Hoppa till innehåll

Läkemedel

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Läkemedel

Kursen ges av: Bonnier Healthcare Sweden AB/Medibas och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: 4.495 kr/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer. Priset anges exklusive mervärdesskatt.
Kringkostnader: Inga

Studieform: E-learning
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240085
Län: Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Utanför Sverige, Västerbottens län, Blekinge län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Västmanlands län, Gotlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Östergötlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Alla specialiteter

Ytterligare information

Kursen riktar sig primärt till ST-läkare, men kan även vara relevant för färdiga specialister som önskar fortbilda sig.

Denna kurs innehåller såväl en grundläggande kurs i ämnet och en fördjupande del med klinisk tillämpning genom praktiska fallbeskrivningar. Kursen kan därför, förutom ST-läkare, även vara relevant för AT- eller BT-läkare som har behov av grundläggande kunskaper inom läkemedel.

Inga förkunskaper krävs utöver tidigare läkarutbildning. Kursen kan med fördel göras efter viss klinisk erfarenhet för att själv kunna identifiera problemställningar i samband med hantering av läkemedel.

2. Behovsbeskrivning

Läkemedelsförskrivning är ett viktigt verktyg för behandling av patienter. Därför är kompetens inom läkemedel viktigt och utbildning inom detta ämne rekommenderas nu inom de flesta specialiseringstjänstgöringar. Den här digitala utbildningen är framtagen för att möta delmålen som berör kunskap om läkemedel i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöringen.

För att kunna erbjuda en patientsäker vård ska en läkare kunna ta ställning till läkemedlens indikationer, kontraindikationer och dosering. Det är också viktigt att kunna bedöma om det finns en risk för interaktioner och om läkemedlet är tryggt att använda under graviditet eller vid amning. Det är dessutom viktigt att kunna individanpassa läkemedelsbehandling – fyller läkemedlet sin funktion hos just denna patient och behöver behandlingen anpassas?

Som läkare är det också viktigt att kunna förmedla förståelig information om läkemedelsbehandling. Patienten ska informeras om syfte och mål samt vilka biverkningar behandlingen kan ge (Patientdatalagen 3 kap, 1 §).

Kursen förser deltagaren med kunskap och instrument för att på ett rationellt sätt kunna ordinera läkemedel utifrån individ- och samhällsekonomiska aspekter, effektivitet och patientsäker vård. 

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om farmakokinetik, farmakodynamik och farmakoterapi med övergripande mål att läkaren har den kunskap som behövs för att kunna erbjuda patienter en säker och effektiv läkemedelsbehandling.

Resultat för deltagaren

ST-läkaren ska efter genomgången utbildning:

 • kunna redogöra för hur läkemedelsbehandling behöver anpassas för varje individuell patient, samt kunna bedöma risker med interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling
 • kunna beskriva hur man kritiskt granskar och värderar information om läkemedel
 • kunna klargöra hur information om läkemedel underlättar samarbete med patienter och närstående avseende behandlingen, samt underlättar samverkan med andra aktörer i vårdkedjan
 • kunna återge läkemedels påverkan på miljön samt hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling

Resultat för patient och samhället

Kompetens inom läkemedelsförskrivning är viktigt på grund av olika anledningar:

 • Säkerhet för patienten: Som läkare är det viktigt att kunna förskriva lämpliga läkemedel och undvika potentiella faror och interaktioner. Kunskap om läkemedelsbehandling hjälper till att minimera risken för biverkningar, allergiska reaktioner och oönskade läkemedelsinteraktioner. Det bidrar till att säkerställa att patienten får rätt läkemedel i rätt dosering och att eventuella kontraindikationer eller särskilda förhållanden beaktas.
 • Effektiv behandling: En läkare behöver kunna bedöma vilket läkemedel eller kombination av läkemedel som är mest lämplig för att behandla en viss sjukdom eller tillstånd. Genom att ha en gedigen kunskap om läkemedelens egenskaper, verkningsmekanismer och effekter kan läkaren fatta välgrundade beslut och optimera behandlingsresultaten för patienten.
 • Individanpassad vård: Varje patient är unik, och kunskap om läkemedelsbehandling är viktig för att kunna anpassa behandlingen efter den specifika patientens behov och förutsättningar. Det kan innebära att ta hänsyn till faktorer som ålder, kön, tidigare sjukdomar, samtidiga mediciner och eventuella kontraindikationer.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS (2015:8):
b3

HSLF-FS (2021:8):
STc12-15 (beroende på specialitet)

4. Program

Schema

Kursinnehåll
DELKURS 1: Läkemedels omsättning i organismen (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Farmakokinetik
 • Absorption av läkemedel
 • Distribuering
 • Metabolism
 • Eliminering
 • Farmakodynamik

Kapitel 1: Inledning
Kapitel 2: Farmakokinetik
Kapitel 3: Farmakodynamik

DELKURS 2: Farmakoterapi  – läkemedelsbiverkningar (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 2 kapitel.

 • Vad är en biverkan?
 • Vad ska rapporteras?
 • Hur rapporteras en biverkan?
 • Förekomst av biverkningar
 • Typer av biverkan
 • Hur påvisa en biverkan?
 • Läkemedelsförsäkringen

Kapitel 1: Läkemedelsbiverkningar
Kapitel 2: Kunskapsfrågor

DELKURS 3: Läkemedlets plats i behandlingen (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Vad är ett läkemedel?
 • Läkemedelsutveckling
 • Olika kategorier av läkemedel
 • Generiska läkemedel
 • Biosimilarer
 • Parallellimporterade läkemedel
 • Extemporeläkemedel och lagerberedning
 • Särläkemedel
 • Licensläkemedel
 • Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel
 • Godkännande och registrering av läkemedel
 • Försäljning av läkemedel
 • FASS – läkemedelsfakta
 • Rekommendationer om läkemedel
 • Upphandling av läkemedel
 • Hälsoekonomiska aspekter

Kapitel 1: Läkemedelsutveckling
Kapitel 2: Godkännande och försäljning av läkemedel
Kapitel 3: Upphandling av läkemedel

DELKURS 4: Läkemedelsbehandling (55 min)
Delkursen innefattar bl.a. nedanstående områden utifrån 3 kapitel.

 • Lämplighetsbedömning
 • Särskilda bestämmelser
 • Läkemedels inverkan på miljön
 • Principer för rationell antibiotikabehandling
 • Fallbeskrivningar av läkemedelsbehandling

Kapitel 1: Ordinering av läkemedel
Kapitel 2: Läkemedelsgenomgångar

DELKURS 5: Avslutande test (30 min)

Extern länk

Läkemedel

Referenser

Referenslista – översiktslitteratur 

Delkurs 1 

 • Brunton LL; Knollmann BC; Hilal-Dandan R. Pharmacokinetics: The Dynamics of Drug Absorption, Distribution, Metabolism, and Elimination, Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13:de upplagan, McGraw-Hill, 2018.
 • Brunton LL; Knollmann BC; Hilal-Dandan R. Pharmacodynamics: Molecular Mechanisms of Drug Action. Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13:de upplagan, McGraw-Hill, 2018.
 • Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. General principles: How drugs act: general principles. Rang & Dale’s Pharmacology, 9:de upplagan, Elsevier, 2020
 • Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. General principles: How drugs act: molecular aspects. Rang & Dale’s Pharmacology, 9:de upplagan, Elsevier, 2020
 • Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. General principles: Absorption and distribution of drugs. Rang & Dale’s Pharmacology, 9:de upplagan, Elsevier, 2020
 • Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. General principles: Drug elimination and pharmacokinetics. Rang & Dale’s Pharmacology, 9:de upplagan, Elsevier, 2020
 • Simonsen T; Aarbakke J, Hasselström J. Farmakodynamik. Illustrerad farmakologi: 1, Principer och tillämpningar, 4:de utg., Natur och Kultur, 2016
 • Simonsen T; Aarbakke J, Hasselström J. Farmakokinetik. Illustrerad farmakologi: 1, Principer och tillämpningar, 4:de utg., Natur och Kultur, 2016 

Referenslista – översiktslitteratur 

Delkurs 2 

 • Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Harmful effects of drugs. Rang & Dale’s Pharmacology, 9:de upplagan, Elsevier, 2020
 • Simonsen T; Aarbakke J, Hasselström J. Biverkningar. Illustrerad farmakologi: 1, Principer och Dllämpningar, 4:de utg., Natur och Kultur, 2016
 • Läkemedelsförsäkringen. hMps://www.lff.se
 • Läkemedelsverket. hMps://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar 

Referenslista – översiktslitteratur 

Delkurs 3

Referenslista – översiktslitteratur 

Delkurs 4

 • HSLF-FS 2019:32 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. (ändrad till: HSLF-FS 2020:72)
 • HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. (ändrad till: HSLF-FS 2022:57)
 • HSLF-FS 2017:74 Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel
 • HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
 • https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/om-lakemedel-i-miljon

Jämställdhet och likabehandling

En viktig del i utbildningen är att kunna anpassa läkemedelsbehandlingen efter patients ålder, kön och andra individulla förutsättningar.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är helt anpassad för digitalt lärande. Innehållet består av texter, animationer, film och extra inläsningsmaterial. Utöver teori förväntas kursdeltagaren bedöma olika situationer med hjälp av kunskapstester inklusive fallbeskrivningar samt reflektionsövningar.

Kursen är tillgänglig under 12 månader från start så deltagaren kan gå tillbaka och repetera vissa delar och använda utbildningen som en källa för information under denna tid. Eftersom kursen är webbaserad finns inga fasta kurstillfällen.

Inga särskilda systemkrav krävs, endast internetuppkoppling. Efter anmälan skickas e-post ut med användarnamn och lösenord. Därefter kan kursen påbörjas och genomföras i egen takt. Support finns tillgänglig under kontorstid (vardagar).

Kursmaterial

I kursen finns extramaterial för fördjupning och länkar till relevant källmaterial.

Förberedelser

Nej

Kunskapskontroll

I samband med varje delkurs finns det löpande kunskapstest samt ett avslutande kunskapstestet efter de fyra delkurserna. Kunskapstestet är baserat på flervalsfrågor och ett kursintyg genereras när testet är godkänt för hela utbildningen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Varje deltagare får göra en kort utvärdering i samband med att man genomgår kursen. Utvärderingen fokuserar på kursens innehåll och nivå, den tekniska leveransen samt om man vill rekommendera kursen till en kollega.

Planering

Vi har använt input från vår egna utvärdering i förbättringar av kursen. Bl.a. inkom det feedback rörande läkemedels inverkan på miljön vilket vi reviderat utbildningen med och lagt till i delkurs 4. Vi valde dessutom att utveckla kursen med läkemedelsbehandling och fallbeskrivningar utifrån läkemedelsgenomgångar.

Tidigare Lipus-certifiering

Läkemedel 2023-06-19 Lipusnummer: 20230076

Läkemedel 2022-06-23 Lipusnummer: 20220097

Läkemedel 2021-06-24 Lipusnummer 20210067

7. Praktisk information

Kursortens län

Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Utanför Sverige, Västerbottens län, Blekinge län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Västmanlands län, Gotlands län, Västra Götalands län, Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Östergötlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län

Antal deltagare

Obegränsat

Språk

Svenska

Avgift

4.495 kr/deltagare, tillgång till kursen under 12 månader och inga ytterligare avgifter tillkommer. Priset anges exklusive mervärdesskatt.

Kringkostnader

Inga

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan kan göras här eller till Kundansvarig Kafai Wong

Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Länk till webbsida för anmälan

https://www.bonnierhealthcare.se/utbildning/kurser-st-lakare/lakemedel/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Då kursen är digital antas alla anmälda till kursen,

Kontaktperson

Kundansvarig Kafai Wong Tel: 0739-578977 kafai.wong@medibas.se

Kursintyg

Vid avklarat kunskapstest genreras ett kursintyg som kan sparas/skrivas ut. Dessutom kan man skriva ut intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som undertecknas av studierektor/handledare eller annan behörig person.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Bonnier Healthcare Sweden AB

Ansvarig för innehåll

Per Hellström Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper Uppsala Universitet

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Per Hellström, professor Uppsala Universitet

Isabelle Cehlin, specialistläkare, Bonnier Healthcare Sweden

Kursadministration

Kafai Wong, kundansvarig

Tel: 0739-578 977
E-post: kafai.wong@medibas.se

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Remy Waardenburg, specialistläkare och medicinsk redaktör Medibas

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är producerad av Medibas AB som ingår i Bonnier Healthcare Sweden AB. Kursen finansieras genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga

Jävsförhållande

Inga