Hoppa till innehåll

Kurs i transthorakal ekokardiografi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Kurs i transthorakal ekokardiografi

Kursen ges av: Akademiska Sjukhuset och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska
Avgift: 7500:- plus 25% moms, inkluderar föreläsningsmaterial (USB stick), kaffe / lunch enligt schema samt middag dag 1.
Kringkostnader: Resor och hotellkostnader får deltagarna själva stå för samt kost utöver det som ingår.

Studieform: På plats
Språk: svenska
Kursnummer: 20240065
Län: Uppsala län

Kurstillfälle

Kursdatum: 18-21 november 2024
Kursplats: Akademiska sjukhus, Uppsala
Sista anmälningsdatum: 21 oktober 2024 (122 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare

Specialitet

Klinisk fysiologi, Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Kardiologi

Andra yrken

Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursen kräver minst 3 månader praktisk erfarenhet inom ekokardiografi.

2. Behovsbeskrivning

Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en fundamental undersökningsmetod inom klinisk fysiologi och kardiologi. I stort sett behöver alla patienter med misstänkt eller bevisad hjärtsjukdom en ekokardiografisk undersökning. Undersökningen ger väsentliga informationer om hjärtats anatomi och funktion. Störst nytta finns på patienter med hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier), klaffsjukdom och medfödda hjärtfel.

Transthorakala ekokardiografi är en av de vanligaste formerna av bilddiagnostik: 2019 utfördes i Sverige ca. 200 000 sådana undersökningar (se Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, Registerrapport 2019, https://www.sls.se/globalassets/sfkf/registerrapport-sfkf-2019-ars-verksamhet200617.pdf), och på Akademiska Sjukhuset utförs kring 20 000 transthorakala ekokardiografier per år. I sista versionen (2021) av ”Vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad” av Nationellt system för kunskapsstyrning / Hälso- och sjukvård nämns transthorakal ekokardiografi som basal diagnostik i alla nya fall av hjärtsvikt, som beräknas förekomma i ca. 40 000 personer per år i Sverige.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Målet är att förmedla kunskap och förståelse för transthorakala ekokardiografi. Kunskap ska omfatta både normala fynd  och typiska fynd på de vanligaste hjärtsjukdomarna och hur dessa skall tolkas.

Resultat för deltagaren

Deltagarna ska

  • kunna definiera en standard transthorakal ekokardiografisk undersökning och listar väsentliga kvalitativa och kvantitativa fynd
  • kunna redogöra för metodernas styrkor och svagheter, framförallt begränsningar angående pålitlighet och precision
  • värdera morfologiska och funktionella tecken och eko-parametrar med hänsyn till kardiovaskulära sjukdomar
  • sammanfatta viktiga ekokardiografiska riktlinjer och rekommendationer
  • samverka under kursen för att identifiera svårigheter och oklara detaljer i praktiska ekokardiografiska mätningar. För dessa varvas teoretiska kunskaper (föreläsningar) varvas med att deltagarna får göra egna beräkningar i ett tolkningsprogram för ekokardiografiska bilder från olika patientfall

Resultat för patient och samhället

Ökad förståelse för undersökningsmetodens funktion och resultat skapar mer adekvata remisser och en smidigare gång genom vårdkedjan vilket kommer både patienten och samhället till gagn. Bättre kunskap i hjärtultraljudundersökning förbättrar diagnoser och tillgång till behandling.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8

Klinisk fysiologi: STc2, STc3, STc7

Kardiologi: STc1, STc6, STc7, STc10, STc11

Akutsjukvård: STc1, STc5

Anestesi och intensivvård: STc4

SOSFS 2015:8

Klinisk fysiologi: C2, C3, C7

Kardiologi: C1, C6, C7, C10, C11

Akutsjukvård: C1, C5

Anestesi och intensivvård: C4

4. Program

Schema

Måndag 18/11

10.00 – 10.15 Välkommen, inledning (FF)
10.15 – 11.15 Standard ekosnitt och mätningar (FF)
11.15 – 12.15 Systolisk vänsterkammarfunktion: ejektionsfraktion, longitudinal strain
MAPSE: vad ska vi mäta? (TB)
12.15-13:15 Lunch
13.15-14.15 Kardiomyopatier: hypertrof, dilaterad, non-compaction, takotsubo (SG)
14.15-14.40 Kaffe
14.45-15.25 Ischemisk hjärtsjukdom (TB)

18:00 – Kursmiddag

Tisdag 19/11
09.00 – 09.40 Diastolisk vänsterkammarfunktion (FF)
09.45 – 10.05 Vänster och höger förmak (inkl.ASD) (JL)
10.05 – 10.30 Kaffe
10.30 – 10.45 Perikard (PK)
10.50 – 11.35 Höger kammar, pulmonell hypertension, ARC (JB)
11.40 – 12.00 Trikuspidalisklaff (JB)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.30 Datasal övningar (JB, SG, PK, JL)
(14.30 – 15.00 Kaffe)

Onsdag 20/11
09.00 – 10:00 Aortaklaff (LF)
10.05 – 10.30 Kaffe
10.35 – 11.30 Mitralisklaff (SG)
11.35 – 12.30 Klaffproteser (LF)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.50 Datasal övningar (PK, JB, JL)
(14.30 – 15.00 Kaffe)

Torsdag 21/11
09.00 –10:00 Kardiomyopatier: hypertrofisk, dilaterad, non-compaction, takotsubo (SG)
10:00 -10:25 Kaffe
10:30 -11:30 Endokardit (AB)
11:30 -12:00 Öppna frågor, avslutning (FF)
12:00 -13:00 Lunch

Föreläsare:

AB Anna Beckman, specialistläkare klinisk fysiologi, överläkare, Akademiska Sjukhuset
FF Frank Flachskampf, specialistläkare klinisk fysiologi, överläkare,Akademiska Sjukhuset
JB Johannes Bergsten, specialistläkare klinisk fysiologi, överläkare,Akademiska Sjukhuset
JL Joel Lenell, specialistläkare kardiologi, Akademiska Sjukhuset
LF Lena Forsberg, specialistläkare klinisk fysiologi, chefsläkare klinisk fysiologi, Karolinska Sjukhuset Stockholm
PK Per Karlsson, specialistläkare klinisk fysiologi, Akademiska Sjukhuset
RS Ramin Sahar, ST-läkare, klinisk fysiologi, Akademiska Sjukhuset
SG Spyridon Gerovasileiou, specialistläkare klinisk fysiologi, överläkare, Enköping Lasarett
TB Tomas Baron, specialistläkare radiologi, överläkare,Akademiska Sjukhuset

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/kurs-i-ekokardiografi-nov-2024-1.docx

Referenser

1.Rekommendation för mätning av vänster och höger kammares dimension, systoliska funktion samt referensvärden; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2016, https://www.equalis.se/media/amndh25f/s022_m%C3%A4tning-av-v%C3%A4nster-och-h%C3%B6ger-kammare_1-2.pdf

2. Rekommendation för bedömning av diastolisk vänsterkammardysfunktion med förhöjt fyllnadstryck; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2019, https://www.equalis.se/media/ehcglkjn/s028-bed%C3%B6mning-av-diastolisk-v%C3%A4nsterkammardysfunktion-med-f%C3%B6rh%C3%B6jt-fyllnadstryck-1-1.pdf

3. Rekommendation för bedömning av aortadimensioner med transthorakal ekokardiografi; Equalis expertgruppen för ekokardiografi 2020,  https://www.equalis.se/media/1tipkbhw/s036_rekommendation-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-aortadimensioner-med-transthorakal-ekokardiografi_1-0.pdf

4. Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, Registerrapport 2019, https://www.sls.se/globalassets/sfkf/registerrapport-sfkf-2019-ars-verksamhet200617.pdf

5. ”Vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad” (2021), Nationellt system för kunskapsstyrning / Hälso- och sjukvård. https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/210224_V%C3%A5rdf%C3%B6rlopp_hj%C3%A4rtsvikt_publ.pdf

6. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et. al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the ameLang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, Flachskampf FA, Foster E, Goldstein SA, Kuznetsova T, Lancellotti P, Muraru D, Picard MH, Rietzschel ER, Rudski L, Spencer KT, Tsang W, Voigt JU. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the american society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39 and Eur Heart J Cardiovasc Img 2015;16:233-71rican society of echocardiography and the European association of cardiovascular imaging. J Am Soc Echocardiogr 2015;28:1-39 and Eur Heart J Cardiovasc Img 2015;16:233-71

7. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiogr 2016;29:277-31 and Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016;17:1321-60

8. Smiseth OA, Morris DA, Cardim N, et al. Multimodality imaging in patients with heart failure and preserved ejection fraction: an expert consensus document of the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021 Nov 3 (epub)

9. Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al.Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation: A Report from the American Society of Echocardiography Developed in Collaboration with the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. <span class=”docsum-journal-citation full-journal-citation”>J Am Soc Echocardiogr 2017;30:303-371</span>

10. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al.  2021 ESC/EACTS Guidelines for the
management of valvular heart disease.Eur Heart J. 2022 Feb 12;43(7):561-632. doi: 10.1093/eurheartj/ehab395.

Jämställdhet och likabehandling

Kursen vänder sig till både män och kvinnor, och kursen tar hänsyn till olikheter i hjärtans morfologi och fysiologi avseende kön.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar samt olika patientfall presenteras där deltagarna själva får göra beräkningar på bilder från olika eko undersökningar i en datasal var varje deltagare kan använda en dator med inspelad bildmaterial.

Kursmaterial

USB stickor med föreläsningarna ges till deltagarna vid kursens start.

Förberedelser

Vi rekommenderar Arne Olsson, Ekokardiografi (4de upplag 2015), och fritt tillgängliga (i nätet) rekommendationer från Equalis, European Society of Cardiology, och American Society of Echocardiography.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Samtliga föreläsningar ges i PDF format på USB sticka till alla deltagare vid kursens start samt analysmetoder av anonymiserade ekobilder från olika patientfall.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Länk till LIPUS utvärdering skickas till deltagarna på kursens dag 3 och hänsyn tas till föreslagna förbättringar vid nästa kurstillfälle.

Planering

Efter föregående kurstillfälle och med hänsyn till utvärdering har vi utökat kursen med en halv dag och lagt till en introduktion till transesofageal ekokardiografi. Mer tid har lagts till praktiskt genomföring av mätningar på datasalen.

Tidigare Lipus-certifiering

20170060 Kurs i transthorakal ekokardiografi 21-24 nov 2017

20180058 Kurs i transthorakal ekokardiografi 20-22 nov 2018

20190054 Kurs i transthorakal ekokardiografi 19-21 nov 2019

20200005 Kurs i transthorakal ekokardiografi 15-17 nov 2021

20220021 Kurs i transthorakal ekokardiografi 14-16 nov 2022

20230046 Kurs i transthorakal ekokardiografi 13-15 nov 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 18 november 2024
Slutdatum: 21 november 2024
Sista anmälningsdatum: 21 oktober 2024
Kursplats: Akademiska sjukhus, Uppsala

Kursortens län

Uppsala län

Antal deltagare

24

Språk

svenska

Avgift

7500:- plus 25% moms, inkluderar föreläsningsmaterial (USB stick), kaffe / lunch enligt schema samt middag dag 1.

Kringkostnader

Resor och hotellkostnader får deltagarna själva stå för samt kost utöver det som ingår.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker till kursadministratör Gunilla Olander via anmälningsblankett eller direkt via info per mail som skickas ut tillsammans med kursinbjudan. gunilla.olander@akademiska.se

Minst 3 månaders erfarenhet av transthorakal ekokardiografi krävs.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Först till kvarn.

Antagningen bekräftas direkt efter anmälan och är kursen full erbjuds plats på reservlista.

Kontaktperson

Kurssekreterare Gunilla Olander
Akademiska sjukhuset,
Klinisk fysiologi, ing 35, 751 85 Uppsala.
E-mail: gunilla.olander@akademiska.se

Kursintyg

Läkare, BMA och sjuksköterskor får ett särskilt kursintyg och läkare och ST-läkare får intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Övergripande ansvar och kvalitetsansvarig: professor Frank Flachskampf, överläkare på Akademiska sjukhuset, avdelningen för klinisk fysiologi, Uppsala, och ordförande av Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp ekokardiografi.

Kursadministratör är Gunilla Olander, BMA, avdelning för Klinisk Fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Övergripande ansvar och kvalitetsansvarig: professor Frank Flachskampf, överläkare på Akademiska sjukhuset, avdelningen för klinisk fysiologi, Uppsala, och ordförande av Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp ekokardiografi.

Gunilla Olander, BMA, avdelning för Klinisk Fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Övergripande ansvar och kvalitetsansvarig: professor Frank Flachskampf, överläkare på Akademiska sjukhuset, avdelningen för klinisk fysiologi, Uppsala, och ordförande av Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp ekokardiografi.

Gunilla Olander, BMA, avdelning för Klinisk Fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kursadministration

Gunilla Olander, Bitr avdelningschef/ BMA på Akademiska sjukhuset, Klinisk fysiologi, ekolab, Uppsala.

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursavgiften finansierar kursen. Ingen finansering genom företag/sponsorer.

Kringarrangemang

Ingen. Middag finanseras av deltagarens avgift.

Sponsorers närvaro

Ingen.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden finns.