Hoppa till innehåll

Sviktande Vitalfunktioner

Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Sviktande Vitalfunktioner

Kursen ges av: Faktum Medica AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)
Specialiteter:
Övriga yrkesroller: Sjuksköterska
Avgift: 12595 exkl moms (Kurspriset gäller 2023 och 2024 under förutsättning att inflationen ej skenar iväg ytterligare) Kursdokumentation (pärm mm), lunch och kaffe ingår båda kursdagarna.
Kringkostnader: Ev resa och logi.

Studieform: På plats
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230094
Län: Stockholms län

Kurstillfälle

Kursdatum: 17-18 oktober 2024
Kursplats: KTC Södersjukhuset
Sista anmälningsdatum: 2 september 2024 (102 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Anestesi och intensivvård, Akutsjukvård, Geriatrik, Neurologi, Kirurgi, Internmedicin, Infektionssjukdomar, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Andra yrken

Sjuksköterska

Ytterligare information

Primär målgrupp är ST-läkare verksamma inom somatisk akutspecialitet.
Kursen välkomnar även ansökningar från AT-läkare och specialistkompetenta sjuksköterskor inom intensivvård, hjärtintensivvård, anestesi, ambulans/akutmottagning.
Under åren har även många specialistkompetenta läkare genomgått utbildningen.
Deltagarantalet är maximerat till 16 st/kurstillfälle för att garantera varje deltagare tillfredsställande mängd praktisk träning med simulatordockor.

2. Behovsbeskrivning

Sjukhusvårdade patienter är idag äldre och har en ökad incidens av comorbiditet jämfört med tidigare, samtidigt som kontinuiteten i vårdomhändertagandet har minskat.

Den minskande läkar- och sjuksköterskekontinuiteten i omhändertagandet medför risk att latenta/manifesta tecken på svikt i vitala organsystem ej uppmärksammas. Detta gäller både patienter på akutmottagningen och redan inneliggande patienter. Ett fungerande teamarbete mellan läkaren och sjuksköterskan/sjukskötaren är en förutsättning för ett adekvat och säkert akut omhändertagande. Träning i teamarbete av svårt sjuka är, med undantag av ren HLR-utbildning, eftersatt och regelbunden repetition är nödvändig.

Läkare/sjuksköterskor inom somatiska akutspecialiteter ställs dessutom ofta inför svåra etiska ställningstaganden i det akuta omhändertagandet av en allt sjukligare och äldre patientgrupp. I vissa fall riskerar vårdinsatserna att förlänga patientens lidande snarare än att ge förutsättningar för ett liv med en kvalitet som patienten kan acceptera.

Övertygande dokumentation från litteraturen visar att tidig identifiering och tidigt påbörjad rätt behandling, förbättrar prognosen dramatiskt för en stor majoritet av de akutmedicinska tillstånden. Här listas bara några exempel :

Surviving Sepsis Guidelines 2021  Crit Care Med Oct 4 2021

European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute   ischaemic stroke  European Stroke Journal febr 2021

Sodium bicarbonate therapy for patients with severe
metabolic acidaemia (BICAR-ICU): Lancet 2018

The role for high flow nasal cannula as a respiratory support strategy in adults Int Care Med 2020 46:226-37

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Ökad kompetens inom somatiska akutspecialiteter angående identifiering och initialt omhändertagande av svårt sjuka patienter. Detta minskar risken för komplikationer, invaliditet, lidande och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan.

Resultat för deltagaren

Ska kunna strukturerat omhänderta en kritiskt sjuk patient enl ABCDE  oavsett diagnos och kliniktillhörighet.

Ska kunna och värdera akuta målvärden  (Sp02, MAP etc) vid akut omhändertagande

Kunna redogöra för primär handläggning av akuta försämringar i andning, cirkulation, njurfunktion och medvetandegrad

Ska kunna förklara betydelsen av teamarbete vid akut omhändertagande (kommunikation, ledarskap, samarbetsförmåga).

Ska initiera diskussion avseende vårdnivå i omhändertagandet av multisjuka patienter i förekommande fall.

Resultat för patient och samhället

Ökad kompetens att omhänderta svårt sjuka patienter ger ökad vårdkvalitet. Detta medför i sin tur minskad risk för komplikationer och dödsfall i den fortsatta vårdkedjan

Delmål för ST angivna av kursgivare

SOSFS 2015:8:
Anestesi/Intensivvård: c6, c9
Kirurgi: c1, c2
Internmed: c1, c2, c6, c7
Kardiologi: c1, c2, c6, c7, c9
Gastro/Hepatologi: c1, c2, c7
Njurmedicin: c1, c2, c8
Lungsjukdomar: c1, c2, c7
Neurologi: c1, c2, c7,
Infektionssjukdomar: c1, c5
Akutsjukvård: c1, c2, c3, c5

HSLF-FS 2021:8
Akutsjukvård: STc1, STc2, STc3, STc5
Infektionssjukdomar: STc1, STc5
Internmedicin: STc1, STc2, STc6, STc7
Kardiologi: STc1, STc2, STc6, STc7, STc9
Lungsjukdomar: STc1, STc2, STc7
Njurmedicin: STc1, STc2, STc8
Neurologi: STc1, STc2, STc7
Anestesi/IVA: STc6, STc9
Kirurgi: STc1, STc2
Medicinsk Gastro/Hepatologi: STc1, STc2, STc7

4. Program

Schema

Fyra huvudföreläsningar (Andning, Cirkulation, CNS, Njurfunktion)

Tio fallscenarior på simulatordockor

Skriftligt Pre-och Posttest

Föreläsare :  Lars Sundholm, Överläkare,  VO Anestesi/IVA Södersjukhuset

Anna Augustsén, Överläkare, VO Anestesi/IVA Södersjukhuset

Elias Wallby, Bitr Överläkare,  VO Anestesi/IVA Södersjukhuset

Extern länk

http://www.faktummedica.se

Bifogad fil

https://kursverktyg.lipus.se/app/uploads/2023/08/programsviktandevitalfunktioner-2023final-7.pdf

Referenser

Cortegiani et al. Crit Care (2020)

High flow nasal therapy versus noninvasive ventilation as initial ventilatory strategy in COPD exacerbation: a multicenter non-inferiority randomized trial

24:692 https://doi.org/10.1186/s13054-020-03409-0

 

Jean‐Damien Ricard Intensive Care Med (2020)

Use of nasal high flow oxygen during acute respiratory failure

l46:2238–2247 https://doi.org/10.1007/s00134-020-06228-7

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances

Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury

N Engl J Med 2020;383:240-51.
DOI: 10.1056/NEJMoa2000741

P. Naucler et al Impact of time to antibiotic therapy on clinical outcome in patients with bacterial infections in the emergency department: implications for antimicrobial stewardship

Clinical Microbiology and Infection 27 (2021) 175e181

Ho et al Benefits and risks of furosemide in acute kidney injury Anaesthesia, 2010, 65, pages 283–293

Seung Min Kim et al

Blood pressure management in stroke patients

J Neurocrit Care 2020;13(2):69-79 https://doi.org/10.18700/jnc.200028

Jämställdhet och likabehandling

Kursen belyser det faktum att olikheter finns avseende resurser ( tex avstånd) i sb med akut omhändertagande. Detta diskuteras och medvetandegörs för deltagarna.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar
Praktiska stationsövningar.
Färdighetsträning och kommunikationsträning via fallscenarier på avancerade simulatordockor (med hjärtljud, lungljud, lungbiljud, andningsrörelser, avstängd luftväg, arytmier/defibrillering, blodtryck/puls, iv infart, simulerad kräkning, stridor, möjlighet att praktisera pleuradränage, koniotomi m.m.).

Kursmaterial

Varje kursdeltagare får digital kurspärm. Utbildningsmaterialet uppdateras för varje nytt kurstillfälle. Skriftligt pretest utskickas 8 veckor innan kursen. SBAR-metodiken tillämpas i scenarioövningar.

Förberedelser

Obligatoriska pretestet (60 flervalsfrågor) innebär automatisk litteratursökning för kursdeltagarna. Testet erhålls via epost 8 v innan aktuell kurs.
Fö rekommenderas repetition av basal fysiologi beträffande andning, cirkulation, CNS och njurar.

Kunskapskontroll

Posttest (40 flervalsfrågor). Kursdeltagaren får härefter jämföra sina resultat på de två testerna.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Faktum Medicas epostadress info@faktummedica.se kan användas för kursdeltagare som efter kursen vill diskutera akutmedicinska problem.

Kompetensöverföring

Utbildningsmaterialet i utdelad pärm kan användas vid seminarier på hemsjukhuset.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Lipus utvärderingsmall används.

Planering

Utvärderingar används kontinuerligt för att uppdatera kursen

Tidigare Lipus-certifiering

Lipus-nummer: 20060207, 20070221, 20080230, 20090262, 20100153, 20110220, 20120238, 20130018, 20140080, 20150071, 20160094, 20170076, 20180078, 20200119, 20210118, 20220137.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 16 november 2023
Slutdatum: 17 november 2023
Sista anmälningsdatum: 2 oktober 2023
Kursplats: Elite Palce Hotel, Sankt Eriksgatan 115 Stockholm

Startdatum: 7 mars 2024
Slutdatum: 8 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 8 januari 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115, Stockholm

Startdatum: 20 maj 2024
Slutdatum: 21 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 25 mars 2024
Kursplats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 Stockholm

Startdatum: 17 oktober 2024
Slutdatum: 18 oktober 2024
Sista anmälningsdatum: 2 september 2024
Kursplats: KTC Södersjukhuset

Kursortens län

Stockholms län

Antal deltagare

16

Språk

Svenska

Avgift

12595 exkl moms (Kurspriset gäller 2023 och 2024 under förutsättning att inflationen ej skenar iväg ytterligare)
Kursdokumentation (pärm mm), lunch och kaffe ingår båda kursdagarna.

Kringkostnader

Ev resa och logi.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan sker via hemsidan http://www.faktummedica.se eller genom e-brev till info@faktummedica.se
Vid anmälan ange namn, titel, arbetsplats, mobiltelefonnummer, önskat kursdatum och faktureringsadress. Ange även eventuellt andrahandsval av kursdatum i händelse av fulltecknad kurs. Tidig anmälan ger företräde till kursplatserna. På hemsidan framgår aktuell platstillgång till kurserna.

Krav för deltagande:

1) Deltagande för person i utbildningstjänst kräver godkännande av lokal verksamhetschef eller handledare
2) Varje deltagare skall innan kursstart fullgjort kursens diagnostiska prov (pretest, 60 frågor, se ovan)

För aktuell platstillgång se http://www.faktummedica.se

Utbildningen kan också med god framförhållning arrangeras vid de egna hemsjukhuset efter särskild överenskommelse, var god och kontakta kursledningen!

Utbildningen är upphandlad i vissa landsting och där ges utbildningen på hemsjukhuset enligt lokal överenskommelse mellan utbildningsansvariga och kursledningen.

Länk till webbsida för anmälan

https://www.faktummedica.se

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning sker efter anmälan till respektive kurs, tidig anmälan prioriteras.
Av utbildningspedagogiska skäl antas ej fler än 16 deltagare/kurstillfälle. Eventuell platsbrist meddelas omgående via e-brev.

Bekräftelse av kursplats meddelas normalt inom 24 timmar via e-brev.

Kontaktperson

Lars Sundholm,
Faktum Medica
0708-12 96 27

Kursintyg

Alla läkare erhåller Socialstyrelsens intyg (ST-läkare med ifyllda delmål).

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Lars Sundholm, Överläkare
VO Anestesi/IVA
Södersjukhuset

Ansvarig för innehåll

Samtliga föreläsare vid det aktuella kurstillfället

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

ÖL Lars Sundholm, specialist i anestesi- och intensivvård sedan 1998. Drygt 20 års erfarenhet av akut omhändertagande av svårt sjuka patienter. Har de senaste tio åren kontinuerligt tjänstgjort ffa inom intensivvården. Föreläser internt och externt (bland annat regelbundet på Karolinska Institutet). Ledamot expertråd perioperativ vård och intensivvård 2002-2021.

Kursadministration

Faktum Medica, ett utbildningsföretag utan samarbete med läkemedelsindustrin.

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Tidigare har detta skett.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Inga. Utbildningen finansieras via deltagaravgifter

Kringarrangemang

Finns ej

Sponsorers närvaro

Tillåts ej .

Jävsförhållande

Ngn föreläsare har vid enstaka tillfällen engagerats av läkemedelsföretag som föreläsare, detta dock ej på regelbunden basis.