Hoppa till innehåll

Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS

Kursen Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS har givits årligen med detta innehållet (ett par år digitalt under pandemin) och upplevts vara till stor praktisk nytta i det kliniska arbetet med dessa sjukdomar. Den har genomgående fått högsta betyg på frågan om deltagande skulle rekommendera den till andra kollegor. Den kan anses obligatorisk att genomföras under ST-utbildningen i Neurologi.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Multipel skleros och demyeliniserande sjukdomar i CNS

Kursen ges av: Professor Anders Svenningsson, Neurologiska Kliniken, Danderyds sjukhus i samarbete med Svenska MS-sällskapet och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: Deltagarna kommer att debiteras 12 000:- per person vilket kommer att täcka mat och fika under hela kursen, en buffet i samband med patientmöte, en kursmiddag, föreläsararvoden samt organisatoriskt support från Sweden MeetX AB som varit administrativt stöd för denna kurs tidigare.
Kringkostnader: Resor och boende bekostas av kursdeltagarna själva.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240073
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 27-31 januari 2025
Kursplats: Danderyds sjukhus, Byggnad 18, plan 5 (KIDS)
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2024 (132 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Neurologi, Internmedicin

Ytterligare information

Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i neurologi och syftar till att ge goda kunskaper om diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling av multipel skleros (MS) och andra inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Kursen kan tillgodogöras när som helst under ST-utbildningen men personer sent under sin ST kommer att erbjudas företräde. Om det finns plats kommer även specialistläkare i Neurologi eller andra specialiteter att kunna delta.

För ST-läkare inom internmedicin är målsättningen i första hand att få kunskap om MS-sjukdomens symptom, akuta utredning och handläggning då dessa patienter inte sällan handläggs primärt på invärtesmedicinsk akutmottagning. Även kunskap om neurologiska manifestationer av systemsjukdomar såsom sarkoidos samt CNS-infektioner är relevanta områden inom internmedicin.

2. Behovsbeskrivning

MS och demyeliniserande sjukdomar är en viktig sjukdomsgrupp som uteslutande handläggs inom den specialiserade neurologin. Prevalensen av MS är ca 200/100 000 invånare och incidenten ca 10/ 100 000 och år. Samtliga neurologenheter i landet handlägger dessa sjukdomar och behöver ha hög kunskapsnivå och färdigheter rörande sjukdomsgruppen. Det finns nationella riktlinjer för MS som vi är ålagda att kunna efterleva. MS tillhör en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna som kräver kontinuerlig kontakt med specialiserad neurologisk mottagning under hela sjukdomsförloppet, vanligtvis en livslång kontakt. Det utvecklas ständigt nya läkemedel som samtliga skall hanteras inom specialiserad neurologi och belyser därför behovet av utbildning av ST-läkare inom detta område. Vården av MS bör vara teambaserad för att kunna tillgodose samtliga behov som patienterna kan ha under sjukdomsförloppet varför samtliga dessa aspekter behöver belysas under en kurs om MS.

Motsvarande kurs har getts med undertecknad som kursledare 2019, 2021, 2022, 2023 och 2024 och har varje gång fått mycket goda recensioner och varit fulltecknade. Än så länge ter sig behovet vara att kursen ges årligen tills vidare då samtliga ST-läkare i Neurologi förväntas gå denna kurs.

Referenser:

1. Piehl F. Current and emerging disease-modulatory therapies and treatment targets for multiple sclerosis. J Intern Med. 2021;289(6):771-91.

2. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet. 2008;372(9648):1502-17.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter vad gäller diagnostik, behandling och långsiktig uppföljning av MS och andra neuroinflammatoriska sjukdomar inom CNS.

Resultat för deltagaren

1. Kunskapsmål:

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för basal immunologiska principer av betydelse för autoimmuna sjukdomar i CNS
 • redogöra för etiologiska och patofysiologiska mekanismer som leder till MS
 • redogöra för epidemiologi, symptom, sjukdomsförlopp och kliniska fynd vid MS
 • redogöra för vilka utredningsfynd som leder till diagnosen MS
 • redogöra för sjukdomsmodifierande behandling av MS samt vid vilka olika kliniska situationer som olika behandlingsalternativ skall användas
 • redogöra för symptomatiska behandlingar vid olika MS-relaterade symptom
 • beskriva skillnad i yttrande av MS vid barn jämfört med vuxna samt vilka behandlingsalternativ sin finns för barn med MS.
 • redogöra för andra demyeliniserande sjukdomar i CNS än MS, ffa NMOSD, ADEM, Neurosarkoidos och autoimmuna encefaliter
 • sammanfatta klinik och utredningsgång vid misstänkta autoimmuna encefaliter
 • redogöra för infektioner i CNS som kan ha liknande klinik som MS eller andra demyeliniserande sjukdomar i CNS

2. Färdighetsmål:

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

 • planera en utredning och följa upp personer med MS
 • ge adekvat information till patienter rörande sjukdomsmodifierande behandling så att ett behandlingsbeslut kan fattas
 • följa upp olika typer av sjukdomsmodifierande behandling
 • genomföra en EDSS-bedömning
 • fylla i data från ett patientbesök i Svenska MS-registret
 • ordinera och följa upp olika symptomatiska behandlingar vid MS
 • diagnosticera och initiera behandling mot de viktigaste differentialdiagnoserna till MS (eg ADEM, NMOSD, Neurosarcoidos)

3. Attitydsmål:

Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 • Analysera symptom och utredningsfynd och utifrån detta föreslå lämpliga utredningar behandlingar. Detta tränas under kursen via analys av verkliga case
 • Bedöma vikten av att ta hänsyn till sjukdomens osynliga symptom (fatigue, blås- och tarmproblem) för att vidta adekvata åtgärder vad gäller till exempel rehabilitering och sjukskrivning.

Resultat för patient och samhället

Snabbt omhändertagande och insättande av behandling vid MS är avgörande för att minimera risken för framtida funktionsnedsättning som en konsekvens av sjukdomen. Det är därför av stor vikt att det finns adekvat kunskap kring diagnostik och behandling av MS på alla kliniker som handlägger neurologiska sjukdomar. Även adekvat uppföljning och behandling av MS-relaterade symptom har avgörande betydelse för livskvalitet och arbetsförmåga för personer med MS.

Det är också viktigt att kunna identifiera andra neuroinflammatoriska sjukdomar som liknad MS, eftersom dessa ofta behandlas på andra sätt och i vissa fall riskerar leda till snabb och irreversibel skada i CNS om inte rätt behandling initieras tidigt. Ur ett samhällsperspektiv är det väl dokumenterat att kostnaderna för MS stiger exponentiellt med ökande påverkan på neurologiska funktioner och därmed autonomi. Tidigt insatt adekvat behandling innebär därför en stor besparing för samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

HSLF-FS 2021:8 / SOSFS 2015:8

Neurologi:

STc5 resp c5 (behärska diagnostik samt både akut och långsiktig behandling av nervsystemets inflammatoriska och demyeliniserande sjukdomar)

STc1 resp c1 (behärska diagnostik och behandling av akuta och farliga skador och sjukdomar i nervsystemet)

4. Program

Schema

Se bifogad fil rörande schema för kursen.

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/05/kursschema-2025-1.pdf

Referenser

MS metodbok upprättat av Svenska MS-sällskapet, framför allt följande avsnitt:

https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2022/03/MS-en-oversikt.docx_211119.pdf

https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2023/11/MS-Metodbok-Diagnos-231018.pdf

https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2023/11/MS-Metodbok-MS-specifik-behandling-231018.pdf

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer om MS

EDSS tutorial framtaget av Svenska MS-sällskapet

Jämställdhet och likabehandling

En jämn fördelning eftersträvas vad gäller manliga och kvinnliga föreläsare. Specifika områden som berör kvinnor av typen behandling före, under och efter graviditet kommer att beröras under kursen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen kommer att vara en blandning av katedral föreläsningar samt grupparbeten runt autentiska case samt intervju av patienter med någon av de för kursen relevanta diagnoserna.

Kursmaterial

Material som anges under ”Referenser” kommer att skickas ut i förväg.

Allt föreläsningsmaterial i form av pdf-kopior av föreläsningar.

Manualer för specifika status som används för utvärdering vid MS.

Förberedelser

Länkar enligt ovan kommer att skickas ut till samtliga deltagare i förväg.

Deltagarna kommer specifikt att ombes gå igenom EDSS-manualen då detta inte kommer att göras i detalj under kursen utan förutsätts att det finns en grundläggande kunskap kring detta vid kursstart.

Övrigt material rekommenderas att gå igenom i förväg.

Kunskapskontroll

Interaktivt test med Mentimeter kommer att genomföras dels som diagnostiskt test vid kursstart och dels vid avslutningen av kursen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Det finns ett välutvecklat nätverk för ST-läkare i Neurologi som de flesta ST-läkare är engagerade i redan. Under Neurologiveckan som genomförs årligen uppmuntras samtliga ST-läkare att delta samt att det där finns en dag specifikt avsatt för ST-utbildning.

Inom MS-området arrangerar Svenska MS-sällskapet ett årligt möte som diskuterar aktuella frågor inom detta område där samtliga är välkomna att delta.

Svenska MS-sällskapet arrangerar även regelbundna webinarier under hela året som är fria för alla att delta i.

Kompetensöverföring

Allt föreläsningsmaterial kommer naturligtvis att finnas tillgängligt för samtliga kursdeltagare med möjlighet att dela med sig av på sin hemklinik.

Olika undersökningsmanualer kommer att delas ut.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

LIPUS kursutvärdering kommer att skickas till samtliga deltagare direkt efter avslutad kurs.

Resultatet av kursutvärderingen kommer att sändas per mail till samtliga deltagare och föreläsare. Kursledningen kommer med ledning av kursutvärderingen att se över om de olika kursmomenten behöver göras om eller fördjupas.

Planering

Vid samtliga tidigare kurser har vi fått mycket positiv kurskritik vad gäller alla genomförda moment varför stommen av kursen är densamma som tidigare men har utvecklats gradvis baserat på kunskapsområdets utveckling samt resultat av kursutvärderingar.

Moment som vi förändrat med ledning av kursutvärderingen är följande:

 • Grupparbetena med case kommer att modifieras något
 • Föreläsning rörande immunologi kommer att förkortas
 • Enstaka föreläsare har bytts ut
 • Föreläsning om autoimmun encefalit har utökats till två

Tidigare Lipus-certifiering

Ja: Lipus-nr: 20190069; 11 – 13 november 2019,  Lipus nr 20200084; 11 – 15 januari 2021, Lipus nr 20220004; 4 – 8 april 2022, Lipus nr 20230013; 17 – 21 april 2023, Lipus nr 20230098; 19 – 23 februari 2024,

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 27 januari 2025
Slutdatum: 31 januari 2025
Sista anmälningsdatum: 31 oktober 2024
Kursplats: Danderyds sjukhus, Byggnad 18, plan 5 (KIDS)

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

Deltagarna kommer att debiteras 12 000:- per person vilket kommer att täcka mat och fika under hela kursen, en buffet i samband med patientmöte, en kursmiddag, föreläsararvoden samt organisatoriskt support från Sweden MeetX AB som varit administrativt stöd för denna kurs tidigare.

Kringkostnader

Resor och boende bekostas av kursdeltagarna själva.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmäls via länk från Svenska MS-sällskapets och Svenska Neurologföreningens hemsidor: http://www.mssallskapet.se resp http://www.neurologforeningen.org

Anmälningen stängs primärt 31/10 2024 och besked till kursdeltagare ges omgående därefter. Om kursen inte är full den 31/10 2024 förlängs anmälan enligt information via Nyhetsbrev och på hemsida.

Länk till webbsida för anmälan

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trippus.net%2FSTkurs2025&data=05%7C02%7Casa.welander%40lipus.se%7C8a15689caebb4d6a442f08dc7f4edeba%7Ca1d6ddad462d4d8c997b538cb8c15f8a%7C0%7C0%7C638525223935964408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6pSD5sWK0szzZB2VSdDWO8znS7IT5cGjF75wyUdAbqc%3D&reserved=0

Antagningsförfarande och bekräftelse

ST-läkare i Neurologi prioriteras på basen av hur långt man har kvar i ST-utbildningen, kort tid till färdig specialist prioriteras högst. Om inte kursen fylls av ST-läkare i Neurologi accepteras både ST-läkare från annan specialitet och specialistläkare inom neurologi utifrån individuellt bedömda behov av kursledningen.

Kontaktperson

Professor Anders Svenningsson

Neurologiska Kliniken

Danderyds Sjukhus

18288 Danderyd

070-2415852

anders.svenningsson@ki.se

Kursintyg

Intyg för genomgången kurs med specificerade uppfyllda delmål med Socialstyrelsens blankett.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Professor Anders Svenningsson, Neurologiska Kliniken, Danderyds Sjukhus i samarbete med Svenska MS-sällskapet.

Ansvarig för innehåll

Professor Anders Svenningsson, Danderyds Sjukhus, Stockholm

Med Dr Katharina Fink, Centrum för Neurologi, Akademiskt Specialistcentrum, Stockholm

Med Dr Faeiez Al Nimer, Akademiskt Specialistcentrum, Centrum för Neurologi, Stockholm

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Professor Anders Svenningsson, Neurologiska Kliniken, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

AS har jobbat aktivt kliniskt och forskningsmässigt med MS i över 30 år och har föreläst och varit medarrangör vid ett flertal kurser inom området demyeliniserande sjukdomar i CNS för både ST-läkare och specialister i Neurologi. AS har varit ordförande i Svenska MS-sällskapet och Svenska Neurologföreningen samt innehade ordförandeskapet för prioriteringsgruppen vid framtagandet av de första Nationella Riktlinjerna för Multipel Skleros, färdigställda 2016. AS har skrivit ett flertal rekommendationsdokument publicerade på Svenska MS-sällskapets hemsida.

Kursadministration

MeetX Sweden AB kommer att kontrakteras för att sköta de praktiska arrangemangen med anmälning, hantering av anmälningsavgifter, utbetalning av föreläsararvoden samt erhållande av digital plattform.

Kontaktperson på MeetX: Maria Hellberg; Maria.Hellberg@meetx.se

Övrigt kommer att handläggas av Anders Svenningsson; Anders.svenningsson@ki.se

Övriga samarbetspartners

Svenska MS-sällskapet.

Målgruppsrepresentant

Detta har genomförts vid tidigare kurs med samma innehåll.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen är helt avgiftsfinansierad.

Inga sponsorer förekommer och framför allt ingen närvaro av representanter för läkemedelsindustrin.

Kringarrangemang

Kvällsbuffet tillsammans med patientrepresentanter samt kursmiddag. Bägge finansieras av anmälningsavgiften

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer förekommer

Jävsförhållande

Kursen har ingen extern sponsor och ingen av kursledarna eller föreläsarna har några samarbeten med kommersiella entiteter som bedöms kunna innebära intressekonflikter inom de områden som kursen berörs av.

Huvudansvarig (AS) för kursen har inga jävsförhållanden.