Hoppa till innehåll

Ledarskap för läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Ledarskap för läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Avgift: Kurs i kurslokal:10 990 kr+ moms I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, fika och lunch. Kurs online: 9 990 kr+ moms Då kursen är online ingår inga måltider. I avgiften ingår digitalt kursmaterial.
Kringkostnader: Kurs i kurslokal: Eventuella kostnader för resor och boende betalas av deltagare/verksamhet. Kurs online: Inga kringkostnader. Deltagaren behöver ha tillgång till en dator/enhet med bra uppkoppling och kamera.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240059
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 30-31 maj 2024
Kursplats: Stockholm
Sista anmälningsdatum: 29 maj 2024 (6 dagar kvar)
Kursdatum: 10-11 juni 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 9 juni 2024 (17 dagar kvar)
Kursdatum: 24-25 oktober 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2024 (153 dagar kvar)
Kursdatum: 5-6 december 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 4 december 2024 (195 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Alla specialiteter

2. Behovsbeskrivning

Med rollen som läkare så följer ett ledarskap. Även om du som läkare inte har en chefsbefattning så kommer din expertkunskap och det självständiga arbete och beslutsfattande som du utför ge en ledarskapsroll mot både andra kollegor, men också patienter och inte minst dig själv. Ledarskapet som läkare är komplext då det består både av en organisatorisk och kommunikativ men också klinisk del. Därför är det viktigt med kunskap om hur ett bra och hållbart ledarskap i vården praktiseras. Att ta fram ledare som har kompetens att leda i den komplexa miljön som sjukvården utgör är avgörande för vårdens utveckling och ledarnas kompetens är även av stor vikt för att främja patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2023). För att ta fram kompetenta ledare inom vården menar bland annat Myndigheten för Vård och omsorgsanalys (2019) att det är av vikt att ledarskap blir mer attraktivt för hälso- och sjukvårdspersonal och att utbildningsinsatser om ledarskap ökar. I Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkarnas specialisttjänstgöring framgår kompetenskrav i att kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam (SOSFS 2015:8), samt att leda medicinskt arbete på arbetsplatsen och utveckla det multiprofessionella samarbetet på arbetsplatsen (HSLF-FS 2021:8).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att stärka läkaren i sin ledarskapsroll och att ge läkaren användbara verktyg för att effektivt kunna leda medicinskt arbete på arbetsplatsen och kunna leda och utveckla de multiprofessionella samarbetet i ett vårdteam.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren:

– kunna redogöra för ledarskapets hörnstenar och ledarens ansvar i en grupp
– ha insikt om olika ledarstilar och vad som kännetecknar ett bra ledarskap
– kunna reflektera över sitt eget ledarskap och vad som kan förbättras i detta
– kunna reflektera över rollen som läkare och ledare, och de utmaningar det kan innebära
– kunna beskriva innebörden av samtalsmetodik och olika samtalstekniker.
– kunna tillämpa aktivt lyssnande som ett verktyg för att kommunicera i syfte att undvika missförstånd och otydligheter
– kunna redogöra för olika sätt att ge feedback och dess syfte
– kunna beskriva olika orsaker till konflikter, samt modeller och verktyg för konflikthantering
– kunna reflektera över vad som kännetecknar ett bra samarbetsklimat och metoder för att skapa detta.

Resultat för patient och samhället

Läkare som även är kompetenta ledare bidrar till att enskilda medarbetare kan utvecklas i sin profession och att vårdteam kan utvecklas i sitt samarbete och sina processer. Med kompetenta läkare och vårdteam förväntas vårdkvalitén för den enskilda patienten att öka och vårdprocesser effektiviseras.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Enligt SOSFS 2015:8 delmål a1
Enligt HSLF-FS 2021:8 delmål STa5

4. Program

Schema

Kursledare för kursen är Malin Ander.

Malin är legitimerad psykolog, doktor i medicinsk vetenskap och organisationskonsult. I sitt arbete hjälper hon individer, arbetsgrupper och ledare att utvecklas och nå sina mål på effektiva och hållbara sätt utifrån ett beteendepsykologiskt perspektiv.

Kursen erbjuder både digitala kurstillfällen och kurstillfällen på plats.

Extern länk

Ledarskap för läkare

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/program-ledarskap-for-lakare.pdf

Referenser

Patientlagen 2014:821

Wang, G., Oh, I.-S., Courtright, S. H., & Colbert, A. E. (2011). Transformational Leadership and Performance Across Criteria and Levels: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Research. Group & Organization Management, 36(2), 223–270. https://doi.org/10.1177/1059601111401017;

Aviolo, B. J. (2011). Full range leadershop development (2nd ed.). Sage, US; Burke, S. C., Stagl, K. C., Klein, C, Goodwin, G. F., Salas, E. & Halpin, S. M. (2006).

Developing transformational leaders: the full range leadership model in action, Industrial and Commercial Training, Vol. 38 No. 1, pp. 23-32. https://doi.org/10.1108/00197850610646016;

Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015). OBM i Praktiken. Stockholm: Natur & Kultur

What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The leadership quarterly, 17, 288-307;

Kirkbride, . (2006). Developing transformational leaders: The full range leadership model in action. Industrial and Commercial Training. 38. 23-32. 10.1108/00197850610646016.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur) (e.g.  Holmberg, J. & Stalby, M. (2012);

Samtal som fungerar. Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring. Stockholm: Natur & Kultur;

Appelgren, A. (2018). Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk

Wheelan, S.A (2005). Group processes, a developmental perspective. Boston, MA: Allyn and Bacon. Edmondson, A. C. (2018);

The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

H, Jordan, T. & Olheim A. (2019). Att bygga en robust samarbetskultur: Förebygga konflikter i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB; Eklöf, M. (2017).;

Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp, bedömning och utveckling. Lund: Studentlitteratur; Söderfjäll, S. (2017). To team or not to team. Stockholm: Vulkan;

Olofsson, R. & Nilsson, K. (2015). OBM i Praktiken. Stockholm: Natur & Kultur

Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., & Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The Leadership Quarterly, 17(3), 288–307

Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: current theories, research, and future directions. Annual review of psychology, 60, 421–449.

Künzle B, Kolbe M, Grote G. Ensuring patient safety through effective leadership behaviour: A literature review. Saf Sci. 2009;48(1).

Kleingeld, A., van Mierlo, H., & Arends, L. (2011). The effect of goal setting on group performance: a meta-analysis. The Journal of applied psychology, 96(6)

 

Jämställdhet och likabehandling

Kursens innehåll genomsyras av att främja ett ledarskap som aktivt bidrar till jämställdhet och likabehandling. Till exempel så lyfts vikten av att som ledare skapa samarbetsklimat där individer känner psykologisk säkerhet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen innehåller föreläsningar om grundläggande ledarskap och användbara redskap för ett gott ledarskap i vardagen. Föreläsningarna varvas med gruppövningar och individuell reflektion som syftar till att stärka läkaren i sitt ledarskap. Tid ges till deltagarna att dela erfarenheter och utmaningar under ledning av kursledare. 

Kursmaterial

Kursmaterial består av kompendium med åhörarkopior.

Förberedelser

Inför kursen skickas det även ut en förstudie till deltagarna. I förstudien ombeds deltagarna fylla i förväntningar på kursen, eventuella frågeställningar, samt redogöra för eventuella utmaningar de mött inom ämnet. Svaren från förstudien delas med kursledare och används för att anpassa kursens innehåll till målgruppen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med föreläsare.

Kompetensöverföring

Deltagarna får kompendium med åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus utvärdering gör Kunskapsgruppen en egen där vi frågar om arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen. Lipus utvärdering och Kunskapsgruppens egen utvärdering skickas till deltagarna via mejl vid kursens slut. Vid behov skickas även påminnelse till deltagarna i syfte att uppnå en hög svarsfrekvens. Föreläsare/kursledare tilldelas resultatet av utvärderingarna så att kursinnehåll och upplägg kan utvecklas.

Planering

Kursen har bedrivits och utvärderats vid flertal tillfällen. Utvärderingar har delats med kursledaren och vid behov har kursen anpassats och utvecklats med utvärderingarna som underlag. 

Tidigare Lipus-certifiering

20150121, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20160125, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20170103, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20180094, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20190109, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20200078, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)
20210141, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)

20230018, Ledarskap för läkare, (arrangerad vid flertal tillfällen)

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 25 april 2024
Slutdatum: 26 april 2024
Sista anmälningsdatum: 24 april 2024

Startdatum: 13 maj 2024
Slutdatum: 14 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 12 maj 2024
Kursplats: Malmö

Startdatum: 30 maj 2024
Slutdatum: 31 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 29 maj 2024
Kursplats: Stockholm

Startdatum: 10 juni 2024
Slutdatum: 11 juni 2024
Sista anmälningsdatum: 9 juni 2024

Startdatum: 24 oktober 2024
Slutdatum: 25 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2024

Startdatum: 5 december 2024
Slutdatum: 6 december 2024
Sista anmälningsdatum: 4 december 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

25

Språk

Svenska

Avgift

Kurs i kurslokal:10 990 kr+ moms

I kursavgiften ingår dokumentation, kaffe, fika och lunch.

Kurs online: 9 990 kr+ moms

Då kursen är online ingår inga måltider. I avgiften ingår digitalt kursmaterial.

Kringkostnader

Kurs i kurslokal: Eventuella kostnader för resor och boende betalas av deltagare/verksamhet.

Kurs online: Inga kringkostnader. Deltagaren behöver ha tillgång till en dator/enhet med bra uppkoppling och kamera.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida.

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande. Skulle det uppstå förhinder så kan man flytta till annat kurstillfälle i det fall det finns ett kurstillfälle tillgängligt.

Behöver du hjälp med anmälan kan du även ringa Kunskapsgruppen på 031-22 24 50, eller mejla på info@kunskapsgruppen.se

Vid onlinekurs behövs en bra uppkoppling, dator eller enhet med kamera.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/ledarskap-lakare/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kunskapsgruppen tillämpar först till kvarn till kursen. Vi har ett begränsat antal platser. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord skickas en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det kommer det ett välkomstmejl med närmare praktisk information från Kunskapsgruppen. När det börjar närma sig kurs skickas även en påminnelse genom ett informationsmejl till deltagaren där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

Sally Ryding

Utbildningsansvarig Kunskapsgruppen

E-post: sally.ryding@kunskasgruppen.se

Växel: 031-22 24 50

Direkt: 072-5424300

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till ST-läkare för delmål a1 (SOSFS 2015:8) och STa5 (HSLF-FS 2021:8) vid genomförd och godkänd kurs. Övriga målgrupper får diplom för genomförd kurs.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Sally Ryding

Utbildningsansvarig Kunskapsgruppen

E-post: sally.ryding@kunskasgruppen.se

Växel: 031-22 24 50

Direkt: 072-5424300

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Kursledare: Malin Ander

Leg psykolog, med dr, organisationskonsult, Ander Aware Psychology AB och Invivo Sverige AB.

Malin Ander är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap med en bakgrund inom psykologisk forskning och undervisning vid Uppsala universitet. Hon varvar kliniskt arbete som psykolog med arbete som konsult inriktad mot ledarskaps- ledningsgrupp- och grupputveckling, förändringsledning, handledning, personbedömning, coaching och utbildning för medarbetare samt nya och erfarna chefer och ledare. Via sin tidigare forskning har Malin expertkunskaper inom området psykologiska reaktioner/krisreaktioner hos drabbade och närstående i samband med somatisk sjukdom, t ex cancer.

Malin har sin teoretiska grund i beteendepsykologi och sin kliniska inriktning inom kognitiv beteendeterapi och acceptance and commitment therapy och har även fördjupat sig inom affektfokuserad terapi. Med grund i teori och empiri arbetar hon utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt och är starkt engagerad i att stötta organisationer, ledare, team och individer att lära och växa för att nå sin fulla potential på ett hållbart sätt. Malin har lång erfarenhet av att designa och genomföra skräddarsydda insatser och utbildningar både live och digitalt, för en rad olika målgrupper inom en variation av verksamheter med goda resultat. Hon är vidare en mycket uppskattad föreläsare och beskrivs återkommande som engagerad, kompetent och lyhörd.

Kursadministration

Sally Ryding

Utbildningsansvarig Kunskapsgruppen

E-post: sally.ryding@kunskasgruppen.se

Växel: 031-22 24 50

Direkt: 072-5424300

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Ingen enskild målgruppsrepresentant. Utvärderingar från deltagare används i planering av kurs.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen ställer resurser till förfogande för kursens genomförande,

Kursen finansieras med deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden föreligger.