Hoppa till innehåll

Psykiatrins juridik

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Psykiatrins juridik

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9 500 kronor (exkl moms) per deltagare.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats eller distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240075
Län: Skåne län

Kurstillfälle

Kursdatum: 8-10 januari 2025
Kursplats: På plats i Helsingborg eller digitalt via Zoom
Sista anmälningsdatum: 16 december 2024 (177 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomspsykiatri, Geriatrik, Psykiatri, Rättspsykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri

2. Behovsbeskrivning

Kursen har tagits fram för att uppfylla Socialstyrelsens delmål vad gäller psykiatrins juridik för olika ST-block och för att tillgodose behovet av fortbildning inom ämnet för specialister.
Läkare i allmänhet och ST-läkare inom psykiatrin i synnerhet måste ha en god kunskap om det medicinska rättsområdet och kunna tillämpa reglerna korrekt. Syftet med lagstiftningen är i första hand att värna patientsäkerheten.
Inom ramen för tvångsåtgärder (LPT/LRV) föreligger kunskapsluckor som adresseras under kursen.
Det föreligger även stora kunskapsluckor om olika områden t ex barn som far illa, vapen samt körkortsinnehav.
Deltagren blir uppdaterad om viktigare nyheter och förändringar t ex:
Polishandräckning LPT-LRV-LVM: handräckning mellan vårdinrättningar efter intagning.
Uppföljningssamtal LPT/LRV: ny lagstiftning om obligatoriska samtal efter genomförd tvångsåtgärd samt nya praxisreferat från HFD, kammarrätter, JO och IVO.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningen ska hjälpa blivande psykiater och barnpsykiater att få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen och dess kliniska tillämpning i det vardagliga arbetet.

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska läkaren översiktligt kunna beskriva:
a. Det juridiska systemet – författningar, tolkningar, tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
b. Olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
c. Mänskliga rättigheter och psykiatrin utifrån patientens och läkarens roller.
d. Hälso- och sjukvårdslagen, etik, moral och bemötande inom hälsa- och sjukvården
e. Patientsäkerhetslagen, närståendes delaktighet i patientens vård och behandling
f. Patientlagen
g. Patientdatalagen
h. Samhällsskydd, rättspsykiatrisk undersökning
Och kunna
a. Redogöra för begreppet allvarlig psykisk störning och dess innebörd inom LPT kontra LRV.
b. Sammanfatta tvångslagstiftningen LPT, LRV, LVM och LVU.
c. Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter.
d. Förklara rättsprocessen dvs. organisation, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård, kvarhållande, intagningsbeslut.
e. Förklara förutsättningarna för sluten och öppen rättspsykiatrisk vård.
f. Ge exempel om generella förbud på verksamhetsnivå, relevanta falldiskussioner från kammarrätten samt högsta förvaltningsdomstolen.
g. Förstå och redogöra för innebörden av anmälningsplikt när det gäller barn far illa, körkort, innehav av skjutvapen, osv.
h. Förklara närståendes delaktighet

Resultat för patient och samhället

Kursen ger läkarna verktyg för att navigera i det komplexa rättsliga landskapet inom hälso- och sjukvården samt inom psykiatrin. Både patient och samhället kan dra nytta av psykiatriker med större juridisk kompetens. Genom att öka medvetenheten om juridiska frågor kan man skapa en mer rättvis och välinformerad vårdmiljö.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Delmål a2, c10, c13, a6 enligt 2015 för specialiteten Psykiatri

Delmål STc10 enligt 2021 för specialiteten Psykiatri.

Delmål a2, a6, c8 enligt 2015 Barn- och ungdomspsykiatri.

Delmål STc8, STc12 enligt 2021 för Barn- och ungdomspsykiatri.

Delmål a2, a6 för andra specialiteter t ex allmänmedicin, internmedicin, osv. enligt SOSFS 2015:8.

Delmål STc13 för internmedicin, STc15 för allmänmedicin enligt 2021.

4. Program

Schema

Kursen inleds med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter i from av patientfall eller frågeställningar som rör kursämnena. De kommer också att ges litteraturanvisningar via kursportalen samt e-learning. Det är även möjligt att delta på distans hela kursen.

Dag 1 Onsdag
Kl 08.30 Närvarokontroll, presentation, FS
Kl 09.00 Det juridiska systemet – författningar, tolkningar, tillämpningar – och rättsvillfarelserisken PJ
Kl 10.00 Fika
Kl 10.20 Olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt) PJ
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 LVM och relevanta falldiskussioner. FS
Kl 14.30 Fika
Kl 14.50-16.30 Patientsäkerhetslagen, Patientlagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Nödrätt, Trafikmedicin, Anmälningsplikt, Skjutvapen. PJ
Dag 2 Torsdag
Kl 09.00 Begreppet Allvarlig Psykisk Störning, APS. FS
Kl 10.00 Fika
Kl 10.20 Vårdintyg, Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter. FS
Kl 11.00 LPT FS
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00
Forts. LPT LRV. FS
Kl 14.30 Fika
Kl 14.50- 16.30 Forts. tvångsvård. FS
Dag 3 Fredag
Kl 09.00 Barn och tvångsvård. AS
Kl 10.30 Fika
Kl 10.50 Barn och tvångsvård. AS
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 Seminarium och relevanta falldiskussioner om dagens föreläsningar. FS
Kl 14.30 Fika
Kl 14.50 Avrundning/Avslut. FS
Genus, mångfald och etiska frågeställningar diskuteras vid falldiskussionerna/ löpande i kursen.
Lärare Farshid Sheikhvand, Chefsöverläkare (FS) Per Johansson, Överläkare, MD, PHD (PJ) Anna Santesson, Överläkare (AS)

Extern länk

evidencebased.se

Referenser

Psykiatrins juridik, Juris, http://www.juris.se
Socialstyrelsens handbok om tvångsvård
Patientlagen
Patientsäkerhetslagen
Patientdatalagen
Ottosson, J-O (2005) Psykiatrisk Etik
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården
Regeringsformen (1974:152)
Brottsbalken (1962:700)

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter. Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, seminarier och fallbeskrivningar. Genomgång av hur man utfärdar ett korrekt vårdintyg, föreläsning samt falldiskussioner om autentiska fall.

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Socialstyrelsens handbok om tvångsvård, patientlagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen.

Inlämningsuppgiften kan röra sig om patientfall eller juridiska frågeställningar som ska skickas in för granskning före starten via kursportalen Moodle. Dessa fall eller frågor blir underlag till våra seminariediskussioner.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt via kursportalen finns.

Kompetensöverföring

Skriftliga rutiner om LPT & LRV.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus digitala kursutvärdering kommer att användas.

Planering

Tidigare utvärderingar har använts i planeringen för våra kommande kurser.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20240067
Lipus-nr. 20220072 (dec 2022)
Lipus-nr. 20210035 (dec 2021)
Lipus-nr. 20200104 (juni 2021)
Lipus-nr. 20200023
Lipus-nr. 20190056
Lipus-nr. 20180171
Lipus-nr. 20150180

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 8 januari 2025
Slutdatum: 10 januari 2025
Sista anmälningsdatum: 16 december 2024
Kursplats: På plats i Helsingborg eller digitalt via Zoom

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

Minst 20

Språk

Svenska

Avgift

9 500 kronor (exkl moms) per deltagare.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se eller via länk nedan.

Huvudmannens godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://evidencebased.se/anmalan/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning bekräftas via epost.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, Tel: 0736 25 86 57, info@evidencebased.se

Kursintyg

Kursintyg (enligt SoS) delas ut efter genomgången och godkänd utbildning.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Evidence Based Sweden AB

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Evidence Based Sweden AB

Kursadministration

Evidence Based Sweden AB.

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Representant för ST-läkare inom psykiatrin.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Inga.

Sponsorers närvaro

Nej, inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga sponsorer.