Hoppa till innehåll

Psykiatrisk diagnostik

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Psykiatrisk diagnostik

Kursen ges av: Evidence Based Sweden AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Avgift: 9 000 kronor (exkl moms) per deltagare.
Kringkostnader: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230133
Län: Hela Sverige

Kurstillfälle

Kursdatum: 29-31 maj 2024
Kursplats: Helsingborg eller på distans
Sista anmälningsdatum: 13 maj 2024 (164 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

BT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Allmänmedicin, Geriatrik, Rättspsykiatri, Beroendemedicin, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

De primära målgrupperna för kursen är ST läkare i psykiatri/BUP samt nyfärdiga specialister (fortbildning), men kursen kan också vara av intresse för BT läkare som väljer placering inom psykiatrin.

2. Behovsbeskrivning

Denna kurs utvecklar BT och ST-läkarens kunskaper för att bli bättre på att hjälpa gruppen med psykiska sjukdomar. Psykiska ohälsan formas både av förändringar i hjärnan och den förändrade livssituationen. Sjukdomarna ter sig annorlunda och påverkas också av kroppsliga sjukdomar och kognitiva störningar.
Kursen har tagits fram för att uppfylla relevant delmål i målbeskrivningen för ST-läkare och som fortbildning för specialister. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. Diagnostiken baseras på senaste manualen DSM-5.

Referenser:
American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020
– insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa
https://www.sbu.se/contentassets/e0609636ad4f4a0e874c4d9fc5d96ac4/bilaga-2.1_diagnostik-och-utredning.pdf

Andel män och kvinnor i olika åldersgrupper som uppger allvarlig psykisk påfrestning. Folkhälsomyndigheten 2022, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen har 4 syften:

  • Genomföra adekvat diagnostiskt arbete inom psykiatrin
  • Kunna arbeta med diagnostik/bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam
  • Bättre kunna utnyttja den framtida handledningen
  • Uppfylla delmål för sin specialistkompetens

Resultat för deltagaren

Efter kursen ska deltagaren ha kunskap om: 1. de bakomliggande mekanismerna för uppkomsten av psykiska sjukdomar och om sjukdomarnas behandling 2. metoder för att utreda och bestämma patientens kognitiva funktion 3. samordning och uppföljning av behandlings- och rehabiliteringsinsatser

4. Differentialdiagnostik

Efter kursen ska deltagaren kunna:

a. Resonera kring differentialdiagnostik och planera för utredning gällande psykiatrisk och somatisk samsjuklighet.

b. Använda faktainformation om psykiatrisk epidemiologi och samsjuklighet i kontakt med patient/ närstående/ medarbetare.

c. Förklara utvecklingsvägar av psykopatologi från barn till vuxen i samtal med patient/närstående/ medarbetare.

5. Instruera patienter och anhöriga i användningen av egenbedömningsinstrument. (frågeformulär, skattningsskalor).

6. Göra en strukturerad riskbedömning (våld, suicid).

Resultat för patient och samhället

Patienter gynnas av att få adekvata diagnoser och behandlande insatser.
Anhöriga/närstående gynnas av att patienter får adekvata insatser, och att läkare samverkar med patientens nätverk.
Samhället gynnas av god diagnostik, och av att diagnostiska och behandlingsmässiga resurser används på ett effektivt sätt.

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8 Psykiatri: a2, c1, c2 BUP: a2, c3, c10 HSLF-FS 2021:8 Psykiatri: STc1, STc2 BUP: STc3

4. Program

Schema

Se bifogad fil nedan.

Extern länk

evidencebased.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/10/schema-psykiatrisk-diagnostik.pdf

Referenser

  1. Kaplan and Sadock’s Concise Textbook of Clinical Psychiatry, ISBN:978-1-97-516748-6
  2. American Psychiatric Association, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR®), ISBN 978-0-89042-576-3
  3. Herlofson, J. & Ekselius, L. (red.) Psykiatri ISBN 978-9-14409-497-7

Jämställdhet och likabehandling

Under kursen reflekteras över genus och mångfaldsaspekter. Kursledningen har föreläsare av båda könen.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Inledande e-learning (förberedelser) via kursportalen Moodle, som brukar ta ett par timmars i anspråk. Därefter följer ett kursmöte som omfattar tre heldagar. Under kursmötet hålls föreläsningar samt falldiskussioner.

Kursmaterial

Tillgång till webbaserad lärplattform, Moodle. Interaktivt. Åhörarkopior kan laddas ner via plattformen.

Förberedelser

Kursdeltagarna ska lämna in ett fall eller frågeställning som rör kursämnen. Inlämningsuppgiften skickas in via kursportalen senast en vecka före kursdagen. Tidsåtgång för uppgiften räknas vara cirka 2 timmar. Det kommer också att ges litteraturanvisningar via lärplattformen.

Kunskapskontroll

Genomgång av inlämningsuppgift via lärplattformen, Moodle.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet till lärarkontakt via kursportalen finns.

Kompetensöverföring

Nej

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Denna kurs har tidigare genomförts och utvärderats av deltagarna. Lipus kursutvärdering skickas till deltagarna att besvara.

Planering

En analys av resultatet från  kursutvärderingen görs av kursledningen efter avslut och av de slutsatser som dras kommer framtida kursomgångar att justeras och utvecklas. Fler falldiskussioner har efterfrågats av deltagarna som har lagts till programmet.

Tidigare Lipus-certifiering

Psykiatrisk diagnostik

Lipusnummer 20220106

Lipusnummer 20210123, 27-29/4 2022

Lipusnummer 20220106, 26-28/4 2023

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 29 maj 2024
Slutdatum: 31 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 13 maj 2024
Kursplats: Helsingborg eller på distans

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

Minst 25

Språk

Svenska

Avgift

9 000 kronor (exkl moms) per deltagare.

Kringkostnader

Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Genom att anmäla sina uppgifter till info@evidencebased.se

eller https://evidencebased.se/anmalan/
http://www.evidencebased.se 

Rak turordning samt huvudmannens godkännande.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.evidencebased.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Genom att anmäla sig direkt via epost, rak turordning och först till kvarn.

Antagning bekräftas via epost.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, info@evidencebased.se

Kursintyg

Kursintyg (enligt SoS) delas ut efter genomgången och godkänd utbildning.

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Ansvarig för innehåll

Farshid Sheikhvand, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Farshid Sheikhvand Chefsöverläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri.

 

Kursadministration

Evidence Based Sweden AB.

Övriga samarbetspartners

Inga.

Målgruppsrepresentant

Representant för ST-läkare inom psykiatrin.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Evidence Based Sweden AB är ett aktiebolag och utbildningen finansieras enbart genom kursavgifter.

Kringarrangemang

Nej.

Sponsorers närvaro

Nej.

Jävsförhållande

Nej.