Hoppa till innehåll

Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

Kursen ges av: Aktiebolaget Hjärntanken och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Kurs på Zoom: 5900 kr + moms. Intyg, PDF med åhörarkopior och övrigt digitalt material ingår i kursavgiften. Kurs på plats: 6900 kr + moms. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Intyg, PDF med åhörarkopior och övrigt digitalt material ingår.
Kringkostnader: Kurs online – inga kringkostnader (utrustning i from av dator med webkamera och mobiluppkoppling krävs för deltagande).   Kurs på plats: Resa och eventuell övernattning bekostas av deltagare.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240007
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 17-18 oktober 2024
Kursplats: Stockholm, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024 (115 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen vänder sig både till ST-läkare och till specialister som skall handleda ST. Den passar också bra för dig som handleder läkarstudenter, AT-läkare eller BT-läkare. 

2. Behovsbeskrivning

Det är obligatoriskt att gå en handledarutbildning som en del av ST-utbildning respektive för att handleda BT och ST-läkare.

Genom att kombinera våra kunskaper och erfarenheter inom psykologi, medicin, pedagogik och organisation av ST-utbildning har vi försökt skapa en kurs med fokus på konkreta och praktiskt användbara metoder för att stödja, vägleda, bedöma och återkoppla i den praktiska vårdverkligheten och samtidigt med ambitionen att koppla till forskning inom psykologi, kommunikation, pedagogik och bedömning/återkoppling. Vi eftersträvar en blandning av diskussioner och erfarenhetsutbyte varvat med kortare föreläsningar och praktiska övningar i högt tempo med högt i tak.

Vi har utvecklat kursen så att den kan ges både på plats eller på distans via Zoom. Utvärderingarna har varit jämförbara vilket vi tolkar som att kursen fungerar i båda formerna.

Kursen har utvecklats successivt sedan 2016 och olika inslag har ingått i sammanlagt ca 160 utbildningar, däribland som handledarutbildning på kongressen Framtidens Specialistläkare 2023 med över 150 deltagare! Materialet har använts både på kortare handledarseminarier respektive kompletta handledarutbildningar varav majoriteten skett på uppdrag av ett 15-tal regioner mfl uppdragsgivare.

Kursen syftar till att uppfylla Socialstyrelsens krav på handledarutbildning som del av ST, för ST-läkare som skall handleda BT respektive för specialistläkare som är huvudhandledare för BT eller ST.

Kravet på handledning under bastjänstgöring/specialiseringstjänstgöring innebär bland annat att BT/ST-läkaren kontinuerligt skall ges stöd och vägledning inom de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs inom respektive specialitet inkluderande såväl medicinska mål som mål inom exempelvis kommunikation, ledarskap och etik. BT/ST-läkarens kompetensutveckling skall bedömas och dokumenteras. Det individuella utbildningsprogrammet skall dessutom tas fram, regelbundet följas upp och vid behov revideras.

Oavsett om det rör sig om handledning av studenter, AT, BT, eller ST finns också ett behov av att kunna handleda inom yrkets olika delar med ett pedagogiskt förhållningssätt, göra observationer, bedöma och återkoppla. Allt detta behöver ske integrerat i vardagen i en pressad sjukvård.

Enligt Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2021:8 bör (allmänt råd) handledarutbildning ha följande innehåll

 • regelverket för specialiseringstjänstgöringen,
 • hur läkares specialiseringstjänstgöring kan planeras och följas upp,
 • hur läkares lärande kan stödjas under specialiseringstjänstgöringen,
 • metoder för kompetensbedömning
 • etik och kommunikation.

Nedan framgår vilka områden vi tar upp för att bemöta ovanstående krav och utöver detta tas bland annat också följande upp:

 • Problem i läkares yrkesliv och hur man kan stödja i läkarens utveckling i yrkesrollen
 • Kollegial bedömning av läkarens olika professionella aspekter (både de som ingår i målbeskrivningen och annat som kan vara relevant).
 • Problem i sjukvårdsorganisationen som försvårar handledning och konkreta förslag på struktur och åtgärder för en effektivare handledning

 

UR INNEHÅLLET

 1. Definition av handledning (forsknings- och erfarenhetsbaserade exempel)
 2. Erfarenhetsutbyte kring handledning, positiva och negativa exempel
 3. Handledarens roll och formella juridiska ansvar 
 4. Verktyg i handledning inklusive övningar för att:
  • stödja i yrkeslivet med exempel från psykologisk forskning
  • vägleda i lärandet genom frågor med exempel på pedagogisk forskning
  • bedöma kompetensutvecklingen med etablerade formativa och summativa bedömningsmetoder inklusive EPA och exempel ur den internationella forskningen
  • återkoppla med evidensbaserad struktur och innehåll
 5. Läkare som har problem i yrkeslivet, exempel på problem och åtgärder utblick mot internationell forskning och erfarenhet,.
 6. Handledarsamtalets struktur och innehåll med koppling till målbeskrivningen och övriga behov i handledningen, förslag på mall
 7. ST-systemet – Socialstyrelsens författning och ansvarsfördelning mellan olika aktörer i BT/ST-utbildning Förberedande video inläsning före kurs + genomgång och diskussion

Planering och uppföljning av BT/ST, framtagande av utbildningsprogram

Utmaningar i yrkeslivet och handledning 

Handledning utifrån olika kompetensområden

inklusive etik och kommunikation, exempel och övning

Produktiv utbildning

hur kan vi handleda effektivare i en pressad sjukvård – erfarenhetsbaserade exempel från olika håll i Sverige

 

För att underlätta för deltagaren att möta dessa krav och behov har vi profilerat kursen så att bland annat följande ingår:

Återkommande diskussioner i storgrupp och i smågrupper med erfarenhetsutbyte och aktivt deltagande med övningar där deltagaren får möjlighet att pröva på verktyg för att stödja, vägleda, bedöma och återkoppla. Videoexempel används som material för illustration och diskussion.

En fördjupning inom det i handledning centrala ämnet bedömningsmetoder med bland annat en kalibreringsövning av mini-CEX med egna videoexempel där du får jämföra ditt omdöme med 100-tals kollegors samt se hur utformningen av ett bedömningsinstrument kan påverka bedömningen.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Det övergripande målet är att bidra till att kursdeltagaren i kommande handledaruppdrag kan medverka till att den handledde får stöd, och vägledning inom läkaryrkets olika områden, såväl inom medicinska som professionella kvalitéer och i yrkets svårigheter för att bli en välfungerande och välmående kollega.

Kursen ämnar att ge ökade kunskaper och förståelse för handledarens uppdrag och ansvar samt adeptens behov av handledning, ökad förmåga att strukturera handledningen och hålla i handledarsamtal, utvärdera utbildningsläkarens kompetens samt ge konstruktiv feedback. Tips och idéer för att skapa bättre förutsättningar för utbildning i en praktisk vardag.

Resultat för deltagaren

Kursen övergripande syfte är att förbereda dig för den viktiga uppgiften att handleda en kollega under utbildning med tonvikt på ST och som led av ST även BT.

Målsättningen är att ge kursdeltagaren ökade kunskaper och färdigheter inom följande områden:

Att kunna stödja 

avseende lärande och utveckling i yrkesrollen med aktivt lyssnande och validering 

Att kunna vägleda 

med öppna frågor och strukturerade frågor som underlättar adeptens problemlösning, lärande och reflektion

Att kunna bedöma

med stöd av bedömningsinstrument i olika kliniska situationer, såväl formativt som summativt i enlighet med målbeskrivningens krav och övriga professionella aspekter. Få en ökad förståelse för bedömingsinstrumentens styrkor men också dess begränsningar.

Att kunna återkoppla 

i dialogform och med utgångspunkt från prestation i relation till konkreta mål med stöd av bedömningskriterier då så är tillämpligt.

Att kunna anpassa handledningen

efter situation och individens behov samt utvecklingsnivå

Att kunna strukturera och dokumentera utbildningen

med tonvikt på handledningssamtal, utbildningsprogram och bedömningar

Att förstå systemet för BT och ST-utbildning

och innebörden av ett handledaruppdrag 

Att känna till vanliga problem hos läkare

och exempel på stödåtgärder 

Resultat för patient och samhället

Välfungerande handledning bedömes kunna ha en gynnsam inverkan på läkares arbetsmiljö och trivsel, befrämja kunskapsutveckling, effektivitet, bemötande och patientsäkerhet.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Kursen syftar till att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende handledarutbildning för ST, delmål a1 enligt 2015:8 samt delmål STa6 enligt HSLF-FS 2021:8 och motsvarande krav för specialistläkare som handleder ST-läkare.

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Extern länk

http://www.hjarntanken.se/Handledarutbildning.pdf

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/01/handledarutbildning-3.pdf

Referenser

HANDLEDNING & KOMMUNIKATION – LITTERATUR:

Handledning för professionell utveckling Göran Skarman – Liber ISBN: 9789147099573

Handledning inom behandlande yrken Peter Hawkins, Robin Shohet – Studentlitteratur ISBN:9789144048192

Yrkesmässig handledning Sidsel Tveiten – Studentlitteratur ISBN:9789144097565

Klar kommunikation – SAVI
Ben Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon – Studentlitteratur ISBN:9789144090283

SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM ST:

Socialstyrelsens föreskrift för ST 2015 (SOSFS 2015:8)

Socialstyrelsens föreskrift för ST 2021 HSLF-FS 2021:8

FEEDBACK:

Lefroy, J., Watling, C., Teunissen, P. W., & Brand, P. (2015). Guidelines: the do’s, don’ts and don’t knows of feedback for clinical education. Perspectives on Medical Education, 4(6), 284–299. https://doi.org/10.1007/s40037-015-0231-7

ÖVRIGT – LITTERATUR:

ST-boken Redaktörer Ola Björgell, Ulrika Uddenfeldt Wort, Studentlitteratur

ISBN: 9789144126852

Remediation of the Struggling Medical Learner Jeannette Guerrasio, ISBN 9780692988701

ARTIKLAR OM KOMPETENSVÄRDERING (BEDÖMNINGSMETODER):

Kogan, Jennifer & Hatala, Rose & Hauer, Karen & Holmboe, Eric. (2017). Guidelines: The do’s, don’ts and don’t knows of direct observation of clinical skills in medical education. Perspectives on Medical Education. 6. 1-20. 10.1007/s40037-017-0376-7

Weller JM1, Misur M2, Nicolson S2, Morris J3, Ure S4, Crossley J5, Jolly B6. Can I leave the theatre? A key to more reliable workplace-based assessment. Br J Anaesth. 2014 Jun;112(6):1083-91. doi: 10.1093/bja/aeu052. Epub 2014 Mar 17.

Weller JM1,2, Castanelli DJ3,4, Chen Y5, Jolly B6. Making robust assessments of specialist trainees’ workplace performance. Br J Anaesth. 2017 Feb;118(2):207-214. doi: 10.1093/bja/aew412.

Ytterligare referenser ges i samband med kursen

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen ges tillfälle att reflektera över genus och mångfaldsaspekter i handledning. Kursledningen har lika andel kvinnor och män.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Teoretiska avsnitt varvas tätt med diskussioner i både smågrupper och storgrupp, korta övningar och rollspel samt ett par mindre grupparbeten. Korta videoexempel används för diskussion och illustation

Kursen ges i två former, antingen som traditionell fysisk kurs eller online via Zoom. (Kursen på Zoom innebär att kursen sker via videolänk, du deltar via egen dator med headset och webkamera på valfri plats). Oavsett fysisk kurs eller via Zoom så ges kursen på samma tid och med samma upplägg som ursprungskursen inklusive övningar och gruppvisa diskussioner. Förhoppningen är att kursen på så vis kan bli så lik en vanlig kurs som möjligt. Utvärderingarna har varit jämförbara.

Kursmaterial

Sammanfattningar, referenslista och olika dokument för bedömning  respektive för att underlätta planering och genomförande av handledningen ingår och skickas ut efter avslutad kurs.

Förberedelser

Genomgång av Socialstyrelsens författning och målbeskrivning för respektive specialitet rekommenderas före kursstart. Deltagaren rekommenderas också formulera problem och frågor som berör handledning innan kursstart.

Kunskapskontroll

Aktiv medverkan i diskussioner och övningar förutsättes och gruppvis redovisning. I övrigt ingen formaliserad kunskapskontroll.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet att i efterhand kontakta lärare.

Kompetensöverföring

Konkreta tips och råd för såväl innehåll som struktur i handledning förmedlas. Även modeller för hur exempelvis mottagningsarbete kan organiseras för att stärka utbildningen med god arbetsmiljö och hög produktivitet. Förslag till hur bedömningsmetoder kan implementeras. Muntlig framställan samt skriftligt material i samband med kurs. Struktur för handledarsamtal, mall för planering av utbildningsprogram, flera bedömningsmallar tas upp som kan användas i den egna verksamheten av deltagare och andra.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering sker med LIPUS utvärderingsmall. Utvärderingen läses av kursledning och är en viktig grund för fortsatt kursutveckling. Övergripande resultat från kursvärderingen återkopplas till gruppen via mail.

Planering

Tidigare återkoppling har efterfrågat flera filmade exempel vilket skapats och integreras i kursen. Kursutvärderingen har visat att nuvarande upplägg fungerar väl och kursen är väsentlig oförändrad jämfört med tidigare tillfälle.

Tidigare Lipus-certifiering

20180177 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20190105 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20190107 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20190156 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20200080 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20210004 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

20210146 – Handledarutbildning för ST-läkare och specialistläkare

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 25 januari 2024
Slutdatum: 26 januari 2024
Sista anmälningsdatum: 24 januari 2024
Kursplats: Online via Zoom

Startdatum: 25 april 2024
Slutdatum: 26 april 2024
Sista anmälningsdatum: 22 april 2024
Kursplats: Stockholm, centralt (lokal meddelas senare)

Startdatum: 13 juni 2024
Slutdatum: 14 juni 2024
Sista anmälningsdatum: 11 juni 2024
Kursplats: Via Zoom

Startdatum: 17 oktober 2024
Slutdatum: 18 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 14 oktober 2024
Kursplats: Stockholm, lokal meddelas senare

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Kurs på Zoom: Minimum 10, maximalt 18 Kurs på plats: Minimum 12, max 24

Språk

Svenska

Avgift

Kurs på Zoom: 5900 kr + moms. Intyg, PDF med åhörarkopior och övrigt digitalt material ingår i kursavgiften.

Kurs på plats: 6900 kr + moms. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Intyg, PDF med åhörarkopior och övrigt digitalt material ingår.

Kringkostnader

Kurs online – inga kringkostnader (utrustning i from av dator med webkamera och mobiluppkoppling krävs för deltagande).

 

Kurs på plats: Resa och eventuell övernattning bekostas av deltagare.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

För mer information och anmälan se: hjarntanken.se/aktuellt.html

 

Länk till webbsida för anmälan

https://hjarntanken.se/aktuellt.html

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Bekräftelse av kursplats meddelas via e-mail i direkt samband med anmälan. Anmälan är bindande men kursplats kan kostnadsfritt överlåtas på kollega. Om färre än 10/12  anmälda kan kursen behöva ställas in, detta meddelas i så fall senast 3 veckor före kursstart.

Kontaktperson

Aktiebolaget Hjärntanken, Fredrik Walentin, kontakt via  info@hjarntanken.se

Kursintyg

Intyg utfärdas för samtliga deltagare. ST-läkare får intyg på Socialstyrelsens intygsformulär.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Specialistläkare Fredrik Walentin och Psykolog Helena Skogh, Aktiebolaget Hjärntanken

Ansvarig för innehåll

Specialistläkare Fredrik Walentin och Psykolog Helena Skogh, Aktiebolaget Hjärntanken

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Fredrik Walentin, Specialist i neurologi sedan 2004, kliniskt verksam. Adj. Universitetsadjunkt Örebro Universitet, läkarprogrammet. Övergripande studierektor vid Universitetssjukhuset Örebro 2008-2016, Sakkunnig Socialstyrelsen vid specialitetsindelningen respektive målbeskrivningsarbetet inför SOSFS 2015, SPUR-inspektör, medförfattare ST-boken, Studentlitteratur (1:a upplagan – avsnitt om Specialistkollegium respektive organisation av ST-utbildning i ett landsting, 2:a upplagan ”Att vara handledare” respektive specialistkollegium).

Bedriver via det egna Aktiebolaget Hjärntanken öppna kurser samt har genomfört/planerade uppdragsutbildningar sedan 2016 för bland annat Region Stockholm, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Svensk Internmedicinsk Förening samt Svensk Urologisk Förening, Svensk Ortopedisk förening, Dagens medicin och kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö 2016, 2018, 2021, 2023. Läkarförbundets studierektorskonferens 2019 samt nationell AT-kongress 2019. Utbildningarna har följande tema: Handledarutbildning, handledarinspiration, Studierektorsutbildning, Bedömningsmetoder.

Kursadministration

Specialistläkare Fredrik Walentin och leg psykolog Helena Skogh, Aktiebolaget Hjärntanken

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Kursen har utvecklats med stöd av tidigare kursutvärderingar.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras genom deltagaravgift.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga