Hoppa till innehåll

Neuro-Otologi

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Neuro-Otologi

Kursen ges av: SFOHH Verksamheter AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 12000 exkl moms. Ingår föreläsningar och praktiska moment och kursmiddag. Fika på förmiddag och eftermiddag.
Kringkostnader: Resa, hotell och mat.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240094
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 13-17 januari 2025
Kursplats: Lund
Sista anmälningsdatum: 30 november 2024 (137 dagar kvar)

Anmälningsförfarande

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Neurologi, Öron-, näs- och halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar

Ytterligare information

Primär målgrupp läkare under utbildning som kommer träffa och handlägga patienter som lider av yrsel

2. Behovsbeskrivning

Yrsel är en vanlig orsak till läkarbesök (Kroenke et al Am J Med 1990) och uppskattas till att drabba 15-20% av vuxna årligen. I region Skåne utgör yrsel mellan 2 och 3% av alla patientbesök på vårdcentraler (Spreerapport 2010), i Norrland >2% av alla akutbesök på sjukhus (Ljunggren et al Eur Neurol 2018). I USA utgör yrsel den 3e vanligaste orsaken till patientbesök under 65 års ålder och den vanligaste bland patienter >65 (Kroenke et al Am J Med 1989). Studier har också visat att hälften av yrselpatienter lämnar läkarbesöket utan att ha fått en diagnos, och ungefär hälften av patienter som fick diagnos ändå inte känner sig hjälpta. Yrseldiagnostik innebär stora och breda kunskapskrav vad gäller att känna igen mönster i sjukhistorier, att undersöka och tolka kliniska och mer eller mindre avancerade tekniska undersökningar (Starkov et al J Neuros 2021). Att missa korrekt diagnosticering och behandling i debuten av yrselbesvär kan i sig leda till uppkomst av kronisk yrsel och längre behandling/rehabilitering (Staab et al J Vestib Res 2017), förutom frånvaro från förvärvsarbete/utbildning och inte minst till en högre totalkostnad (Granberg-Sandlund et al Eur Arch Otorhinolaryngol 2019).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Att ge en vetenskapligt och kliniskt uppdaterad genomgång av akuta och kroniska yrselsjukdomar och deras behandling, samt att få en överblick av och kunna tolka de mest moderna undersökningsmetoder som utvecklats de senaste decennierna.

Resultat för deltagaren

Kursdeltagaren kommer kunna redogöra för akuta och kroniska yrseltillstånd, och känna igen sjukhistoria, statusfynd och kunna analysera mer avancerade undersökningar vid olika sjukdomar.
Kursdeltagaren kommer kunna ge korrekt information och i varje fall initiera rätt medicinska åtgärder och i förekommande fall välja rätt typ av radiologisk utredning.
Kursdeltagaren kommer kunna tolka laboratorieundersökningar och koppla dessa till kliniska undersökningsfynd och sjukhistoria.

Resultat för patient och samhället

Förbättrad kunskap och erfarenhet om yrselsjukdomar hos läkare bör bidra till bättre omhändertagande både vid akut och långvarig sjukdom. Genom att kunna ordinera korrekta medicinska och fysioterapeutiska åtgärder bör det leda till att långa sjukskrivningsperioder och många, omständliga remissturer kan undvikas.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8, respektive HSLF-FS 2021:8
ÖNH: c1-c3 respektive STc1-STc3
Hörsel- och Balansrubbningar: c8, c10 respektive STc8, STc10
Akutsjukvård: c1-c3 respektive STc1-STc3
Neurologi: c1, c4 respektive STc1, STc4

4. Program

Schema

Kursen består av föreläsningar, casegenomgångar samt praktisk tolkning av vestibulära mätningar och behandlingsmanövrar av benign paroxysmal positionell vertigo.

Gruppövningar i BPPV, Vestibularislab och Tolkningar.

Bifogat schema är preliminär och kan ändras, dock inte starttid och sluttid.

Föreläsare:
Fredrik Tjernström docent, överläkare ÖNH, SUS
Måns Magnusson professor, överläkare ÖNH, SUS
Mikael Karlberg docent, överläkare ÖNH, SUS

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/06/schema-2024-5.xlsx

Referenser

I huvudsak baseras kursen på publicerad aktuell forskning, vetenskapliga studier och kliniska rapporter. Dessa refereras till både vid föreläsningar och i pdf som finns tillgängligt i kursmaterial (usb-sticka) för att underlätta egen nedladdning och läsning.

I övrigt rekommenderas:

  • Thomas Brandt ”Vertigo Its Multisensory Syndromes” Springer förlag 2nd edition, 2003. Lite till åren kommen, men fortfarande bra att ha som referensbok, där föreläsningar på kursen uppdaterar informationen.
  • Brandt, Dieterich, Strupp ”Vertigo and Dizziness – Common Complaints” Springer förlag 2nd edition
  • Kerber et al Stroke 2006 Oct;37(10):2484-7. doi: 10.1161/01.STR.0000240329.48263.0d. Epub 2006 Aug 31.
  • Ljunggren et al ,Eur Neurol 2017;79:5-12
  • Krishnan et al Stroke J 2019 Sep;4(3):233-239. doi: 10.1177/2396987319843701.
  • Popkirov et al Curr treat Options Neurol 2018 Oct 13;20(12):50. doi: 10.1007/s11940-018-0535-0.
  • Lempert et al Vestib Res 2022;32(1):1-6. doi: 10.3233/VES-201644.
  • Lopez-Escamez et al J Vestib Res. 2015;25(1):1-7. doi: 10.3233/VES-150549.

Ovan axplock av relevanta referenser för en liten del av vad veckan innehåller

Jämställdhet och likabehandling

Kursens innehåll är utformad för att ge en så heltäckande bild av kroniska och akuta yrseltillstånd som är möjligt. I den mån förekomst av olika tillstånd och dess behandling skiljer sig mellan olika könstillhörigheter, ålder och/eller etnicitet kommer detta att beaktas och även reflekteras över hur följdtillstånd kan uppstå.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, cases, praktiska och teoretiska övningar.

Kursmaterial

USB-sticka med pdf från föreläsningar och nyttigt material.

Förberedelser

Egna case uppmuntras och tacksam om det anges vid anmälning, men kan göras senare också så att hänsyn tas för schema.

Kunskapskontroll

Muntlig tentamen.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet att auskultera i Lund kan erbjudas efter kontakt med studierektor.

Kompetensöverföring

Allt som undervisas är direkt applicerbart inom den egna verksamheten och kan användas för att vidareutbilda kollegiet och övrig personal.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

LIPUS utvärdering skickas ut vid kursslut och egen utvärdering vid kursstart.

Planering

Erfarenheter från tidigare kurser har påverkat innehållet och i synnerhet de praktiska övningarna. Framför allt tolkningsövningar har förbättrats med mer praktik.

Tidigare Lipus-certifiering

20200147, 20200007, 20230068, 20240046

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 13 januari 2025
Slutdatum: 17 januari 2025
Sista anmälningsdatum: 30 november 2024
Kursplats: Lund

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

12000 exkl moms.

Ingår föreläsningar och praktiska moment och kursmiddag. Fika på förmiddag och eftermiddag.

Kringkostnader

Resa, hotell och mat.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till Fredrik.Tjernstrom@med.lu.se

Krav är godkännande av egen verksamhetschef.

Antagningsförfarande och bekräftelse

I första hand prioriteras ST-läkare i först till kvarn princip. Om inte kursen är fylld vid anmälningsdatum blir färdiga specialister antagna.

Om ST-läkare anmäler sig i tid och plats finns får man ett antagningsbesked med vändande mail. Om färdig specialist först efter antagningsdatum.

OBS! Reservlista kommer att användas där läkare under utbildning prioriteras.

Kontaktperson

Fredrik Tjernstrom: Fredrik.Tjernstrom@med.lu.se

Kursintyg

Socialstyrelsens blanketter används.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Fredrik Tjernström
Måns Magnusson
Mikael Karlberg

Ansvarig för innehåll

Fredrik Tjernström docent överläkare ÖNH, SUS
Måns Magnusson professor överläkare ÖNH, SUS
Mikael Karlberg docent överläkare ÖNH, SUS

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Fredrik Tjernström, docent överläkare ÖNH, SUS

Kursadministration

Fredrik Tjernström docent överläkare ÖNH, SUS

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Tidigare deltagare på kurser dels muntligt och dels via skriftlig utvärdering.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Finansieras via kursavgift.

Kringarrangemang

Kursmiddag, finansieras via kursavgift.

Sponsorers närvaro

Nej

Jävsförhållande

Inga