Hoppa till innehåll

Akuta infektioner- handläggning under de första dagarna på sjukhus VT24

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akuta infektioner- handläggning under de första dagarna på sjukhus VT24

Kursen ges av: Uppsala Universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 13 400 kr exkl. moms. Förtäring och digital dokumentation ingår.
Kringkostnader: Kursdeltagaren bekostar själv resa och logi

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230106
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 14-17 maj 2024
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 7 maj 2024 (214 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Kardiologi, Infektionssjukdomar, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen vänder sig främst till läkare under specialistutbildning som i sin framtida roll kommer att möta infektionspatienter, i första hand ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård eller ST-läkare som befinner sig under den tidiga delen av infektionsmedicin.

Kursen kan också vara av intresse för icke-infektionsspecialister som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper inom området.

2. Behovsbeskrivning

Akuta och potentiellt livshotande infektioner handläggs ofta primärt av andra läkare än infektionsspecialister. Tidig misstanke och korrekt initial handläggning är av avgörande betydelse för hur det går för patienten. En stor andel av patienter som ligger inne på sjukhus har infektioner och pågående antibiotikabehandling, oavsett vilken specialitet de sorterats till. Kursen riktar sig i första hand till läkare som inte utbildar sig till infektionsspecialister men som ändå kommer att handlägga patienter med akuta infektioner på sjukhus.

Kursen går igenom vanliga och allvarliga infektioner på sjukhus utgående från olika organsystem med tonvikt på handläggning på akutmottagningen och under de första dagarna på vårdavdelning. I föreläsningar och falldiskussioner kommer vi att avhandla utredning och behandling av sepsis och septisk chock, samhälls-och vårdrelaterade luftvägsinfektioner inklusive Covid-19, bakteriell meningit, endokardit, hud- och mjukdelsinfektioner, led- och skelettinfektioner, infektioner relaterade till kärlkatetrar och kärlgraft samt akuta tropiska infektioner. Allt fler patienter har ett nedsatt infektionsförsvar på grund av behandling för exempelvis cancer eller autoimmuna sjukdomar. Hos dessa patienter ses ett annat infektionspanorama och en skyndsam handläggning är ofta avgörande för utfallet. Under kursen kommer vi att gå igenom diagnostik och val av initial behandling för bakteriella, virala och svampinfektioner hos immunsupprimerade patienter.

Tiden till insatt adekvat antibiotika är avgörande vid behandling av livshotande infektioner. Även vid andra svåra infektioner är valet av antibiotikabehandling väsentligt för prognosen. Under kursen tar vi upp överväganden vid speciella situationer såsom exempelvis allergi, graviditet och njursvikt. Vidare har allt fler patienter idag främmande material i kroppen såsom klaffproteser, ledproteser, kärlkatetrar och kärlgraft med risk för biofilmsbildning vid en infektion vilket påverkar både antibiotikaval och behandlingslängd. Slutligen ser vi ett ökat bärarskap av multiresistenta bakterier med bland annat MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus), VRE (vancomycinresistenta enterokocker), ESBL (extended spectrum betalactamases) och multiresistenta pseudomonas och acinetobacter. Kursen tar upp antibiotika som kan användas vid resistensproblematik såsom linezolid, daptomycin, ceftazidim-avibactam, ceftolozan-tazobactam, cefiderokol och kolistin.

Referenser

https://infektion.net Infektionsläkarföreningens vårdprogram; Sepsis/septisk chock, Pneumoni, CNS infektioner-bakteriella, CNS infektioner-virala, Nationellt vårdprogram Covid-19, Endokardit, Led- och Skelettinfektioner, Opportunistiska infektioner och Tuberkulos.

https://www.medscinet.se/infpreg INFPREG-Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

https://www.sls.se/raf Referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), Svenska Läkaresällskapets externa referensgrupp i antibiotikafrågor.

https://slf.se/smittskyddslakarforeningen Svenska Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Information om resistenta bakterier.

https://strama.se/behandlingsrekommendationer/app-strama-nationell

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Övergripande mål för utbildningen är att förmedla ny kunskap om utvecklingen av symptom, förlopp, akut handläggning och behandling av patienter med allvarliga infektionsrelaterade sjukdomstillstånd.

Resultat för deltagaren

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren:

  • korrekt kunna handlägga patienter som är svårt sjuka på grund av sepsis, svåra mjukdelsinfektioner och lunginflammationer, akut endokardit, bakteriell meningit och herpesencefalit.
  • översiktligt kunna redogöra för preparatval vid akuta allvarliga infektioner.
  • beskriva resistensförhållanden och resistensproblematik.

Resultat för patient och samhället

Verksamheten vid de sjukvårdsinrättningar där deltagarna är/kommer att vara verksamma gynnas av ökad kompetens hos kursdeltagarna vad gäller handläggning av patienter med akuta allvarliga infektionsrelaterade tillstånd.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Akutsjukvård c1, c2, c3
Infektionssjukdomar c1, c2, c5
Internmedicin c1, c2, c3
Geriatrik c1, c2, c3
Kardiologi c1, c2, c3
Lungsjukdomar c1, c2, c3
Allmänmedicin c3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2, c3
Njurmedicin c1, c2, c3

SOSFS 2021

Akutsjukvård STc1, STc2, STc3
Infektionssjukdomar STc1, STc2, STc5
Internmedicin STc1, STc2, STc3
Geriatrik STc1, STc2, STc3
Kardiologi STc1, STc2, STc3
Lungsjukdomar STc1, STc2, STc3
Allmänmedicin STc3
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2, STc3
Njurmedicin STc1, STc2, STc3

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/schema-till-nya-webben-infektionervt24-1.pdf

Referenser

https://infektion.net/vardprogram/svar-sepsisseptisk-chock/
https://infektion.net/vardprogram/pneumoni/
https://infektion.net/vardprogram/cns-infektioner-bakteriella/
https://infektion.net/vardprogram/endokardit/

Ytterligare referenser lämnas av respektive föreläsare.

Jämställdhet och likabehandling

Hänsyn till genusperspektiv har tagits i framtagandet av till exempel fall som används i undervisningen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är till väsentlig del fallbaserad för att illustrera verkligheten. Många fall speglar givna föreläsningar medan andra tar upp viktiga situationer som inte behandlats under en egen föreläsningsrubrik. I många av momenten används mentimeter. Varje dag efter lunch startar med ett fall med underrubriken ”Skulle jag ha handlagt patienten bättre?”. Dessa baseras på verkliga fallsituationer som gått till anmälan enligt Lex Maria.

Kursmaterial

Digital kursdokumentation ingår och kommer att finnas tillgänglig ca 1 vecka innan kursstart via lärplattformen Studium.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll sker genom gruppdiskussioner med mentimeterfrågor samt redogörelser på såväl individ- som gruppnivå, av patientfall som täcker in de områden som behandlas på kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala materialet, som är tillgängligt till och med två veckor efter avslutad kurs, är  tänkt att användas  som stöd vid kunskapsöverföring i den egna verksamheten.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering genomförs i direkt anslutning till kursen. Lipus utvärderingsmall används.

Dessutom får deltagarna en kompletterande utvärdering från Avdelningen för uppdragsutbildning (Uppsala universitet), genom att besvara ytterligare ett antal frågeställningar. Frågorna kring kursens faktainnehåll samt det pedagogiska genomförandet är formulerade så att resultatet är möjligt att bearbeta statistiskt.

Återkoppling till lärarna sker genom att dessa får ta del av en skriftlig sammanställning. Innehållet i sammanställningen diskuteras sedan av föreläsare och kursledning och utifrån dessa diskussioner föreslås och genomförs de förändringar av kursens upplägg som man finner angelägna och relevanta.

Återkoppling till deltagarna sker mycket kortfattat.

Planering

Kursen utvecklas kontinuerligt utifrån utvärderingarna som kursledningen tagit del av.

Tidigare Lipus-certifiering

IPULS-nr 20050357
IPULS-nr 20060180
IPULS-nr 20080174
IPULS-nr 20090245
IPULS-nr 20100180
IPULS-nr 20110211
2012-12-10, IPULS-nr 20120183
Lipus-nr 20160097
Lipus-nr 20170029
Lipus nr 20180042
Lipus-nr 20190022
Lipus-nr 20210013
Lipus-nr 20220121

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 maj 2024
Slutdatum: 17 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 7 maj 2024
Kursplats: Uppsala, kurslokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13 400 kr exkl. moms.

Förtäring och digital dokumentation ingår.

Kringkostnader

Kursdeltagaren bekostar själv resa och logi

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Vid anmälan får du meddelande om du är anmäld och antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/akuta-infektioner

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning till dess max-antal uppnåtts.

Bekräftelse ges direkt via automatsvar vid anmälan.

Kontaktperson

Projektkoordinator: Kristina Lundgren, 018-471 1919, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
Kristina.Lundgren@uu.se

Projektledare: Kerstin Strandberg Wilbrand, 018-471 18 50, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST-tjänstgöring tillhandahålles.

Övriga deltagare erhåller Uppsala universitets kursintyg

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Enheten för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

samt

Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Amelie Kinch, Överläkare, PhD, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Amelie Kinch, Överläkare, PhD, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala Universitet

Kursadministration

Projektkoordinator: Kristina Lundgren, 018-471 1919
Kristina.Lundgren@uu.se
Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Projektledare: Kerstin Strandberg Wilbrand, 018-471 1850
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se
Avdelningen för uppdragsutbildning, Uppsala universitet

Övriga samarbetspartners

Samtliga medverkande föreläsare, alla specialister inom sitt område, har konsulterats vid utvecklingen av kursen.

Målgruppsrepresentant

Genom utvärderingar från tidigare utbildningar för samma målgrupp, framgår det att behovet av kompetensutveckling inom området infektionssjukdomar är stort. Därigenom har kursledningen även fått önskemål om utbildningens omfattning, innehåll och upplägg.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras enbart genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Digital dokumentation och förtäring ingår i kurspriset och finansieras via deltagaravgifter.

Resor och logi bekostas av deltagaren.

Sponsorers närvaro

Det finns ingen sponsornärvaro.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.