Hoppa till innehåll

Att arbeta med levnadsvanor i praktiken

Kursen förväntas ge ökad kompetens i hur man som enskild och i samverkan mellan olika yrkesgrupper kan påverka levnadsvanor hos patienter med ökad risk för livsstilsrelaterad ohälsa.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Att arbeta med levnadsvanor i praktiken

Kursen ges av: Livsstilsmedicin Österåsen och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Barnmorska, Dietist, Fysioterapeut, Psykolog, Sjuksköterska, Tandläkare
Avgift: 15 850:- (exkl. moms). Följande ingår: Kursmaterial, helpension
Kringkostnader: Resa till och från kursen.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240037
Län: Västernorrlands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 16-20 september 2024
Kursplats: Livsstilsmedicin Österåsen. Österås 306 88191 Sollefteå.
Sista anmälningsdatum: 16 augusti 2024 (117 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Psykiatri, Arbetsmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Allmänmedicin, Handkirurgi, Arbets- och miljömedicin, Internmedicin, Kirurgi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Obstetrik och gynekologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi, Reumatologi, Urologi, Ögonsjukdomar, Socialmedicin, Öron-, näs- och halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar

Andra yrken

Barnmorska, Dietist, Fysioterapeut, Psykolog, Sjuksköterska, Tandläkare

Ytterligare information

Idag erbjuder de flesta regioner 1-2 dagars utbildningar inom det obligatoriska delmålet STb2 ”Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.” För dig som vill förvärva  kliniska färdigheter i arbetet med levnadsvanorna och få en praktisk upplevelse av vad individcentrerat arbetssätt innebär i praktiken rekommenderar vi att delta i såväl vår 5-dagars kurs samt valfria tilläggsveckan där du deltar under en vecka i vårt behandlingsprogram. I idealfall sker det redan under din AT/BT. Alla som senare under sin karriär ställs inför utmaningen att arbeta med beteendeförändringar kommer ha nytta av kursen. Vi har markerat de specialiteter där sannolikheten är högst (t ex specialiteter med krav på rökstopp inför operation). Livsstilsmedicin bygger på tvärprofessionellt samarbete och vi har goda erfarenheter av deltagande av olika yrkeskategorier eftersom både förkunskaperna och behoven av verktyg är snarlika oavsett yrkesroll. 

2. Behovsbeskrivning

Av de 10 främsta orsakerna för sjukdom och förtida död är 9 levnadsvanor (kost, alkohol, narkotika, tobaksrökning, fysisk inaktivitet) eller livsstilsrelaterade riskfaktorer (högt blodtryck, högt BMI, högt fasteblodsocker, högt totalkolesterol) [1]. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter i sina ekonomirapporter fram behovet av större investeringar i hälsofrämjande och förebyggande arbete [2] samt betonar vikten av att primärvården ges förutsättningar för ett proaktivt, hälsoinriktat arbetssätt [3]. Både folkhälsomyndigheten och livsmedelsverket betonar vikten av förbättrad grundutbildning och fortbildningsmöjligheter i kunskapsbaserat hälsofrämjande arbete. Kursen syftar främst till att förmedla praktisk erfarenhet i behandling med levnadsvaneförändring både som enskild yrkesutövare inom vården och i multidisciplinära team.

  1. Collaborators, G.B.D.R.F., Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet, 2020. 396(10258): p. 1223-1249.DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2.
  2. Landsting, S.K.o., Ekonomirapporten, maj 2019, N.M. Johansson, N. Wallenskog, A., Editor. 2019.
  3. Landsting, S.K.o., Ekonomirapporten, oktober 2021, N.W. Johansson, A., Editor.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen förväntas ge ökad kompetens i hur man som enskild och i samverkan mellan olika yrkesgrupper kan påverka levnadsvanor hos patienter med ökad risk för livsstilsrelaterad ohälsa men även sådana som träffar patienter som är i behov av livsstilsförändring inför medicinsk åtgärd (t ex viktnedgång eller rökstopp inför operation). Kursen har fokus på praktiska kliniska frågor, evidensbasen redovisas främst via litteraturlistan.

Resultat för deltagaren

Kunna som enskild och via multiprofessionella team vägleda patienter i åtgärder/frågor gällande levnadsvanor. Behärska färdigheten att på ett konstruktivt och medkännande sätt – ta upp, diskutera åtgärd, ta vara på patientens motivation till förändring. Behärska beredskap (attitydsmål) att i samverkan med andra professioner, forma rätt stöd.

Resultat för patient och samhället

Den bäst dokumenterade behandlingsformen för högriskindivider för livsstilsrelaterad ohälsa är intensiva livsstilsinterventioner. Framgångsrikt arbete med levnadsvanor minskar risken för livsstilsrelaterad ohälsa samt förbättrar prognosen vid etablerad sjukdom.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8  Delmål b2

HSLF-FS 2021:8  Delmål STb2. (Delmål BT14*)

*saknar kurs som utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivning

4. Program

Schema

Kursen är Måndag-Fredag 16/9-20/9 2024 inkl. internat (Helpension). Se bifogad fil nedan.

Extern länk

https://www.rvn.se/osterasen

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/02/230922-alla-utvarderingar-sk-levnadsvanor.pdf
https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/02/sk-schema-2024.pdf

Referenser

Litteratur- bas:

  • Binns-Egger-Rössner: Levnadsvanor, Studentlitteratur 2014,
    ISBN 978-91-44-08248-6

Litteratur-komplement/fördjupning:

Specialistföreningar internationellt:

European Lifestyle Medicine Organization

American College of Lifestyle Medicine

Jämställdhet och likabehandling

Genusperspektivet belyses både principiellt för arbetet med levnadsvanor som specifikt där det har betydelse för enstaka levnadsvanorna.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Under kursen ges föreläsningar, praktiska övningar och uppgifter som följs av case/övning i mindre grupper under handledning.

Kursmaterial

Åhörarkopior ingår vid föreläsningar och övningar. Vid övning/case är fallen tagen från autentiska patientfall.

Förberedelser

Kursens fokus är på praktiska kliniska moment, den som vill sätta sig in i evidensbasen rekommenderas senaste upplagan av kursboken som endast finns på engelska: Egger-Binns-Rössner-Sagner: Lifestyle Medicine. Academic Press 2017,ISBN 978-0-12-810401-9 Lifestyle Medicine och/eller nätkurserna http://www.sundkursen.se och kursen i Lifestyle medicine på NextGenU https://nextgenu.org/course/view.php?id=205

Kunskapskontroll

Närvaro och medverkan på alla moment inklusive fysisk aktivitet på morgonen. Arbetet utvärderas fortlöpande under kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Alla deltagare erbjuds möjligheten att komplettera kursen med en veckas praktisk-klinisk auskultation på Livsstilsmedicin Österåsen.

Kompetensöverföring

Det finns möjlighet att kontakta kursgivarna angående specifika frågor efter avslutad kurs.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall kommer att delas ut i direkt anslutning till utbildningen. Separat utvärdering för varje delmoment delas ut till deltagarna. Sammanställning av utvärderingarna (både LIPUS och egna) med alla kommentarer skickats ut till alla deltagare i anslutning till kurstillfället 220918.

Vi har även skickat ut en enkät till tidigare kursdeltagare (från start dvs alla 6 år sedan 2018) fick dock så pass låg svarsfrekvens – med flertalet svarande från senaste kurstillfället – att vi fortsätter basera löpande utveckling av kursen på senaste återkopplingarna.

Planering

Dagliga inslag av praktiska övningar som tillämpar teoretiska kunskaperna som förmedlats avseende respektive levnadsvana (kost, motion, etc) och ger vana att ta upp dessa även under tidspress. Bättre information avseende forskningsuppgiften.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer 20170157, Datum 2018-04-20

Lipus-nummer 20180166, Datum 2019-03-25

Lipus-nummer 20190096, Datum 2020-02-17

Lipus-nummer 20200076, Datum 2021-09-20

Lipus-nummer 20220026, Datum 2022-09-12
Lipus-nummer 20220180, Datum 2023-09-18

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 september 2024
Slutdatum: 20 september 2024
Sista anmälningsdatum: 16 augusti 2024
Kursplats: Livsstilsmedicin Österåsen. Österås 306 88191 Sollefteå.

Kursortens län

Västernorrlands län

Antal deltagare

20

Språk

Svenska

Avgift

15 850:- (exkl. moms). Följande ingår: Kursmaterial, helpension

Kringkostnader

Resa till och från kursen.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till malin.persson1@rvn.se. Svar via e-post inom 5 vardagar efter anmälan. Välkomstbrev kommer i förväg till deltagare med praktisk information och program. Information kommer även att finnas på Kursgårdens hemsida:www.rvn.se/osterasen

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande finns.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.osterasen.com

Antagningsförfarande och bekräftelse

Omvänd turordning.

Svar via e-post inom 5 vardagar efter anmälan.

Kontaktperson

Malin Persson
Livsstilsmedicin Österåsen
Österås 306
88191 SOLLEFTEÅ
Tel. 0620-57339
vx 0620-57300
073-4355238
malin.persson1@rvn.se

Kursintyg

Intyg på genomgången kurs kommer att utfärdas till alla deltagare. Deltagande ST-läkare får specifikt intyg avseende Delmål b2/Delmål 21 enl. författning SOFSF 2015:8 respektive HSLF-FS 2021:8.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Benno Krachler, specialist i internmedicin, Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå

Robert Hollsten, specialist i allmänmedicin, Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå

Ansvarig för innehåll

Benno Krachler, specialist i internmedicin, Docent, Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå

Freddy Hammargren, psykolog, , Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Benno Krachler, specialist i internmedicin, Docent, Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå. Docent, inst f Folkhälsa och klinisk medicin, enh för Hållbar hälsa, Umeå Universitet.

Kursadministration

Malin Persson, Hälsopedagog. Livsstilsmedicin Österåsen
Benno Krachler, specialist i internmedicin, Docent, Livsstilsmedicin Österåsen, Sollefteå

Övriga samarbetspartners

Linda Tåqvist, Enhetschef, Livsstilsmedicin Österåsen

Målgruppsrepresentant

Den initiala kursplaneringen skedde i samråd med 3 ST-läkare som tillhör målgruppen för denna kurs samt på bas av utvärderingarna från tidigare genomförda kurser (April 2018 och Mars 2019, Februari 2020, September 2021 och September 2022).

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagare via kursavgift.

Kringarrangemang

Under kursen kommer deltagarna delta i olika fysiska aktiviteter, närvaroövningar, matlagning. Natur, kultur och historia från 1901 till dagens datum på Österåsen. Dessa aktiviteter leds av personal på Livsstilsmedicin Österåsen.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer är tillfrågade.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.