Region Stockholm, Karolinska Institutet och KTH.

Kringarrangemang

Inga sociala aktiviteter eller kringarrangemang är planerade.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer utöver finansiär enligt ovan.

Jävsförhållande

MedTechLabs arvoderar lärarna för nedlagd tid.

MM uppbär konsultuppdrag för stiftelsen SITS International, med säte i Stockholm. SITS i sin tur finansieras till del av bidrag från Boehringer-Ingelheim.

MM har varit prövare för kliniska studier finansierade av Pfizer och Bayer.

ÅKS är prövare för en klinisk studie finansierad av Cerenovus.

HA medverkar i studie om fotonräknande datortomografi finansierad av GE Healthcare.