Hoppa till innehåll

Gynekologi för allmänläkare

Gynekologi för allmänläkare. Vi uppdaterar kunskap om vanliga tillstånd hos kvinnor i fertil ålder och menopaus. Från preventiv medel till klimakteriebehandling; smärta och blödningstrassel; infektioner och vulvabesvär.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Gynekologi för allmänläkare

Kursen ges av: Vårdakademin ab och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 10 900 SEK exkl moms. Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch.
Kringkostnader: Kostnad för logi och resor tillkommer. Kursmiddag ingår inte i kursavgiften.

Studieform: På plats
Språk: svenska
Kursnummer: 20240086
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 2-3 december 2024
Kursplats: ABF huset Stockholm
Sista anmälningsdatum: 17 november 2024 (124 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin

Ytterligare information

Specialister som önskar uppdatera och fördjupa sin kunskap. Lämplig för ST-läkaren under sin utbildning.

2. Behovsbeskrivning

Som allmänläkare är det viktigt att ha en god grundläggande kunskap inom gynekologi för att kunna ge adekvat vård till kvinnliga patienter i olika åldersgrupper. Denna kurs syftar till att stärka och uppdatera allmänläkares kunskaper inom detta område, med fokus på vanliga gynekologiska tillstånd, diagnostiska metoder, behandlingar samt förebyggande vård.

Gynekologiska problem är vanliga i primärvården och inkluderar en bred variation av tillstånd som menstruationsrubbningar, infektioner, klimakteriebesvär och andra hormonella störningar. Dessutom omfattar området preventivmedel, vulva relaterade problem och uro-genitala utredningar, vilket kräver en bred förståelse och ett helhetsperspektiv från allmänläkare.

Allmänläkare är ofta den första vårdkontakten för kvinnor med gynekologiska besvär, och en brist på tillräcklig kunskap kan leda till fördröjd diagnos och behandling, vilket påverkar patientens hälsa negativt.

Incidensen av vanliga gynekologiska tillstånd, som menstruationsrubbningar, uppskattas till 20% av alla kvinnor i fertil ålder (1), och upp till 80% av kvinnor rapporterar besvär under klimakteriet (2). Dessutom, dysmenorré (upp till 50%), PMS (3-20%), endometrios 20% av kvinnor i fertil ålder (3), polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) 5% av kvinnor i reproduktiv ålder (4), vaginal atrofi (åtminstone 50%) och hantering av urininkontinens, som drabbar upp till 50% av postmenopausala kvinnor (5), kan ofta med fördel behandlas i primärvården.

Kursen ger grundläggande kunskaper i kvinnans biologiska mekanismer samt kunskap om utredning och behandling av vanliga gynekologiska besvär. Under kursen diskuteras de senaste rönen och rekommendationerna. Kursen ska ge en aktuell och bred kunskapsbas avseende behandlingar för kvinnor för den blivande eller färdiga specialisten i allmänmedicin som efter kursen kommer kunna hantera patienter inom primärvården.

Referenser

1. https://arbetet.se/2018/10/25/var-femte-har-sjukskrivit-sig-for-mens/

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889854518300627?via%3Dihub

3.https://journals.lww.com/ijmr/fulltext/2021/09000/a_systematic_review_on_the_prevalence_of.9.aspx

4. https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)61232-3/fulltext

5. https://www.maturitas.org/article/S0378-5122(20)30367-4/fulltext

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en bred och uppdaterad kunskap avseende viktiga och vanligt förekommande gynekologiska tillstånd och hur de kan behandlas. Efter kursen ska deltagarna självständigt och med större säkerhet kunna handlägga dessa patienter i primärvården samt att kunna identifiera de kvinnor som är i behov av remiss till specialist inom gynekologi.

Resultat för deltagaren

Efter att ha genomfört kursen förväntas deltagarna ha följande resultat och kompetenser:

·       Diagnostisk förmåga och behandlingskompetens

Deltagarna ska kunna redogöra för relevant anatomi och, fysiologi samt förklara basal och gynekologisk utredning och undersökning.

Deltagarna ska efter kursen kunna redogöra för vanligt förekommande gynekologiska tillstånd i primärvården: menstruationsrubbningar, klimakteriet, gynekologiska infektioner, urogynekologi.

Deltagarna ska kunna använda diagnostiska metoder samt planera rådgivning och sätta in liksom följa upp behandling för menstruationsrubbningar, klimakteriet, gynekologiska infektioner, urogynekologi. De kan även identifiera de kvinnor som behöver ytterligare utredning eller remiss till specialist inom gynekologi.

Deltagarna ska kunna identifiera potentiella komplikationer och biverkningar relaterade till gynekologisk behandling och kunna bedöma och hantera dessa på ett adekvat sätt.

Deltagarna ska kunna sammanfatta de senaste riktlinjerna och rekommendationerna forskningsrönen inom området, baserat på de senaste forskningsrönen inom menstruationsrubbningar, klimakteriet, gynekologiska infektioner, urogynekologi.

·       Etisk och kommunikativ kompetens

Deltagarna bör kunna relatera till de etiska aspekterna av gynekologisk vård och lär sig kunna kommunicera på ett känsligt och respektfullt sätt med kvinnliga patienter. De bör kunna skapa en trygg och konfidentiell vårdmiljö och hantera känsliga ämnen relaterade till gynekologi.

Resultat för patient och samhället

En hög kompetens hos behandlande läkare i primärvården förväntas medföra en god vårdkvalitet för patienten samt att en mer säker och kostnadseffektiv vård kan bedrivas.

För patienter:

Förbättrad vårdkvalitet: Allmänläkare med uppdaterad kunskap inom gynekologi ger högre vårdkvalitet, och kan förbättra hälsa och livskvalitet hos en stor grupp patienter.

Ökad tillgänglighet: Genom att ha allmänläkare med god kunskap inom gynekologi kan patienter få tillgång till gynekologisk vård inom primärvården, vilket kan minska väntetider och öka tillgängligheten till vård. Detta är särskilt viktigt för patienter i avlägsna områden där specialiserad gynekologisk vård kan vara begränsad. Det bidrar även till minskad ojämlikhet i vården, då kvinnor i glesbygd idag ej får tillgång till hormonell behandling i samma utsträckning som kvinnor i storstadsregionerna.

Kontinuitet i vården: Genom allmänläkare med kunskap inom gynekologi kan patienter få vård med kontinuitet i sitt närområde

För samhället:

Effektivare resursanvändning: Genom att stärka kompetensen hos allmänläkare inom gynekologi kan primärvården spela en större roll i hanteringen av gynekologiska tillstånd. Det leder till en mer effektiv resursanvändning genom att rätt vård kan ges på rätt vårdnivå och minska behovet på specialiserade gynekologiska enheter. Vidare bidrar det till jämlik vård i landet och i de olika sjukvårdsregionerna.

Kostnadsbesparingar: Genom att erbjuda adekvat vård inom primärvården kan kostnaderna för vården av gynekologiska tillstånd minskas. Det kan innebära färre remisser till specialistenheter, kortare väntetider och bättre tillgång till effektiv behandling, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för hälso- och sjukvårdssystemet som helhet.

Förbättrad hälsa och livskvalitet: Genom att öka kunskapen inom gynekologi hos allmänläkare kan samhället förvänta sig förbättrad hälsa och livskvalitet för kvinnor. 

Sammanfattningsvis kan resultatet av kursen i hormonell behandling  för allmänläkare vara en förbättrad vårdkvalitet och tillgänglighet för patienter, effektivare resursanvändning inom hälso- och sjukvårdssystemet och en förbättrad hälsa och livskvalitet för kvinnor i samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål c3, c4*, c7* (enligt SOSFS 2015:8)

Delmål STc3, STc4*, STc7* (enligt HSLF-FS 2021:8)

*Delmålet saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning.

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/06/schema-ht-gyn-allmanlakare-final-1.docx

Referenser

Öppenvårdsgynekologi – Claes Gottlieb, Bo Von Schoultz. Liber 2014

Klimakteriebehandling Janusinfo: https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforostrogenbehandlingavklimakteriellabesvar.5.6081a39c160e9b38731a1a.html

Vårdprogram klimakteriebesvär https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/klimakteriebesvar

SFOG råd för klimakteriebehandling https://www.sfog.se/media/337273/mht-sfog-raad-210121.pdf

https://www.sfog.se/start/om-sfog/aktuellt/nya-raad-mht-2021/

Aktuella preparat familjeplanering SFOG https://www.sfog.se/media/338607/hormonella-preventivmedel-aktuella-preparat-och-priser-2023-03-01.pdf

Riktlinje behandling hormonell preventivmedel https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforbehandlingmedhormonellapreventivmetoder.5.6081a39c160e9b387319df.html

Rekommendation Kloka listan https://klokalistan.se/terapiomrade/gynekologi-och-obstetrik/antikonception.html

Riktlinjer för behandling av dysmenorré och endometrios

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/kvinnosjukdomarochforlossning/kvinnosjukdomarochforlossning/riktlinjerforbehandlingavdysmenorreochendometrios.5.6081a39c160e9b387319b7.html

Vulvovaginala sjukdomar https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Gynekologiska infektioner https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/kvinnosjukdomar-och-forlossning/riktlinjer-gynekologi/gynekologi/regionala-riktlinjer/gynekologiska-infektioner#:~:text=De%20flesta%20gynekologiska%20infektioner%20kan,styrd%20av%20odlingssvar%20och%20klinik.

Jämställdhet och likabehandling

Inte aktuellt.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar och seminarier i mindre grupper.

Kursmaterial

Allt ligger på Dropbox i en särskild kursmapp inkl föreläsningar, referenser och praktiska ”bra att ha”-dokument som kartor, schemat och utvärderingsformulär.

Förberedelser

Kursdeltagarna får i uppgift att i förväg skicka in ett patientfall för diskussion. Dessa fall diskuteras senare på ett separat seminarium tillsammans med seminarieledare. Ett fall/grupp väljs ut för presentation sista kursdagen. Detta är en del av kursexaminationen.

Kunskapskontroll

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande samt förberedelse, dragning och diskussion i seminarieform av ett eget fall. Därtill krävs 100% närvaro för godkänd kurs.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Deltagarna får möjlighet till kontakt med lärare och experter inom området

Kursdeltagarna har efter avslutad kurs möjlighet till mail- och telefonkontakt med kursledningen och föreläsarna. 

Kompetensöverföring

Tillgång till digital kursmaterial

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Resultat av Lipus utvärdering kommer efter sammanställning återkopplas till kursledningen och berörda lärare. Med utgångspunkt från utvärdering kommer kursledningen för framtida kurs kunna se över innehåll och vid behov genomföra justeringar avseende ämnen, föreläsare, undervisningsformer liksom avsatt tid för olika delområden.

Planering

Vi har hållit kurser inom gynekologi sedan flera år, och vi använder alltid föregående kursers utvärderingar för att förbättra. Ett exempel är att vi ökat andelen fallbaserade seminarier utifrån de utvärderingar vi fått in.

Tidigare Lipus-certifiering

20230100 Hormoner och kvinnohälsa 8-9/2 2024

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 2 december 2024
Slutdatum: 3 december 2024
Sista anmälningsdatum: 17 november 2024
Kursplats: ABF huset Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30

Språk

svenska

Avgift

10 900 SEK exkl moms.

Avgiften inkluderar kursavgift, kursmaterial i digitalt format, konferensfaciliteter med wifi, dagkonferenspaket med fm-/em-kaffe och lunch.

Kringkostnader

Kostnad för logi och resor tillkommer. Kursmiddag ingår inte i kursavgiften.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäl dig via länken nedan.

Anmäl via info@vardakademi.se

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.vardakademi.se/vara-kurser/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Antagningsbesked meddelas fortlöpande då anmälningar inkommer.

Kontaktperson

Marija Simic

0707 530508

info@vardakademi.se

Kursintyg

Intyg på genomgången kurs, inklusive intyg för ST-läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter, delas ut i samband med kursens avslut fredag eftermiddag. Full närvaro erfordras.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik

Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik

Ansvarig för innehåll

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik.Överläkare SLSO öppenvårdsmottagningar och Karolinska sjukhuset

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik. Specialist verksam Urogyn Stockholm

Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik. Överläkare verksam UMO SLSO och Urogyn Stockholm

Natalia Cruz specialistläkare gynekologi och obstetrik. Specialist Capio Gynekologi Solna

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Marija Simic specialistläkare gynekologi och obstetrik. PhD.

Susanne Sjöström specialistläkare gynekologi och obstetrik. Sekreterare FIAPAC
Ingrid Sääv specialistläkare gynekologi och obstetrik. Sekreterare FARG. Medicinskansvarig för UMO Region Stockholm
Natalia Cruz specialistläkare gynekologi och obstetrik. Ordförande Endokrin ARG 

Kursadministration

Marija Simic. Vårdakademi ab

Susanne Sjöström. Vårdakademi ab

Ingrid Sääv. Vårdakademi ab 

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Johanna Hanken specialist i allmänmedicin. Specialist Täby Kyrkby husläkarmottagning

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av kursavgiften och sponsorer enligt LIF avtal. Läkemedelsföretag Sandoz och Viatris presenterar sina produkter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang

Sponsorers närvaro

Det kan finnas representanter från läkemedelsföretag som ställer fram sina produkter i anslutningen till föreläsningslokalen.

Jävsförhållande

Alla föreläsare ska ange jävsdeklaration i samband med föreläsning.

Ingrid Sääv har tidigare haft föreläsningar och arvoderade uppdrag för Exeltis, Bayer och Gedeon Richter.