Hoppa till innehåll

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Hälso- och sjukvårdsjuridik

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240057
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare, men kan även vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig.

Denna kurs innehåller såväl en grundläggande kurs i ämnet och en fördjupande del med klinisk tillämpning genom praktiska fallbeskrivningar. Kursen kan därför, förutom ST-läkare, även vara relevant för AT- eller BT-läkare som har behov av grundläggande kunskaper inom hälso- och sjukvårdsjuridik.

2. Behovsbeskrivning

I arbetet som läkare behöver man ständigt ta hänsyn till olika regelverk. Förutom patientens rättigheter och vårdens skyldigheter ska man som läkare veta hur man gör om något inte blir som det var tänkt. Dessutom är det viktigt att veta vad som gäller när olika intressen är i konflikt med varandra. För att skydda patienter och vårdpersonal finns därför ett stort antal lagar att ta hänsyn till. Denna kurs tar dig igenom de viktigaste regelverken för att du som läkare ska kunna erbjuda en patientsäker och jämlik vård.

Personer som är utbildade utanför Sverige behöver vara insatta i svensk hälso- och sjukvårdsjuridik för att kunna arbeta patientsäkert i Sverige. Digitalt lärande har som fördel att deltagaren kan genomföra kursen i egen takt och språket i kursen har anpassats så att personer som inte har svenska som modersmål enkelt ska kunna förstå innehållet.

Källa: Socialstyrelsen, Samlat stöd för patientsäkerhet

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen ger kunskap om hur hälso- och sjukvården styrs ur regulatoriska perspektiv, vilka lagar och förordningar som styr och hur det påverkar läkarens arbete och kontakt med patienter och anhöriga.

Kursen har tagits fram för att täcka in delmål a6 samt vissa c-delmål (13 och 14) beroende på specialitet  enligt Socialstyrelsens målbeskrivning (SOFS 2015:8). Kursen täcker även in delmål för bt-läkare BT3 (2021:8).

Resultat för deltagaren

Efter avslutad utbildning förväntas kursdeltagaren kunna:

  • Redovisa för patientens rättigheter och vårdens skyldigheter.
  • Presentera hur vårdskador hanteras, hur tillsyn av vården är organiserad och hur Lex Maria används.
  • Beskriva hur patientens samtycke och självbestämmande påverkar sjukvården avseende exempelvis diagnostik och behandling.
  • Definiera hur offentlighet, sekretess och dokumentation hanteras inom sjukvården.

Resultat för patient och samhället

Lagar och föreskrifter har som syfte att erbjuda en säker och jämlik vård för patienter. Dessutom är de viktiga vid utformningen av hälso- och sjukvården.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8
Delmål a6 – Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation.
Delmål c13 eller c15 (beroende på specialitet) – Uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta/gäller för specialiteten.*

HSLF-FS 2021:8
Delmål ST13-STc15 (beroende på specialitet) – Uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta/gäller för specialiteten.*

*Se program och referenser för vilka lagar och områden utbildningen berör.

4. Program

Schema

DELKURS 1: Patientens rättsliga ställning (20 min)
Kapitel 1: Patientens rättsliga ställning
Kapitel 2: Lagstiftningen

DELKURS 2: Vårdgivarens skyldigheter (25 min)
Kapitel 1: Vårdgivarens Skyldigheter
Kapitel 2: Regionens skyldigheter
Kapitel 3: Kommunens skyldighet
Kapitel 4: Samverkan vid utskrivning från slutenvård

DELKURS 3: Hälso- & sjukvårdspersonalens skyldigheter (45 min)
Kapitel 1: Ditt yrkesansvar
Kapitel 2: Vetenskap och beprövad erfarenhet
Kapitel 3: Skyldigheter gentemot barn
Kapitel 4: Anmälnings- och uppgiftskyldigheter

DELKURS 4: Lex Maria. Hantering av vårdskador, tillsyn & vårdanmälan (45 min)
Kapitel 1: En god och säker vård för alla
Kapitel 2: Tillsynen över hälso- och sjukvården
Kapitel 3: Klagomål på vården

DELKURS 5: Patientens samtycke & självbestämmande (45 min)
Kapitel 1: Ditt yrkesansvar
Kapitel 2: Välja behandling och få en ny bedömning
Kapitel 3: Patientens samtycke

DELKURS 6: Offentlighet, sekretess & dokumentation (25 min)
Kapitel 1: Sekretess inom vården
Kapitel 2: Dokumentation

Extern länk

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Referenser

Lagar och förordningar som nämns i utbildningen

Referens [1] Abortlag (1974:595)

Referens [2] Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Referens [3] Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Referens [4] Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Referens [5] Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande

Referens [6] Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Referens [7] Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Referens [8] Lag (1995:831) om transplantation m.m.

Referens [9] Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Referens [10] Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Referens [11] Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Referens [12] Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Referens [13] Patientdatalag (2008:355)

Referens [14] Patientlag (2014:821)

Referens [15] Patientsäkerhetslag (2010:659)

Referens [16] Socialtjänstlag (2001:453)

Referens [17] Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Referens [18] SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

Referens [19] SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Referens [20] HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Referens [20] HSLF-FS 2017:40 Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Jämställdhet och likabehandling

Hälso- och sjukvårdsjuridik är en generell kurs om hur regelverket för hälso- och sjukvården fungerar och hur det används. Något specifikt genusperspektiv är inte applicerbart i denna kurs.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester inklusive fallbeskrivningar samt reflektionsövningar. 

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Kunskapstester finns efter varje avsnitt och kursen avslutas med ett avslutande test. Kunskapstesterna är uppbyggda på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen. För att få godkänt krävs samtliga rätt på sluttestet.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Då kursen kan göras flera gånger och att det finns olika sökfunktioner till utbildningen innebär det att kursmaterialet även fungerar som läromedel.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering (genom Lipus) med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakt Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer: 20230051

Lipus-nummer: 20220033

Lipus-nummer; 20200136

Lipus-nummer: 20190065

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Då kursen ges digitalt finns inget tak för maximalt antal deltagare.

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare (exklusive moms), som ger tillgång till kursen under 12 månader. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan görs via länken nedan eller till Kafai Wong som är kundansvarig på telefonnummer 073-957 89 77, e-post kafai.wong@medibas.se.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnierhealthcare.se/utbildning/kurser-st-lakare/halso-och-sjukvardsjuridik/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Eftersom inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.
Efter anmälan skickas en bekräftelse med inloggningsuppgifter till kursdeltagaren.

Kontaktperson

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB

Ansvarig för innehåll

Lotta Wendel, jurist, universitetslektor Malmö Universitet

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lotta Wendel, jurist, universitetslektor Malmö Universitet

Remy Waardenburg, Bonnier Healthcare Sweden, Stockholm

Kursadministration

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga