Hoppa till innehåll

Äldrepsykiatri och demenssjukdomar

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Äldrepsykiatri och demenssjukdomar

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9 000 kr exkl moms.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240012
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 23-25 oktober 2024
Kursplats: Helsingborg
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024 (225 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Geriatrik, Psykiatri, Rättspsykiatri, Neurologi, Internmedicin, Rehabiliteringsmedicin, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

Den primära målgruppen är ST läkare.

2. Behovsbeskrivning

Denna kurs utvecklar ST-läkarens kunskaper för att bli bättre på att hjälpa den eftersatta gruppen äldre med psykiska sjukdomar och demenssjukdomar.

Cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid kommer 25 procent av alla svenskar att vara 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar. Det kommer att ställas högre krav på det psykiatriska stödet inom primärvården och socialtjänsten till denna grupp.

Flera regioner saknar i dag specifika äldrepsykiatriska verksamheter, och många saknar boendestöd och daglig verksamhet för personer över 65 år. De flesta äldre som insjuknade efter 65 års ålder har inte tillgång till psykiatrisk expertis eller samtalsbehandling. Andelen personer 80 år och äldre som har tre eller fler psykofarmaka varierar över landet, men uppgår till mellan 2 och 11 procent.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2013-6-3.pdf

Äldres psykiska hälsa formas både av åldrandeförändringar i hjärnan och den förändrade livssituationen. Sjukdomarna ter sig annorlunda och påverkas också av kroppsliga sjukdomar och kognitiva störningar. Diagnostiken baseras på senaste manualen DSM-5. Kursen förklarar relevanta epidemiologiska och demografiska data om kognitiva störningar.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Genomföra en diagnostisk utredning och behandling. Välja och motivera valet av farmakologiska behandlingsmetoder för äldre med kognitiva störningar.

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska deltagaren
1. kunna redogöra för bakomliggande mekanismer för uppkomsten av psykiska sjukdomar och om sjukdomarnas behandling,
2. ha kännedom om metoder för att utreda och bestämma patientens kognitiva funktion,
3. kunna redogöra för samordning och uppföljning av behandlings- och rehabiliteringsinsatser
4. kunna reflektera om differentialdiagnostik mellan internmedicinska och neurologiska respektive psykiska sjukdomar.
Vidare ska läkaren kunna
a. redogöra för neurodegenerativa sjukdomar med tonvikt på viktiga demenstillstånd.
b. redogöra för diagnostik och handläggning av patienter med psykisk sjukdom och samtidig kognitiv störning.

Resultat för patient och samhället

Kunskap om demens- och äldrepsykiatriska tillstånd hos berörda professioner bidrar till tidig upptäckt av kognitiv svikt, underlättar utredning, förbättrar diagnostik, anpassad läkemedelsbehandling och bemötande.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Psykiatri: c7, b1, a2, b3

Allmänmedicin: a2, b1, b3
Äldrepsykiatri: c2, c3, c4, a2, b1, b3
Neurologi: a2, b1, b3, c3.
Geriatrik: a2, b1, b3, c8, c9

 

HSLF-FS 2021:8

Psykiatri: STc7, STc14, STa4, STb1

Allmänmedicin: STc4*, STc8*, STc13*, STa4, STb1

Äldrepsykiatri: STc2, STc3, STc4, STc9, STa4, STb1

Neurologi: STa4, STb1, STc3

Geriatrik: STc8, STc9, STc13, STa4, STb1

*saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-Målbeskrivning

4. Program

Schema

Schema presenteras i bifogad fil nedan.

Kursen inleds med en distansdel, fas 1, uppskattad tidsåtgång 8 timmar. Man börjar med individuella studier dvs. läser kursens syfte och kompetensmål. Läser in sig på kursmaterialet och sedan skickar in sin inlämningsuppgift i form av ett patientfall.

Etiska frågor samt kommunikation med patienten och anhöriga kring självbestämmande/autonomi diskuteras löpande under kursdagarna.

Extern länk

evidencebased.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/01/aldrepsykiatri.pdf

Referenser

The American psychiatric publishing textbook of geriatric psychiatry, fifth edition. 2015. David C. Steffens, M.D., M.H.S., Dan G. Blazer, M.D., Ph.D., and Mugdha E. Thakur, M.D.
Mini-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, ISBN: 978-91-980079-1
Kaplan and Sadock´s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 2017
Äldrepsykiatri, Svenska Psykiatriska föreningen, http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinjer-om-äldrepsykiatri.pdf

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen inleds med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 8 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar via lärplattformen samt e-learning.
Därefter följer ett kursmöte som omfattar tre heldagar. Under kursmötet hålls föreläsningar och falldiskussioner.

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform, Moodle. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Förberedelserna via lärplattformen en månad före start. Mellan en till två heldagar krävs för att kunna gå igenom materialet på plattformen.

Kunskapskontroll

Genomgång av inlämningsuppgift via lärplattformen, Moodle.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt via kursportalen finns.

Kompetensöverföring

Genom åhörarkopior samt vårdprogram.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att användas.

Hänsyn kommer att tas till önskemål om att få fler kortare pauser i schemat samt genomgång av fler patientfall.

Planering

Denna kurs har tidigare genomförts och utvärderats av deltagarna. Hänsyn kommer att tas till önskemål om att få fler kortare pauser i schemat samt genomgång av fler patientfall.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus nr:

20180024

20190040, 18-20/9 2019

20190120, 11-13/3 2020

20200024, 18-211 2020

20210025, 22-24/9 2021

20220012, 21-23/9 2022

20220162, 20-22/9 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 23 oktober 2024
Slutdatum: 25 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024
Kursplats: Helsingborg

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9 000 kr exkl moms.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se
Eller fylla i blanketten online: http://www.evidencebased.se/anmalan/

Huvudmannens godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.evidencebased.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Antagningen bekräftas via ett mejl till deltagaren.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Kursgivare. info@evidencebased.se
Tel: 0736-258657

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Kursadministration

Farshid Sheikhvand.
info@evidencebased.se

moodle.evidencebased.se

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

ST-läkare och specialister inom psykiatri.
Farshid Sheikhvand, chefsöverläkare, RPK Växjö.
Per Johansson, med dr, överläkare, Ängelholm, Kursledare

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga.

Sponsorers närvaro

Nej.

Jävsförhållande

Inga sponsorer.