Hoppa till innehåll

Juridik för BT och ST läkare

Kursen riktar sig primärt till BT och ST-läkare inom alla specialiteter samt ytterst relevant för läkare som har utbildat sig utanför Sverige.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Juridik för BT och ST läkare

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 9 000 kronor (exkl moms) per deltagare.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240067
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 8-10 januari 2025
Kursplats: Helsingborg och distans
Sista anmälningsdatum: 1 januari 2025 (194 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig primärt till BT och ST-läkare inom alla specialiteter samt ytterst relevant för läkare som har utbildat sig utanför Sverige. De viktigaste regelverken kommer att gås igenom för att du som läkare ska kunna arbeta på ett patientsäkert sätt.

2. Behovsbeskrivning

Kursen har tagits fram för att uppfylla Socialstyrelsens delmål vad gäller sjukvårdens juridik för olika BT eller ST-block.
BT och ST-läkare måste ha en god kunskap om det medicinska rättsområdet och kunna tillämpa reglerna korrekt. Syftet med lagstiftningen är i första hand att värna patientsäkerheten.
Erfarenhetsmässigt föreligger det kunskapsluckor om tvångsvårdslagstiftningen bland yngre läkare vilket kommer att adresseras under kursen med hjälp av olika falldiskussioner.
Läkarna uppdateras även om gällande författningar såsom barn som far illa, vapen samt körkortsinnehav.

Nyheter och lagändringar adresseras inom t ex:
Patientsäkerhetslagen,
Polishandräckning LPT-LRV-LVM: handräckning mellan vårdinrättningar efter intagning.
Uppföljningssamtal LPT/LRV: ny lagstiftning om obligatoriska samtal efter genomförd tvångsåtgärd samt nya praxisreferat från HFD, kammarrätter, JO och IVO.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningen ska hjälpa blivande specialister att få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen och dess kliniska tillämpning i det vardagliga arbetet.

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska läkaren översiktligt kunna beskriva:
a. det juridiska systemet – författningar, tolkningar, tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
b. olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
c. mänskliga rättigheter och psykiatrin utifrån patientens och läkarens roller.
d. hälso- och sjukvårdslagen, etik, moral och bemötande inom hälsa- och sjukvården
e. patientsäkerhetslagen, närståendes delaktighet i patientens vård och behandling
f.  patientlagen
g. patientdatalagen
h. samhällsskydd, myndighetsutövning

Och kunna:
a. redogöra för begreppet allvarlig psykisk störning och dess innebörd inom LPT kontra LRV.
b. redogöra för tvångslagstiftningen LPT, LRV, LVM och LVU.
c. skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter.
d. förklara rättsprocessen dvs. organisation, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård, kvarhållande, intagningsbeslut.
e. förklara innehållet av sluten och öppen rättspsykiatrisk vård.
f. förstå och redogöra för innebörden av anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen, osv.
g. Redogöra för närståendes delaktighet

Resultat för patient och samhället

Kursen ger läkarna verktyg för att navigera i det komplexa rättsliga landskapet inom hälso- och sjukvården. Både patient och samhället kan dra nytta av läkare med större juridisk kompetens. Genom att öka medvetenheten om juridiska frågor kan man skapa en mer rättvis och välinformerad vårdmiljö.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål a2, a6, c10, c13 enligt 2015 för specialiteten Psykiatri

Delmål STc10 enligt 2021 för specialiteten Psykiatri.

Delmål a2, a6, c8 enligt 2015 Barn- och ungdomspsykiatri.

Delmål STc8, STc12 enligt 2021 för Barn- och ungdomspsykiatri.

Delmål a2, a6 för andra specialiteter t ex allmänmedicin, internmedicin, osv. enligt SOSFS 2015:8.

Delmål STc13 för internmedicin, STc15 för allmänmedicin enligt 2021.

4. Program

Schema

Kursen inleds med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar via kursportalen samt e-learning.

8-10 januari 2025 är kursdagarna. Dessa går att delta på antingen på plats eller digitalt.

Medicinsk-etiska principer samt hur man hanterar värdekonflikter i det dagliga arbetet kommer att diskuteras löpande under kursdagarna.

Extern länk

evidencebased.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/schema-kurs-juridik-bt-st-lak.pdf

Referenser

Psykiatrins juridik, Juris, http://www.juris.se
Socialstyrelsens handbok om tvångsvård
Patientlagen
Patientsäkerhetslagen
Patientdatalagen
Psykiatrisk Etik, Ottosson, J-O. Liber (2005)
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården
Regeringsformen (1974:152)
Brottsbalken (1962:700)

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter.

Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, seminarier och fallbeskrivningar.

Seminarieövningar förekommer löpande under kursdagarna.

Genomgång av hur man utfärdar ett korrekt vårdintyg, föreläsning samt seminariediskussion om autentiska fall.

 

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Socialstyrelsens handbok om tvångsvård, patientlagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen.

Inlämningsuppgiften kan röra sig om patientfall eller juridiska frågeställningar som ska skickas in för granskning före starten via kursportalen Moodle. Dessa fall eller frågor blir underlag till våra seminariediskussioner.

Kunskapskontroll

Inlämning av korrekt ifyllt vårdintyg på kursportalen efter sista kursdagen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt via kursportalen finns.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus digitala kursutvärdering kommer att användas.

Planering

Tidigare utvärderingar har använts i planeringen för våra kommande kurser, exempelvis fler falldiskussioner har planerats in i schemat.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20230056, jan 2024 (inställd)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 januari 2025
Slutdatum: 10 januari 2025
Sista anmälningsdatum: 1 januari 2025
Kursplats: Helsingborg och distans

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9 000 kronor (exkl moms) per deltagare.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se eller via länk nedan.

Huvudmannens godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://evidencebased.se/anmalan/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning bekräftas via epost.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Tel: 0736 25 86 57, info@evidencebased.se

Kursintyg

Kursintyg (enligt SoS) delas ut efter genomgången och godkänd utbildning.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Evidence Based Sweden AB

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Evidence Based Sweden AB

Kursadministration

Evidence Based Sweden AB.

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Representant för ST-läkare inom psykiatrin.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga.

Sponsorers närvaro

Nej, inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga sponsorer.