Hoppa till innehåll

EKG-tolkning, inklusive arytmidiagnostik HT24

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen EKG-tolkning, inklusive arytmidiagnostik HT24

Kursen ges av: Uppsala Universitet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Avgift: 13 600 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika och ev. material.
Kringkostnader: Resor och boende betalas av deltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240013
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 1-4 oktober 2024
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 24 september 2024 (205 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Allmänmedicin, Geriatrik, Arbets- och miljömedicin, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin, Reumatologi

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska

Ytterligare information

ST-läkare inom allmänmedicin och internmedicin och akutsjukvård, gärna tidigt under sin ST-tjänstgöring. Även AT-läkare bör ha stor nytta av kursen. Kursen riktas också till biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som handhar metoderna och därmed även förväntas behärska grunderna i EKG- tolkning. Deltagarantalet är begränsat.

2. Behovsbeskrivning

Goda kunskaper i EKG-tolkning är grundläggande vid handläggning av patienter med symtom från hjärtat. Att rätt kunna tolka EKG krävs därför av de flesta läkare, både inom den akuta och mer elektiva patientvården.

Kursen inleds med en genomgång av EKG:ets uppbyggnad och därefter gås igenom de viktigaste diagnostiska kriterierna för bl a ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi och de vanligaste arytmierna. Dag två fördjupar vi oss ytterligare i arytmidiagnostik främst med avseende på smala- och breda QRS-takykardier. Kursens sista dagar ägnas till stor del åt att resonera om långtidsregistering av EKG. Vilka alternativ finns, hur ska man tänka vid tolkning av en Holter-undersökning och bäst formulera svaret? Hur handlägger man därefter patienten utifrån svaret på Holterundersökningen?

Under kursen ges även en översikt av arbets-EKG och ergospirometri samt nuklearmedicinska funktionsundersökningar av hjärtat som t ex myocardscintigrafi och PET. Kursen belyser vilka frågeställningar man kan besvara med respektive metod samt går igenom hur undersökningarna genomförs.

REFERENSER:
1. ”EKG på ett enkelt sätt”; John Hampton, Johanna Hampton,
utgiven 2020, ISBN 9789144136097

2. ”Klinisk EKG-diagnostik 2.0”; Sverker Jern, utgiven 2012, ISBN 9789163395857
3. ”EKG-boken”; Ylva Lind, Lars Lind, utgiven 2010, ISBN 9789147103201

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Ge översiktliga kunskaper i de undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi som finns tillgängliga med avseende på hjärt- och kärldiagnostik. Därtill mer fördjupad kunskap i EKG-tolkning vid arytmier samt långtids-EKG.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

• tolka EKG med gängse kriterier för bland annat ischemisk hjärtsjukdom, vänsterkammarhypertrofi, de vanligaste arytmierna, ospecifika EKG-förändringar.
• skilja på olika förmaksutlösta respektive kammarutlösta takyarytmier samt föreslå adekvat behandling.
• avgöra när, och i vilken form, långtids-EKG-registrering behövs samt adekvat kunna bedöma resultatet av denna.
• beskriva hur undersökningarna går till för, samt vilka frågeställningar man kan besvara med, arbets-EKG, ergospirometri och myocardscintigrafi.

Resultat för patient och samhället

Genom att ha kunskap om vilka undersökningsmetoder man ska välja vid varje tillfälle sker både en effektivare och tryggare handläggning av patienterna samt ett bättre utnyttjande av resurserna ur ekonomisk synpunkt. Genom en mer gedigen kunskap i EKG-tolkning får även verksamhetens patienter en tryggare och säkrare handläggning på ett mer skyndsamt sätt.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8

Akutsjukvård c1, c2
Allmänmedicin c3
Internmedicin c1, c2, c6
Kardiologi c1, c2, c6, c7, c9
Lungsjukdomar c1, c2
Njursjukdomar c1, c2
Reumatologi c11
Klinisk fysiologi c5, c7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi c1, c2
Geriatrik c1, c2

HSLF-FS 2021:8
Akutsjukvård STc1, STc2
Allmänmedicin STc3
Internmedicin STc1, STc2, STc6
Kardiologi STc1, STc2, STc6, STc7, STc9
Lungsjukdomar STc1, STc2
Njursjukdomar STc1, STc2
Reumatologi STc11
Klinisk fysiologi STc5, STc7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi STc1, STc2
Geriatrik STc1, STc2

4. Program

Schema

MEDVERKANDE I UTBILDNINGEN

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Margareta Genberg-Andrén, Med dr, överläkare, klinisk fysiologi, Uppsala Universitet

Johan Hopfgarten, ST-läkare i kardiologi med inriktning på arytmier, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Karlsson, ST-läkare i klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tanja Kero, Med dr, överläkare klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Helena Malmborg, Med dr, överläkare, arytmisektionen, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Extern länk

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/ekg-tolkning-inklusive-arytmidiagnostik

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/01/ekg-ht24-schema-till-webben-6.pdf

Referenser

1. ”EKG på ett enkelt sätt”; John Hampton, Johanna Hampton,
utgiven 2020, ISBN 9789144136097
2. ”Klinisk EKG-diagnostik 2.0”; Sverker Jern, utgiven 2012, ISBN 9789163395857
3. ”EKG-boken”; Ylva Lind, Lars Lind, utgiven 2010, ISBN 9789147103201
4. ”Klinisk Elektrokardiologi”; Bjarne Sigurd, Steen Pehrson, Peter Steen Hansen, utgiven 2014, ISBN 9788777497285
5. ”Arytmier – mekanismer, utredning och behandling; Per Insulander, Mats Jensen-Urstad, utgiven 2019, ISBN 9789144121895
6. ”Comprehensive Electrocardiology”; Peter W MacFalane, Adriaan Van Oosterom, Olle Pahlm, Paul Kligfield, Michiel Janse, utgiven 2010, ISBN 9781848820456
7. “Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice – Adult and Pediatric”, Borys Surawicz, Timothy K. Knilans, Sixth Edition, 2008, ISBN 9781416037743
8. “Kliniska arbetsprov – metoder för diagnos och prognos”; Lennart Jorfeldt, Olle Palm, utgiven 2013, ISBN 9789144083834
9. “2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes”; Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al; European Heart Journal, Volume 41, Issue 3, 14 January 2020, Pages 407-477
10. ”Klinisk fysiologi – med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi”; Björn Jonson, Per Wollmer, utgiven 2011, ISBN 9789147099313

Relevanta referenser presenteras av varje enskild föreläsare under kursens gång.

Jämställdhet och likabehandling

Patientfall representerar alla kön och föreläsarna är jämt fördelade mellan män och kvinnor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar kombineras med eget arbete under handledning, företrädesvis i grupp, då deltagarna själva får träna på tolkning av olika EKG-fall. Gruppövningarna följs upp med diskussion i storgrupp.

Examination sker kontinuerligt under kursen genom aktivt deltagande i grupparbeten och falldiskussioner.

Kursmaterial

Dokumentation i digitalt format tillhandahålls via Studium och består av åhörarkopior, bildmaterial och fallbeskrivningar.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Löpande under kursens gång i form av redovisningar av tolkningsresultat av EKG-fall samt förslag på fortsatt patienthandläggning utgående från symtom som t ex arytmikänsla, bröstsmärta, blåsljud m.m.

Tolkningarna sker i mindre grupper och redovisningen sker i diskussionsforum inför hela kursen under ledning av ansvarig lärare.

EKG-avsnitten avslutas med ett pass individuell tolkningsträning som redovisas med individuella mentimetersvar på utvalda frågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Det digitala materialet finns tillgängligt två veckor efter avslutad kurs och kan användas av deltagarna t.ex. i samband med diskussion med kollegor.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus mall för kursutvärdering används.

Vår egen digitala utvärdering sker dagligen under kursveckan.

Återkoppling sker genom uppföljning med kursledare och föreläsare.

Planering

Utvärdering från tidigare genomförd kurs ligger till grund för de justeringar som gjorts.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr 20170159
Lipus-nr 20180131
Lipus-nr 20190099 (Inställd pga Coronapandemin)
Lipus-nr 20200057
Lipus-nr 20210019
Lipus-nr 20220028
Lipus-nr 20230012

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 1 oktober 2024
Slutdatum: 4 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 24 september 2024
Kursplats: Uppsala, lokal meddelas senare

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

ca 40

Språk

Svenska

Avgift

13 600 kr exkl. moms, inkl. lunch och fika och ev. material.

Kringkostnader

Resor och boende betalas av deltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk på hemsidan. Vid anmälan får du bekräftelse på att du är antagen. Om kursen är full får du meddelande om att du hamnat på reservplats.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.uu.se/utbildning/for-yrkesverksamma/uppdragsutbildning/medicin-och-sjukvard/ekg-tolkning-inklusive-arytmidiagnostik

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i kronologisk ordning. Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan. Om kursen är fulltecknad meddelas detta och man placeras på reservlista.

Arbetsgivarens godkännande krävs för att gå kursen.

Kontaktperson

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50

Kursintyg

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering under ST erhålls efter genomförd kurs, 100% aktiv närvaro och genomförd kunskapskontroll.

AT-läkare får universitetets intyg för genomförd kurs.

Övriga målgrupper får universitetets eget intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kursledare Margareta Genberg- Andrén, Med dr, Överläkare, Klinisk fysiologi, Gävle sjukhus

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala Universitet

Ansvarig för innehåll

Margareta Genberg- Andrén, Med dr, Överläkare, Klinisk fysiologi, Gävle sjukhus

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Margareta Genberg- Andrén, Med dr, Överläkare, Klinisk fysiologi, Gävle sjukhus

Kursadministration

Projektkoordinator Kristina Lundgren, kristina.lundgren@uu.se, 018-471 19 19

Projektledare Kerstin Strandberg Wilbrand, kerstin.strandberg.wilbrand@uu.se, 018-471 18 50

Övriga samarbetspartners

Finns inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Kontinuerlig dialog med målgruppsrepresentanter har gjorts under kursens utvecklingsfas.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras via deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Det finns inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Det finns ingen sponsornärvaro.

Jävsförhållande

Det finns inga jävsförhållanden.