Hoppa till innehåll

Basal akutradiologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Basal akutradiologi

Kursen ges av: F-lab radiologkonsult AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Röntgensjuksköterska
Avgift: 13500:- exklusive moms. Kursavgiften ger tillgång till de digitala föreläsningarna och seminarierna enligt beskrivning ovan.
Kringkostnader: Inga kringskostnader tillkommer.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240047
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 14-18 oktober 2024
Kursplats: Digital kurs
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024 (176 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Radiologi

Andra yrken

Röntgensjuksköterska

Ytterligare information

Primär målgrupp är juniora ST-läkare inom radiologi. Kursen kan vara av värde också för röntgensjuksköterskor samt för AT/BT-läkare med intresse för röntgen.

2. Behovsbeskrivning

Målbeskrivningen för ST-tjänstgöring inom Radiologi (HSLF-FS 2021:8 resp. SOFS 2015:8) kräver att läkaren behärskar de vanligaste undersökningarna inom ett flertal organområden. Eftersom jourtjänstgöring är ett viktigt inslag i specialistutbildningen är det av stor vikt att tidigt lära sig identifiera akuta tillstånd som kräver snabb handläggning. Den här kursen är tänkt att utgöra en grundutbildning inom akutradiologi av thoraxorganen (delmål c5), bukorgan (c6), intervention (c7), muskuloskeletal radiologi (c8), neuroradiologi (c9), barnradiologi (c10) samt urogenitalorgan (c12). Undersökningsresultatens betydelse för vidare handläggning (delmål c1) kommer också att beröras.

Enligt Nationella Studierektorsnätverkets artikel i röntgenläkarnas tidning Imago Medica nr 1 2020 påbörjar omkring 80 svenska läkare årligen ST inom radiologi. Dessvärre har tillgången på utbildning inte ökat i samma takt som behovet. Denna kurs är tänkt att täcka en del av detta behov.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig grunderna i vanligen förekommande akutradiologi, i syfte att bli trygg i rollen som primärjour. För att uppnå målet krävs kunskap om metodval och grundläggande kännedom om de olika modaliteternas tekniska aspekter. Det är också nödvändigt att ha kunskap om vilken patologi som är vanligt förekommande i akutflödet och vilka fynd som påverkar den kliniska handläggningen. Som primärjour är det också viktigt att vara medveten om sina begränsningar, varför kursen även kommer att lyfta exempel på vanliga fel och situationer när man bör kontakta sin bakjour.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter avslutad kurs:

– På grundläggande nivå kunna redogöra för diagnostik av akuta sjukdomstillstånd inom:

  • Bukorgan
  • Thoraxorgan
  • Muskuloskeletala organ
  • Neuroradiologi
  • Barnradiologi
  • Urogenitalorgan

– I ett primärt utlåtande kunna redogöra för radiologiska fynd och beskriva hur dessa påverkar den akuta handläggningen av patienten

– Kunna beskriva vanliga misstag vid metodval och bildtolkning samt vad man kan göra för att undvika dessa.

– Kunna redogöra för vilka bilddiagnostiska fynd som bör föranleda muntlig kontakt med remittenten.

– Kunna sammanfatta och redogöra för vilka områden som kan förväntas vara svåra att handlägga och där bakjourskontakt ofta är av värde.

– Sammanfatta och ge exempel på vanligen förekommande praktiska problem på jouren och hur man kan gå tillväga för att lösa dem.

– Kunna beskriva hur och när man bör utföra radiologiska interventioner.

Resultat för patient och samhället

Genom att röntgens primärjourer ges adekvat kompetens i basal akutradiologi ökar sannolikheten för korrekt diagnostik i rätt tid. Risken för undvikbara patientskador minskar. I förlängningen ökar också medborgarnas förtroende för såväl röntgen som akutsjukvården som helhet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8: c5, c6, c7, c8, c9, c10, c12

HSLF-FS 2021:8: STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc12

4. Program

Extern länk

Home

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/schema-ba7-6.pdf

Referenser

Källor i urval:

Radiologi, Författare: Peter Aspelin, Holger Pettersson, redaktörer.
Förlag: Studentlitteratur; 2008. ISBN 978-91-44-03887-2.

https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr/19790905

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4474056/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18701165/

https://www.birpublications.org/doi/10.1259/bjr/19790905

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/medicinens-abc/2019/01/aneurysmal-subaraknoidalblodning/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28760542/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26479718/

2015 Jan;46(1):102-7.  doi: 10.1161/STROKEAHA.114.007036. Epub 2014 Dec 4.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5982360/

Skeletal Radiol. 2020 Jan;49(1):31-53.doi: 10.1007/s00256-019-03282-1. Epub 2019 Jul 31

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27096581/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16935625/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5417631/#!po=68.7500

https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2423051441

https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2018180022

https://doi.org/10.1148/radiol.14131457

http://www.radiopaedia.org

https://radiologyassistant.nl/

Jämställdhet och likabehandling

I tillämpliga fall kommer skillnad i sjukdomspanorama, utredning och diagnostik mellan kön att särskilt belysas.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Varje ämne avhandlas först i form av en föreläsning. Härefter får deltagarna självständigt arbeta med anonymiserade fall kopplade till ämnet med det webbaserade verktyget ”Collective Minds”. Handledare finns tillgängliga för frågor under tiden för det egna arbetet. Kursdeltagarna går sedan tillsammans med en handledare igenom fallen. Seminariehandledarna har tillgång till en handledarinstruktion och förslag på områden att diskutera. Slutligen sker en kort återsamling för avstämning och – i det fall oklarheter föreligger – diskussion i handledarkollegiet.

Kursmaterial

Föreläsningarna hålls digitalt via Zoom. Seminariefall finns uppladdade till cmrad.com (se ovan). Deltagarna kommer att erhålla inloggningsuppgifter till sidan i god tid, och fallen kommer även att finnas tillgängliga en tid efter avslutad kurs. Handledarna har också tillgång till fallen och erhåller därtill instruktioner kring kursledningens tolkning av fallen och förslag till diskussionsområden i seminariegrupperna. Utöver själva fallen kommer även föreläsningarnas powerpointbilder finnas tillgängliga för nedladdning från Collective Minds.

Förberedelser

Ett seminarium med urakuta fall kommer att finnas tillgängligt i förväg. Tanken är dels att dessa fall ska utgöra en samling av diagnoser varje röntgenjour snabbt måste kunna identifiera, dels att deltagarna ska få möjlighet att i testa Collective Minds i förväg.

Kunskapskontroll

Efter kursen uppmanas deltagarna att testa sig själv på de i förväg utskickade fallen (se ovan). Korrekt tolkning av undersökningarna kommer då att finnas tillgänglig. Tanken är att härmed ge deltagarna chans till individuell utvärdering av sina kunskaper och under kursen erhållna lärdomar. Någon formell tentamen planeras däremot inte.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Seminariefallen kommer att vara tillgängliga en tid efter avslutad kurs, för att deltagare som så önskar ska kunna diskutera tolkning av fall och eventuella lokala aspekter på handläggningen av desamma. Det kommer att finnas möjlighet att i efterhand kontakta föreläsare för diskussion.

Vår förhoppning är att kursdeltagarna kommer att lära känna kollegor med likartad grad av erfarenhet som kan vara av värde under det fortsatta yrkeslivet. Någon formell återträff i kursledningens regi planeras emellertid inte.

Kompetensöverföring

Ja, seminariefall kommer att vara tillgängliga i efterhand enligt ovanstående. Eftersom kursen riktar sig till de mest juniora ST-läkarna är det dock inte vår avsikt att med kursen försöka ändra rutinerna på deltagarnas respektive hemklinik. Vi avser vara tydliga med när det vi lär ut är föremål för kontroverser, och uppmana deltagarna att lära sig den egna klinikens rutiner.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Länk till Lipus utvärdering kommer att skickas ut i samband med kursavslutning, där tid avsätts för att låta deltagarna fylla i utvärderingen. Föreläsare informeras om resultat av utvärderingen av deras respektive föreläsningar. Vid kommande upplagor av kursen kommer utfallet av utvärderingen användas för att förbättra såväl föreläsningar som seminarier.

Planering

Återkoppling från utvärdering har och kommer att användas för att justera innehållet i föreläsningarna och seminarieövningarna, och ev. även fördelningen dem emellan. Tidigare kursutvärderingar har t.ex. lett till att seminariet ultraljud har utgått, och ersatts av det uppskattade momentet Tips och tricks på jouren.

Tidigare Lipus-certifiering

20230119 Basal akutradiologi 29 januari–2 februari 2023 (distanskurs)

20230038 Basal akutradiologi 2–6 oktober 2023 (Eksjö)

20220150 Basal akutradiologi 30 januari–3 februari 2023 (distanskurs)

20220063 Basal akutradiologi 26–30 september 2022 (Eksjö)

20210091 Basal akutradiologi 31 januari–4 februari 2022 (distanskurs)

20210032 Basal akutradiologi 17–21 maj 2021 (distanskurs)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 14 oktober 2024
Slutdatum: 18 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024
Kursplats: Digital kurs

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

32 (kan komma att utökas vid stort intresse för kursen)

Språk

Svenska

Avgift

13500:- exklusive moms.

Kursavgiften ger tillgång till de digitala föreläsningarna och seminarierna enligt beskrivning ovan.

Kringkostnader

Inga kringskostnader tillkommer.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Digital anmälan via hemsidan. Verksamhetschefens godkännande krävs, och deltagarna förmodas ha stämt av utbildningsbehov med sina respektive handledare innan anmälan.

Länk till webbsida för anmälan

https://akutradiologikurs.wordpress.com/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn gäller. Antagning bekräftas per mail. Vid avbokning kommer eventuella reserver kontaktas i tur och ordning.

Kontaktperson

Per Hintze 0705-812810 Per.hintze83@gmail.com

Jörgen Strömberg 0709-170180 jorgen.stromberg@gmail.com

Kursintyg

Kursintyg delas ut i enlighet med SOSFS 2015:8 resp. HSLF-FS 2021:8 för Radiologi.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Per Hintze och Jörgen Strömberg, under deras arbete med podcasten Röntgenpodden

Ansvarig för innehåll

Per Hintze, Överläkare Röntgen region Östergötland

Jörgen Strömberg, Överläkare Röntgen region Gotland

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Per Hintze, överläkare vid Röntgen region Östergötland, verksam på universitetssjukhuset i Linköping samt sjukhuset i Motala. Per har drygt tio års erfarenhet av radiologisk verksamhet, huvudsakligen på en medelstor allmänradiologisk avdelning. Han ägnar en betydande del av arbetstiden åt akutradiologi, inklusive bakjoursarbete samt instruktion och handledning av ST-läkare. Per har stor tidigare erfarenhet av att föreläsa och har arrangerat föreläsningar och utbildningstillfällen för radiologer, ST-läkare, AT-läkare, läkarkandidater, röntgensjuksköterskor, röntgensekreterare etc.

Kursadministration

Anmälningar, fakturering, föreläsararvodering, inköp av nödvändig utrustning och övrig administration hanteras av Jörgen Strömberg via F-lab radiologkonsult AB.

Övriga samarbetspartners

Collective Minds Radiology (cmrad.com) bistår med plattform för egen fallgranskning.

Teleconsult ger vid behov tillgång till teknisk utrustning (datorer) för det praktiska genomförandet.

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras i sin helhet av deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang planeras.

Sponsorers närvaro

Ej aktuellt.

Jävsförhållande

Ej aktuellt.