Hoppa till innehåll

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Kursen ges av: Kunskapsgruppen Sverige AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: BT-läkare, ST-läkare
Specialiteter:
Avgift: Deltagaravgift: 9990 kr + moms I deltagaravgiften ingår kompendium. Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.
Kringkostnader: Inga kringkostnader.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20240049
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 2-3 oktober 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024 (163 dagar kvar)
Kursdatum: 3-4 december 2024
Kursplats:
Sista anmälningsdatum: 2 december 2024 (225 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

BT-läkare, ST-läkare

Specialitet

Barn- och ungdomsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Barn- och ungdomspsykiatri, Akutsjukvård, Allergologi, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Arbetsmedicin, Psykiatri, Neurokirurgi, Allmänmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsallergologi, Handkirurgi, Hematologi, Neurologi, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Rättspsykiatri, Arbets- och miljömedicin, Beroendemedicin, Rehabiliteringsmedicin, Gynekologisk onkologi, Internmedicin, Barn- och ungdomskardiologi, Kirurgi, Hud- och könssjukdomar, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Infektionssjukdomar, Kärlkirurgi, Kardiologi, Neonatologi, Palliativ medicin, Obstetrik och gynekologi, Lungsjukdomar, Ortopedi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Skolhälsovård, Njurmedicin, Smärtlindring, Plastikkirurgi, Onkologi, Reumatologi, Thoraxkirurgi, Urologi, Äldrepsykiatri, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och talrubbningar

Ytterligare information

Kursens primära målgrupp är ST-läkare inom de specialiteter som innehar delmål b2 Sjukdomsförebyggande arbete (enligt 2015:8) eller STb2 (enligt 2021:8) Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, i sina målbeskrivningar.

2. Behovsbeskrivning

Ohälsosamma levnadsvanor ökar risken för folksjukdomar såsom cancer, diabetes 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Socialstyrelsen rapporterar att ca en femtedel av den samlade sjukdomsbördan uppskattas bero på fyra levnadsvanor; tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2018). I Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) består de flesta åtgärderna av rådgivning i form av samtal som syftar till att stödja en förändring av den ohälsosamma levnadsvanan. Socialstyrelsen uttrycker även att enkla råd om levnadsvanor bör kunna ges på alla nivåer inom hälso-och sjukvården och att det är viktigt att råd ges både till patienter i riskgrupper, och till vuxna generellt som har behov av det. En stor andel av de hälsofrämjande samtalen sker mellan patient och läkare. I målbeskrivningarna för läkarnas specialisttjänstgöring anges att läkaren ska kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar, och förbättra prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller flera levnadsvanor (delmål b2), samt att de utöver detta ska kunna stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom (delmål STb2).

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om vad sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete innebär, samt praktisk träning i att använda Motiverande samtal (MI) som metod för att stödja patienter i att förebygga sjukdom, förbättra hälsan, och upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom.

Resultat för deltagaren

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren:

  • beskriva vad hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete innebär i sjukvården
  • beskriva ohälsosamma levnadsvanor och hur dessa riskfaktorer påverkar sjukdomsbördan
  • presentera evidensen som finns för arbete med sjukdomsförebyggande metoder
  • ha kunskap om folkhälsa, folkhälsomål och medel för folkhälsoarbete, för att kunna reflektera över vilken roll läkarens och sjukvårdens insatser har i folkhälsoarbetet i helhet
  • identifiera ohälsosamma levnadsvanor hos patienter
  • förmedla enkla råd kring hälsosamma levnadsvanor och vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att förbättra hälsa och förebygga sjukdomar
  • stödja patienter i att upprätthålla friska funktioner i samband med sjukdom och behandling
  • kunna tillämpa Motiverande samtal (MI) som förhållningssätt och verktyg för att motivera patienter till beteendeförändring
  • kunna hänvisa en patient till rätt kompetens för vidare hjälp att förbättra levnadsvanor

Resultat för patient och samhället

Hälsosamma levnadsvanor förebygger till stor del folkhälsosjukdomar och hälsofrämjande samtal kan gynna patienter både i ett förebyggande syfte och som en del av sjukdomsbehandling i samband med etablerad sjukdom. Att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande minskar risken för framtida sjukdom och lidande hos patienter. Ohälsosamma levnadsvanor medför även stora samhällsekonomiska kostnader.  Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor som över tid förbättrar folkhälsan, förväntas således vara kostnadseffektivt på lång sikt då konsekvenser av ohälsosamma vanor minskar.

Delmål för ST angivna av kursgivare

Enligt SOSFS 2015:8 delmål b2 för ovan angivna specialiteter
Enligt HSLF-FS 2021:8 delmål STb2 för ovan angivna specialiteter

4. Program

Schema

Föreläsare för kursen

Kursledare under dag 1

Lars Jerdén är allmänläkare i Dalarna sedan många år. Han sitter i projektledningen för Socialstyrelsens revidering av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Lars var ordförande i den arbetsgrupp inom SKRs kunskapsstyrning som 2021 presenterade det första nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor. Lars disputerade vid Umeå universitet 2007, och är docent vid Högskolan Dalarna.

Kursledare under dag 2

Mats Hogmark är specialist i allmänmedicin och jobbar som distriktsläkare på Svärdsjö vårdcentral utanför Falun. Han har sedan 2006 undervisat i MI (motiverande samtal) och är sedan 2012 medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 2013-2021 hade Mats en deltidstjänst som samordnare för all MI-utbildning i Region Dalarna. Sedan 2018 är han ansvarig för kursen i ”Klinisk kommunikation och konsultationsfärdighet” för ST-läkare i Region Dalarna. Mats driver podcasten ”Samtal om samtal” där han tillsammans med en kollega och gäster utforskar olika aspekter av såväl professionella som privata samtal.

Extern länk

Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2024/03/1-schema-sjukdomsforebyggande-arbete-for-st-lakare-1.pdf

Referenser

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma riktlinjer – Stöd för styrning och ledning. 2018.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma riktlinjer. Rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag. 2018.

Socialstyrelsen. Nya gränsvärden för riskbruk av alkohol till hälso- och sjukvården – Socialstyrelsen 2023

Nationellt programområde Levnadsvanor. Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling. SKR, 2022.

Nationellt programområde Levnadsvanor. Slutrapport avseende systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för Riktade hälsosamtal. 2022.

Kristina Pellmer, Håkan Wramner, Bengt Wramner. Grundläggande folkhälsovetenskap. Ad Libris, 2017

”Motivational Interviewing – Helping People Change and Grow” av William R. Miller och Stephen Rollnick (fjärde utgåvan, Guilford Press, 2023). [OBS: svensk översättning kommer 2024.]

”Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Att hjälpa människor att ändra beteende” av Stephen Rollnick, William R. Miller och Christopher C. Butler (andra utgåvan, Studentlitteratur 2023)

Jämställdhet och likabehandling

Kursmaterial innehåller studier om ohälsosamma levnadsvanor där studierna innehar olika målgrupper.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen ges digitalt genom live-föreläsning via Zoom.

Dag 1 varvar föreläsningar om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete och folkhälsa med gruppdiskussioner i mindre grupper som syftar till att bidra till kunskap och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Dag 2 varvar föreläsningar om Motiverande samtal (MI) med rollspel och gruppövningar i praktisk applicering av metoden.

Under kursens gång lämnas utrymme för deltagarfrågor.

Kursmaterial

Kursmaterial består av kompendium med åhörarkopior.

Förberedelser

Inför kursen tilldelas deltagarna en förberedelseuppgift där de ska reflektera över och fördjupa sig  i det sjukdomsförebyggande arbetet som sker på deras enskilda enhet. Resultatet från uppgiften används som diskussionsunderlag under kursens gång. Inför dag 2 av kursen får deltagarna i uppgift att ta del av en video och en podcast om Motiverande samtal.

Inför kursen skickas det även ut en förstudie till deltagarna. I förstudien ombeds deltagarna fylla i förväntningar på kursen samt redogöra för eventuella utmaningar som man upplever i exempelvis samtalssituationer. Svaren från förstudien delas med kursledare och används för att anpassa innehållet i kursen till målgruppen.

Kunskapskontroll

Nej

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Möjlighet finns att i efterhand komma i kontakt med föreläsare.

Kompetensöverföring

Deltagarna får kompendium med åhörarkopior.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärderingen fungerar som den enskilt viktigaste återkopplingen på om vi har en utbildning som fungerar och uppskattas. Utöver Lipus utvärdering gör Kunskapsgruppen en egen där vi frågar om arrangemanget i sin helhet samt service från Kunskapsgruppen. Lipus utvärdering och Kunskapsgruppens egen utvärdering skickas till deltagarna via mejl vid kursens slut. Vid behov skickas även påminnelse till deltagarna i syfte att uppnå en hög svarsfrekvens. Föreläsare/kursledare tilldelas resultatet av utvärderingarna så att kursinnehåll och upplägg kan utvecklas.

Planering

Tidigare utvärderingar av kursen har använts för att omarbeta och uppdatera kursens innehåll och upplägg. Till exempel läggs nu mer fokus på studier och evidens inom området, samt praktiskt användbara exempel på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete.

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nr: 20230021 Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare, 13-14 juni 2023, 21-22 nov 2023
Lipus-nr: 20220041 Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare 23-24 maj 2022
Lipus-nr: 20210060 Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare 29-30 nov 2021

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 10 april 2024
Slutdatum: 11 april 2024
Sista anmälningsdatum: 9 april 2024

Startdatum: 2 oktober 2024
Slutdatum: 3 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2024

Startdatum: 3 december 2024
Slutdatum: 4 december 2024
Sista anmälningsdatum: 2 december 2024

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

Deltagaravgift: 9990 kr + moms

I deltagaravgiften ingår kompendium.
Då detta är ett digitalt tillfälle ingår inga måltider.

Kringkostnader

Inga kringkostnader.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via Kunskapsgruppens hemsida.

Om det är arbetsgivaren som ska betala kursavgiften förväntas anmälaren ha huvudmans godkännande då anmälan är bindande. Skulle det uppstå förhinder så kan deltagaren flytta sin anmälan till annat kurstillfälle i det fall det finns ett kurstillfälle tillgängligt.

Behöver du hjälp med anmälan kan du även ringa Kunskapsgruppen på 031-22 24 50, eller mejla på info@kunskapsgruppen.se

Då kursen sker digitalt behövs en dator eller enhet med bra uppkoppling och kamera.

 

Länk till webbsida för anmälan

https://www.kunskapsgruppen.se/utbildning/sjukdomsforebyggande-arbete-for-st-lakare/

Antagningsförfarande och bekräftelse

Kunskapsgruppen tillämpar först till kvarn. Antal platser är begränsade. Är anmälan öppen finns det platser kvar. Anmälan går att göra fram till dagen innan kursen startar.
Efter att anmälan är gjord skickas en automatisk bekräftelse via mejl. Några dagar efter det kommer det ett välkomstbrev på mejl med praktisk information. När det börjar närma sig kurs skickas även en påminnelse till deltagaren där även förstudien till kursen finns med.

Kontaktperson

Sally Ryding
Utbildningsansvarig, Kunskapsgruppen

Email: sally.ryding@kunskapsgruppen.se

Växel:031-22-2450
Direkt: 072-5424300

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter utfärdas till deltagande ST-läkare som genomgått kursen med godkänt resultat. Intyget ges för delmål b2 (enligt SOSFS 2015:8) och delmål STb2 (enligt HSLF-FS 2021:8).

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Kunskapsgruppen Sverige AB

Ansvarig för innehåll

Kunskapsgruppen Sverige AB

Sally Ryding

Utbildningsansvarig

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Lars Jerdén: allmänläkare i Dalarna. Lars sitter i projektledningen för Socialstyrelsens revidering av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Lars var ordförande i den arbetsgrupp inom SKRs kunskapsstyrning som 2021 presenterade det första nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor. Lars disputerade vid Umeå universitet 2007, och är docent vid Högskolan Dalarna.

Mats Hogmark: specialist i allmänmedicin. Jobbar som distriktsläkare på Svärdsjö vårdcentral utanför Falun. Han har sedan 2006 undervisat i MI (motiverande samtal) och är sedan 2012 medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 2013-2021 hade Mats en deltidstjänst som samordnare för all MI-utbildning i Region Dalarna. Sedan 2018 är han ansvarig för kursen i ”Klinisk kommunikation och konsultationsfärdighet” för ST-läkare i Region Dalarna.

Kursadministration

Kunskapsgruppen Sverige AB

Sally Ryding

Utbildningsansvarig

Övriga samarbetspartners

Inga övriga samarbetspartners.

Målgruppsrepresentant

Ingen enskild målgruppsrepresentant har konsulterats.

Utvärderingar från tidigare deltagare har använts vid kursplanering.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kunskapsgruppen finansierar kursen genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer.

Jävsförhållande

Inga jävsförhållande föreligger.