Hoppa till innehåll

LC-Ronden

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen LC-Ronden

Kursen ges av: Roche AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Roche AB står för utbildningens hela kostnad.
Kringkostnader: Deltagarna står för ev rese- och logikostnader i enlighet med LIF-avtal.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240058
Län: Hela Sverige

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Lungsjukdomar, Onkologi

Ytterligare information

Kursen riktar sig till färdiga specialister inom lungmedicin och onkologi som aktivt handlägger patienter med lungcancer samt till läkare under specialistutbildning med intresse för detta område.

2. Behovsbeskrivning

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformer i Sverige. Antalet nya fall av lungcancer i Sverige 2014–2018 var ca 4 200 per år, varav ca 52 % var kvinnor. Medianålder vid insjuknande är 69 år (män 70 år, kvinnor 68 år). Beräknad relativ 5-årsöverlevnad är ca 20 % (män 17 %, kvinnor 24 %). Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer står för ungefär 80% av alla lungcancerfall, och indelas i sin tur i flera subgrupper där adenocarcinom och skivepitelcancer är de vanligaste typerna (Nationellt vårdprogram för lungcancer, RCC i samverkan).

I landet finns sedan flera år regionala samarbeten och vårdprogram, där man enats om på vilket sätt man bör behandla de personer som drabbas av lungcancer. Eftersom det ständigt kommer nya läkemedel och nya studier är detta ett arbete som ständigt måste revideras.

Utbildningen har tagits fram för att ge en heltäckande bild av lungcancerbehandlingar som är aktuella inom området idag. Den strävar efter att ge deltagarna aktuell kunskap och en helhetssyn på behandling vid lungcancer.

Idag finns krav att behärska medicinska onkologiska behandlingsmetoder och radioterapi samt att handlägga komplikationer av akut och kronisk art. För specialistkompetens i onkologi krävs dessutom att man självständigt kan utreda, behandla och följa upp patienter med vanliga tumörsjukdomar i kurativ och palliativ fas (Socialstyrelsen, HSLF-FS 2021:8, Socialstyrelsen, SOSFS 2015:8, Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar).

Patientfallen som tas upp belyser båda dessa faser. Genom patientfallen och erfarna handledare får deltagarna ta del av denna kunskap.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningens mål är att ge en heltäckande bild av vilka behandlingar av lungcancer som är aktuella idag och likartat synsätt för behandling av lungcancer i hela landet.

Resultat för deltagaren

Deltagaren ska efter kursen kunna redogöra för utredning och diagnostik vid lungcancer, icke-småcellig lungcancer såväl som småcellig lungcancer.

Deltagaren ska kunna beskriva tillgängliga och aktuella behandlingsalternativ vid lungcancer både vid kurativ och palliativ behandlingsintention samt kunna redogöra för hur eventuella biverkningar ska förebyggas och hanteras.

Resultat för patient och samhället

Under utbildningen förmedlas och diskuteras handläggningsstrategi av patienter på ett interaktivt sätt. Det kan i slutänden leda till en förbättrad vårdplanering samt ökad kvalitet i cancervården.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Onkologi Delmål c9 / STc9

(behärska handläggning av patienter med vanliga tumörsjukdomar samt kunna initialt handlägga övriga tumörsjukdomar, i kurativ och palliativ fas)

Lungsjukdomar Delmål c8 / STc8

(kunna handlägga tumörsjukdomar i lunga och lungtumörrelaterade sjukdomstillstånd, kunna handlägga tumörsjukdomar i mediastinum, bröstkorgsvägg och pleura)

4. Program

Schema

LC-Ronden är en interaktiv, fallbaserad utbildning med fokus på verklighetsbaserade patientfall. I patientfallen finns diskussionsfrågor och fallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Deltagarna kommer att arbeta med patientfallen i mindre grupper med handledning av 1-2 erfarna specialister. Varje patientfall kommer sedan att diskuteras gemensamt i hela gruppen och handledare refererar till aktuell litteratur inom området. De senaste behandlingsmetoderna och nationella riktlinjerna presenteras och diskuteras.

Patientfallen berör icke-småcellig lungcancer såsom adenokarcinom och skivepitelcancer, men även småcellig lungcancer. Man diskuterar kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling, målriktade behandlingar (inklusive de mer sällsynta) samt checkpointhämmare.

Handledarna väljer patientfall. Ett patientfall per timme är en rimlig tid för att kunskapen ska förmedlas till alla deltagarna. Normalt avsätts en halv dag till denna typ av utbildning men eftersom det är fristående patientfall så är utbildningen mycket flexibel och kan genomföras under både längre eller kortare tid.

Handledarna är specialister inom området lungcancer.

Exempel LC-Ronden kursupplägg halvdag kl.13.00-16.30 (hinner med 2-3 patientfall)

Kursansvarig och ansvariga för kursinnehåll:

Roche AB

Georg Holgersson, Specialistläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kristina Lamberg, Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Anders Vikström, Överläkare, Universitetssjukhuset Linköping

Ronny Öhman, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Hallqvist, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Engleson, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Olsson, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dirk Albrecht, Överläkare, Sunderby sjukhus, Luleå

Johan Isaksson, Överläkare, Lungkliniken Gävle sjukhus

Charlott Mörth, Överläkare, Onkologkliniken Sörmlands sjukhus

Referenser

Nationella riktlinjer: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/

  • Felip et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small- cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2021 Oct 9;398(10308):1344-1357.
  • Green JA. Osimertinib-first or second line for epidermal growth factor (EGFR) mutation-positive non-small cell lung cancer? J Thorac Dis. 2018 Nov;10(Suppl 33):S3837-S3839. doi: 10.21037/jtd.2018.09.52.
  • Lungcancer Standardiserat vårdförlopp, Regionala Cancercentrum i Samverkan.
  • Haanen J. et al. Management of Toxicities from Immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol (2022) 33:1217-1238.
  • Mok et al. Updated overall survival and final progression-free survival data for patients with treatment-naive advanced ALK-positive non-small-cell lung cancer in the ALEX study. Annals of oncology: official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO. 2020;31(8):1056-64.
  • Solomon et al. Efficacy and safety of first-line lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced, ALK-positive non-small-cell lung cancer: updated analysis of data from the phase 3, randomised, open-label CROWN study. Lancet Respir Me. 2022; Dec 16; S2213-2600(22)00437-4.
  • Le et al. Clinical Response to Tepotinib According to Circulating Tumor (ct) DNA Biomarkers in Patients with Advanced/Metastatic NSCLC with High-level MET Amplification (METamp) Detected by Liquid Biopsy (LBx). Presented at IASLC 2022 North America Conference on Lung Cancer; September 23-25, 2022; Chicago, IL.
  • Ettinger et al. NCCN Guidelines Insights: Non-Small Cell Lungcancer, Version 2.2023, J Natl Compr Canc Netw 2023;21(4):340–350
  • Fakih MG. et al. Sotorasib for previously treated colorectal cancers with KRASG12C mutation (CodeBreaK100): a prespecified analysis of a single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2022 an;23(1):115-124.
  • Spigel et al., Five-Year Survival Outcomes From the PACIFIC Trial: Durvalumab After Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. JCO 2022;40:1301-1311.

För ytterligare referenser hänvisas till kursmaterialet.

Jämställdhet och likabehandling

Kursen har utformats så att frågeställningar som diskuteras syftar till att diskutera att nationella riktlinjer/vårdprogram följs vad gäller handläggning och val av behandlingar för patienter som diagnostiseras med lungcancer. Detta för att verka för jämställdhet och lika vård för patienter som drabbas oavsett var i landet man bor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

LC-Ronden är en interaktiv, fallbaserad utbildning. Deltagarna arbetar med verklighetsbaserade patientfall i mindre grupper med handledning av 1-2 erfarna specialister. Kring varje patientfall finns diskussionsfrågor och fallen utvecklas stegvis med ny information och nya frågeställningar. Varje patientfall kommer sedan att diskuteras gemensamt i hela gruppen och handledare refererar till aktuell litteratur inom området. Kunskapen som förmedlas kan användas direkt i den kliniska vardagen. Genom denna typ av upplägg kommer man att diskutera samsyn och livskvalitet.

Kursmaterial

Patientfallen delas ut vid utbildningstillfället och i dessa kan deltagarna föra egna anteckningar.

Förberedelser

Vi uppmanar deltagarna att några dagar innan läsa igenom avsnitten 9, 10, 11, 13 och 14 (om utredning, behandling och strålbehandling) i det Nationella Vårdprogrammet inför ronden. Genom att läsa dessa avsnitt blir deltagaren uppdaterad på relevanta områden inför diskussionerna runt varje patientfall.

Länk till Nationella Vårdprogrammet

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Ingen uppföljning av den enskilda patientfallsutbildningen men eftersom det finns fler patientfall finns det möjlighet till fler utbildningstillfällen.

Kompetensöverföring

Kursmaterialet ger möjlighet att föra kunskapen vidare till kollegor efter avslutad utbildning.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen görs enligt Lipus mall. Resultatet förmedlas till handledare och uppdateringar av materialet sker löpande.

Planering

Patientfallen uppdateras löpande av nuvarande handledare. Ett patientfall kan ha tagits fram av en handledare och uppdateras av denne eller en annan handledare för att kontinuerligt återspegla aktuell information. Vid behov kan eventuellt nya patientfall tas fram av handledare.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20130061

Lipus-nr: 20140105

Lipas-nr: 20150105

Lipus-nr: 20160119

Lipus-nr: 20170121

Lipus-nr: 20180123

Lipus-nr: 20190168

Lipus-nr: 20200126

Lipus-nr: 20220003

Lipus-nr: 20230052

7. Praktisk information

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Upp till 20st

Språk

Svenska

Avgift

Roche AB står för utbildningens hela kostnad.

Kringkostnader

Deltagarna står för ev rese- och logikostnader i enlighet med LIF-avtal.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Krav för deltagande: Läkare med specialistutbildning och ST-läkare.

Kursen sker löpande i hela landet. Beroende på lokalens utformning skiftar antalet personer för varje tillfälle. Vanligtvis runt 20 personer per tillfälle.

För mer information, kontakta:

Andrea Barany
Terapiområdesansvarig inom lungcancer
Mobil: +46-707 851011
Mail: andrea.barany@roche.com eller Kristin Wikström, Project Coordinator Partner
Mobil: +46 76 834 85 77
Mail: kristin.wikstrom@roche.com

Länk till webbsida för anmälan

https://www.rocheonline.se/utbildningar-och-event/utbildningar.html

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagningen sker i den turordning som anmälningarna kommer in.

Inom 2 veckor efter ansökan bekräftas platsen. Bekräftelse (eller meddelande om fulltecknad kurs) meddelas via e-post och bekräftelse via brev.

Kontaktperson

Andrea Barany, Terapiområdesansvarig inom lungcancer
Mobil: +46-707 851011
Mail: andrea.barany@roche.com

eller

Kristin Wikström, Project Coordinator Partner
Mobil: +46 76 834 85 77
Mail: kristin.wikstrom@roche.com

Roche AB

Box 1228
171 23 Solna

Kursintyg

Kursintyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter delas ut till deltagande ST-läkare som deltar under hela kursen.

Deltagarbevis delas ut till övriga deltagare vid önskemål.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Roche AB, Box 1228, 171 23 Solna

Ansvarig för innehåll

Roche AB samt alla handledare/patientfallskrivare enl nedan:

Georg Holgersson, Specialistläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kristina Lamberg, Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Anders Vikström, Överläkare, Universitetssjukhuset Linköping

Ronny Öhman, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Hallqvist, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Jens Engleson, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Olsson, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dirk Albrecht, Överläkare, Sunderby sjukhus, Luleå

Johan Isaksson, Överläkare, Lungkliniken Gävle sjukhus

Charlott Mörth, Överläkare, Onkologkliniken Sörmlands sjukhus

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Andrea Barany, Terapiområdesansvarig inom lungcancer på Roche AB samt alla handledare enl nedan:

Georg Holgersson, Specialistläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kristina Lamberg, Överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Anders Vikström, Överläkare, Universitetssjukhuset Linköping

Ronny Öhman, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Hallqvist, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Engleson, Överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Olsson, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dirk Albrecht, Överläkare, Sunderby sjukhus, Luleå

Johan Isaksson, Överläkare, Lungkliniken Gävle sjukhus

Charlott Mörth, Överläkare, Onkologkliniken Sörmlands sjukhus

Kursadministration

Andrea Barany, Terapiområdesansvarig inom lungcancer
Mobil: +46-707 851011
Mail: andrea.barany@roche.com

Eller

Kristin Wikström, Project Coordinator Partner
Mobil: +46 76 834 85 77
Mail: kristin.wikstrom@roche.com

Övriga samarbetspartners

Det pedagogiska upplägget har producerats av Sprida AB.

Målgruppsrepresentant

Nej

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Roche AB

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang förekommer förutom eventuella måltider.

Sponsorers närvaro

Medarbetare från Roche AB närvarar under utbildningen och står för det praktiska arrangemanget i samband med utbildningstillfället. Ingen produktinformation förekommer.

Jävsförhållande

Vissa av handledare/kursansvarig har anlitats av Roche AB som föreläsare vid ett eller flera tillfällen.