Hoppa till innehåll

Grundläggande kurs i Barnneuroradiologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Grundläggande kurs i Barnneuroradiologi

Kursen ges av: Svensk förening för neuroradiologi och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Röntgensjuksköterska
Avgift: 13500 kronor ex moms. Det som ingår är kurs, mat och boende. Priset avser helpension. Kurslokal och tillika hotell är beläget 50 minuter med bil/taxi från Centralstationen i Uppsala, Centralstationen i Stockholm samt Arlanda.
Kringkostnader: Kostnad för resor tillkommer. Eventuellt kommer vi kunna ordna med buss från ett par samlingspunkter som Arlanda eller centralstationen i Stockholm. Det lämnas inga garantier för att dessa avgångar kommer passa alla deltagare. Deltagarna ordnar och bekostar själva transport även för sista transportsträckan i de fall bussens avgångar inte passar eller plats inte finns kvar på bussarna.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240050
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 2-4 oktober 2024
Kursplats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta
Sista anmälningsdatum: 31 maj 2024 (40 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Radiologi, Neurokirurgi, Neuroradiologi, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Andra yrken

Röntgensjuksköterska

Ytterligare information

Kursen riktar sig primärt till:

– De läkare som i sin kliniska vardag kommer kontakt med barnneurologiska/barnneurokirurgiska frågeställningar och önskar lära sig mer om barnneuroradiologi.

– Till barnneurologer/barnneurokirurger

– Till neuroradiologer och barnradiologer.

– OBS att Kursen riktar sig även till röntgensköterskor, dock med erfarenhet av barnneuroradiologiska undersökningar och som är intresserade av en fördjupad inblick i barnneuroradiologi från klinikers och radiologers perspektiv. Kursen är inte särskilt inriktad på DT/MR teknik eller undersökningar. Det krävs en del förkunskap i bland annat anatomi. Vid önskemål om mer info avseende detta kontakta gärna kursledningen.

2. Behovsbeskrivning

Radiologin utförs på beställning av bland annat barnläkare, barnneurologer, neurokirurger, barnneurokirurger och allmänläkare. Radiologisk undersökning av barnens centrala nervsystem utförs både på universitetssjukhus/regionsjukhus samt på mindre röntgenkliniker. Kunskap och erfarenhet från bilddiagnostik av den vuxna hjärnan, både avseende normalfynd och patologi, är bara delvis överförbar på den pediatriska. Man riskerar att beställa fel undersökning eller missa viktig eller akut patologi vid bildgranskning om man inte besitter nödvändig bakgrundskunskap. Det är viktigt att öka kunskapen inom pediatrisk neuroradiologi på röntgenavdelningar som inte själva har neuroradiologer eller annars specialiserade radiologer. Det är nödvändigt med basal kunskap inom pediatrisk neuroradiologi för att kunna tolka dessa undersökningar på ett säkert och tillfredsställande sätt. Grundläggande kunskap i barnneuroradiologi kan vara värdefullt för kliniker som beställer undersökningar av eller läser utlåtanden på radiologiska undersökningar av barns centrala nervsystem.

Neuroradiologiska undersökningar på barn utförs på vida indikationer, nedan redovisas enstaka av dessa med tillhörande prevalens eller incidens i den pediatriska populationen.

Hjärntumörer : incidens 1,12-5.14 / 100 000 [1]

Hydrocefalus: 20-80/ 100 000, står för knappt 2% av dagar inlagda på avdelning [2]

Hypoxisk ischemisk encefalopati: 100-800/100 000 [3]

1 Johnson KJ, Cullen J, Barnholtz-Sloan JS, et al. Childhood brain tumor epidemiology: a brain tumor epidemiology consortium review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014;23(12):2716-2736. doi:10.1158/1055-9965.EPI-14-0207

2 Chi JH, Fullerton HJ, Gupta N. Time trends and demographics of deaths from congenital hydrocephalus in children in the United States: National Center for Health Statistics data, 1979 to 1998. J Neurosurg. 2005;103(2 Suppl):113-118. doi:10.3171/ped.2005.103.2.0113

3 Douglas-Escobar M, Weiss MD. Hypoxic-ischemic encephalopathy: a review for the clinician. JAMA Pediatr. 2015;169(4):397-403. doi:10.1001/jamapediatrics.2014.3269

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Sprida kunskap om centrala nervsystemets anatomiska och radiologiska normalutveckling och om sjukdomar i centrala nervsystemet kan identifieras med radiologi i olika pediatriska åldersgrupper. Att öka kunskapen om akuta tillstånd där den radiologiska bilden är viktig för diagnos. Att sprida kunskap om röda flaggor i den kliniska respektive radiologiska bilden. När bör man misstänka metabol sjukdom, icke accidentell skada, akut hydrocefalus eller encefalit? Att sprida kunskap om ovanliga men behandlingsbara tillstånd där radiologin kan bidra till tidig diagnos.

Resultat för deltagaren

Kunna resonera kring eller redogöra för vilka radiologiska metoder som är mest lämpade utifrån frågeställning, patientålder och individuella variationer hos patienter.

Kunna redogöra för utvecklingen av centrala nevsystemet i stora drag och kunna redogöra för radiologin av de viktigaste missbildningarna och sjukdomarna i centrala nervsystemet hos barn.

Kunna redogöra för tecken som inger misstanke om icke accidentellt våld.

Kunna redogöra för tecken som ger misstanke om akut, allvarlig eller behandlingsbar sjukdom.

Kunna resonera kring varningstecken i radiologi eller remissinformation där man kan misstänka metabol sjukdom eller andra svårdiagnosticerade tillstånd och känna till att man kan söka second opinion vid behov.

Förståelse av bilddiagnostiskt material som man möter på ronder eller når via patientjournalen.

Resultat för patient och samhället

Spädbarn och mindre barn kan inte själva redogöra för sina besvär och är svåra att utvärdera kliniskt. Radiologins roll kan därför vara mer kritisk för bedömning av patienten och mer explorativ i sin karaktär i dessa åldersgrupper. Flera vanliga eller akuta fynd inom pediatrisk neuroradiologi är vanskliga att notera om särskild kunskap saknas; det kan röra sig om symmetriska fynd, subtila fynd eller fynd som på annat sätt väsentligen skiljer sig från tillstånd hos vuxna. Om undersökning utförs och tolkas på korrekt sätt på läns-, länsdels- och privata röntgenavdelningar kan patienten tidigare få korrekt behandling och diagnos och upprepad eller centraliserad undersökning kan undvikas.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:
Radiologi  C9, C10
Neuroradiologi C1, C3, C6, C7, C11
Barn- och ungdomsmedicin C3, C5, C6, C10
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering C3, C5, C8, C9, C10, C11
Neurokirurgi C8

HSLF-FS 2021:8
Radiologi  STc9, STc10
Neuroradiologi STc1, STc3, STc6, STc7, STc11
Barn- och ungdomsmedicin STc3, STc5, STc6, STc10
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering STc3, STc5, STc8, STc9, STc10, STc11
Neurokirurgi  STc8

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan för schema.

Huvudsakliga områden som tas upp är:
Embryologi och normal utveckling
Kongenitala infektioner och missbildningar
Tumörer
Infektion och inflammation
Stroke
Accidentell och icke accidentell skada

Undervisningen utgörs främst av föreläsningar och seminarier. På seminarier tas fall upp som är relevanta för innehållet i föreläsningarna. Seminarierna kommer att gås igenom gemensamt. Efter varje föreläsning ges tillfälle för frågor. Ett diagnostiskt prov ges på sista dagen.

Föreläsare.

Pia Maly Sundgren Neuroradiologi, SUS Lund

Ida Blystad Neuroradiologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Åsa Wiksell Barnradiologi, Drottning Sylvias barnsjukhus

Heather Martin Neuroradiologi, Karolinska US

Daniel Martin Muñoz  Neuroradiologi, Karolinska US

Heather Martin Karolinska US

Ershad Navaei Neuroradiologi, Karolinska US

Nuno Canto Moreira Neuroradiologi, Karolinska US

Jan Svoboda Barnradiologi, Karolinska US

Farouk Hashim Barnradiologi, Karolinska US

Ulrika Sandvik Barnneurokirurgi, Karolinska US

Sofia Ygberg Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska US

(eventuell kan ytterligare föreläsare tillkomma)

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/02/prel-schema-bnr-24-3.pdf

Referenser

Handouts kommer att vara tillgängliga för deltagare på kursen i PDF format.

Pediatric Neuroimaging 2018 6e upplaga
av A James Barkovich, Charles Raybaud

Knickmeyer RC, Gouttard S, Kang C, et al. A structural MRI study of
human brain development from birth to 2 years. J Neurosci. 2018

Stiles J, Jernigan TL. The basics of brain development. Neuropsychol Rev. 2010;20(4):327-348. doi:10.1007/s11065-010-9148-4

Van’t Hooft, Janneke et al. “Predicting developmental outcomes in premature infants by term equivalent MRI: systematic review and meta-analysis.” Systematic reviews vol. 4 71. 17 May. 2015, doi:10.1186/s13643-015-0058-7

Louis DN, Perry A, Reifenberger G, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol. 2016;131(6):803-820. doi:10.1007/s00401-016-1545-1

Emergent Imaging of Pediatric Cervical Spine Trauma
Aaron S. McAllister, Usha Nagaraj, and Rupa Radhakrishnan
RadioGraphics 2019 39:4, 1126-1142

The Royal College of Radiologists, Society and College of Radiographers. The
radiological investigation of suspected physical abuse in children. British guidelines
sept 2017

Jämställdhet och likabehandling

Neurologiska åkommor drabbar barn oberoende av kön. Föreläsare av båda kön kommer att föreläsa.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Undervisning består främst av föreläsningar och seminarier. Ett diagnostiskt prov med multiple choice frågor kommer att ges sista dagen. Seminarier kommer att gås igenom gemensamt.

Kursmaterial

Handouts kommer att vara tillgängliga för deltagare på kursen i PDF format.

Förberedelser

Handouts kommer att vara tillgängliga för deltagare på kursen i PDF format. Det rekommenderas att man tittar genom detta material för att bekanta sig med det i förväg.

Kunskapskontroll

En kort multiple choice diagnostiskt prov tas vid kursstart.

Ett diagnostiskt prov med självrättning ges innan kursavslut och innan utlämning av kursintyg. Deltagande på föreläsningar, workshops och diagnostisk prov ger deltagarna rikligt med tillfällen att utvärdera sin kunskap inom området. Tillfällen för att ställa frågor och tillfällen för diskussion ges fortlöpande under kursens gång. För godkänd kurs krävs närvaro och deltagande på samtliga moment.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Kursdeltagarna kan omsätta kunskap från kursen i arbetet på hemmakliniken när de kommer i kontakt med pediatriska neuroradiologiska undersökningar. Deltagarna kan ta kontakt med kursledarna vid behov för diskussion avseende kursens innehåll.

Kompetensöverföring

Tillskansade kunskaper inom normal utveckling av centrala nervsystemet, vanliga och akuta patologier och många patientfall inklusive subtila fynd ökar kompetensen inom området. Den nya kunskapen kan omsättas i dagliga verksamheten som radiolog eller kliniker.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen utvärderas med LIPUS digitala utvärdering, det ges möjlighet för deltagarna att fylla i utvärderingen på plats. Länk till LIPUS utvärdering skickas även ut till deltagarna efter avslutad kurs. Resultaten sammanställs och skickas in till LIPUS tillsammans med kursledningens kommentarer om kursutveckling och förbättringar inför nästa tillfälle.

Egen utvärderingsenkät kommer också delas ut.

Framtida kurser kommer använda resultaten av båda dessa utvärderingar för planering, utveckling och förbättring.

Planering

Vi ser över tidigare prioriteringar i kursinnehållet samt upplägg och logistik kring föreläsningar och seminarier efter feedback från tidigare deltagare.

Tidigare Lipus-certifiering

Grundläggande kurs i Barnneuroradiologi. Lipusnr 20180127. 25-27/9 2019

Grundläggande kurs i Barnneuroradiologi. Lipusnr 20200004 (inställd)

Grundläggande kurs i Barnneuroradiologi Lipusnr 20210138. 18-20/5 2022

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 2 oktober 2024
Slutdatum: 4 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 31 maj 2024
Kursplats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

40, möjligen kommer det finnas plats för fler deltagare

Språk

Svenska

Avgift

13500 kronor ex moms. Det som ingår är kurs, mat och boende.

Priset avser helpension.

Kurslokal och tillika hotell är beläget 50 minuter med bil/taxi från Centralstationen i Uppsala, Centralstationen i Stockholm samt Arlanda.

Kringkostnader

Kostnad för resor tillkommer.

Eventuellt kommer vi kunna ordna med buss från ett par samlingspunkter som Arlanda eller centralstationen i Stockholm. Det lämnas inga garantier för att dessa avgångar kommer passa alla deltagare. Deltagarna ordnar och bekostar själva transport även för sista transportsträckan i de fall bussens avgångar inte passar eller plats inte finns kvar på bussarna.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

http://www.sfnr.org/kurser

Krav: Verksamhetschefs/huvudmans godkännande. Betald kursavgift.

För att delta i seminarier krävs en fungerade PC eller MAC dator där deltagaren själv har tillgång att installera programvara.

Datorn behöver tas med för att kunna delta i titta på anonymiserade fall under de seminarier som ges. Det kommer skickas ut en länk före kursen var man kan ladda ner programvara för installation, programvaran är till för granskning av bildmaterialet under kursens seminarier.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.sfnr.org/kurser

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn. Kursen vänder sig till färdiga radiologer, radiologer under utbildning och neuroradiologer under utbildning. Även läkare under utbildning eller fortbildning i andra relevanta specialiteter är välkomna att söka såsom pediatriker, pediatriska neurologer, pediatriska neurokirurger.

Antagningen bekräftas via mail.

Kontaktperson

Wictoria Axell, Tfn: +46 76 308 69 13, wictoria.axell@virtea.se 

Kursintyg

Intyg enligt Socialstyrelsens instruktioner kommer att delas ut.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Svensk Förening för Neuroradiologi

Ansvarig för innehåll

Farouk Hashim, Neuroradiolog, Biträdande överläkare, FO Barnradiologi,
Karolinska Universitetssjukhuset

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farouk Hashim, Neuroradiolog, Specialistläkare, FO Barnradiologi,
Karolinska Universitetssjukhuset. Neuroradiolog som arbetar till 50% med barnneuroradiologi. Har bra stöd och hjälp i planering av det teoretiska kursinnehållet och praktiska frågor av bland annat övriga barnneuroradiologer på kliniken, övriga föreläsare och administratörer såsom Wictoria Axell (Virtea.se).

Kursadministration

Wictoria Axell, Kursadministratör, Virtea.se,
Tfn: +46 76 308 69 13 , mail: Wictoria.Axell

Övriga samarbetspartners

Nej

Målgruppsrepresentant

Adam Gacsalyi, ST-Läkare i radiologi, region västernorrland.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras genom kursavgift.

Kringarrangemang

Inga arrangemang.

Sponsorers närvaro

Nej Det finns inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden.