Hoppa till innehåll

Fortbildning för huvudvärksintresserade specialister oktober 2024

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Fortbildning för huvudvärksintresserade specialister oktober 2024

Kursen ges av: Novartis Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Avgiftsfri utbildning. Åhörarkopior, kursintyg samt måltider ingår för de som närvarar fysiskt.
Kringkostnader: Resa och ev. logi bekostas av deltagaren.Hotellrum reserveras men betalas på plats av deltagare.

Studieform: På plats med distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240091
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 24-25 oktober 2024
Kursplats: Sheraton Hotell, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2024 (91 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Neurologi, Skolhälsovård, Smärtlindring

Ytterligare information

Kursens primära målgrupp är specialister i neurologi. Kursen kan vara av intresse även för huvudvärksintresserade specialister inom Skolhälsovård och Smärtlindring samt ST-läkare inom angivna specialiteter.

Kursen vänder sig till neurologer då en neurolog spelar en central roll i diagnos och behandling, genom att välja lämpliga behandlingsmetoder och mediciner samt ge råd om livsstilsförändringar och hantering av biverkningar. Neurologens expertis kan förbättra livskvaliteten för personer med svår huvudvärk och migrän, kursen hålls även årligen för att bygga vidare på just neurologernas kunskaper och anpassar nivån av kunskap och innehåll till dem och deras redan existerande kunskaper.

Sjuksköterska och fysioterapeut kan vara aktuella för deltagande om de går tillsammans med sitt team.

2. Behovsbeskrivning

I Sverige lever cirka en miljon personer över 18 år med migrän (1). Utöver det tillkommer alla de personer som har klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk), trigeminusneuralgi, Arnold Chiari eller annan huvudvärk.

Som neurolog träffar man ofta patienter med huvudvärk. Det finns många orsaker till huvudvärken och det är viktigt att kunna skilja olika diagnoser och känna till behandlingsalternativ. Patientgruppen är stor, varför en effektiv struktur av vården är viktig. Utökad kunskap om orsaker till huvudvärk och vilka behandlingsrekommendationer och riktlinjer som faktiskt finns efterfrågas inom specialiteten, se Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida för gällande rekommendationer (2). Utbildningen ämnar ge deltagare utökade verktyg för utredning av huvudvärk och åtgärder när diagnosen är satt, vilka guidelines och behandlingsalternativ (inom ramen för vad som är godkänt i Europa) finns och vilka andra insatser man som läkare kan göra i form av farmakologiska insatser och stöttat av icke farmakologiska insatser. Kursen tittar också på samhällsbördan av huvudvärk och hur man kan strukturera omhändertagandet och remissförfarande/vårdförfarande av dessa patienter för en mer effektiv vård; vad kan primärvården göra och vad kan andra yrkesgrupper hjälpa till med?

Referenser
1 ”Dahlöf & Linde, 2001, “One-Year Prevalence of Migraine in Sweden: A Population-Based Study in Adults”, i Cephalalgia, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11531898/
http://huvudvarkssallskapet.se/diagnostik-behandling/#

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen avser ge deltagaren verktyg för bättre utredning och omhändertagande av huvudvärkspatienter som remitterats till specialist med insats av farmakologi och icke farmakologi (kuratorer, fysioterapeut).

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter kurser kunna:

 • beskriva och förstå epidemiologi och epidemiologiska syndrom av huvudvärk hos barn och unga
 • identifiera, samt redogöra för diagnostik och behandling, av olika typer av huvudvärk hos barn, unga och vuxna
 • beskriva ärftlighet och potentiella läkemedelsmål för klusterhuvudvärk och MOH (medicinöveranvändningshuvudvärk)
 • beskriva nya farmakologiska behandlingar för huvudvärk, såsom CGRP och Gepanter och diskutera verkningsmekanism samt också kunna diskutera fördelar och nackdelar med dessa behandlingar, (inklusive kostnader, potentiella biverkningar och effektivitet)
 • redogöra för icke farmakologiska behandlingsmetoder och rehabiliteringsmetoder för migränpatienter och förklara hur olika yrkesroller, såsom fysioterapeut, psykolog och kurator kan integreras i behandlingen
 • redogöra för migränvården i Sverige och hur de senaste behandlingsalternativen kan användas
 • redogöra för remissförfarande och överflyttning från barnvård till vuxenvård.
 • beskriva huvudvärksregistret, vad det är och hur dess arbete går till
 • redogöra för vilka rekommendationer och guidelines för behandling av huvudvärk som finns inom den svenska vården.

Resultat för patient och samhället

Ökad kunskap bör ge bättre omhändertagande av patienter med svår huvudvärk och ge ökad förståelse för alla elemt och funktioner som spelar roll i patienters migränvård.

4. Program

Schema

DAG 1 (Torsdag 24 oktober)
10.00 Registrering och kaffe
10.30 Huvudvärkssällskapet hälsar välkomna via Mattias Linde.
TEMA OCH MODERATOR: Barn och Unga huvudvärk, Mattias Linde.
10.30-11.00 Mattias Linde; Epidemiologi och epidemiologiska syndrom.
11.00-11.30 Ulf Frejvall; Migrän och spänningshuvudvärk.
11.30-11.45 KAFFE 
11.45-12.15 Gotte Ringqvist; Huvudvärk hos barn och ungdomar.
12.15-12.30 Skolhälsovård Föreläsare TBD
12.30-13.00 Remissförfarandet/Överflytt från barn till vuxenvård.  Moderator för detta: Mattias Linde.
13.00-14.00 LUNCH
TEMA OCH MODERATOR: Icke farmakologisk behandling/rehab, Anna Sundholm
14.00-14.30 Helena Backlund Wasling; Fysioterapeutisk behandling av svår migränsjukdom.
14.30-15.00 Anders Hellenäs Silano; Psykologens roll i icke farmakologisk behandling av kronisk migrän.
15.00-15.30 KAFFE
15.35-16:00 Maja Bengtsson; Kuratorns roll i migrändiagnosen.
16.00-16.30 Patientfall; Paneldiskussion.  Moderator för detta: Anna Sundholm.
16.30-16.45 Summering av dagen – Anna Sundholm.
18.30 MIDDAG

DAG 2 (Fredag 25 oktober)
09.30-09.50 Kaffe
09.50 Andrea hälsar välkomna tillbaka.
TEMA OCH MODERATOR: Klusterhuvudvärk, MOH. Andrea Carmine Belin.
10.00-10.30 Andrea Carmine; Ärftlighet och identifiering av framtida potentiella läkemedelsmål vid huvudvärk
10.30-11.00 Anna Steinberg; Kluster – Diagnos och behandlingsriktlinjer.
11.00-11.30 Anna Steinberg; Läkemedelsinducerad huvudvärk.
11.30 bensträckare i salen. (11:30 bensträckare i salen, med musik från MKAV och öppna dörrar för personer att gå ut)
12.00-13.00 LUNCH
13.00-13.30 Anna Sundholm; NDPH (new daily persistent headache m.fl)
13.30-14.00 Patientfall; Paneldiskussion.
14.00-14.30 KAFFE
TEMA OCH MODERATOR: Nya farmakologiska behandlingar, Ingela Nilsson Remahl.
14.30-15.00 Lars Edvinsson & Anna Sundholm; CGRP och Gepanter.
15.00-15.30 Lars Edvinsson, PACAP.
15.30-15.45 Ingela Nilsson Remahl; Huvudvärksregistret.
15.45-16.00 Avslutning och sammanfattning – Ingela Nilsson Remahl + Novartis.
AVSLUTANDE ORD

Föreläsare:

 • Andrea Carmine Belin, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.
 • Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska Vetenskaper Lund, LU och SUS.
 • Mattias Linde, Professor och överläkare i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Ingela Nilsson Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska
  Universitetssjukhuset.
 • Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska
  Universitetssjukhuset. .
 • Ulf Frejvall, Leg. läkare, specialist i neurologi, Neurokliniken.
 • Gotte Ringqvist, Barnneurolog, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm.
 • Helena Backlund Wasling, Leg. sjukgymnast/fysioterapeut och docent i fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
 • Maja Bengtsson, Leg. hälso- & sjukvårdskurator, Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Referenser

 1. Andrea Carmine Belin Ref: Ärftlighet och identifiering av framtida potentiella läkemedelsmål vid Huvudvärk, https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-024-01791-6
 2. Lars Edvinsson ref: Hormonal influences in migraine – interactions of oestrogen, oxytocin and CGRP – PubMed (nih.gov)
 3. Mattias Linde ref: Prevalence and disability of headache among Norwegian adolescents: A cross-sectional school-based study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25720767/
 4. Ingela Nilsson ref: Huvudvärksregistret”; ”TACS”; ”Huvudvärk av spänningstyp och läkemedelsutlöst huvudvärk”.
 5. Anna Steinberg ref: International Classification of Headache, Disorders: 2nd edition. Cephalalgia. 2004;24 Suppl 1.
 6. Anna Sundholm ref: Li D, Rozen TD (2002) The clinical characterisation of new daily persistent headache. Cephalalgia 22:66–69. Headache Classification Committee of the International Headache Society (1988) Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Cephalalgia 8[Suppl 7]:1–96
 7. Ulf Frejvall ref; Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition Cephalalgia 2018, Vol 38(1) 1-211.
 8. Gotte Ringkvist ref; What is new in migraine management in children and young people? – PubMed (nih.gov)
 9. Helena Backlund Wasling ref; Therapeutic Exercise Parameters, Considerations, and Recommendations for Migraine Treatment: An International Delphi Study – PubMed (nih.gov)
 10. Maja Bengtsson ref; [New migraine treatment requires better health care structure] – PubMed (nih.gov)

Jämställdhet och likabehandling

För att verka för en jämlik och rättvis vård tar kursen hänsyn till olika aspekter av hälsa, sjukdom, vård och behandling relaterade till genus, etnicitet och ålder. Genom att beakta genusperspektivet på kursen, ges deltagarna en förståelse för de olikheter som kan finnas mellan män och kvinnor i samband med huvudvärk. Detta inkluderar att belysa skillnader i sjukdomsförekomst, symptomuttryck och benägenhet att söka hjälp.

Kursen ger också deltagarna möjlighet att reflektera över hur genus kan påverka erfarenheter av huvudvärk och sjukvård. Det kan innebära att undersöka de sociala och kulturella faktorer som kan påverka hur kvinnor och män upplever och hanterar huvudvärk. Genom att öka medvetenheten om dessa olikheter kan vårdpersonal få en bättre förståelse för hur man bäst kan tillgodose behoven hos sina patienter oavsett kön.

För att skapa en jämlik och rättvis vård tar kursen även hänsyn till etnicitet och ålder. Det inkluderar att uppmärksamma hur olika etniska grupper kan ha olika riskfaktorer för huvudvärk och hur kulturella och språkliga skillnader kan påverka vården. Deltagarna får en ökad medvetenhet om vikten av att anpassa vården individuellt för att möta de specifika behoven hos patienter med olika etnisk bakgrund.

Vidare diskuteras betydelsen av att ta hänsyn till ålder när det gäller huvudvärksutredning och omhändertagande. Kursen ger insikt i hur huvudvärk kan variera i frekvens, typ och orsaker beroende på ålder. Det kan innebära att genomgå olika strategier för att anpassa behandlingsmetoder och ge stöd till patienter i olika åldersgrupper.

Genom att integrera kunskap om genus, etnicitet och ålder i kursen får deltagarna verktyg för att erbjuda en mer jämlik och rättvis vård inom huvudvärksområdet. Det bidrar till att öka förståelsen för dessa faktorers påverkan på hälsa, sjukdom och vård och främjar därmed en mer individanpassad och rättvis vård för alla patienter.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, patientfall, och tid för frågor.

Kursmaterial

Åhörarkopior finns nedladdningsbart i samband med kursstart i digitalt i PDF-form.

Förberedelser

Se behandlingsriktlinjer och guidelines på Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida: https://huvudvarkssallskapet.se/diagnostik-behandling/

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Åhörarkopior

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipusmall för utvärdering kommer att användas. Återkoppling till deltagare sker via mail, där de får ta del av kursutvärderingen samt ytterligare material och svar på ev. obesvarade frågor efterfrågade under utbildningen.

Flera av föreläsarna är även kursutvecklare och kommer ta del av utvärderingarna för att utveckla uppföljning till denna kurs och anpassa kommande års utbildningsutformning efter utvärdering.

Planering

Utvärderingen innehöll bl.a. förslag på agendapunkter som saknades eller önskades i större omfattning vid förra kurstillfället och dessa punkter har tagits i beaktning för agendan.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipusnummer: 20190077, 20200125, 20220088, 20230083

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 24 oktober 2024
Slutdatum: 25 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2024
Kursplats: Sheraton Hotell, Stockholm

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

40 deltagare fysiskt på plats. Obegränsat antal via länk.

Språk

Svenska

Avgift

Avgiftsfri utbildning. Åhörarkopior, kursintyg samt måltider ingår för de som närvarar fysiskt.

Kringkostnader

Resa och ev. logi bekostas av deltagaren.Hotellrum reserveras men betalas på plats av deltagare.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via länk i inbjudan.

Verksamhetschefens/huvudmannens godkännande krävs.

Kursen är en hybridkurs dvs det finns möjlighet att delta fysiskt på plats men även att delta digitalt via streaminglänk.

Länk till webbsida för anmälan

https://s.alchemer.eu/s3/HV24

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.Påminnelseinbjudan går ut i aug/sept.

Bekräftelse mailas till deltagare efter anmälan via länk.

Kontaktperson

Michael Eriksson
Portfolio Manager Essential Medicine
Tel: +46 (070) 889 34 47 e-post: michael.eriksson@novartis.com

Kursintyg

Kursintyg – signerat av ordförande för Huvudvärksällskapet, Prof. Lars Edvinsson.
Skickas ut i efterhand i samband med att personer i utvärdering klickar i JA/NEJ om de önskar intyg.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svenska Huvudvärkssällskapet i samarbete med Novartis.

Ansvarig för innehåll

Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse:

Andrea Carmine Belin, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska Vetenskaper, LU och SUS, Lund
Mattias Linde, Professor och överläkare i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ingela Nilsson-Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska
Universitetssjukhuset
Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska
Universitetssjukhuset
Elisabet Waldenlind, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse.

Kursadministration

Elin Blomgren, Business Coordinator/Projektledare, Novartis AB.
Anna Sundholm, Svenska Huvudvärkssällskapet

Övriga samarbetspartners

Företaget MKAV anlitas för att hjälpa till med streaming av mötet.

Målgruppsrepresentant

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Novartis Sverige AB

Kringarrangemang

I kursen ingår möjlighet att vara med på middag kvällen den 24/10. Kostnaden för denna måltid står Novartis för.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer utöver Novartis. Utanför föreläsningssalen kommer det eventuellt att finnas produktrelaterat material.

Jävsförhållande

Anna Sundholm – föreläsare, advisory board för Novartis
Anna Steinberg – föreläsare för Novartis
Lars Edvinsson – föreläsare, advisory board, kliniska studier för Novartis, mottagit grants för forskningsprojekt.
Mattias Linde – föreläsare, advisory board för Novartis
Elisabet Waldenlind – föreläsare, advisory board för Novartis
Ingela Nilsson-Remahl – föreläsare, kliniska studier för Novartis

Andrea Carmine Belin – föreläsare för Novartis