Hoppa till innehåll

Medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi och evidensbaserad medicin

2 dagars onlinekurs som berör ST-planens delmål a5. Korta föreläsningar, seminarier och tid för egna studier. Kursen är centrerad kring students aktiva inlärning: läraren (Peter Ueda) har avgränsat det material som behöver behärskas, förberett uppgifter som underlättar egenstudier.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi och evidensbaserad medicin

Kursen ges av: UGH Medical AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 8000 kr, inkl allt kursmaterial, exkl moms.
Kringkostnader: Inga.

Studieform: Distans
Språk: Svenska och engelska
Kursnummer: 20240070
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 19-20 september 2024
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 19 september 2024 (90 dagar kvar)
Kursdatum: 21-22 oktober 2024
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 21 oktober 2024 (122 dagar kvar)
Kursdatum: 18-19 november 2024
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 18 november 2024 (150 dagar kvar)
Kursdatum: 9-10 december 2024
Kursplats: Online
Sista anmälningsdatum: 9 december 2024 (171 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Alla specialiteter

2. Behovsbeskrivning

Kursen tillhandahåller kunskap om evidensbaserad medicin, biostatistik, epidemiologi och medicinsk etik som krävs för att läkare ska använda sig utav vetenskaplig evidens med kliniskt fokus i sitt arbete. Detta enligt Socialstyrelsens delmål (a5 och STa3 Medicinsk vetenskap) för ST-läkare att:

”Den specialistkompetenta läkaren ska

  • uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer
  • kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information
  • uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet”

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Det övergripande målet med kursen är att kursdeltagarna, efter avslutad kurs, ska kritiskt kunna granska medicinsk evidens som ligger till grund för behandlingsbeslut i kliniken genom att förstå hur evidens genereras och tolkas. Detta ska leda till att de kan ta väl grundade beslut i sin kliniska verksamhet.

Resultat för deltagaren

Deltagare förväntas efter kursen kunna:

  • redogöra för olika typer av studiedesign och bedöma möjligheterna och begränsningarna i att använda evidens för behandlingsbeslut för individuella patienter.
  • beskriva felkällor, styrkor och svagheter med olika studiedesign, studieupplägg och datainsamling.
  • beskriva grundläggande koncept och terminologi i biostatistik och kunna tolka studieresultat utifrån dem.
  • förstå principer och terminologi för forskningsetik.

Resultat för patient och samhället

Förbättrad förmåga att bedöma och använda evidens inom medicin kan förbättra patientutfall och effektivisera vård vilket kan leda till nytta för patient och samhälle.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 delmål a5 Medicinsk vetenskap samt HSLF 2021:8 delmål STa3* Medicinsk vetenskap.

*Saknar kurs som utbildningsaktivitet i Socialstyrelsens målbeskrivning.

4. Program

Schema

Dag 1

09:00 – 10:00
Föreläsning: Introduktion till evidensbaserad medicin.

10:00-12:00
Egna studier: förberedelser inför seminarium 1 och genomgång av nyckelbegrepp.

12:00-13:15
Lunchpaus

13:15-14:15
Föreläsning: Biostatistik

14:30-15:30
Seminarium 1: randomiserad studie

15:30-17:00
Egna studier: förberedelse för seminarium 2

Dag 2

09:00-12:00
Egna studier: förberedelser inför seminarium 2 och genomgång av nyckelbegrepp.

12:00-13:15
Lunchpaus

13:15-14:15
Föreläsning: Kritisk granskning av medicinsk vetenskap

14:30-15:30
Seminarium 2: observationell studie

15:30-16:30
Avrundning: online quiz, kursutvärdering, frågor

(Vid fler än en seminariegrupp kan tiderna för seminarier variera, se exempelschema i bifogad fil )

Föreläsningar och seminarier leds av Peter Ueda, docent i epidemiologi. Läraren finns tillgänglig för frågor/diskussion under schemalagda timmar för egna studier (med undantag för då seminarier hålls).

Kursen är utformad för att deltagarna ska inhämta nödvändig kunskap och applicera den på artiklar som vi granskar och använda evidens för att resonera kring kliniska ställningstaganden. Baserat på evidens inom det pedagogiska fältet (se beskrivning nedan) är kursen ej föreläsningsbaserad utan centrerad kring students aktiva inlärning: läraren har avgränsat det material som behöver behärskas, förberett uppgifter som underlättar egenstudier och finns tillgänglig under hela kursen för diskussion och för att svara på frågor.

Inför kursen förses studenterna skriftligen med kunskapsmålen, begrepp och fakta som de ska behärska efter kursens slut samt instruktioner för seminarie-förberedelser och materialet för egna studier.

Förberedelser är ej nödvändiga men det kan underlätta om studenterna tittar igenom materialet innan kursstart (ca 30 min).

Extern länk

http://www.a5kurs.com

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/05/exempelschema-vid-fler-seminariegrupper.docx

Referenser

Föreläsning- introduction till evidensbaserad medicin

Kent DM, Steyerberg E, van Klaveren D. Personalized evidence based medicine: predictive approaches to heterogenous treatment effects. BMJ 2018

Wiviott SD et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. NEJM 2019

Seminarium 1

Shah et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1·9 million people. Lancet Diabetes & Endocrinology 2015

The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes New England Journal of Medicine 2008

Podcast: “Diabetes in 2017: Focus Less On HbA1c and More On Cardiovascular Risk Reduction” från JAMA

Föreläsning Grunder inom biostatistik och forskningsetik

Greenland et al. Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations Eur J Epidemiol 2016

Masic et al. Ethics in Medical Research and Publication. Int J Prev Med 2014

Seminarium 2

Ioannidis J. The Challenge of Reforming Nutritional Epidemiologic Research. JAMA 2018

Youtube “John Ioannidis: The role of bias in nutritional research”

Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. Journal of Internal Medicine 2009

Jämställdhet och likabehandling

Ingen specifik hänsyn har tagits till genusperspektivet vid planering av kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Onlinekurs

Föreläsningar, instuderingsuppgifter, podcasts och annat material online, seminarium.

Kursdeltagarna förses med instuderingsuppgifter inför seminarium samt en sammanställning av begrepp och termer som studenten ska förstå och kunna tolka vid kursens slut. Dessa begrepp och termer används under diskussioner på seminarier.

Kursupplägget baseras på evidens inom pedagogik som visar att effektiv inlärning uppnås när studenten själv aktivt arbetar med materialet (s.k. ”aktiv inlärning” som står i kontrast med passiv föreläsningsbaserad inlärning). Lärarens roll är att tillhandahålla ett avgränsat material för inlärning och underlätta students egna lärande genom att låta studenten själv ta sig an materialet och ge feed-back på studentens förståelse av det. Mot denna bakgrund har antal föreläsningstimmar hållits nere och studentens egen inlärning prioriterats.

Kursmaterial

Åhörarkopior för föreläsningar och seminarier. Lista med nyckelbegrepp. Vetenskapliga artiklar. Podcasts och Youtube-video.

Förberedelser

Inför kursen förses studenterna skriftligen med kunskapsmålen, begrepp och fakta som de ska behärska efter kursens slut samt instruktioner för seminarie-förberedelser och materialet för egna studier. Förberedelser är ej nödvändiga men det kan underlätta om studenterna tittar igenom materialet innan kursstart (ca 30 min).

Kunskapskontroll

En avslutande online-tenta.

Aktivt deltagande på seminarier.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt efter kursens slut.

Kompetensöverföring

Ja, studenterna får behålla det material som tillhandahålls genom kursen.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursutvärdering i slutet av kursen. Kursledaren (som också är föreläsare och seminarieledare) tar del av resultaten för att utvecklar kursen vidare.

Planering

Tidigare kommentarer från kursutvärdering har använts för att förbättre kursens innehåll.

Tidigare Lipus-certifiering

20230064 Medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi. Flera kurstillfällen under certifieringens giltighet 10/9 2023 tom 9/9 2024.

20220066 Medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi och evidensbaserad medicin. Flera kurstillfällen under certifieringens giltighet 10/9 2022 tom 9/9 2023.

20210098 Medicinsk vetenskap med fokus på klinisk epidemiologi. Flera kurstillfällen under certifieringens giltighet 10/9 2021 tom 9/9 2022.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 19 september 2024
Slutdatum: 20 september 2024
Sista anmälningsdatum: 19 september 2024
Kursplats: Online

Startdatum: 21 oktober 2024
Slutdatum: 22 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 21 oktober 2024
Kursplats: Online

Startdatum: 18 november 2024
Slutdatum: 19 november 2024
Sista anmälningsdatum: 18 november 2024
Kursplats: Online

Startdatum: 9 december 2024
Slutdatum: 10 december 2024
Sista anmälningsdatum: 9 december 2024
Kursplats: Online

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

20

Språk

Svenska och engelska

Avgift

8000 kr, inkl allt kursmaterial, exkl moms.

Kringkostnader

Inga.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till kurs görs genom att mejla: peter.ueda@gmail.com

Frågor kan ställas till samma mejladdress.

Länk till webbsida för anmälan

http://www.a5kurs.com

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kursplatser fylls löpande. Antagningen bekräftas snarast.

Kontaktperson

Peter Ueda

peter.ueda@gmail.com

0720129076

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Peter Ueda, Docent i epidemiologi

Ansvarig för innehåll

Peter Ueda, Docent i epidemiologi

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Peter Ueda, Docent i epidemiologi

Kursadministration

Peter Ueda, Docent i epidemiologi

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Flertalet ST-läkare och specialistläkare har konsulterats under utformningen av kursen. Ej någon specifik målgruppsrepresentant.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden föreligger.