Hoppa till innehåll

Allmänmedicinskt arbetssätt

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Allmänmedicinskt arbetssätt

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: Deltagaravgift: 12990 kr + moms I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium.Då detta är en digital kurs ingår inga måltider.
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240051
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 21-23 maj 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 20 maj 2024 (29 dagar kvar)
Kursdatum: 5-7 november 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 4 november 2024 (197 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Denna kurs riktar sig primärt till ST-läkare i allmänmedicin. 

2. Behovsbeskrivning

I det allmänmedicinska uppdraget ingår det att kunna bedöma och behandla patienter i olika åldrar och med olika hälsoproblem. Allmänläkaren ska kunna integrera kunskap från olika medicinska områden, prioritera och bedöma hälsotillstånd utifrån ett helhetsperspektiv, samt arbeta effektivt i team. Uppdraget är mångfacetterat och komplext och arbetssituationen för läkaren präglas många gånger av stress. Idag råder det brist på specialister i allmänmedicin, samtidigt som det pågår en omställning till nära vård, där primärvården ska utgöra ett nav (Regeringskansliet & SKR, 2022). En betydande andel allmänläkare väljer att lämna allmänmedicinen för andra uppdrag, och Sverige utmärker sig negativt i internationell jämförelse när det kommer till stress (Vård-och omsorgsanalys, 2023). För en stark primärvård är det av stor vikt att specialister inom allmänmedicin har god kännedom om allmänmedicinens fokusområden och har förmåga att arbeta resurssmart.

Denna kurs går igenom vad som särpräglar allmänmedicinen, historiskt och i nutid, och fokuserar på problemsituationer som ofta uppkommer inom allmänmedicin. Under kursens gång ges chans att reflektera över allmänmedicinskt arbets-och förhållningssätt, och hur det yttrar sig i praktiken. Kursen ger ST-läkaren utrymme för att diskutera det allmänmedicinska uppdraget med andra ST-läkare, samt möjlighet till att dela erfarenheter och strategier för att arbeta hållbart, patientcentrerat och effektivt utifrån de förutsättningar som finns i primärvården idag. ST-läkaren får även möjlighet att analysera sin roll som del i ett team, och får verktyg för att skapa effektiva strukturer för samarbete.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge ST-läkaren en överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt och sin egen roll i detta. Kursen syftar till att ge ST-läkaren verktyg för att arbeta hållbart och patientcentrerat, och för att kunna utifrån sjukvårdens förutsättningar och möjligheter bidra till kontinuitet, effektivitet och patientsäkerhet.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren:

  • Beskriva allmänmedicinens historia och nuläge
  • Redogöra för regelverk och riktlinjer som definierar specialiteten allmänmedicin
  • Redogöra för strategier för att hantera komplexa bedömningssituationer och vanligt förekommande problemsituationer inom allmänmedicinen
  • Reflektera över stress och stresshantering i den egna rollen
  • Reflektera över och ge exempel på rutiner för en god arbetsmiljö
  • Analysera den egna rollen som en del i ett team
  • Förklara och ge exempel på hur man kan prioritera bland vårdsökande och avgränsa uppdraget i vardagen
  • Planera och utveckla strukturer för effektiv användning av resurser och bättre samarbete
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbets- och förhållningssätt
  • Tillämpa strategier för att skapa ett hållbart allmänmedicinskt arbetssätt

Resultat för patient och samhället

Läkare som är trygga i sitt arbetssätt och som samtidigt kan bidra till utformning av effektiva arbetssätt på den egna enheten leder till bättre vårdkvalité och patientsäkerhet. Ett utvecklat allmänmedicinskt arbetssätt bidrar på sikt till effektiv användning av vårdens resurser.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål enligt SOSFS 2015:8

Allmänmedicin: c3

Delmål enligt HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin: STc3

4. Program

Schema

Föreläsare för kursen är Annika Sörensen. Dr Annika Sörensen är läkare och specialist i allmänmedicin med drygt 35 års läkarerfarenhet. Hon har de senaste 15 åren kombinerat arbetet med privata uppdrag i affärsvärlden, där hon föreläser både nationellt och internationellt om stressrelaterad ohälsa, hur man undviker ohälsa och hur man i stället förebygger och hittar hälsofrämjande strategier.

Extern länk

Allmänmedicinskt arbetssätt

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/12/program-allmanmedicinskt-arbetssatt-1-4.pdf

Referenser

Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. (2022). God och nära vård 2022 En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner https://www.regeringen.se/contentassets/0017bfa6b48748d9b13065eb7099b7d9/ok-god-och-nara-vard-s2022_00607.pdf

Svensk förening för allmänmedicin (2014) Tidskrift för svensk förening för allmänmedicin 2014:4 Allmänmedicinens historia.  https://sfam.se/tidskriften/wp-content/uploads/2020/09/AllmanMedicin-2014-4.pdf

Arbetsmiljöverket (2022). Psykisk ohälsa, stress, hot och våld. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/

Starfield B. (2012) Primary care: an increasingly important contributor to effectiveness, equity, and efficiency of health services. SESPAS report 2012.   DOI: 10.1016/j.gaceta.2011.10.009

OECD (2023), Doctors’ consultations (indicator). https://data.oecd.org/healthcare/doctors-consultations.htm

Swartling PG. (2006) Den Svenska Allmänmedicinens historia. Läkartidningen 2006:24

Sveriges läkarförbund (2022) Primärvårdsrapporten-delrapport 5. https://slf.se/publikationer/halso-och-sjukvard/primarvardsrapporten/

Sverige Kommuner och Regioner (2022) Läkartillgång i primärvården.

Vård-och omsorgsanalys (2023) Rapport 2023:1 Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv International Health Policy Survey (IHP). http://www.vardanalys.se

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialisttjänstgöring HSLF-FS 2021:8

 

Jämställdhet och likabehandling

Har ej ansetts nödvändigt i planeringen av kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen ges digitalt genom live-föreläsning via Zoom.

Föreläsningar om allmänmedicinens historia, nuläge, och särpräglade uppdrag, varvas med grupparbeten i mindre grupper som utgår från vanligt förekommande problemsituationer och fallbeskrivningar inom allmänmedicinen. Upplägget belyser och exemplifierar de allmänmedicinska arbetssättet där grupparbetena bidrar till reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Fallbeskrivningar diskuteras även i helgrupp där kursledaren leder diskussionen och bidrar med tips och rekommendationer.

Dag 2 och 3 inleds med repetition av gårdagens innehåll och samtliga dagar avslutas med summering av dagen. Kursen avslutas med ett större grupparbete med tillhörande presentation.

Kursmaterial

Kursmaterial består av kompendium med åhörarkopior.

Förberedelser

Inför kursen ombeds deltagarna att fundera och reflektera över rutiner på den egna arbetsplatsen. Reflektionerna tas med till första kurstillfället och dessa används sedan som diskussionsunderlag under kursens gång.

Inför kursen skickas det även ut en förstudie till deltagarna. I förstudien ombeds deltagarna fylla i förväntningar på kursen, särskilda frågeställningar, samt beskriva eventuella utmaningar de mött inom ämnet. Svaren från förstudien delas med kursledare och används för att anpassa kursens innehåll till målgruppen.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll görs genom ett antal grupparbeten under kursens gång. Grupparbetena diskuteras i helgrupp och en avslutande gruppresentation genomförs sista dagen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med föreläsare.

Kompetensöverföring

Deltagarna får kompendium med åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus digitala utvärdering gör Kunskapsgruppen en egen utvärdering med frågar som berör arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen. Lipus utvärdering och Kunskapsgruppens egen utvärdering skickas till deltagarna via mejl vid kursens slut. Vid behov skickas även påminnelse till deltagarna i syfte att uppnå en hög svarsfrekvens. Föreläsare/kursledare tilldelas resultatet av utvärderingarna och svaren används för vidare planeringen av kursens innehåll och upplägg.

Planering

Detta är första ansökan om Lipus certifiering för kursen Allmänmedicinskt arbetssätt. Därav har inte kursen utvärderats med Lipus digitala utvärdering vid tidigare tillfälle. Kursen har vid tidigare tillfälle utvärderats genom Kunskapsgruppens egna utvärdering.

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 21 maj 2024
Slutdatum: 23 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 20 maj 2024

Startdatum: 5 november 2024
Slutdatum: 7 november 2024
Sista anmälningsdatum: 4 november 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

20

Språk

Svenska

Avgift

Deltagaravgift: 12990 kr + moms

I deltagaravgiften ingår kursmaterial som kompendium.
Då detta är en digital kurs ingår inga måltider.

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida.

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande. Skulle det uppstå förhinder så kan deltagaren flytta sin anmälan till annat kurstillfälle i det fall det finns ett kurstillfälle tillgängligt.

Behöver du hjälp med anmälan kan du även ringa Kunskapsgruppen på 031-22 24 50, eller mejla på info@kunskapsgruppen.se

Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/allmanmedicinskt-arbetssatt/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kunskapsgruppen tillämpar först till kvarn. Antal platser är begränsade. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord skickas en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det kommer det ett välkomstbrev på mejl med praktisk information. När det börjar närma sig kurs skickas även en påminnelse till deltagaren där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

SALLY RYDING
Utbildningsansvarig
sally.ryding@kunskapsgruppen.se
072-542 43 00

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare som genomgått kursen med godkänt resultat. Intyget ges för delmål c3 (enligt SOSFS 2015:8) och delmål STc3 (enligt HSLF-FS 2021:8).

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Sally Ryding, Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Kursledare: Dr Annika Sörensen är läkare, specialist i allmänmedicin med drygt 35 års läkarerfarenhet. Hon har de senaste 15 åren kombinerat arbetet med privata uppdrag i affärsvärlden, idag också internationellt. Det privata arbetet handlar om föreläsningar och mentorskap inom stressrelaterad ohälsa, hur man undviker ohälsa och i stället förebygger och hittar hälsofrämjande strategier.

Kursadministration

Sally Ryding, Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen.

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Ingen enskild målgruppsrepresentant. Resultat från deltagarutvärderingar från tidigare tillfällen används vid planering av kurs.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen finansierar kursen genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden föreligger.