Hoppa till innehåll

Barn- och ungdomsmedicin

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Barn- och ungdomsmedicin

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr (ex moms)/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230138
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Utbildningen är primärt avsedd för ST-läkare inom allmänmedicin.

Kursen kan också vara av värde för ST-läkare inom andra specialiteter än allmänmedicin som i sitt arbete möter barn och ungdomar.

Kursen kan också genomföras av AT- och BT-läkare, särskilt för de som har gjort läkarutbildning utanför EU, som vill lära sig mer om svensk praxis samt inhämta mer kunskap om barn- och ungdomsmedicin. Kursen kan även vara av värde för färdiga specialister som vill fortbilda sig inom området.

2. Behovsbeskrivning

Syftet med Socialstyrelsens målbeskrivningar är att definiera och specificera de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att uppnå specialistkompetens inom olika medicinska områden under läkares specialiseringstjänstgöring. En av dessa delmål är att läkaren ska behärska hälso- och sjukvårdsarbete för barn och ungdomar samt kunna identifiera och handlägga barn som misstänks fara illa [1].

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 en del av svensk lagstiftning och därmed på samma nivå som övrig svensk lagstiftning. Detta innebär att vårdgivare måste ha gedigen kunskap och kunna behärska hälso- och sjukvårdsarbete för barn och ungdomar för att möta de kraven som konventionen medför [2].

År 2021 anmäldes över 24 000 misshandelsbrott mot barn under 18 år, vilket motsvarar 30 procent av det sammantagna antalet anmälda misshandelsbrott [3]. Parallellt tyder det på svårigheter för vårdpersonal att identifiera misshandel och där vikten av att utbilda vårdpersonal i tecken på våld har av allt större betydelse [4]. År 2009 genomfördes en enkätstudie kring barnmisshandel till utbildningschefer på landets barnkliniker som visade på omfattande utbildningsbrister. Uppföljande enkäter har gjorts efter det som visat på förbättringar men även ett fortsatt stort behov och önskemål om utbildningsinsatser [5].

Den här digitala kursen inom barn- och ungdomsmedicin syftar förutom till att täcka ovanstående kunskapsområden även barn och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården, barns bestämmanderätt, diskrimineringsgrunderna, bemötande i vården samt hur man som läkare kan anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap och förståelse barn- och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvården, vård och omhändertagande ur barn- och ungdomars behov samt identifiera tecken på att barn far illa och läkarens skyldigheter.

Resultat för deltagaren

Efter kursen förväntas kursdeltagaren kunna:

  • Sammanfatta hur man kan anpassa vård och omhändertagande av barn och ungdomar, med utgångspunkt i barns och ungdomars särskilda förutsättningar och behov.
  • Redogöra för barns rättigheter i hälso- och sjukvården.
  • Beskriva tecken på att barn far illa eller riskerar att fara illa och förklara hur man kan vidta adekvata åtgärder.
  • Sammanfatta hur man kan arbeta för barns och ungas hälsa, utveckling och att förebygga ohälsa.

Resultat för patient och samhället

Att följa barnkonventionen (som blev lag i Sverige den 1/1 2020) är en grund i vård av barn- och ungdomar. Anpassningar krävs i vård och bemötande för att läkaren ska kunna erbjuda en patientsäker och likvärdig vård.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Allmänmedicin:

2015:8 Delmål c6
2021:8 Delmål STc6
Delmål BT12* för samtliga specialiteter.
*Saknar kurs som krav på utbildningsaktivitet i ST-målbeskrivningen.

4. Program

Schema

DELKURS 1 (80 min)

Kapitel 1: Barnkonventionen
– Konventionens innehåll
– Artiklar och grundprinciper
– Artiklar
– De fyra grundprinciperna

Kapitel 2: Lagar som skyddar och reglerar barnets rättigheter 
– Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
– Patientlagen (2014:821)
– Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Kapitel 3: Barns bestämmanderätt
– Föräldrabalken
– Principer att följa beroende på barnets ålder
– Röster från en specialist i barn-och ungdomsmedicin
– Barn kan söka vård själva
– Viktigt!

Kapitel 4: Diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen
– Diskrimineringsgrunderna

DELKURS 2 (80 min)

Kapitel 1: Bemötande i vården 
– Risker om bemötandet brister
– Personcentrerad vård
– Personcentrerad vård i verklighetens hälso- och sjukvård

Kapitel 2: Icke-normativt bemötande
– Inkluderande miljö
– Hbtqi
– Vad står bokstäverna i hbtqi för?
– Hbtqi i vården
– Öppna frågor gör skillnad
– Fördomsfritt bemötande
– Skaffa kunskap

Kapitel 3: Undersöka och samtala med barn
– Ge barnet de bästa förutsättningarna
– Anpassa vården beroende på barnets ålder
– Om det uppstår svårigheter att utföra undersökningen

DELKURS 3 (80 min)

Kapitel 1: Barn som far illa i samhället
– Samhällets ansvar – ditt ansvar som läkare
– Olika former av barnmisshandel – fakta och statistik
– De olika formerna av barnmisshandel
– Film våld mot barn
– Särskilt utsatta grupper och omständigheter

Kapitel 2: Kliniska tecken på barnmisshandel- indikationer som bör få dig som läkare att misstänka att ett barn far illa
– Anamnes och undersökning
– Anamnes
– Undersökning av barnet
– Få fram uppgifter från barnet eller familjen
– Lyssna på barnet och agera

Kapitel 3: Anmälningsskyldighet- orosanmälan
– Du kan göra skillnad
– Svårt att avgöra om och när misstanke bör väckas
– Socialtjänsten
– Anmälningsskyldiga, vilka gäller det och vad ingår i skyldigheten?
– Att göra en anmälan till socialtjänsten
– Du bör ha som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare och så långt det är möjligt informera familjen om att en orosanmälan skrivs och varför
– Exempel på en situation du kan stöta på i ditt arbete
– Särskild hantering – fråga socialtjänsten om råd
– Vad händer när din anmälan är gjord?
– Att prata med barn om traumatiska upplevelser
– Sammanfattning orosanmälan
– Exempel på en situation du kan stöta på i ditt arbete

AVSLUTANDE TEST (30 min)

Extern länk

Barn- och ungdomsmedicin

Referenser

Diskrimineringslagen 
https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/

Ordlista om normer och hbtq från socialstyrelsen 
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/hbtq/ordlista-om-normer-och-hbtq/

Anmäla oro för barn och stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2022-5-7884.pdf

Barn och unga
https://socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/

Artikel Skador av våld hos små barn – tecken, handläggning och diagnostik  https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/EditorialFiles/YR/%5BCZYR%5D/CZYR.pdf

Studie från Stiftelsen Allmänna barnhuset – Våld mot barn  
https://allmannabarnhuset.se/product/vald-loser-inget/#product-info

Unicef 
https://unicef.se/fakta/vald-mot-barn

Unicefs – Barns egna berättelser om våld i hemmet och önskan om upprättelse Vem skyddar mig från våld
https://unicef.se/press-och-media/rapporter-och-publikationer/vem-skyddar-mig-fran-vald

Jämställdhet och likabehandling

Kursen är utformad på ett likvärdigt och respektfullt sätt oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren genomföra självreflekterande övningar samt att kursen avslutas med ett kunskapstest.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kursen avslutas med ett sluttest (examination). Kunskapstestet är uppbyggt på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att bli godkänd på sluttestet krävs rätt svar på samtliga frågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering (genom Lipus) med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer: 20220178, Titel: Barn- och ungdomsmedicin, 14 december 2022

Lipus-nummer: 20210131, Titel: Barn- och ungdomsmedicin, 19 nov 2021

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Obegränsat

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr (ex moms)/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras via länken nedan eller till Kafai Wong Kundansvarig Tel: 0739 578977 kafai.wong@medibas.se

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnierhealthcare.se/utbildning/kurser-st-lakare/barn-och-ungdomsmedicin/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Då inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen. Bekräftelse och inloggningsuppgifter skickas till deltagarens e-postadress.

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genereras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Medibas, som tillhör Bonnier Healthcare Sweden AB.

Ansvarig för innehåll

Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lena Lundqvist, specialist inom barnmedicin, Region Halland.

Isabelle Cehlin, specialistläkare, vd Bonnier Healthcare Sweden.

Kursadministration

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, leg läk och medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Bonnier Healthcare Sweden AB i samarbete med Medibas och den är finansierad via kursavgifter. Pris för kursen är 4.495 kr/deltagare (exklusive moms).

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga