Hoppa till innehåll

Allt du behöver veta om typ 2 diabetes och lite därtill

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Allt du behöver veta om typ 2 diabetes och lite därtill

Kursen ges av: Akademisk specialistcentrum, Centrum för Diabetes och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 10600 kr exkl. moms. Digitalt kursmaterial samt fika ingår.
Kringkostnader: Resor och boende betalas av deltagaren. Inga övriga kringkostnader.

Studieform: På plats
Språk: svenska
Kursnummer: 20230126
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-15 maj 2024
Kursplats: Akademiskt Specialistcentrum, Plan 4, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm
Sista anmälningsdatum: 26 april 2024 (147 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Endokrinologi och diabetologi, Psykiatri, Allmänmedicin, Geriatrik, Beroendemedicin, Internmedicin, Kardiologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare i allmänmedicin, men är även lämplig för ST-läkare i övriga invärtesmedicinska specialiteter. Kursen kan också vara relevant för ST-läkare i psykiatri och beroendemedicin, då vissa patientgrupper inom dessa specialiteter har hög förekomst av typ 2 diabetes. I mån av plats är också AT-läkare samt nyblivna specialister välkomna.

2. Behovsbeskrivning

Antalet patienter med typ1-diabetes och typ 2-diabetes ökar lavinartad.

Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes varav ca 90% av de har Diabetes typ 2. Därutöver har en stor grupp personer nedsatt glukostolerans och ytterligare en grupp odiagnosticerad diabetes.

Nya och redan beprövade åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt. Det är av största vikt med individanpassad behandling och symtomkontroll.

Förutom personligt lidande, leder ökad prevalens av diabetes även till betydande belastningar på samhällsnivå till följd av komplikationsutveckling. En studie utförd vid Örebro Universitet estimerade att kostnaderna för sjukhusvård till följd av komplikationer till typ 2-diabetes översteg  2,5 miljarder kronor år 2016. Kostnaderna kopplat till sjukfrånvaro var nästan dubbelt så höga. Följdsjukdomar i njurar, ögon samt stroke och kärlsjukdom står för mer än hälften av dessa kostnader.

Med tillgängligheten till nya diabetesläkemedel som även har skyddande potential i förhållande till hjärt- och njursjukdom, har våra behandlingsriktlinjer för typ 2 diabetes ändrats löpande över de senaste åren. Detta kräver kontinuerlig uppdatering av behandlande läkare och vi kommer att gå igenom både svenska och internationella riktlinjer kring behandling av diabetes och diskutera val av olika behandlingsstrategier med patienten i centrum. Senaste åren har det tillkommit en möjlighet att förskriva CGM även för vissa patienter med typ 2 diabetes. Vi kommer att gå igenom nuvarande indikationer för glukossensorer vid typ 2 diabetes och tolkning av data från FGM/CGM system.
Med förfinad diagnostik på bas av genetisk forskning kan vi upptäcka fler patienter med monogena diabetesformer som kräver individanpassat uppföljning och behandling. En inte oväsentlig del av dessa patienterna är idag felaktigt diagnosticerade med typ 2 eller typ 1 diabetesdiagnos i många år. Under kursen kommer vi att gå igenom när man ska misstänka andra former av diabetes än typ 1 eller typ 2 och remittera patienter för vidare utredning samt behandling av dessa former med patienten i centrum.

Den nu aktuella ST kursen ska ge den blivande specialisten god kompetens att handlägga patienter med typ 2 diabetes samt stötta i diagnostik i de mer sällsynta diabetesformerna. Kursen syftar också till att stimulera ST-läkarens fortsatta egna lärande.

(Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen)
(Svenska diabetesförbundet)
(Costs of diabetes complications: hospital-based care and absence from work for 392,200 people with type 2 diabetes and matched control participants in Sweden,Johan Jendle, Diabetologia (2020) 63:2582–2594)

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att ge deltagarna en bred kunskap om och förståelse för diagnostik och behandling av diabetes mellitus typ 2 samt en översikt kring differentialdiagnostik inom diabetes med särskild fokus på monogena diabetesformer.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att:

– Kunna beskriva diagnoskriterier för diabetes och kunna ställa diagnosen

– Kunna beskriva när man bör misstänka typ 1 diabetes och kunna redogöra när man bör remittera patienten till akutmottagningen.

– Kunna beskriva individanpassade målvärden för behandling av patienter med typ 2 diabetes och vilka undersökningar ingår i årlig kontroll av patienter med typ 2 diabetes och sätta individ anpassade målvärden för behandling av metabol kontroll för patienter med diabetes typ 2 diabetes.

– Kunna beskriva olika behandlingsalternativ för metabol kontroll för patienter med typ 2 diabetes och kunna redogöra för hur man initierar behandling eller optimerar behandling för patienter med typ 2 diabetes.

– Kunna diagnosticera prediabetes.

– Ha kännedom om olika typer av diabetes och kunna redogöra för när man bör fatta misstanke om monogen diabetes och remittera patienten till specialistmottagning.

– Kunna tolka glukossensordata och kunna redogöra för insulinjustering utifrån glukossensordata.

– Kunna beskriva (de vanligaste) komplikationerna för diabetes och redogöra för när man ska remittera patienter till specialistmottagningar.

– Ha kännedom om aktuella internationella riktlinjer för diabetesbehandling.

– Ha kännedom om viktiga vetenskapliga studier inom typ 2 diabetes. 

– Ha kännedom om gällande lagar och förordningar för diabetes och körkort.

Resultat för patient och samhället

Med ökad och uppdaterad kunskap hos läkare inom detta område förbättras förutsättningarna att på ett adekvat sätt omhänderta aktuella patientkategorier. Eftersom typ 2 diabetes är ett kroniskt sjukdomstillstånd är det av yttersta vikt med professionellt omhändertagande då detta i sin tur kan förebygga svåra komplikationer – något som är av stort intresse för såväl individ som samhälle.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8

Allmänmedicin STb2, STc3, STc15

Endokrinologi och diabetologi STb2, STc2, STc3, STc4, STc6, STc8, STc14

Geriatrik STb2, STc2, STc3, STc4, STc10

Internmedicin STb2, STc2, STc3, STc4, STc6, STc13

Kardiologi STb2, STc2, STc3, STc4, STc12

Njurmedicin STb2, STc2, STc3, STc4, STc6

Psykiatri STb2

Beroendemedicin STb2, STc9

SOSFS 2015:8

Allmänmedicin: b2, b3, c3

Endokrinologi och diabetologi: b2, b3, c2, c3, c4, c6, c8, c14.

Geriatrik: b2, b3, c2, c3, c4, c10

Internmedicin: b2, b3, c2, c3, c4, c6, c13

Kardiologi: b2, b3, c2, c3, c4, c12.

Njurmedicin: b2, b3, c2, c3, c4, c6.

Psykiatri: b2, b3.

Beroendemedicin: b2, b3, c9.

4. Program

Schema

Vg se bifogad fil.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/11/program-final-med-forelasare-231107-3.docx

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Socialstyrelsen 2018. socialstyrelsen.se
  2. Läkemedel för glukoskontroll vid typ 2‍-‍diabetes. Läkemedelsverket 2017. lakemedelsverket.se
  3. Diabetes. Redaktör Mona Landin-Olsson. 2020. ISBN: 9789144131108
  4. Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer. Svenska
    Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi 2020. svenskdiabetes.se
  5. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Marx et al., European Heart Journal 2023; ehad192.
  6. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Davies et al., Diabetes Care 2022;45:2753–2786.
  7. Executive summary of the KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease: an update based on rapidly emerging new evidence. Rossing et al., Kidney International 2022; 102: 990–999.

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen förs ett resonemang om vilka faktorer som spelar in vid val av  läkemedelsbehandling för olika grupper. Vi kommer att diskutera olika situationer och val av terapi av sjukdomstillstånd hos personer av olika härkomst. Utifrån de aktuella behandlingsriktlinjer kommer det att diskuteras olika behandlingsmål beroende på ålder och samsjuklighet med patienten i fokus.

5. Metodik

Pedagogisk metod

En pedagogik som bygger på föreläsningar med många kliniska fall varvat med separata fallsessioner och patientdemonstration.

I förhållande till medicinsk vetenskap genomgås de internationella riktlinjerna och studierna som ligger till grund för det dagliga kliniska arbetet.  Kursen kommer att innehålla flera interaktiva kunskapstester under föreläsningarna med användande av digital teknik.

Baskunskaper inom området krävs inför kursen. För genomförd och godkänd kurs krävs 100% närvaro samt godkänd resultat av skriftligt kunskapsprov sista dagen.

Kursmaterial

Utbildningsmaterialet är i digital form och består av åhörarkopior, riktlinjer, vetenskapliga artiklar och fallbeskrivningar.

Förberedelser

Baskunskaper inom området krävs inför kursstart.

Det kommer att finnas förinspelade föreläsningar av dietist, fysioterapeut samt kurator att titta igenom innan kursstart som kommer att följas upp av kortare föreläsningar dag 1 med möjlighet att diskutera eventuella frågor. De inspelade föreläsningar kommer att ta totalt ca 45-60 min.

Kunskapskontroll

Kunskapskontroll fortlöpande under kursen i form av interaktiva tests och fallseminarier. Kunskapsprov med diskussion sista dagen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Åhörarkopior i digital form samt länkar till internationella riktlinjer kommer att vara tillgängliga för deltagarna.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering genomförs i direkt anslutning till kursen. Lipus utvärderingsmall används.

Återkoppling till kursledare angående resultat i utvärderingarna och därefter planering och utveckling av nästa kurstillfället utifrån detta.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 maj 2024
Slutdatum: 15 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 26 april 2024
Kursplats: Akademiskt Specialistcentrum, Plan 4, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30

Språk

svenska

Avgift

10600 kr exkl. moms. Digitalt kursmaterial samt fika ingår.

Kringkostnader

Resor och boende betalas av deltagaren. Inga övriga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälning sker via e-mail till  Anna-Karin Eriksson : anna-karin.eriksson@regionstockholm.se

Man måste ange sitt namn, personnummer, e-mail, telefonnummer,

Nuvarande arbetsgivare/arbetsplatsens namn, ST inom vilken specialitet/Befattning, när påbörjad/planerad avslut, vilken förordning (2015/2021)

Godkännande av chef samt e-mail till denne

Faktureringsuppgifter:  organisationens namn, organisationsnummer, fakturaadress, kostnadsställe

Speciella kostönskemål 

Antagningsförfarande och bekräftelse

Principen först till kvarn tillämpas. Deltagare kommer att få bekräftelse om man har kommit in på kursen eller om man har fått en reservplats.

Kontaktperson

anna-karin.eriksson@regionstockholm.se, tel 070-228 11 97

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Akademisk specialistcentrum, Centrum för Diabetes

Ansvarig för innehåll

Natalia Widén, överläkare Centrum för Diabetes

Kristian Winther, med dr, specialistläkare, Centrum för Diabetes

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Natalia Widén, specialist inom Internmedicin, Endokrinologi och Diabetologi, Arbetsmedicin, överläkare Centrum för Diabetes, SLSO

Kristian Winther, med dr, specialist inom Endokrinologi och Diabetologi, specialistläkare, Centrum för Diabetes, SLSO

Kursadministration

Anna-Karin Eriksson , medicinsk sekreterare, Centrum för diabetes

anna-karin.eriksson@regionstockholm.se

Tel. 070-228 11 97

Övriga samarbetspartners

Gruppen av medverkande föreläsare är sammansatt för att täcka brett med specialistkompetens inom ämnesområdet. Därutöver finns det inga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Representanter ST-allmänmedicin har blivit rådfrågade kring innehållet

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras genom deltagaravgifter

Kringarrangemang

Kursen finansieras genom deltagaravgifter

Sponsorers närvaro

ingen

Jävsförhållande

Kursansvariga: Natalia Widén har varit klinisk prövare för Novo Nordisk

Kristian Winther har inga jäv att deklarera

De övriga föreläsare kommer att ange eventuella jävsförhållanden i samband med föreläsningar.