Hoppa till innehåll

Handledarutbildning för handledning av BT-och ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledarutbildning för handledning av BT-och ST-läkare

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.
Kringkostnader: Inga

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230121
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare inom olika specialiteter. Kursen genomförs enskilt av läkare under utbildning men kan med fördel kompletteras med diskussion i grupp. Det krävs inga särskilda förkunskaper inom handledarskapsområdet för att gå kursen.

Kursen kan också vara relevant för färdiga specialister som behöver fräscha upp sina kunskaper inom handledarskap eller som inte tidigare gått en kurs inom ämnet.

2. Behovsbeskrivning

Handledning inom vården är viktigt för att kunna integrera kunskap, färdigheter och förhållningssätt till kompetens som kan användas inom yrket. Handledning behövs för att kunna erbjuda en säker och effektiv ut- eller fortbildningsmiljö för de som ska lära sig att jobba självständigt inom vården. En kompetent läkare är viktig för patienter, kollegor och samhället. Genom god handledarskap säkerställer man att blivande kollegor får en optimal utbildning/fortbildning.

Handledning av BT-läkare

Den 1 juli 2021 infördes en ny läkarutbildning. Då infördes bland annat bastjänstgöring (BT) som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt i specialisttjänstgöringen för alla läkare som inte gjort svensk AT. I bastjänstgöringen ställs krav på att stödja BT- läkaren i ett individualiserat utbildningsprogram. Varje BT-läkare ska ha en handledare som (minst) ska vara ST-läkare och ha genomgått handledarutbildning. Både handledare och studierektor (som även ska ha genomfört handledarutbildning) måste vara väl insatta i BT-tjänstgöringens mål och olika bedömningsmetoder av kompetensutveckling för att kunna erbjuda ett BT-program av hög och jämn kvalitet (HSLF-FS 2021:8, 4 Kap 4§).

Handledning av ST-läkare

Det finns även krav på att den som ska handleda ST-läkare, förutom att ha relevant specialistkompetens, ska ha genomgått handledarutbildning (HSLF-FS 2021:8, 4 Kap 6§).

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd bör utbildningen omfatta regelverket för specialiseringstjänstgöringen, hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp, hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen, metoder för kompetensbedömning, samt etik och kommunikation. Denna utbildning omfattar dessa områden.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha de verktyg som krävs för att handleda ST- och BT-läkare i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 samt HSLF-FS 2021:8.

Resultat för deltagaren

Efter genomförd utbildning förväntas kursdeltagaren kunna: 

  • Återberätta regelverket för såväl för bas- och specialisttjänstgöringen, samt hur utbildningen kan planeras och följas upp.
  • Förklara om hur läkare under utbildning på bästa sätt kan stödjas för att uppnå BT- eller ST-kompetens.
  • Redogöra för hur man använder olika kompetensbedömningsmetoder samt veta vilka som är lämpliga för vilka ändamål. 
  • Beskriva etiska principer inom handledning.
  • Sammanfatta för vad som utmärker kvalitativt god och sämre kommunikation under handledningsprocessen.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 samt HSLF-FS 2021:8

Resultat för patient och samhället

En bra handledd läkare ökar patientsäkerheten samt ger bättre förutsättningar att kunna utveckla en god förmåga att kompetenser implementeras effektivt i hälso- och sjukvården.

Delmål för ST angivna av kursgivare

För denna kurs är följande delmål i Socialstyrelsens målbeskrivningar relevanta:

SOSFS 2015:8
Delmål a1: Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik

HSLF-FS 2021:8
Delmål STa6: Lärande

4. Program

Schema

Delkurs 1: Vad är handledning? (ca 45 min)

Kapitel 1: Vad är handledning?

Kapitel 2: Varför behövs handledning?

Kapitel 3: Fördjupning

Delkurs 2: Metoder för handledning (ca 45 min)

Kapitel 1: Förutsättningar för handledarskap

Kapitel 2: Effektiv handledning

Kapitel 3: Fördjupning

Delkurs 3: Utveckling av kompetens (ca 45 min)

Kapitel 1: Läkarens roller

Kapitel 2: Olika kompetensstadier

Delkurs 4: Ansvar och återkoppling (ca 45 min)

Kapitel 1: Ansvar och roller

Kapitel 2: Att ge återkoppling

Delkurs 5: Kunskapsbedömning (ca 45 min)

Kapitel 1: Instrument för bedömning

Kapitel 2: Problem med kompetensutveckling

Extramaterial 

Extern länk

Handledarutbildning för läkare

Referenser

Handledning för professionell utveckling, Göran Skarman – Liber

Fundamentals of Clinical Supervision: Pearson New International Edition, Janine Bernhard, Rodney Goodyear, Principles

http://www.amee.org

https://neurologforeningen.org/utbildning/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675408/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30720527/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28209159/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32128543/

https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence

HSLF-FS  2021:8

Socialstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2021

Jämställdhet och likabehandling

I kursen beskrivs hur handledning ska ske på ett likvärdigt och respektfullt sätt oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, filmer och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av reflektionsövningar och kunskapsfrågor.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information ifrån under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

 

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till annat relevant källmaterial. Användaren har tillgång till kursmaterialet efter genomgången utbildning som kan användas för dels repetition, dels källa till information.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest som i sin tur genererar kursintyg om godkänt resultat uppnås. Kunskapstestet är uppbyggt på flervalsfrågor och kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Vid avslutad kurs uppmuntras deltagaren att genomföra en enkätutvärdering med feedback på kursen. Svaren ingår i underlag för årlig revidering av kursen. Utöver detta är deltagaren välkommen att kontakta Bonnier Healthcare direkt med specifika frågor eller synpunker gällande kursen.

Planering

I samband med att vi certifierar utbildningen på nytt kommer vi även se över inkommande feedback och revidera utbildningen.

Tidigare Lipus-certifiering

20220155, Handledarutbildning för handledning av BT- och ST-läkare, 2022-10-24

20210121, Handledarutbildning för handledning av BT-och ST-läkare, 2021-11-01

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Då kursen ges digitalt finns inget tak för maximalt antal deltagare.

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan görs via länken nedan.

Eller till:

Kafai Wong Kundansvarig

Tel: 0739-578 977 kafai.wong@medibas.se

 

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnierhealthcare.se/utbildning/kurser-st-lakare/handledareutbildning/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Då inget tak finns för antal deltagare antas alla till kursen.

Kontaktperson

Kafai Wong Kundansvarig

Tel: 0739-578 977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB

Ansvarig för innehåll

Remy Waardenburg, specialistläkare i allmänmedicin. Remy har varit handledare i flera år och har ett stort intresse för kompetensutveckling och handledarskap. Han delar sin tid mellan att vara medicinsk redaktör på kunskapsstödet Medibas och kliniskt arbete. Remy har även varit engagerad i SFAM:s fortbildningsråd och är styrelsemedlem i provinsialläkarstiftelsen. 

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Remy Waardenburg, specialistläkare i allmänmedicin, redaktör Medibas

Isabelle Cehlin, specialistläkare i geriatrik, vd Bonnier Healthcare Sweden

Kursadministration

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Inga

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom kursavgifter. Pris för kursen är 4.495 kr/deltagare (exklusive moms).

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga