Hoppa till innehåll

Kurs i transesofagal ekokardiografi (TEE)

Kursen anordnas av Fysiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Kurs i transesofagal ekokardiografi (TEE)

Kursen ges av: Universitetssjukhuset i Linköping & Svenska Hjärtförbundet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker
Avgift: 6000 SEK
Kringkostnader: Resa och logi bekostas av deltagare.

Studieform: På plats
Språk: svenska
Kursnummer: 20240074
Län: Östergötlands län

Kurstillfälle

Kursdatum: 1-2 oktober 2024
Kursplats: Fysiologiska Kliniken, Linköping Universitetssjukhus
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024 (102 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Klinisk fysiologi, Anestesi och intensivvård, Internmedicin, Kardiologi

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker

Ytterligare information

Kursen riktar sig till nybörjare inom transesofagal ekokardiografi (TEE) och är lämplig under de senare åren av ST-tjänstgöring inom klinisk fysiologi eller kardiologi och som fortbildning för specialister inom anestesi- och intensivvård samt internmedicin med specialintresse i denna metod. Eftersom biomedicinska analytiker utför TEE på vissa sjukhus kan kursen vara intressant även för denna grupp. Deltagarna förväntas ha åtminstone grundläggande erfarenhet av transthorakal ekokardiografi.

2. Behovsbeskrivning

TEE är en av de mest använda bildgivande diagnostiska metoder inom kardiologi samt, för specifika frågeställningar, inom stroke-medicin och anestesiologi. TEE är förstahandsmetod för bekräftande eller uteslutande av endokardit och trombos av vänster förmaksöra och används flitigt  inom diagnostik och kartläggning av klaffvitier, kardiella embolikällor, hjärttumörer och flertal andra kardiella tillstånd. Undersökarens kompetens är avgörande för undersökningens kvalité och diagnostisk säkerhet.

Utförande och tolkning av TEE är nödvändiga färdigheter för specialistläkare i klinisk fysiologi och önskvärda för specialister i kardiologi. De kan dessutom vara till nytta för  anestesiologer som verkar inom thoraxkirurgi och -intensivvård och för internmedicinare med intresse för stroke. Utbildning av biomedicinska analytiker inom TEE bidrar till en bredare tillgänglighet av metoden.

Internationella guidelines för diagnos och behandling av endokardit, hjärtklaffsjukdomar och stroke som nämner TEE som en viktig del av den diagnostiska processen, som några exempel på det utbredda behovet av TEE-undersökningar. European Society of Cardiology och American Society of Echocardiography guidelines om utförande av TEE listar de breda indikationerna för undersökningen. Se avsnitt 4 för referenser.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskap och erfarenhet av transesofagal ekokardiografi (TEE) med stort fokus på praktiskt utförande och bildtolkning

Resultat för deltagaren

Kunskapsmål: Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

– sammanfatta indikationer och kontraindikationer för TEE
– redogöra för TEEs diagnostiska styrkor och svagheter
– förklara TEEs plats inom utredningen av de vanligaste sjukdomstillstånd för vilka metodens används
– beskriva undersökningens utförande
– lista de projektionerna som ingår i en fullständig undersökning
– redogöra för patientsäkerhetsaspekterna under utförandet

Färdighetsmål: Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

– utföra en fullständig TEE-undersökning med korrekta projektioner på egen hand på simulatorn, vilket ses som en förberedande moment till utförande av TEE på patienter inom ramen för den egna kliniska tjänstgöringen.

Attitydmål: Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

– tolka bildmaterialet avseende normalitet/patologi och känna igen de vanligaste patologiska fynd
– analysera fynden kritiskt med hänsyn till metodens styrkor och svagheter och relatera fynden till övrig klinisk information samt till remittentens frågeställning.

Resultat för patient och samhället

TEE används dagligen inom diagnostik och bedömning av flertal sjukdomstillstånd. Genom att utbilda kliniskt verksamma läkare inom utförande och tolkning av denna viktiga diagnostiska metoden, förväntas kursen bidra till ökad tillgång av diagnostik och följaktligen behandling för exempelvis endokardit, klaffsjukdomar och kryptogen stroke.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål enligt Socialstyrelsens ST-målbeskrivningar SOSFS 2015:8:

Klinisk fysiologi

c1 ”ha kunskap om undersökningsresultatens betydelse för vidare handläggning — ha kunskap om undersökningsmetodernas styrkor, svagheter och risker”

c2 ”behärska anatomi, fysiologi och patofysiologi som har relevans för klinisk fysiologi”

c3 ”ha kunskap om bildbearbetning för undersökningsmodaliteter inom kompetensområdet”

c7 ”behärska de vanligaste undersökningarna inom hjärtfunktionsdiagnostik – kunna handlägga övriga undersökningar inom hjärtfunktionsdiagnostik”

Kardiologi

c7 ”ha kunskap om bild- och funktionsdiagnostiska metoder som är relevanta för kunskapsområdet kardiologi”

c8 ”behärska diagnostik och handläggning av akut och kronisk hjärtsvikt samt hjärtklaffsjukdomar” beträffande diagnostik av klaffsjukdomar.

c10 ”kunna handlägga inflammatoriska och infektiösa kardiella tillstånd och tumörsjukdomar i hjärtat”

Delmål enligt Socialstyrelsens ST-målbeskrivning HSLF-FS 2021:8:

Klinisk fysiologi

STc1 ”ha kunskap om undersökningsresultatens betydelse för vidare handläggning – ha kunskap om undersökningsmetodernas styrkor, svagheter och risker”

STc2 ”behärska anatomi, fysiologi och patofysiologi som har relevans för klinisk fysiologi”

STc3 ”ha kunskap om bildbearbetning för undersökningsmodaliteter inom kompetensområdet”

STc7 ”Behärska de vanligaste undersökningarna inom hjärtfunktionsdiagnostik – kunna handlägga övriga undersökningar inom hjärtfunktionsdiagnostik”

Kardiologi

STc7 ”ha kunskap om bild- och funktionsdiagnostiska metoder som är relevanta för kunskapsområdet kardiologi”

STc8 ”behärska diagnostik och handläggning av akut och kronisk hjärtsvikt samt hjärtklaffsjukdomar”

STc10 ”kunna handlägga inflammatoriska och infektiösa kardiella tillstånd och tumörsjukdomar i hjärtat”

4. Program

Schema

I år ges kursen den 1-2 oktober 2024 i anslutning till Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Höstmöte som pågår i Linköping 3-4 oktober.

Kursprogram (med reservation för mindre justeringar)

Dag 1

09:00-9:45 Registrering, kaffe.

9:45 -10:00 Introduktion – Meriam Å Aneq

10:00 -10:45 Genomförande av transesofagal ekokardiografi, bildtagning och projektioner – Odd Bech-Hansen

-bensträckare-

10:55 -12:00 Utredning av klaffvitier – Martin Brundin

12:00-13:00 Lunch

13:00 -15:00 Hands-on stationer (rotationer i små grupper)

15:00 –15:30 fika

15:30 –16:00 TEE ur anestesiologisk synpunkt – Jonas Åberg

16:00-16:15 Frågor och dagens avslut

18:30 Middag

 

Dag 2

08:00 –08:45 Kardiell embolikälla och förmaksseptumdefekt/PFO – Bo Lindgren

08:45 –09:15 Endokardit – Eva Maret

09:15 –09:45 Aortaaneurysm och -dissektion – Jan Engvall

9:45-10:00 Fika

10:00 -12:00 Hands-on stationer (rotationer i små grupper)

12:00-13:00 lunch

13:00-15:00 Hands-on stationer (rotationer i små grupper)

15:00-15:10 avslut

 

Under hands-on sessionerna kommer deltagarna delas i mindre grupper och rotera på  arbetsstationer bestående av: träning i praktiskt utförande och bildtagning på simulator under handledning, bildgranskning och falldiskussion med handledare, auskultation under en TEE-undersökning på kliniken.

 

Föreläsare:

Meriam Åström Aneq, överläkare, docent. Verksamhetschef på fysiologiska kliniken i Linköping

Odd Bech-Hansen, överläkare, adjungerat professor. Fysiologiska kliniken Sahlgrenska. Göteborg

Jan Engvall, överläkare, professor. Fysiologiska kliniken Linköping

Eva Maret, överläkare Klinisk Fysiologi

Martin Brundin, överläkare, Fysiologiska Kliniken Linköping

Bo Lindgren, överläkare, biträdande verksamhetschef Fysiologiska Kliniken Linköping

Jonas Åberg, överläkare. Thoraxkliniken Linköping

Medverkande som handledare vid simulatorövning och falldiskussion:

Daniel Manna, Specialistläkare. Fysiologiska kliniken Växjö.

Zeid Mahmood, Specialistläkare. Fysiologiska Kliniken Linköping

Giulia Inverso, Specialistläkare. Fysiologiska Kliniken Linköping.

Referenser

Delgado, Victoria et al. “2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis.” European heart journal, ehad193. 25 Aug. 2023, doi:10.1093/eurheartj/ehad193

Vahanian, Alec et al. “2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease.” European heart journal vol. 43,7 (2022): 561-632. doi:10.1093/eurheartj/ehab395

Kleindorfer, Dawn O et al. “2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline From the American Heart Association/American Stroke Association.” Stroke vol. 52,7 (2021): e364-e467. doi:10.1161/STR.0000000000000375

Flachskampf, Frank A et al. “Recommendations for transoesophageal echocardiography: EACVI update 2014.” European heart journal. Cardiovascular Imaging vol. 15,4 (2014): 353-65. doi:10.1093/ehjci/jeu015

Hahn, Rebecca T et al. “Guidelines for performing a comprehensive transesophageal echocardiographic examination: recommendations from the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists.” Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography vol. 26,9 (2013): 921-64. doi:10.1016/j.echo.2013.07.009

Jämställdhet och likabehandling

TEE som diagnostisk metod genomförs baserad på klinisk indikation oavsett genus, etnicitet, ålder mm. Alla patientgrupper har nytta av att vårdpersonalen är utbildad i denna metod.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen använder sig av föreläsningar, praktiska sessioner med handledarledd träning på simulator, auskultation i samband med TEE inom klinikens verksamhet och diskussion av patientfall med bildgranskning under handledning av erfarna kliniska fysiologer. Kursen har hög fokus på praktiskt utförande och bildtolkning.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av åhörarkopior av föreläsningar samt en kortfattad handbok över utförande och projektioner. Dessa delas ut i samband med kursstart.

Förberedelser

Som förberedelse rekommenderas deltagare läsa: Hahn et al, ”Guidelines for Performing a Comprehensive Transesophageal Echocardiographic Examination: Recommendations from the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists”, J Am Soc Echocardiogr 2013;26:921-64.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

En kortfattad handbok över utförande av TEE delas ut i samband med kursstarten och kan användas som referens inom deltagarens klinik.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Länken till LIPUS-utvärderingen mailas ut till deltagarna i samband med kursstart.

Sammanställningen från LIPUS skickas sedan till deltagare och föreläsare.

Kursledarna har intern genomgång av resultatet och diskussion om förbättringar inför framtida kurser.

Planering

Baserat på utvärdering av vår tidigare TEE-kurs hösten 2023 har vi justerat föreläsningsprogrammet.

Tidigare Lipus-certifiering

20230122, Kurs i transesofagal ekokardiografi (TEE), 27-28 november 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 1 oktober 2024
Slutdatum: 2 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024
Kursplats: Fysiologiska Kliniken, Linköping Universitetssjukhus

Kursortens län

Östergötlands län

Antal deltagare

25

Språk

svenska

Avgift

6000 SEK

Kringkostnader

Resa och logi bekostas av deltagare.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan via webbsidan för Svensk Förening för Klinisk Fysiolgi – Höstmöte 2024

https://externwebb.regionostergotland.se/vgw/utveckling-och-kompetens/kurser-forelasningar-och-konferenser/svensk-forening-for-klinisk-fysiologi—hostmote-2024

eller direkt länk till anmälan nedan

Länk till webbsida för anmälan

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f5eede46-3485-4966-9266-5944664a9b57?displayId=Swe3104907

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn gäller.

Kontaktperson

Lotta Gustavsson, chefssekreterare Fysiologiska Kliniken US Linköping

Lotta.Gustafsson@regionostergotland.se

Kursintyg

Intyget listar delmålen som kursen uppfyller för Klinisk Fysiologi och Kardiologi enligt Socialstyrelsens bestämmelser.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Fysiologiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping  i samarbete med Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Ansvarig för innehåll

Meriam Åström Aneq. Överläkare. Docent. Universitetslektor. Verksamhetschef på Fysiologiska kliniken i Linköping. Styrelseledamot inom Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Giulia Inverso, specialistläkare. Fysiologiska kliniken i Linköping

Zeid Mahmood, specialistläkare. Fysiologiska kliniken i Linköping

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Meriam Åström Aneq. Överläkare. Docent. Universitetslektor. Verksamhetschef på Fysiologiska kliniken i Linköping.

Meriam Åström Aneq har varit ordförande för Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi i 8 år till 2022. Under dessa år har hon ansvarat för organisation av nationella ekokardiografi kurser (minst 2 /år). Det gällde från planering till utförande samt föreläsningar i samband med kurserna. Samtliga ekokardiografikurser var Lipus-granskade.

Meriam är numera styrelseledamot i SHF arbetsgrupp för ekokardiografi och har kvar en del av sitt uppdrag att ordna kurser.

Kursadministration

Lotta Gustafsson, chefsekreterare, Fysiologiska Kliniken US  Linköping

Övriga samarbetspartners

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Målgruppsrepresentant

ej relevant

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras till fullo av kursdeltagarnas avgifter.

Kringarrangemang

Kursmiddag ingår i kursavgiften och finansieras via denna.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

ej relevant