Hoppa till innehåll

Angioödem och Urtikaria

Utbildningen vänder sig tilll dig som möter eller behandlar patienter med angioödem och/eller urtikaria och som har ett intresse att lära dig mer inom området.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Angioödem och Urtikaria

Kursen ges av: Takeda Pharma AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Ingen kostnad
Kringkostnader: Om deltagare önskar att delta fysiskt så får deltagarna själv bekosta resa och logi.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240003
Län: Västra Götalands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 8 oktober 2024
Kursplats: Göteborg, hotell Pigall
Sista anmälningsdatum: 20 september 2024 (91 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Akutsjukvård, Allergologi, Barn- och ungdomsallergologi, Allmänmedicin, Hud- och könssjukdomar, Internmedicin, Lungsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar

Ytterligare information

Kursen riktar sig till olika specialiteter inom sjukvården som möter patienter med angioödem och/eller urtikaria, ex akutsjukvård, allmän-, barn-, internmedicin, lungsjukdomar, ÖNH-sjukdomar som kan möta dessa patienter akut liksom barn- och vuxenallergologi samt hud och könssjukdomar i samband med utredningar och ställningstagande till olika behandlingsalternativ inklusive profylaktiska behandlingsmöjligheter.

2. Behovsbeskrivning

Angioödem och urtikaria är vanligt förekommande tillstånd som uppträder både var för sig och tillsammans i många olika varianter och med olika bakgrundsfaktorer. Närmare en av fem individer kommer drabbas av någon form av urtikaria och/eller angioödem under sin livstid (1, 2). Urtikaria uppstår när histamin och andra vasoaktiva ämnen frisätts från mastceller och basofiler i dermis. Det finns många orsaker till urtikaria, såväl ärftliga som förvärvade, men genesen förblir trots detta många gånger okänd. Angioödem innebär lokal svullnad under huden eller i slemhinnor orsakat av vätskeläckage i interstitiell vävnad. Med tanke på att de allergiskt orsakade reaktionerna snabbt eller långsamt kan leda till livshotande tillstånd är det av stor vikt att läkare i många olika specialiteter är väl förtrogna med lämpliga akutåtgärder samt nödvändig diagnostik för att undvika ytterligare akuta anfall.

Utöver de förhållandevis snabbt övergående histaminutlösta anfallen, som svarar väl på sedvanlig behandling med antihistaminer, steroider och adrenalin, kommer kursen också att belysa de mer svårbehandlade djupa svullnaderna i hud och inre organ, deras klinik och diagnostik. Även här är det viktigt många olika specialiteter har kunskap om dessa sjukdomar som potentiellt också är livshotande. För dessa mer sällsynta och invalidiserande sjukdomar har många nya effektiva behandlingsalternativ blivit tillgängliga och det är därför av stor vikt att dessa patienter diagnostiseras och remitteras till de få läkare som har särskild specialistkunskap om dessa sjukdomar.

Eftersom många ospecifika svullnader och utslag dyker upp på akuten och inom primärvården. Ofta leder de till remisser där en mängd olika specialiteter kan bli involverade, såsom hud-, öron/näsa/hals- och allergimottagningar. Därför behövs kurser som tar upp angioödem och urtikaria samtidigt och syftar till att bena ut problematiken för dem som möter och behandlar dessa individer.

Ref

  1. Saini et al., Chronic spontaneous urticaria:etiology and patogenesis. Immunol Allelrgy Clin North Am, 2014 feb;34(1):33-52)
  2. Radonjic-Hoesli et al.,Urticaria and Angioedema: an Update on Classification and Pathogenesis. Clinic Rev Allerg Immunol (2018) 54:88–101

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Denna utbildning syftar till att ge evidensbaserad kunskap i att förstå, känna igen och diagnostisera olika typer av angioödem och urtikaria.

Kursens mål är att ge fördjupad kunskap i behandling, patogenes, anamnes och diagnostik för olika former av angioödem och urtikaria hos vuxna och barn. Kursen syftar också till att förmedla praktisk tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister i behandlingsprinciper, omhändertagande och uppföljning av de olika diagnoserna.

För specialiteter som inte ansvarar för omhändertagande av patienter med angioödem/urtikaria gäller det främst att ha kännedom om dessa sjukdomar samt behandlingsstrategier vid svåra akuta anfall samt vid behov även lämpliga remissvägar.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs ska deltagaren:

Kunna redogöra för principer/strategier för utredning, diagnostik och behandling av angioödem och urtikaria.

Kunna beskriva patogenes och klinisk bild av angioödem och urtikaria.

Resultat för patient och samhället

Personer med angioödem och urtikaria kommer snabbare till rätt diagnos och rätt behandling som besparar individen onödigt lidande och minskar onödiga kostnader för samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8

Barn- och ungdomsmedicin: STc4, STc14

Barn- och ungdomsallergologi: STc7
Allmänmedicin: STc5*

Allergologi: STc6, STc8, STc12

Öron-, näs- och halssjukdomar: STc1, STc6

Akutsjukvård: Stc1, STc13

Hud och Könssjukdomar: STc6

Internmedicin: STc3

Lungsjukdomar: STc1

SOSFS 2015:8
Internmedicin: c3
Barn- och ungdomsmedicin: b3, c4.
Barn- och ungdomsallergologi: b3, c7.
Allmänmedicin: c5*
Allergologi: b3, c6, c8.

Öron-, näs- och halssjukdomar: c1, c6.

Akutsjukvård: b3, c1

Hud och könssjukdomar: c6

Lungsjukdomar: c1

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning

4. Program

Schema

Program 8/10

09:00 – 09:15 Samling med kaffe
09:15 – 09:25 Takeda hälsar välkommen
09:25 – 09:35 Moderator presenterar dagens möte och bakgrund, George Grantson
09:35 – 10:10 Svullnader och differentialdiagnoser – svullnader som härmar angioödem
pseudoangioödem, Martin Kropp
10:10 – 11:10 Akuta och kroniska nässelutslag, Maria Jakobsson
11:10 – 11:15 Bensträckare
11:15 – 12:15 Hereditärt angioödem – diagnostik och behandling, Maria Karlsson

12:15 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45 Barns svullnader och nässelutslag, Nicholas Brodszki
13:45 – 14:15 När kan urtikaria vara farligt/livshotande? Annika Wallin
14:15 – 14:45 Kaffe
14:45 – 15:30 Angioödem patientfall, Patrik Nordenfelt
15:30 – 16:00 Panel med dagens föreläsare och moderator – avslutande diskussioner
och take home message, utvärdering samt avslut

Föreläsare
Martin Kropp, Överläkare, Hudkliniken, Falun
Maria Jakobsson, Specialistläkare, Hudinflammationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Maria Karlsson, Överläkare, Hudinflammationsmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Nicholas Brodszki, överläkare Barn-och ungdomssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Annika Wallin, Överläkare, Lung och Allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus
Patrik Nordenfelt, Överläkare Lung- allergimottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Moderator
George Grantson, Överläkare Allergisektionen, Hallands sjukhus i Varberg

Extern länk

länkt till anmälan: https://urldefense.com/v3/__https:/webapp.spotme.com/login/eventspace/angio-dem-och-urtikaria__;!!KDurfCY!8gwKEalu_8GkPPafdDg2phu65uhIjZHhWafScxmr-nGL4KAcWeeCkYFZRrVw4qzJe1wnWhAN4qrol7WUTPdXAg$

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/05/5278-takeda-invit-goteborg-a4-v5-cert-2.pdf

Referenser

Andersen MF, et al. Int Arch Allergy Immunol. 2016;169:163-70.

Betschel S, et al. Allergy Asthma Clin Immunol. 2019 Nov 25;15:72.

Busse P. et al. N Eng J Med. 2020;382:1136-48.

Busse P. et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2021;9:132-50.

Maurer M, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema -The 2021 revision and update https://doi.org/10.1111/all.15214

Radonjic-Hoesli et al., Urticaria and Angioedema: an Update
on Classification and Pathogenesis. Clinic Rev Allerg Immunol (2018) 54:88–101

Saini et al., Chronic spontaneous urticaria:etiology and patogenesis. Immunol Allelrgy Clin North Am, 2014 feb;34(1):33-52)

Zanichelli A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;117:394-8.

Zuberbier T, et al. (2021). The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15090

Jämställdhet och likabehandling

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare är lika. Ämnena som behandlas är relativt könsneutrala.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Denna hybridkurs är en teoretisk utbildning med föreläsningar av inom området erfarna och kliniskt verksamma läkare. Kursen innehåller även interaktiva moment såsom diskussioner kring fallbeskrivningar samt frågor via mentometer. Det finns en chatt-funktion så att även alla digitala deltagare kan ställa frågor till föreläsarna. Vi kommer be deltagarna att skicka in patientfall som de önskar att vi tar upp under kursen.

Kursmaterial

Kursmaterial såsom åhörarkopior och vetenskaplig referenslista delas ut under kursdagen och mailas ut till alla deltagare innan kursstart.

Förberedelser

Vi kommer att uppmana våra deltagare att skicka in patientfall som de önskar att vi tar upp under utbildningen. Vi rekomenderar att läsa de referenser som vi har listat som bas för denna utbildning framförallt guidelines (Urtikaria samt HAE). Innan kurstart skickar vi ett mail till alla deltagare med informationen ovan.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursen bidrar till att skapa förutsättningar till ett nätverk mellan deltagare och föreläsare. Flera av föreläsarna är även aktiva i ett HAE-nätverk ”SWEHA” som vi kommer berätta om under dagen. Detta nätverk kan bistå med support/kompetens inom området HAE för de kliniker/forskare som önskar.

Kompetensöverföring

Åhörarkopiorna kan förmedlas vidare till kollegor på respektive klinik.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärdering skickas till alla deltagare efter avslutad kurs via mail. Takeda återkopplar till föreläsarna om utfallet.

Takeda kommer även att genoföra en utvärdering direkt i samband med utbildningen via QR-kod

Resultaten används för att utveckla kursen inför kommande år.

Planering

Denna kurs har genomförts 4 gånger tidigare, de 2 sista gånerna var kursen Lipuscertifierad. Utvärdering från tidigare kurstillfälle har använts för att planera innehåll och utförande.

Vi har i denna kurs givit mer tid för urtikaria och något mindre tid för HAE.  Avsnittet om svullnader och historik har utgått. Nytt på agenda för i år är ”När kan urtikaria vara farligt/livshotande/”.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer 20220007,  Angioödem och Urtikaria Januari 2022

Lipusnummer 20220157, Angioödem och Urtikaria Januari 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 oktober 2024
Slutdatum: 8 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 20 september 2024
Kursplats: Göteborg, hotell Pigall

Kursortens län

Västra Götalands län

Antal deltagare

max 50 för fysiskt deltagande. Totalt maxantal 120 personer.

Språk

Svenska

Avgift

Ingen kostnad

Kringkostnader

Om deltagare önskar att delta fysiskt så får deltagarna själv bekosta resa och logi.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via QR-kod (se inbjudan PDF) eller länk (nedan)

Inbjudan skickas via brevutskick till verksamhetschef för vidare distribution.

Det åligger deltagaren att få deltagande godkänt av huvudman.

Länk till webbsida för anmälan

https://webapp.spotme.com/login/eventspace/angio-dem-och-urtikaria

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn gäller för fysiskt deltagande. Alla som anmäler sig får en bekräftelse via mail.

Kontaktperson

Emma Silfverswärd

emma.silfversward@takeda.com

0705-216373

Kursintyg

Kursintyg samt Socialstyrelsens Intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivning för respektive redovisad gren tas ifylld med till kursen av kursdeltagare för godkännande och underskrift av kursledare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Initiativtagare är en arbetsgrupp som består av två representanter från Takeda Pharma AB samt läkare med specialintresse och lång erfarenhet av angioödem och urikaria: Janne Björkander, George Grantsson och Patrik Nordenfelt. Sedan 2024 ersätter Martin Kropp Janne Björkander.

Ansvarig för innehåll

För det teoretiska innehållet ansvarar förläsare samt arbetsgruppen.

Patrik Nordenfelt – Överläkare lung- allergimottagningen, medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov

Nicholas Brodszki – Överläkare, Barn- och ungdomssjukhuset Skånes Universitetssjukhus, Lund

Annika Wallin – Överläkare, avdelningen för lungmedicin, Norrlands universitetssjukhus

Maria Jakobsson- Specialistäkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Martin Kropp – Överläkare, Hudkliniken Falun

George Grantson – Överläkare Allergisektionen, Hallands sjukhus i Varberg

 

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Övergripande kursansvarig är Emma Lindh, PhD, medical advisor Takeda Pharma. Granskning av kursutformning/Lipus kursbeskrivning har gjorts av Janne Björkander.

Kursadministration

Emma Silfverswärd, Brand and Customer Manager på Takeda.

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

Ej utöver redan nämda

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Takeda finansierar dennna utbildning inklusive lokal, mat och föreläsararvode. Takeda är medlem i Lif och följer dess regelverk.

Kringarrangemang

Takeda finanierar föreläsare, samt mat och lokal för fysiska deltagare. Ingen tillkommande kostnad utäver detta.

Sponsorers närvaro

Takeda närvarar under mötet och under pauser finns möjlighet att se aktuellt utbildningsmaterial inom ramen för kursen.

Jävsförhållande

Martin Kropp, George Grantsson, Maria Karlsson , Annika Wallin, Nora Nilsson, Patrik Nordenfelt, Maria Jakobsson har tidigare arvoderats av Takeda under föregående kurstillfälle 2023.

Martin kropp och Patrik Nordenfelt har arvoderats för ett Nordiskt HAE-sympsium under 2022.