Hoppa till innehåll

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar HT24

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Akuta neurologiska symtom och sjukdomar HT24

Kursen ges av: Uppsala Universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 13 400 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår digital dokumentation.
Kringkostnader: Resa och boende betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240045
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 4-7 november 2024
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 28 oktober 2024 (190 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Psykiatri, Allmänmedicin, Geriatrik, Neurologi, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Nivån är anpassad för den tidigare delen av utbildningen för läkare som gör sin ST i neurologi, samt ST-läkare inom internmedicin/ akutsjukvård som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutneurologiska området. Utbildningen riktar sig även till AT-läkare i det senare stadiet av AT-tjänstgöringen.

2. Behovsbeskrivning

Denna kurs kan bidra till att möta det omfattande behovet av kompetens inom neurologisk handläggning inom akutsjukvården. Ungefär en tredjedel av patienterna vid medicinkliniken av en akutmottagning söker för neurologiska symtom, vilket betonar behovet av specialiserad utbildning för läkare som tar emot dessa patienter. Här är några anledningar till varför kursen är viktig:

Frekvensen av neurologiska symtom: Med en stor andel patienter som söker akutvård för neurologiska symtom är det nödvändigt att läkare på akutmottagningen har kompetens och färdigheter för att korrekt bedöma och behandla dessa tillstånd.

Risk för permanenta funktionshinder: Många akuta neurologiska sjukdomar kan leda till permanenta funktionshinder om de inte hanteras snabbt och korrekt. Det är därför viktigt att läkaren har fördjupad kunskap för att minimera riskerna för nedsatt kognition, syn och rörelseförmåga.
Svårigheter med neurologisk diagnostik: Neurologi betraktas ofta som en komplex och utmanande diagnostisk disciplin. Kursen fokuserar på att utrusta akutläkare med de nödvändiga verktygen och färdigheterna för att korrekt tolka neurologiska symtombilder och genomföra en basal utredning.

Samarbete med neurospecialister: Kontakten med regionklinikens neurospecialister är en central del av akutläkarens arbete. Kursen främjar en ökad förståelse för och effektivt samarbete med neurologiska specialiteter för att förbättra patientvården.

Behandlingsmöjligheter: Kursen omfattar de viktigaste behandlingarna som utförs vid akutsjukhus, vilket ger akutläkare en bred förståelse för och kompetens inom behandling av olika neurologiska tillstånd.

Den vetenskapliga grunden för kursen vilar på aktuell forskning inom neurologi och akutsjukvård. Kursens innehåll bygger på beprövade metoder och evidensbaserade riktlinjer för att säkerställa högsta möjliga standard i vården av patienter med akuta neurologiska behov.

1. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

2. Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, 9e upplagan, 2017, sid 1-209

3. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av epilepsi https://www.lakemedelsverket.se/48dd8d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/presentationer-och-bilagor/pp-epilepsi.pdf

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge kunskap om handläggning av vanliga akuta neurologiska och neurokirurgiska sjukdomstillstånd.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna

• tolka och effektivt använda klinisk neurologisk undersökning för att lokalisera skador i nervsystemet
• redogöra för orsak till, och behandla, allvarlig huvudvärk och yrsel, och kunna behandla mindre allvarliga former av dessa tillstånd
• redogöra för orsaker till plötslig, övergående medvetandestörning, t.ex. orsakad av syncopé eller epilepsi, samt kunna hantera status epileptikus
• beskriva orsaker till koma
• beskriva principerna för initial handläggning och transport, av patienter med akuta neurologiska tillstånd
• redogöra för utredning och behanding akut ischemisk stroke
• redogöra för utredning och behanding samt initiera sekundärprevention vid stroke
• beskriva utredning och behandling av CNS-infektioner

Resultat för patient och samhället

Patient och samhälle förväntas konkret gynnas på flera sätt genom ökade kunskaper i neurologisk handläggning:

Minskad risk för överutnyttjande av sjukvårdsresurser: Genom ökade kunskaper inom neurologisk handläggning kan vårdpersonalen mer exakt och effektivt diagnostisera och behandla neurologiska tillstånd. Detta minskar risken för onödiga och kostsamma undersökningar eller behandlingar, vilket gynnar både patienter och sjukvårdssystemet.

Förbättrad kommunikation och samarbete inom vården: De ökade kunskaperna underlättar kommunikationen och förståelsen mellan olika nivåer inom vårdkedjan, som exempelvis mellan primärjouren och regionens resurser inom neurologi och neurokirurgi. Detta leder till en smidigare och mer samordnad vårdprocess för patienter med neurologiska problem.

Effektivare och mer personcentrerad vård: Med ökade kunskaper kan vårdpersonalen skräddarsy behandlingsplaner och vården mer direkt efter patientens behov. Detta leder till en mer personcentrerad vård där patientens specifika situation och önskemål tas hänsyn till på ett bättre sätt.

Förbättrad patientutbildning och självhantering: Genom att öka kunskapen hos vårdpersonalen kan även patienterna få bättre förståelse för sina neurologiska tillstånd. Detta underlättar patientutbildning och självhantering, vilket kan förbättra livskvaliteten för individer med neurologiska sjukdomar och samtidigt minska trycket på vårdresurser.

Sammanfattningsvis förväntas ökade kunskaper inom neurologisk handläggning bidra till en mer effektiv och hållbar vård, där både patienter och samhället som helhet gynnas genom bättre resursanvändning och förbättrad vårdkvalitet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin c3
Akutsjukvård c2
Internmedicin c1, c2
Endokrinologi och diabetologi c1, c2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Hematologi c1, c2
Kardiologi c1, c2
Neurologi c1, c2, c9
Psykiatri c7
Geriatrik c1, c2
Njurmedicin c1, c2
Lungsjukdomar c1, c2

HSLF-FS 2021:8
Allmänmedicin STc3
Akutsjukvård STc2
Internmedicin STc1, STc2
Endokrinologi och diabetologi STc1, STc2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Hematologi STc1, STc2
Kardiologi STc1,STc2
Neurologi STc1, STc2, STc9
Psykiatri STc7
Geriatrik STc1, STc2
Njurmedicin STc1, STc2
Lungsjukdomar STc1, STc2

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan för schema.

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Per Enblad, professor, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sven Jackman, överläkare neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elias Lindvall, specialistläkare neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ingela Nygren, docent, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Karl Sjölin, specialistläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Virhammar, kursledare, docent, specialistläkare neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gabriel Westman, docent, specialistläkare infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ann Westermark, specialistläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska

Signild Åsberg, docent, överläkare, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Extern länk

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/akuta-neurologiska-symtom-och-sjukdomar

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/schema-till-webben-neurologi-ht24-3.pdf

Referenser

1.   Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

2.    Akut neurologi, Jan Malm och Lars Johan Liedholm, 9e upplagan, 2017, sid 1-209

3.    Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av epilepsi https://www.lakemedelsverket.se/48dd8d/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/presentationer-och-bilagor/pp-epilepsi.pdf

4.    Ljunggren M, Persson J, Salzer J. Dizziness and the Acute Vestibular Syndrome at the Emergency Department: A Population-Based Descriptive Study. Eur Neurol. 2018;79(1-2):5-12. doi: 10.1159/000481982. Epub 2017 Nov 13. PMID: 29131011.

5.    Thunderclap Headache. Todd J. Schwedt. Continuum (Minneap Minn) 2015;21(4):1058–1071

6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Handläggning av reperfusionsbehandling vid  stroke, vårdriktlinje Riktlinje för handläggning av reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

Jämställdhet och likabehandling

Patientfallen är anpassade ur ett genusperspektiv och har en jämn könsbalans.

Under kursens gång kommer det löpande att diskuteras hur man åstadkommer en så jämlik och rättvis vård som möjligt oavsett genus, etnicitet och ålder.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Grundstrukturen är föreläsningar med interaktiva och stimulerande fallbeskrivningar.

De tre första dagarna avrundas med ett särskilt fallseminarium som anknyter till dagens föreläsningar och som ger en extra möjlighet till feedback.

Mentifrågor ingår också i konceptet och hela kursen avslutas med ett kunskapstest.

Kursmaterial

Omfattande digital kursdokumentation (åhörarkopior) samt kursbok ingår.

Förberedelser

Repetera grunderna i neurologisk undersökning, neuroanatomi och basala kunskaper om sjukdomstillstånden i programmet.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll genomförs via redovisning av patientfall och muntligt test i slutet av kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala kursmaterialet finns tillgängligt 2 veckor efter avslutad kurs och kan användas vid kompetensöverföring till kollegor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Daglig utvärdering under kursen samt en sammanfattande utvärdering av kursveckan sker digitalt.
Resultatet av dessa används i samband med översyn av innehåll och upplägg av nya kurser.
Ingen återkoppling sker till deltagarna.

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Kursen fokuserar på fallbeskrivningar och tid för diskussion och interaktivitet inom de områden som upplevs som mer relevanta för kursens område.

Kursledaren återkopplar till samtliga föreläsare angående utvärderingens resultat. Eventuella justeringar görs efter diskussion.

Tidigare Lipus-certifiering

2006-02-06, IPULS-nr: 20050397 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2006-12-11, IPULS-nr: 20060259 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2007-10-03, IPULS-nr: 20070140 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2008-09-01, IPULS-nr: 20080091 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2009-05-25, IPULS-nr: 20080319 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd”
2009-11-02, IPULS-nr: 20090183 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd med trombolysskola”
2010-11-01, IPULS-nr: 20100092 ”Akuta neurologiska sjukdomstillstånd med trombolysskola”
2011-10-17, IPULS-nr: 20110131, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2012-10-22, IPULS-nr: 20120115, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2013-03-18, IPULS-nr: 20120296, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2013-11-18, Lipus-nr: 20130055, ”Akuta neurologiska symtom och sjukdomar”
2014-03-27, Lipus-nr: 20130157
2014-11-24, Lipus-nr: 20140065
2015-04-13, Lipus-nr: 20140186
2015-11-09, Lipus-nr: 20150039
Lipus-nr 20150173
Lipus 20160099
Lipus 20160187
Lipus 20170047
Lipus 20170155
Lious 20180060
Lipus 20180125
Lipus 20190030
Lipus 20190094
Lipus 20200035
Lipus 20200096
Lipus 20210014
Lipus 20220030
Lipus 20220103

Lipus 20230107, vt 2024

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 4 november 2024
Slutdatum: 7 november 2024
Sista anmälningsdatum: 28 oktober 2024
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

Cirka 50

Språk

Svenska

Avgift

13 400 kr exkl. moms.

I kursavgiften ingår digital dokumentation.

Kringkostnader

Resa och boende betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats. Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/akuta-neurologiska-symtom-och-sjukdomar

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning. Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelas detta och man placeras på reservlista. Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Kontaktperson

Projektkoordinator: Kristina Lundgren, 018-471 1919
kristina.lundgren@uadm.uu.se

Projektledare: Kerstin Strandberg Wilbrand, 018-471 18 50
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls. AT-läkare får universitetsintyg för genomförd kurs. 100% deltagande gäller för att få intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Johan Virhammar, Docent, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

Karl Sjölin, Specialistläkare i neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Uppsala

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet.

Ansvarig för innehåll

Johan Virhammar, Docent, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

Karl Sjölin, Specialistläkare i neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Johan Virhammar, Docent, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi

Karl Sjölin, Specialistläkare i neurologi, Verksamhetsområdet Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Uppsala

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet.

Kursadministration

Avdelningen för Uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Kontaktperson

Kristina Lundgren, projektkoordinator, 018-471 19 19
kristina.lundgren@uadm.uu.se

Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare, 018-471 18 50
kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

I egenskap av specialister har de medverkande föreläsarna i sin verksamhet kontinuerliga kontakter med representanter för målgruppen, dvs. läkare vid central- och länsdelslasarett. Planeringen av utbildningen har utgått från de önskemål och behov av kompetensutveckling som finns ute i landet och som är väl kända samt från tidigare kursutvärderingar.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt via kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.