Hoppa till innehåll

COPD masterclass - fokus på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2023-2024

COPD masterclass är ett utbildningskoncept framtaget av AstraZeneca, i samarbete med ledande experter inom lung- och allmänmedicin med syfte att ge dig en omfattande uppdatering inom KOL. Utbildningen passar både dig som vill lära dig om KOL från grunden men även dig som har mångårig erfarenhet med vill ta del av de allra senaste forskningsrönen inom området.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen COPD masterclass - fokus på kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2023-2024

Kursen ges av: AstraZeneca AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: Ingen avgift tas ut av deltagarna. AstraZeneca står för kostnaden för föreläsare och i de fall kursen genomförs fysiskt även kostnader för lokal och måltider i samband med kursen.
Kringkostnader: Vid fysiska tillfällen bekostar deltagaren själv kostnader för resor och boende i enlighet med det avtal som finns mellan SKL och LIF.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230132
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Lungsjukdomar

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursens primära målgrupp är ST-läkare och specialister inom allmänmedicin samt astma/KOL-sjuksköterskor.

Kursens innehåll lämpar sig dock också för ST-läkare och specialister inom lungsjukdomar, internmedicin och geriatrik som önskar fördjupa och/eller uppdatera sina kunskaper inom KOL.

2. Behovsbeskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en folksjukdom som medför stort lidande för patienten men också höga kostnader för samhället. KOL är den 4:e vanligaste dödsorsaken i Sverige. Måttligt svåra och svåra exacerbationer (sjukhusinläggningar) vanliga, även vid medelsvår KOL och 1-års mortaliteten efter en svår exacerbation är lika hög som många cancersjukdomar. Patienterna lider dessutom ofta av flertalet komorbiditeter, särskilt kardiovaskulära. Kunskapen om sjukdomen, omhändertagandet av patienterna samt vad man kan göra för att förbättra prognosen för dessa patienter är dock låg och både diagnos och insättande av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling sker långt senare än det borde. Man beräknar att mellan 500.000 till 700.000 individer har KOL i Sverige men bara ca 50% är diagnostiserade.

Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) gjorde en ”major revision” av riktlinjerna. I mars 2023 kom uppdaterade behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket. Mycket ny kunskap har tillkommit sedan de tidigare rekommendationerna. Att lyfta KOL högre på agendan och sprida kunskap och skapa insikt om att mer kan göras för denna stora grupp av patienter är av stor vikt för att förbättra omhändertagandet av patienter med KOL.

Referenser:

1. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation. Hämtad 2023-10-11

2. GOLD report 2024, https://goldcopd.org/2024-gold-report/ Hämtad: 2023-11-16

 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet med utbildning är att belysa sjukdomsbördan av KOL, hur KOL utvecklas, samt lära ut hur man diagnosticerar KOL för att minska under- och överdiagnostiken. Dessutom belyser kursen diagnostiska felkällor och fördjupar deltagarnas kunskap om KOL genom att presentera de senaste forskningsresultaten inom området. Utbildningen kommer att ge deltagarna en grundlig uppdatering inom KOL från diagnos till vård i livets slutskede baserat på de senaste forskningsresultaten.

Därtill syftar utbildningen till att ge konkreta råd och tips om vilka verktyg som kan användas i den kliniska vardagen vid omhändertagandet av KOL-patienter, farmakologisk och icke-farmakologisk intervention inklusive tvärfunktionellt samarbeta och uppföljning av KOL (varför och hur ofta), och hur man tar hand om och följer upp patienter med exacerbationer (försämringsepisoder).

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna patogenesen vid KOL, inflammationens roll och lungskadorna som utvecklas vid KOL
 • Kunna redogöra förde olika symtomen vid KOL och vad de innebär för patienten
 • Ha grundläggande kunskaper om den diagnostiska processen vid misstänkt KOL
 • Förstå vikten av spirometri, vilka fel som kan ske i samband med undersökningen och få insikt om orsakerna till feldiagnostik av KOL
 • Kunna redogöra för de vanligaste differentialdiagnoser till KOL och hur man utesluter/bekräftar misstänkt differentialdiagnos
 • Kunna klassificera svårighetsgraden av KOL och göra en individuell karakterisering av KOL patienterna
 • Kunna mäta den individuella sjukdomsbördan hos patienter med KOL
 • Förstå vad exacerbationer är, hur de klassificeras i svårighetsgrad och hur de påverkar sjukdomsprognosen
 • Kunna redogöra för de pulmonella och extra-pulmonella konsekvenserna av en akut exacerbation
 • Ha kunskap om den kardiovaskulära risken vid en exacerbation
 • Kunna göra en bedömning av risken för framtida exacerbationer och mortalitet
 • Förstå eosinofilernas roll som biomarkör vid KOL
 • Inhämta kunskap om prevalensen av komorbiditeter vid KOL och förstå deras samspel med KOL
 • Kunna redogöra om tillgänglig icke-farmakologisk och farmakologisk behandling vid KOL
 • Förstå när KOL-rehabilitering används som del av behandlingen av KOL
 • Kunna redogöra vad som påverkar prognosen vid KOL och hur den kan förbättras
 • Ha kunskaper om rekommenderad behandling vid KOL utifrån nationella och internationella riktlinjer
 • Kunna redogöra för hur uppföljning av KOL bör ske och innehållet av delmomenten vid monitorering av KOL

Resultat för patient och samhället

Genom ökade kunskaper om sjukdomens patofysiologi, dess påverkan på patientens liv, risken med exacerbationer kommer patienter med KOL att  kunna diagnosticeras med högre precison, utredas optimalt och få ett förbättrat omhändertagande. Detta kommer att resultera i bättre livskvalitet och minskad mortalitet hos denna sjukdomsgrupp. Även sjukvården och samhället kommer detta till gagn då bättre vård av KOL patienter med lägre sjukdomsbörda och minskade exacerbationer kommer att resultera i minskade direkta och indirekta kostnader eftersom de sjukdomsrelaterade kostnaderna vid KOL drivs av exacerbationer, hospitaliseringar och besök i primär- och sekundärvård.

Referenser:

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning 2015, översyn 2020 (hämtad 2023-10-11)

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/

Delmål för ST angivna av kursgivare

Allmänmedicin:
2015 c4*, c5*
2021 STc4*, STc5*

Lungsjukdomar:
2015 c2, c3, c6
2021 STc2 STc3, STc6

Internmedicin:
2015  c2, c3,
2021 STc2, STc3

Geriatrik:
2015  c2, c3
2021 STc2, STc3

4. Program

Schema

Agenda

Observera att tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras något vid varje tillfälle.

12.00–13.00    Lunch

13.00-13.10     Välkommen samt kort produktinformation, AstraZeneca

__________________________

COPD MASTERCLASS

13.10–14.50    PATIENTFALL 1. 67-årig pensionerad busschaufför, tidigare rökare, söker för tilltagande andfåddhet (DEN DIAGNOSTISKA PROCESSEN – ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN)

 • Definition och patogenesen vid KOL
 • Inflammationen och lungskadorna vid KOL
 • Symtomen – varför har patienten andnöd?
 • Mortaliteten vid KOL – något vi försummat?
 • Vilka verktyg finns till hands för diagnostik av KOL?
 • Varför spirometri?
 • Vilka är differentialdiagnoser till KOL?
 • Vad får jag inte missa?

Bensträckare (14.10 – 14.20)

 • Klassifikation av svårighetsgrad och karakterisering av KOL
 • Hur ska man mäta den individuella sjukdomsbördan?
 • Hur bedöms risken för framtida exacerbationer?
 • Riskbedömning för individen utanför ABE-grupperingen. Vad behöver vi ta hänsyn till?
 • Vilken roll spelar komorbiditeter vid KOL?
 • Varför ska blodeosinofiler kontrolleras vid diagnostik?
 • Initial farmakologisk och icke-farmakologisk behandling av KOL
 • När är det aktuellt med KOL rehabilitering?
 • Uppföljning/monitorering av KOL, när var hur
 • Farmakologisk behandling vid uppföljning – Hur ska man tänka?

14.50 – 15.20     Paus

15.20 – 16.45     PATIENTFALL 2. Kvinna 70 år med känd KOL söker pga. snabbt tilltagande dyspné

 • Vilka är differentialdiagnoserna vid symtom som vid en exacerbation?
 • Bedömning av svårighetsgraden av en exacerbation
 • När ska man misstänka pneumoni, lungemboli eller annat?
 • Vilka labb- och andra undersökningar är ett måste vid misstänkt exacerbation?
 • Har NT-proBNP en plats vid KOL och hur ska det tolkas?
 • Kardiopulmonell risk vid KOL – Vad är det?
 • En exacerbation kan resultera i allvarliga extra-pulmonella effekter, vilka?
 • Bahenadling av akut exacerbation
 • Hur bedömer jag risken för framtida exacerbationer?
 • Vad menar vi med precisionsmedicin och treatable traits vid KOL?
 • Hur ska jag optimera behandlingen för att minska risken framtida exacerbationer?
 • Om jag nu optimerat behandlingen, varför måste jag följa upp patienten inom 6 veckor?

16.45 – 17.00     Diskussion och frågestund

Föreläsare:

Christer Janson, Specialist i lungmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kjell Larsson Specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Björn Ställberg, Specialist i allmänmedicin, Gagnefs vårdcentral
Per Rönmark, Specialist i allmänmedicin Nyköping
Hanna Sandelowsky, Specialist i allmänmedicin Stockholm

Extern länk

https://www.astrazenecaconnect.net/sv/sv/utbildning/copd-masterclass-var-2022/#program

Referenser

I stora drag återfinns de flesta referenser i något av följande material, men för en komplett referenslista finns möjlighet att kontakta kursansvarig.

1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation. Hämtad 2023-10-11

2. GOLD report 2023

https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/ Hämtad: 2023-10-11

3. Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning 2015, översyn 2020 (hämtad 2023-10-11)

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/

Jämställdhet och likabehandling

I de fall de föreligger skillnader mellan könen avseende komorbiditeter, mortalitetsrisk etc lyfts detta, med andra ord tar kursen hänsyn till könsperspektiv.

Vid framtagande av materialet har en jämn könsfördelning eftersträvats bland de specialister som utvecklat och granskat materialet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där dialog eftersträvas med kursdeltagarna genom bl.a. mentometeranvändande samt genom patientfall.

Kursmaterial

Åhörarkopior av bildmaterialet (kurskompendium) kommer att vara tillgänglig för åhörarna efter genomförd utbildning. Även medicinska hjälpmedel i form av check-listor anpassade för klinisk användning kommer att finnas tillgängligt.

Förberedelser

Som förberedelse rekommenderas deltagarna att översiktligt läsa igenom Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation

Kunskapskontroll

Interaktivt kunskapstest efter varje sektion, flervalsfrågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Åhörarkopior av presentationsmaterialet

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Skriftlig uppföljning där utvärderingen inkluderas kommer att delges både deltagare och föreläsare. Utvärderingen kommer också att användas för framtida vidareutveckling av utbildningskonceptet.

Planering

Inkomna förslag och kommentarer har tagits emot och materialet har vidareutvecklats i förhållande till detta. Uppdateringen av kursen innebär att den har blivit mera interaktiv så att kursen nu följer och väver ihop olika patientfall från ”real life” blandat med klassisk katedral föreläsning samt inkorporerade frågor med omröstning.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer: 20220128, flera kursdatum

Lipusnummer 20210044, flera kursdatum

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Varierar med de olika tillfällena, ca 20-100

Språk

Svenska

Avgift

Ingen avgift tas ut av deltagarna.

AstraZeneca står för kostnaden för föreläsare och i de fall kursen genomförs fysiskt även kostnader för lokal och måltider i samband med kursen.

Kringkostnader

Vid fysiska tillfällen bekostar deltagaren själv kostnader för resor och boende i enlighet med det avtal som finns mellan SKL och LIF.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker på hemsidan: https://www.astrazenecaconnect.net/sv/sv/utbildning/copd-masterclass-var-2022/

Det åligger deltagaren själv att inhämta verksamhetschefs/huvudmans godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.astrazenecaconnect.net/sv/sv/utbildning/copd-masterclass-var-2022/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i den ordning anmälningarna inkommer till dess maxantal uppnåtts. Är kursen full ställs man automatiskt på reservplats och meddelas så snart ledig plats finns.

Bekräftelse om antagning ges omgående vid anmälan.

Kontaktperson

Susanna Edlind, AstraZeneca

susanna.edlind@astrazeneca.com

0708-893132

Kursintyg

Intyg för godkänd kurs delas ut till deltagarnavid förfrågan. För ST-läkarna kan delmålen enligt SoS föreskrifter specifieras.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

COPD masterclass är ett utbildningskoncept som är framtaget i samarbete med en programkommitte bestående av specialister inom lungmedicin och allmänmedicin.

Ansvarig för innehåll

Med dr. Georgios Stratelis, Specialist i allmänmedicin, Disease Area Specialist, AstraZeneca

Professor Christer Janson, Specialist i lungmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Med dr. Hanna Sandelowsky, Specialist i Allmänmedicin, Stockholm

Professor emeritus Kjell Larsson, Specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Docent Josefin Sundh, Specialist i lungmedicin, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Örebro

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Med dr. Georgios Stratelis, Specialist i allmänmedicin, Disease Area Specialist Respiratory, AstraZeneca

Georgios Stratelis är specialist i allmänmedicin sedan 1995 med särskilt intresse för respiratoriska sjukdomar. Han disputerade inom området 2009 och titeln på avhandlingen löd “Early detection and prevention of COPD in primary care”. Sedan 2007 arbetar han på AstraZeneca som senior medicinsk rådgivare inom astma och KOL.

Professor Kjell Larsson, Specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Kjell Larsson har, under 40 års tid, varit verksam som kliniker och forskare inom lungmedicin, med särskilt fokus på obstruktiva lungsjukdomar. Han är författare och/eller redaktör till mer än 10 läroböcker om KOL, astma och allergi och har arrangerat ett stort antal kurser och utbildningar in om dessa områden. Sedan 30 åt tillbaka har Kjell Larsson deltagit i utformningen av svenska riktlinjer (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen) för omhändertagande av astma och KOL.

Kursadministration

Susanna Edlind, Brand Manager, AstraZeneca

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners

Målgruppsrepresentant

Särskild representant har ej konsulterats. Kursansvariga är själva del av målgruppen (allmänläkare och lungläkare).

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av AstraZeneca. Ev resor och boende bekostas av deltagarna.

Kringarrangemang

N/A

Sponsorers närvaro

N/A

Jävsförhållande

Samtliga föreläsare och programkommittémedlemmar har anlitats av AstraZeneca för uppdrag i form av rådgivning (advisory board), konsultation och föreläsningar.