Hoppa till innehåll

Alpha – en utbildning om pulmonell hypertension

Alpha – en utbildning om pulmonell hypertension Kursen alPHa - a learning platform for PH awareness, är en utbildning framtagen i samarbete med ett flertal europeiska PAH specialister för att öka kunskapen om pulmonell hypertension (PH) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). PAH är en allvarlig hjärt- och lungsjukdom med snabb progress om den förblir obehandlad.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Alpha – en utbildning om pulmonell hypertension

Kursen ges av: Johnson & Johnson och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: Ingen avgift
Kringkostnader: I enlighet med LIFs etiska regler, står deltagaren för kostnad för resa och boende.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240088
Län: Hela Sverige

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk fysiologi, Internmedicin, Barn- och ungdomskardiologi, Kardiologi, Lungsjukdomar, Reumatologi

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och specialistläkare inom nämnda specialiteter. Utbildningen riktas även till AT-läkare, hjärtsjuksköterska och/eller sjuksköterska vid PAH-mottagningar / PAH-center.

2. Behovsbeskrivning

Alpha – a learning platform for PH awareness, är ett utbildningsverktyg som tagits fram för att öka kunskapen om pulmonell hypertension (PH) och pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Dödligheten för obehandlade patienter med pulmonell arteriell hypertension är jämförbar med dödligheten för de allvarligaste formerna av cancer. Medianöverlevnaden innan behandling fanns tillgänglig var 2,8 år. Om inte behandling sätts in i tid är sjukdomsförloppet för denna allvarliga hjärt- och lungsjukdom snabb.

Från svenska registerdata kan man konstatera att prognosen för patienterna förbättrats sedan modern diagnostik och behandling introducerats. Utmaningen ligger i att diagnostisera PAH-patienterna i tid. Med ospecifika symtom såsom dyspné, ökande trötthet, försämrad kondition, bröstsmärtor, ödem eller svimningskänsla är differentialdiagnoserna många.

I det svenska PAH-registret finns drygt 900 nu levande patienter registrerade (inklusive patienter med kronisk lungemboli, CTEPH). Antalet nydiagnostiserade – drygt 70 patienter med PAH – har de senaste åren varit relativt konstant.

Ungefär hälften av patienterna med diagnostiserad PAH har en idiopatisk eller ärftlig form av PAH. Till högriskgruppen att drabbas av PAH hör framför allt patienter med medfödda hjärtfel och reumatiska bindvävssjukdomar. PAH kan även orsakas av läkemedel, droger och toxiner eller uppstå som en följd av HIV eller portal hypertension.

Registerdata visar att andelen patienter som får sin diagnos i ett sent skede är fortsatt hög. År 2019 var 82 % av alla patienter i WHO funktionsklass III eller IV vid diagnos, d.v.s. hade symptom vid låg aktivitetsgrad eller i vila.

Författarna till svenska PAH registrets årsrapport menar att det är mycket otillfredsställande att diagnos fortfarande ställs sent i förloppet då det tydligt relaterar till en sämre prognos för den enskilda patienten och att detta belyser vikten av fortsatta undervisningsinsatser.

Referenser:
1. Kato et al, Cancer 2001; 92: 8: 2211-2219
2. D’Alonzo G et al. Ann Intern Med 1991; 115: 343-349
3. Benza RL, et al. Chest 2012; 142:448-56
4. SPAHR-registret, årsrapporter 2019 – 2022 http://www.ucr.uu.se/spahr/

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att öka kunskapen inom sjukdomsområdet pulmonell hypertension (PH) och pulmonell arteriell hypertension (PAH) som är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Målet är att ge läkare kunskap och konkreta verktyg för att utreda oklar dyspné samt att diagnostisera patienter med pulmonell hypertension av olika etiologi. Målet för sjuksköterskor är ökad kunskap om PH och PAH. Med ökad kunskap kan patienter hittas tidigare i sjukdomsförloppet och bli remitterad till PAH specialist för fastställande av diagnos och behandling.

Resultat för deltagaren

Att ha kunskap och konkreta verktyg för att utreda oklar dyspné samt misstänka och ställa PAH-diagnos.

Att känna till vilka nationella och internationella riktlinjer som gäller för utredning och behandling samt hur dessa bör tillämpas i den egna verksamheten samt när det kan vara lämpligt med remittering till ett s.k. PAH-centrum eller annan specialist.

Att ha inblick i klassifikationen av sjukdomens svårighetsgrad och vilka resultat man kan förvänta sig av olika behandlingsstrategier.

 

Lärandemål för de olika kursuppläggen som planeras av handledaren:

Översiktskurs, längd ca 1-1,5 tim

Deltagaren ska kunna översiktligt beskriva:

 • sjukdomen pulmonell hypertension (PH) och pulmonell arteriell hypertension (PAH)  definitionen av PH respektive PAH och skillnaden däremellan
 • sjukdomens patofysiologi, symtom och olika diagnostiska verktyg som kan användas
 • olika behandlingsmöjligheter

 

Diagnostiska verktyg i fokus, längd ca 1,5 tim:

Deltagaren ska ha ökad kunskap:

 • och kunna beskriva relevanta diagnosmetoder som kan användas vid oklar dyspné (ekokardiografi, EKG, lungfunktionstest, HRCT, laboratorietester, högersidig hjärtkateterisering med flera)
 • och på en basal nivå kunna tolka resultaten av de olika diagnosmetoderna för misstanke om PH och PAH

 

4-timmars kurs, kursintyg av handledare ingår.

Deltagaren ska ha en fördjupad kunskap och kunna:

 • redogöra för den kliniska klassificeringen enligt Europeiska guidelines samt definitionen av PH respektive PAH och skillnaden däremellan
 • redogöra för sjukdomens patofysiologi och hemodynamik samt förklara hur den förändras under sjukdomens förlopp
 • avgöra vilka diagnosmetoder som ska användas vid oklar dyspné samt beskriva möjliga differentialdiagnoser och symtombild vid PH och PAH
 • tolka resultaten av de olika diagnosmetoderna för misstanke om PH och PAH
 • tillämpa kunskapen i tre patientfall med olika etiologier

 

8-timmars kurs, kursintyg av handledare ingår.

 • Samma lärandemål som i 4-timmars kursen, med fördjupad kunskap samt fler patientfall att tillämpa kunskapen på.

Resultat för patient och samhället

Förbättrade förutsättningar för rationell utredning av patienter med oklar dyspné.
Ökad samsyn vilket är nödvändigt i syfte att säkerställa att patienterna får rätt diagnos i tid samt utnyttja verksamhetens resurser på ett optimalt sätt.
Underlätta bildandet av lokala och regionala nätverk.

Delmål för ST angivna av kursgivare

2015 målbeskriving:

Internmedicin c7, c9*

Kardiologi c7, c8

Reumatologi c7*, c9*

Lungsjukdomar c11*

Klinisk Fysiologi c6, c7

Barn- och ungdomskardiologi c5, c7, c12

Socialstyrelsens målbeskrivningar 2021:

Internmedicin STc7, STc9*

Kardiologi STc7, STc8*

Reumatologi** STc5*, STc7*, STc9*

Lungsjukdomar  STc11* (Sjukdom som engagerar lungans blodkärl)

Klinisk Fysiologi STc6, STc7

Barn- och ungdomskardiologi STc5, STc7, STc12

* Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-Målbeskrivningen.

** diagnostik och bedömning av PAH associerad med bindvävssjukdom

4. Program

Schema

Det här en löpande utbildningsserie som anordnas utifrån behov och önskemål från utbildningsgrupper, avdelningar eller kliniker i samråd med lokal representant ifrån Johnson&Johnson samt berörd handledare. För att ett utbildningstillfälle ska genomföras behöver det vara 8 – 15 deltagare. Beroende på förutsättningarna på den aktuella utbildningsorten omfattar utbildningen en workshop på 1 – 8 timmar och kan hållas över hela landet efter önskemål.

Utbildningsprogrammet bygger på en kombination av föreläsning med inslag av praktiska övningar och patientfall presenterade via iPad för optimerat utnyttjande av rörlig media och tryckt material. Utbildningen är uppbyggd kring ett antal verkliga patientfall som presenteras av handledaren. Handledaren presenterar patienterna och diskuterar med gruppen som tränar sin förmåga att bedöma utredningsresultat och föreslå nästa steg i utredningen. Via patientfallen görs också djupdykningar om vanliga utredningsmetoder. Seminariet avslutas med generella riktlinjer för behandling. Det pedagogiska flödet följer ESC/ERS riktlinjer för utredning och behandling av Pulmonell Hypertension (PH).

Utbildningen är uppdelad i olika moduler för att handledaren ska ha möjlighet att skräddarsy innehållet utifrån deltagarnas behov och önskemål. Kurserna sträcker sig ifrån 1 timme som är en övergripande kurs till ca 8 timmar som är en mer heltäckande kurs vad gäller pulmonell hypertension (PH) och pulmonell arteriell hypertension, olika utredningsmetoder, tolkning av utredningsresultat samt patientfall.

Kursintyg delas ut efter kurser som omfattar 4 timmar eller längre.

Nedan följer kortare beskrivning och exempel av de olika fokusmodulerna. Modulernas specifika fokusområden är bland annat:

Ekokardiografi
EKG
Lungfunktionstest
Lungröntgen
Laboratorietester
Högupplöst skiktröntgen av lungor (HRCT)
Högersidig hjärtkateterisering (RHC)

Exempel på innehåll i några av de fördefinierade kurserna:

Övergripande kurs – 1 timme, Introduktion till PH och PAH
Laboratorietester
EKG
Lungröntgen
Lungfunktionstest
Ekokardiografi
HRCT
V/Q scan
Högersidig hjärtkateterisering
PAH management
Patientfall

Diagnostiska verktyg i fokus – 1,5 timme

Fullständig utbildning – ca 8 timmar Introduktion till PH och PAH
Ekokardiografi i fokus
Patientfall med fokus på Ekokardiografi
Patientfall med fokus på lungfunktionstest, HRCT och lungröntgen
Patientfall med fokus på laboratorietester, EKG och högersidig hjärtkateterisering
Hemodynamik – övning
Patientfall med fokus på screening
Patientfall med fokus på ventilations/perfusionsskintigrafi och blodgaser
Patientfall (avancerat)
PAH management

Handledare är:

Dr Göran Rådegran, ansvarig för Hemodynamik Lab och PAH mottagningen VO, Hjärt-  och Lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Dr Magnus Nisell, sektionschef, PAH & Lungfibros mottagningen, Lung- & Allergimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Dr Stefan Söderberg, professor internmedicin, Umeå universitetssjukhus
Dr Clara Hjalmarsson, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dr Sven-Erik Bartfay, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dr Mohammad Kavianipour, kardiolog, Sundsvalls sjukhus
Dr Gerhard Wikström, kardiolog, Uppsala Akademiska sjukhus
Dr Entela Bollano, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dr Ida Haugen-Löfman, kardiologienheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Dr Aristomenis Manouras, kardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Dr Laura Prados, kardiolog, Umeå universitetssjukhus

Information om kurstillfällen lämnas av Johan Ottander, Nordic Brand Lead PH på Johnson&Johnson

Mailadress: jottande@its.jnj.com

Referenser

ESC / ERS Riktlinjer för utredning och behandling av Pulmonell Hypertension är publicerade online:

http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pulmonary-Hypertension-Guidelines-on-Diagnosis-and-Treatment-of

Referenser:
Humbert Marc et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. European Heart Journal 2022:43;3618-3731 – doi.org/10.1093/eurheartj/ehac237

Jämställdhet och likabehandling

Äldre har en ökad risk för att drabbas av pulmonell arteriell hypertension (PAH) och av de som diagnostiseras med PAH är majoriteten kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Seminariet är uppbyggt kring ett antal verkliga patientfall som presenteras av handledaren. Handledaren presenterar patienterna och diskuterar med gruppen som tränar sin förmåga att bedöma utredningsresultat och föreslå nästa steg i utredningen. Via patientfallen görs också djupdykningar om vanliga utredningsmetoder. Seminariet avslutas med generella riktlinjer för behandling. Det pedagogiska flödet följer ESC/ERS riktlinjer för utredning och behandling av Pulmonell Hypertension.

Utbildningsprogrammet bygger på en kombination av föreläsning med inslag av praktiska övningar och patientfall presenterade via iPad för optimerat utnyttjande av rörlig media och tryckt material.

Kursmaterial

Under utbildningen får kursdeltagaren en utbildningsbroschyr med det viktigaste ifrån kursen och för att kunna föra egna anteckningar.

Kursintyg delas ut till deltagare som genomgått Alpha-utbildning som omfattar minst 4 timmar”

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Ambitionen är att deltagande i Alpha ska underlätta bildandet av lokala och regionala nätverk. Deltagarna får efter utbildning kontaktuppgifter till handledarna, för diskussion och remittering av patienter för det sista steget i PAH-diagnostisering och behandling.

Varje kursdeltagare får en utbildningsbroschyr med det viktigaste ifrån kursen.

Kompetensöverföring

Varje kursdeltagare får en utbildningsbroschyr med det viktigaste ifrån kursen samt kontaktuppgifter till handledarna.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används vid kurser som omfattar 4 timmar eller längre. Svaren ligger till grund för vidareutveckling av kursen. Resultat kommuniceras primärt till kursledning och uppdragsgivare. Även kursdeltagarna kan få ta del av resultaten.

Alpha är en vidareutveckling av PAH Akademin där tidigare utvärderingar legat till grund för framtagandet av utbildningsmaterialet.

Utvecklingen av materialet har skett i nära samarbete med erfarna handledare och läkare knutna till PAH Center.

Planering

Med utgångspunkt från feedback som samlats in under de 14 år som PAH Akademin har funnits, numera alPHa, har det utvecklats ett än mer flexibelt kursformat som omfattar 1 – 8 timmar och som kan anpassas efter åhörarna.

iPads används för optimalt återgivande av rörlig media, framför allt ekokardiografiska undersökningar.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer 20230070, titel: Alpha- en utbildning om pulmonell hypertension, certifiering löper ut juli 2024

Lipusnummer 20220090, titel: Alpha- en utbildning om pulmonell hypertension, certifiering löper ut 17 juni 2023

Lipusnummer 20210040, titel: Alpha- en utbildning om pulmonell hypertension

Lipusnummer 20200074, Alpha- en utbildning om pulmonell hypertension

Lipusnummer 20180191, Alpha- en utbildning om pulmonell hypertension

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max. 20 deltagare vid varje kurstillfälle.

Språk

Svenska

Avgift

Ingen avgift

Kringkostnader

I enlighet med LIFs etiska regler, står deltagaren för kostnad för resa och boende.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Den här utbildningen anordnas utifrån behov och önskemål från utbildningsgrupper, avdelningar eller kliniker i samråd med lokal representant ifrån Janssen-Cilag samt berörd handledare. För att ett utbildningstillfälle ska genomföras behöver det vara 8 – 12 deltagare. Beroende på förutsättningarna på den aktuella utbildningsorten omfattar utbildningen en workshop på 1 – 8 timmar och kan hållas över hela landet efter önskemål.

Information om kurstillfällen lämnas av Johan Ottander, Nordic Brand Lead PH på Johnson&Johnson

Mailadress: jottande@its.jnj.com

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande krävs

Antagningsförfarande och bekräftelse

”Först till kvarn” vid varje kurstillfälle. Väntelista finns.

Skriftlig bekräftelse snarast möjligt efter intresseanmälan.

Kontaktperson

Johan Ottander
Johnson&Johnson
jottande@its.jnj.com

Kursintyg

Kursintyg delas ut till deltagare som genomgått Alpha-utbildning som omfattar minst 4 timmar.

Kursintyg delas ut till deltagare med 100 % deltagande.
Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Johnson&Johnson.

Ansvarig för innehåll

Utbildningsprogrammet är framtaget i nära samarbete med PAH experter samt medicinska avdelningen på tidigare Actelion, numera Janssen-Cilag AB.

PAH experter:

Björn Kornhall, MD, Cardiologist, Region Skåne, Sweden

Magnus Nisell, MD, PhD, Department of Respiratory Medicine & Allergy, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

Markku Pentikäinen, M.D., Ph.D., Cardiology, Heart and Lung center, Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland

Irene M Lang, Professor, M.D., Division of Cardiology, Department for Internal MedicineII, Medical University of Vienna, Austria

Nika Skoro Sajer, Ass.Professor, M.D., Division of Cardiology, Department for Internal MedicineII, Medical University of Vienna, Austria

Pavel Jansa, Ass. Professor, M.D., Ph.D. Head, Centre for Pulmonary Hypertension, General University Hospital, Prague, Czech Republic

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Kristian Broms, Nordic Medical Lead PH, Johnson&Johnson.

Ansvarig för utbildningen av handledare är Dr Björn Kornhall, kardiolog och tidigare verksam vid verksamhetsområdet för hjärtsvikt och klaffsjukdomar, Hjärt- och Lungdivisionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Varje utbildningstillfälle leds av handledare med lokal och/eller regional anknytning som, tillsammans med ansvariga kursutvecklare, genomgår träning i hur materialet kan användas.

Handledarna, som själva är specialister inom kardiologi, reumatologi och/eller lungsjukdom är utvalda utifrån deras egen kunskap och erfarenhet av omhändertagande av patienter med PAH.
Förteckning över handledare kan erhållas av Johan Ottander, Johnson&Johnson på adressen: jottande@its.jnj.com

Kursadministration

Johan Ottander, Nordic Brand Lead PH, Johnson&Johnson

Övriga samarbetspartners

Utbildningsföretaget Symbal Communications.

Målgruppsrepresentant

Ett urval av alPHa handledare, specialister inom kardiologi, reumatologi och/eller lungsjukdom, har varit med och testat och godkänt utbildningsmaterialet.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Johnson&Johnson

Kringarrangemang

Nej

Sponsorers närvaro

Representanter ifrån Johnson&Johnson närvarar som åhörare.

Jävsförhållande

Handledare:

Göran Rådegran -advisory board, föreläsare, forskningsanslag, expertgruppsdeltagande
Björn Kornhall -föreläsare, expertgruppsdeltagande
Stefan Söderberg – advisory board, föreläsare
Clara Hjalmarsson- föreläsare, expertgruppsdeltagande
Mohammad Kavianipour -föreläsare
Magnus Nisell -föreläsare
Gerhardt Wikström -föreläsare
Entela Bollano -föreläsare
Sven-Erik Bartfay -föreläsare
Ida Haugen-Löfman -föreläsare
Aristomenis Manouras -föreläsare
Laura Prados – föreläsare