Hoppa till innehåll

Post graduate-kurs om KOL

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Post graduate-kurs om KOL

Kursen ges av: AstraZeneca AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: Ingen avgift tas ut av deltagarna. AstraZeneca står för kostnaden för föreläsare, kostnader för lokal och måltider i samband med kursen.
Kringkostnader: Deltagaren bekostar själv kostnader för resor och boende i enlighet med det avtal som finns mellan SKR och LIF.

Studieform: På plats
Språk: Svenska och Engelska
Kursnummer: 20240071
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 7-8 november 2024
Kursplats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024 (102 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Kursens primära målgrupp är ST-läkare och specialister inom allmänmedicin och lungmedicin. 

Kursens innehåll lämpar sig dock också för ST-läkare och specialister inom internmedicin, kardiologi och geriatrik, samt astma/KOL-sjuksköterskor, som önskar fördjupa och/eller uppdatera sina kunskaper inom KOL och KOL-exacerbationer.

2. Behovsbeskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en folksjukdom som medför stort lidande för patienten men också höga kostnader för samhället (1). KOL är den 4:e vanligaste dödsorsaken i Sverige. Patienterna lider dessutom ofta av flertalet komorbiditeter, särskilt kardiovaskulära. Man beräknar att mellan 500.000 till 700.000 individer har KOL i Sverige men bara ca 50% är diagnostiserade. Kunskapen om sjukdomen, KOL-exacerbationer, omhändertagandet av patienterna samt vad man kan göra för att förbättra prognosen för dessa patienter är dock låg. Insättning av farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid diagnos och efter KOL-exacerbationer sker långt senare än det borde och många följs inte upp.

KOL-exacerbationer är försämringsepisoder som vanligtvis triggas av bakterier, virus eller luftföroreningar och resulterar till en ökad inflammation i luftvägarna (centralt och perifert) samt systemiskt (2). Studier har visat att KOL-exacerbationer kan förekomma hos alla KOL-patienter även dem med låg svårighetsgrad. Tidigare exacerbationer är en riskfaktor för nya exacerbationer. Studier har observerat en ökad risk för kardiovaskulära händelser och död i samband och en tid efter KOL-exacerbationer som tros dels bero på den ökade systemiska inflammationen samt dem mekaniska negativa kardiopulmonella effekterna vid KOL-exacerbationer.

En svensk studie kunde påvisa att 1 års- repspektive 5 års mortaliteten för KOL-patienter som blir inlagda för sin första svåra exacerbation var 23 % respektive 61 % (3). Trots denna höga mortalitet har annan en svensk studie visat att endast 7 % får en uppföljning inom 6 veckor efter en KOL-exacerbation i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer (4).

Att lyfta KOL och KOL-exacerbationer högre på agendan, sprida kunskap och skapa insikt om att mer kan göras för denna stora grupp av patienter är av stor vikt för att förbättra omhändertagandet av patienter med KOL och minska belastningen på sjukvården.

Referenser:

1. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation. Hämtad 2024-03-19

2. GOLD report 2024, https://goldcopd.org/2024-gold-report/ Hämtad: 2024-03-19

3. Janson C, Nwaru BI, Wiklund F, Telg G, Ekström M. Management and Risk of Mortality in Patients Hospitalised Due to a First Severe COPD Exacerbation. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020 Oct 28;15:2673-2682.

4. Sandelowsky H, Janson C, Wiklund F, Telg G, de Fine Licht S, Ställberg B. Lack of COPD-Related Follow-Up Visits and Pharmacological Treatment in Swedish Primary and Secondary Care. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022 Aug 9;17:1769-1780.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att belysa sjukdomsbördan av KOL och KOL-exacerbationer, hur KOL-exacerbationer utvecklas, samt ge kunskap om hur man diagnostik, omhändertagande, behandlingsstrategier och rekommendationer för uppföljning vid KOL-exacerbationer.

Resultat för deltagaren

  • Redogöra för de pulmonella och extra-pulmonella konsekvenserna av medelsvåra/svåra exacerbationer
  • Redogöra den kardiovaskulära risken vid en exacerbation och riskfaktorer för framtida exacerbationer och mortalitet.
  • Beskriva eosinofilernas roll som biomarkör vid KOL
  • Redogöra prevalensen av komorbiditeter vid KOL, förstå deras samspel med KOL och hur de kan påverka risken för KOL-exacerbationer
  • Redogöra rekommenderad icke-farmakologisk och farmakologisk behandling i samband vid KOL-exacerbationer och vid stabil KOL utifrån nationella och internationella riktlinjer
  • Redogöra vad som påverkar prognosen vid KOL och hur den kan förbättras
  • Redogöra hur uppföljning av KOL-exacerbationer bör ske och innehållet av delmomenten vid monitorering av KOL

Resultat för patient och samhället

Genom ökade kunskaper om sjukdomen och exacerbationens patofysiologi, dess påverkan på patientens liv och riskerna med exacerbationer kommer KOL-patienter som har exacerbationer att kunna diagnosticeras tidigare med högre precison, utredas optimalt och få ett förbättrat omhändertagande. Detta kommer att resultera i bättre livskvalitet och minskad risk för kardiovaskulära händelser och död hos denna sjukdomsgrupp. Även sjukvården och samhället kommer detta till gagn då bättre vård av KOL patienter med lägre sjukdomsbörda och minskade exacerbationer kommer att resultera i minskade direkta och indirekta kostnader eftersom de sjukdomsrelaterade kostnaderna vid KOL drivs av exacerbationer, hospitaliseringar och besök i primär- och sekundärvård.

Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning 2015, översyn 2020 (hämtad 2024-03-19) https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/

Delmål för ST angivna av kursgivare

Allmänmedicin:
2015 c4*, c5*
2021 STc4*, STc5*

Lungsjukdomar:
2015 c2, c3, c6
2021 STc2 STc3, STc6

Internmedicin:
2015  c2, c3,
2021 STc2, STc3

Geriatrik:
2015  c2, c3
2021 STc2, STc3

Kardiologi:
2015: c2, c3
2021: STc2, STc3

4. Program

Schema

Torsdag 7 november

11.30–12.15     Registrering och lunch

12.15–12.25     Välkommen

12.25–13.20     What is an exacerbation?
                         Alberto Papi, Professor of Respiratory Medicine, University of Ferrara, Italy

13.20–14.15     COPD – Assessment of disease severity and severity of exacerbations
                         Jørgen Vestbo, Professor of Respiratory Medicine, Manchester University                                   Hospital

14.15–15.00     Konsekvenser av en exacerbation i och utanför lungorna
Kjell Larsson, Specialist i lungmedicin, Professor emeritus i lungmedicin

15.00–15.30     KAFFE

15.30–16.15     Den komplicerade exacerbationen
Ann Lindberg, Specialist i lungmedicin, Professor i lungmedicin

16.15–17.00     Patientfall 
Hanna Sandelowsky, Specialist i allmänmedicin, Docent Josefin Sundh,                                     Specialist i lungmedicin, Docent

19.00                MIDDAG

Fredag 8 november

08.30– 09.15     Fysioterapi i nära anslutning till exacerbationer och därefter
Karin Wadell, Fysioterapeut, Professor

09.15-10.00      Vaccinationer vid KOL
TBD

10.00–10.30     KAFFE

10.30–11.15    Exacerbationsförebyggande icke-farmakologiska och farmakologiska                                  åtgärder
                       Christer Janson, specialist i lungmedicin, professor

11.15–12.00     Patientfall
Hanna Sandelowsky, Specialist i allmänmedicin, Docent
Josefin Sundh, Specialist i lungmedicin, Docent

12.00–12.15     Kursutvärdering och avslut

12.15–13.00     LUNCH

Referenser

I stora drag återfinns de flesta referenser i något av följande material, men för en komplett referenslista finns möjlighet att kontakta kursansvarig.

1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation Hämtad 2024-03-19

2. GOLD report 2024

https://goldcopd.org/2024-gold-report// Hämtad: 2024-03-19

3. Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL – stöd för styrning och ledning 2015, översyn 2020 (hämtad 2023-03-19)

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/

4. Suissa S, Dell’Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax. 2012 Nov;67(11):957-63.

5. Hurst JR, Vestbo J, Anzueto A, Locantore N, Müllerova H, Tal-Singer R, Miller B, Lomas DA, Agusti A, Macnee W, Calverley P, Rennard S, Wouters EF, Wedzicha JA; Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints (ECLIPSE) Investigators. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2010 Sep 16;363(12):1128-38.

6. Kunisaki KM, Dransfield MT, Anderson JA, Brook RD, Calverley PMA, Celli BR, Crim C, Hartley BF, Martinez FJ, Newby DE, Pragman AA, Vestbo J, Yates JC, Niewoehner DE; SUMMIT Investigators. Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiac Events. A Post Hoc Cohort Analysis from the SUMMIT Randomized Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jul 1;198(1):51-57.

7. Reilev M, Pottegård A, Lykkegaard J, Søndergaard J, Ingebrigtsen TS, Hallas J. Increased risk of major adverse cardiac events following the onset of acute exacerbations of COPD. Respirology. 2019 Dec;24(12):1183-1190.

8. Hesse K, Bourke S, Steer J. Heart failure in patients with COPD exacerbations: Looking below the tip of the iceberg. Respir Med. 2022 May;196:106800.

9. Janson C, Nwaru BI, Wiklund F, Telg G, Ekström M. Management and Risk of Mortality in Patients Hospitalised Due to a First Severe COPD Exacerbation. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020 Oct 28;15:2673-2682.

10. Rabe KF, Martinez FJ, Ferguson GT, Wang C, Singh D, Wedzicha JA, Trivedi R, St Rose E, Ballal S, McLaren J, Darken P, Aurivillius M, Reisner C, Dorinsky P; ETHOS Investigators. Triple Inhaled Therapy at Two Glucocorticoid Doses in Moderate-to-Very-Severe COPD. N Engl J Med. 2020 Jul 2;383(1):35-48.

11. Vanfleteren LEGW, Lindberg A, Zhou C, Nyberg F, Stridsman C. Exacerbation Risk and Mortality in Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Group A and B Patients with and without Exacerbation History. Am J Respir Crit Care Med. 2023 Jul 15;208(2):163-175.

12. Martinez FJ, Rabe KF, Ferguson GT, Wedzicha JA, Singh D, Wang C, Rossman K, St Rose E, Trivedi R, Ballal S, Darken P, Aurivillius M, Reisner C, Dorinsky P. Reduced All-Cause Mortality in the ETHOS Trial of Budesonide/Glycopyrrolate/Formoterol for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Parallel-Group Study. Am J Respir Crit Care Med. 2021 Mar 1;203(5):553-564.

Jämställdhet och likabehandling

I de fall de föreligger skillnader mellan könen avseende komorbiditeter, mortalitetsrisk etc lyfts detta, med andra ord tar kursen hänsyn till könsperspektiv.

Vid framtagande av materialet har en jämn könsfördelning eftersträvats bland de specialister som utvecklat och granskat materialet.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar där dialog eftersträvas med kursdeltagarna genom bl.a. mentometeranvändande samt genom patientfall.

Kursmaterial

Medicinska hjälpmedel i form av check-listor anpassade för klinisk användning kommer att finnas tillgängligt.

Förberedelser

Som förberedelse rekommenderas deltagarna att översiktligt läsa igenom Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom-kol–behandlingsrekommendation

Kunskapskontroll

Interaktivt kunskapstest vid slutet på dagen via genomgång av patientfall som täcker dagens föreläsningar och inkluderar mentometerfrågor.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Nej

Kompetensöverföring

Ja, Medicinska hjälpmedel i form av check-listor anpassade för klinisk användning kommer att finnas tillgängligt.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Skriftlig uppföljning där utvärderingen inkluderas kommer att delges både deltagare och föreläsare. Utvärderingen kommer också att användas för framtida vidareutveckling av utbildningskonceptet.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Nej

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 7 november 2024
Slutdatum: 8 november 2024
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024
Kursplats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

50

Språk

Svenska och Engelska

Avgift

Ingen avgift tas ut av deltagarna.

AstraZeneca står för kostnaden för föreläsare, kostnader för lokal och måltider i samband med kursen.

Kringkostnader

Deltagaren bekostar själv kostnader för resor och boende i enlighet med det avtal som finns mellan SKR och LIF.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan via länk.

Det åligger deltagaren att själv inhämta verksamhetschefs/huvudmans godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://qr.short.az/gkv53foatxq5kkd

Antagningsförfarande och bekräftelse

Deltagarna antas i den ordning anmälningarna inkommer till dess maxantal uppnåtts. Är kursen full ställs man automatiskt på reservplats och meddelas så snart ledig plats finns.

Bekräftelse om antagning ges omgående vid anmälan.

Kontaktperson

Susanna Edlind, Brand Manager COPD, AstraZeneca

0708 89 31 32

susanna.edlind@astrazeneca.com

Kursintyg

Intyg för godkänd kurs delas ut till deltagarna vid förfrågan. För ST-läkarna kan delmålen enligt SoS föreskrifter specificeras.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Postgradutekursen har utvecklats av AstraZeneca i samarbete med en programkommitté bestående av:

Josefin Sundh, Specialist i lungmedicin, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Hanna Sandelowsky, Specialist i allmänmedicin, Hedda Care, Stockholm

Professor emeritus Kjell Larsson, Specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Professor Christer Jansson, Specialist i lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Ansvarig för innehåll

Josefin Sundh, Specialist i lungmedicin, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Hanna Sandelowsky, Specialist i allmänmedicin, Hedda Care, Stockholm

Professor emeritus Kjell Larsson, Specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Professor Christer Jansson, Specialist i lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Georgios Stratelis, Specialist i allmänmedicin, PhD, Senior Medical Advisor Respiratory, AstraZeneca

Georgios Stratelis är specialist i allmänmedicin sedan 1995 med särskilt intresse för respiratoriska sjukdomar. Han disputerade inom området 2009 och titeln på avhandlingen löd “Early detection and prevention of COPD in primary care”. Sedan 2007 arbetar han på AstraZeneca som senior medicinsk rådgivare inom astma och KOL.

Kursadministration

Susanna Edlind, Brand Manager COPD, AstraZeneca

Övriga samarbetspartners

N/A

Målgruppsrepresentant

Särskild representant har ej konsulterats. Kursansvariga är själva del av målgruppen (allmänläkare och lungläkare).

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras av AstraZeneca. Ev resor och boende bekostas av deltagarna.

Kringarrangemang

N/A

Sponsorers närvaro

N/A

Jävsförhållande

Samtliga föreläsare och programkommittémedlemmar har anlitats av AstraZeneca för uppdrag i form av rådgivning (advisory board), konsultation och föreläsningar.