Hoppa till innehåll

Etik för läkare

Denna ST-kurs i etik för läkare är anpassad till dig som önskar en digitalt upplagd kurs. Via en plattform med kursmaterial, digitala möten med kursdeltagare och ledare, får du möjlighet att identifiera och analysera ett patientfall. Du väljer att arbeta med inlärning och analys när det passar ditt schema. Kursen avslutas med ett digitalt möte där deltagarna presenterar sina fall och sin etiska analys.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Etik för läkare

Kursen ges av: Utbildningsteamet Ulrika Swartling AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Psykolog, Tandläkare
Avgift: Kursavgiften är 6000 ex moms
Kringkostnader: Inga kringkostnader tillkommer.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240025
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 3 oktober 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 15 september 2024 (85 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Andra yrken

Psykolog, Tandläkare

Ytterligare information

Kursens primära målgrupp är läkare under ST-utbildning. Den är också lämpad som fortbildning inom etik.

2. Behovsbeskrivning

Etiska frågor uppstår dagligen inom läkaryrket. Det kan röra vardagliga beslut och svårare etiska frågor där man ställs inför frågan om vad som är det bästa att göra utifrån såväl etiska som medicinska grunder. Lagstiftning och riktlinjer ger oss en grund för beslut i vissa frågor, men långt ifrån alla. Dagens vård är också ekonomiskt och organisatoriskt utsatt, där beslut om prioriteringar måste tas.

Ökad kunskap om etik i olika former inom hälso- och sjukvården är ett oumbärligt komplement till medicinskt kunnande och erfarenhet. Många upplever också att det saknas tid och kompetens att ta upp etiska aspekter i en diskussion. Detta har yrkesetiska riktlinjer tagit fasta på och etik och etisk analys ingår i målen för ST.

I denna kurs får deltagaren både ökad kunskap om etik inom vården, men också kunskap och kompetens i att göra en etisk analys, där såväl etik som juridiska aspekter ingår.

Beauchamp, Tom, Childress, James. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press,
2019 (8:e upplagan) ISBN: 9780190640873

Läkartidningen. Etik på nya läkarprogrammet – nationell målbeskrivning föreslås. Publicerat 230201, https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2023/02/etik-pa-nya-lakarprogrammet-nationell-malbeskrivning-foreslas/

Sandman, Lars, Kjellström Sofia. Etikboken : etik för vårdande yrken
Studentlitteratur, 2018 (2:a upplagan)
ISBN: 9789144120539

Smer 2023:1 Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter

Singer, P.A., Pellegrino, E.D. & Siegler, M. Clinical ethics revisited. BMC Med Ethics 2, 1 (2001). https://doi.org/10.1186/1472-6939-2-1

Stolper, M., Molewijk, B. & Widdershoven, G. Bioethics education in clinical settings: theory and practice of the dilemma method of moral case deliberation. BMC Med Ethics 17, 45 (2016). https://doi.org/10.1186/s12910-016-0125-1

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är ge ökad kunskap om medicin-etiska värden och principer samt om etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i hälso- och sjukvården. Kursens syfte är även att ge kunskap om, och färdighet i, att identifiera etiska dilemman som uppkommer i det egna yrket, samt analysera dessa. 

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska kunna
-beskriva medicinsk-etiska värden och principer och definiera dessa i förhållande till dilemman som uppstår i hälso-och sjukvården

-beskriva och tillämpa olika etiska frågeställningar som kan uppstå i den egna specialiteten på patientfall

-tillämpa etiska värden och principer på konkreta situationer genom etisk analys

-bedöma och värdera olika former av etisk analys – och använda kunskaperna på ett valt patientfall/etiskt dilemma

-kunna kritiskt granska typer av etiska verktyg för att kunna tillämpa på den egna arbetsplatsen

Resultat för patient och samhället

I hälso-och sjukvården är uppkomsten av etiska frågor och dilemman vanligt förekommande. All lagstiftning betonar att en god vård ska ges med respekt för patientens integritet och självbestämmande. För patientens del är det viktigt att beslut som fattas görs med utgångspunkt från medicinska såväl som etiska grunder. Kunskap om detta, samt färdigheter i att analysera etiska fall, bidrar till en bättre och säkrare vård för patienter samt att målen för svensk hälso- och sjukvård uppfylls. Detta i sin tur ökar förtroendet för vården och samhället i stort.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8
STa4 ”Läkaren ska kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicin-etiska principer”

SOSFS 2015:8
a2: Etik, mångfald och jämlikhet

Den specialistkompetenta läkaren ska uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt

4. Program

Schema

Kursen är i två delar: en inledande del där deltagare inhämtar kunskap på egen hand och identifierar ett eget valt patientfall (etiskt dilemma) – samt en avslutande digital träff med övriga deltagare där ni presenterar era fall och er etiska analys.

Som kunskapsstöd när det gäller att välja fall och identifiera etisk frågeställning erbjuds deltagare zoom-träff (60 min) vid ett valfritt tillfälle som väljs med kursledare, alternativt stöd via mail. Material i form av föreläsningar, metoder, etisk teori m m finns på den digitala plattformen deltagare får tillgång till efter anmälan.

Kursen avslutas den 3/10 med ett zoom-möte där deltagare presenterar sina patientfall och etiska analys. Se prel. schema nedan.

Preliminärt schema:

09.00 Introduktion
09.10 Etiska värden och principer – en historisk överblick
Behov av olika typer av etisk analys i vården – teori och diskussion
Vikten av den etiska frågeställning
10.00 Rast
10.30 Deltagarnas egna analyser, del 1
12.00 Lunch/paus
12.45 Deltagarnas egna analyser, del 2
14.00 Översikt över olika etiska modeller och verktyg för klinisk etisk reflektion
14.30 Grupparbete – etisk reflektion
15.30 Avslutning – utvärdering

Kursintyg skickas efter att deltagaren medverkat på den avslutande digitala träffen. Deltagare ombeds att skicka en sammanfattning i Word (ca 1 A4). Materialet sammanställs av kursledare och skickas ut till samtliga deltagare (för ökat lärande). Under träffen uppmuntras deltagare att ge återkoppling på kollegors fall.

Extern länk

etikutbildningar.se

Referenser

Nilstun, T & Rörmark, X.Sjukvårdens metoder bör analyseras ur ett etiskt perspektiv. Läkartidningen 52/2009
Beauchamp, T & Childress,J. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2019
Sandman, L & Kjellström, S. Etikboken – Etik för vårdande yrken. Studentlitteratur, 2018
Silvferberg, G. Etikarbete i vårdens vardag. Appell förlag, 2022
Silvferberg, G. Etikens dialog.Studentlitteratur AB, 2021
Statens Offentliga utredningar (SOU 1995: 5). Prioritetsutredningen. Vårdens svåra val.
Prioriteringscentrums rapportserie.Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. 2017:2
Tomlinson, T. Methods in Medical Ethics. OUP USA, 2012
Smajdor, S. Oxford Handbook of Medical Ethics and Law. OUP Oxford, 2022.

Jämställdhet och likabehandling

Denna kurs ökar deltagares kunskaper om etik i vården. Genom kunskap och färdigheter i att fatta mer välgrundade beslut, kan läkaren göra bedömningar och beslut som är i enlighet med en jämlik, respektfull och rättvis vård.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen består av två delar: en förberedande del och en avslutande digital träff. Under den förberedande delen läser man på egen hand och har stöd i en digital plattform där material för självstudier finns. Deltagare väljer ett eget patientfall att arbeta med och identifierar en etisk frågeställning. Kunskapsstöd från kursledning under denna tid: valfritt zoom-möte eller via mail.

Kursen avslutas med en digital träff via zoom där deltagare presenterar patientfall och etisk analys. Träffen innehåller också föreläsningar, diskussioner och ett grupparbete för ökat lärande.

Kursmaterial

Efter anmälan får deltagare kursinformation och tillgång till kursmaterial på en digital plattform (föreläsningar, artiklar, referenslitteratur, riktlinjer och tips för vidare läsning).

Beroende på förkunskaper kan deltagare nyttja allt eller läsa de delar de anser sig ha nytta av.

Allt kursmaterial går att ladda ned. Deltagare får också tillgång till övriga deltagares fall och analyser (med beaktande av att inga sekretesskänsliga uppgifter ska finnas med).

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Deltagare har som uppgift att i att identifiera ett patientfall från den egna specialiteten och genomföra en etisk analys. Analysen presenteras muntligt på den digitala träffen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagare får både kunskaper och färdigheter i etik och etisk analys. Efter genomgången kurs kan deltagaren själv initiera och genomföra etiska analyser i grupp på sin verksamhet vid behov. Kontakt mellan deltagare efter kurs för att stötta varandra uppmuntras. Kursledare kan kontaktas vid behov.

Kompetensöverföring

Deltagarna har tillgång till ett digitalt material efter anmälan och i 2 år framåt. Allt detta kan laddas ner och användas fritt. Där återfinns metoder för etisk analys som deltagare kan praktiskt använa efter avslutad kurs.

Deltagare får kunskap om kollegors upplevelser av etiska dilemman, och uppmuntras att efter avslutad kurs föra vidare kunskap och erfarenheter till verksamhete.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering av kursen äger rum i slutet av den avslutande gemensamma kursdagen. Kursen använder sig av LIPUS digitala utvärdering. Resultaten används för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 3 oktober 2024
Slutdatum: 3 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 15 september 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Max 20

Språk

Svenska

Avgift

Kursavgiften är 6000 ex moms

Kringkostnader

Inga kringkostnader tillkommer.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via hemsida http://www.etikutbildningar.se

Verksamhetschef/huvudmans godkännande krävs för påbörjan av kurs (via betalning av deltagaravgift)

Länk till webbsida för anmälan

https://www.etikutbildningar.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagare anmäler sig via hemsidan http://www.etikutbildningar.se och principen ”först till kvarn” tillämpas. Maximalt antal är 20. Deltagare erhåller en digital bekräftelse på erbjuden plats inom 24 timmar efter anmälan. Då fås även information om kursen och upplägg/schema.

Kontaktperson

Omfattande kursinformation finns på hemsidan http://www.etikutbildningar.se.
Behövs ytterligare information eller du har andra frågor, maila gärna kursledning: info@etikutbildningar.se

Kursintyg

Intyg utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021:8 efter avslutad kurs. De deltagare som önskar få intyg för kompetensutveckling/fortbildning erhåller detta efter avslutad kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Etikutbildningar.se

Ansvarig för innehåll

Ulrica Swartling, docent i medicinsk etik

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Ulrica Swartling, docent i medicinsk etik.
Forskare 1997-2014 vid Linköping och Lunds Universitet
Avhandling om forskningsetik, genetisk screening av barn och T1D.
Forskat inom TEDDY projektet
Sedan 2014 Ordförande i Etikrådet, Region Östergötland
Lång erfarenhet av utbildningar och kurser inom Läkarprogrammet, regionala utbildningar för vårdpersonal.

Kursadministration

Se ovan

Övriga samarbetspartners

Inga samarbetspartners finns.

Målgruppsrepresentant

Kursens utformning sker efter konsultation och diskussioner med representanter för målgruppen.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter finansierar denna kurs.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang finns.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer finns.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden finns.