Hoppa till innehåll

Trombolyskörkort

Trombolyskörkort är en interaktiv endagskurs via Zoom, som avhandlar både teoretiska och praktiska aspekter av det akuta strokeomhändertagandet. Fokus är den hyperakuta fasen av omhändertagandet, alltså själva strokelarmet. Kursen riktar sig till läkare som handlägger akut stroke – både till dem som tjänstgör som primärjourer (AT, BT och ST) och till specialister i exempelvis internmedicin.
Genrebild som symboliserar kursen

Kort om kursen Trombolyskörkort

Kursen ges av: Strom Neurology AB och anmälan görs till kursgivaren.
Nivå: Alla nivåer
Specialiteter:
Avgift: 2500 kr exkl moms.
Kringkostnader: Inga kringkostnader tillkommer eftersom kursen hålls digitalt.

Studieform: Distans
Språk: Svenska
Kursnummer: 20230103
Län: Hela Sverige

Kurstillfällen

Kursdatum: 12 oktober 2023
Kursplats: zoom
Sista anmälningsdatum: 11 oktober 2023 (5 dagar kvar)
Kursdatum: 31 januari 2024
Kursplats: zoom
Sista anmälningsdatum: 30 januari 2024 (116 dagar kvar)
Kursdatum: 8 maj 2024
Kursplats: zoom
Sista anmälningsdatum: 7 maj 2024 (214 dagar kvar)

Anmäl dig hos kursarrangören

För frågor och anmälan till kursen hänvisas till respektive kursgivare. Läs mer under ”praktisk information”.


1. Målgrupp

Nivå

Alla nivåer

Specialitet

Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Neurologi, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Njurmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig till läkare som handlägger akut stroke – både till dem som tjänstgör som primärjourer och till specialister i exempelvis internmedicin. 

2. Behovsbeskrivning

Det akuta omhändertagandet av stroke är komplext, men måste utföras snabbt och patientsäkert. Time is brain, och varje minuts fördröjning försämrar patientens prognos. Läkaren som tar emot en strokepatient måste på kort tid få grepp om patientens sjukhistoria, hantera differentialdiagnostik, bedöma strokens svårighetsgrad samt ta ställning till akut behandling som trombolys, trombektomi och (vid intracerebral blödning) reversering av antikoagulantia. På många sjukhus sköter primärjouren (AT, BT och ST) större delen av den akuta handläggningen, med stöd av bakjouren för ställningstagande till trombolys och regionspecialist för ställningstagande till trombektomi. Eftersom det akuta omhändertagandet är en så kritisk del av strokevården rekommenderar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke och Nationella arbetsgruppen för stroke (Sveriges Kommuner och Regioner) att läkare som handlägger akut stroke ska gå en kurs (helst årligen) specifikt inriktad mot detta.

Kursen Trombolyskörkort baseras på den starka vetenskapliga evidens som finns för akutbehandling av stroke, och är inriktad på det akuta strokelarmet, alltså från symtomdebut till inläggning på avdelning.

3. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen syftar till att utveckla deltagarens kunskap om akut strokeomhändertagande. Målet är att det i sin tur ska leda till att deltagaren hanterar akuta strokelarm säkrare och snabbare.

Resultat för deltagaren

Deltagaren förväntas efter kursen ha kunskap om:

 • orsaker till stroke och hur en stroke utvecklas i akutskedet
 • National Institute of Health stroke scale (NIHSS) och hur skalan används vid akuta strokelarm
 • bilddiagnostik vid akut stroke
 • differentialdiagnostik vid akut stroke
 • akutbehandling av intracerebral blödning
 • akutbehandling (inklusive trombolys och trombektomi) vid ischemisk stroke
 • vård första dygnet efter stroke
 • hur en akut strokekedja är uppbyggd, och vad den syftar till

Kursens namn – Trombolyskörkort – betyder inte att deltagaren efter genomgången kurs nödvändigtvis är redo att ta självständiga beslut om behandling (exempelvis trombolys) vid akut stroke. Precis som man för ett vanligt fordonskörkort inte bara behöver teori (motsvarande den aktuella kursen) utan också praktik, behöver man öva på akuta strokelarm. Läs mer om vilken erfarenhet som rekommenderas för de olika jourlinjerna som hanterar akuta strokelarm här.

Resultat för patient och samhället

Genom att läkaren har bättre kunskap om akut strokeomhändertagande kan patienten få ett snabbare och säkrare omhändertagande. Kortare tid till behandling av stroke leder till minskade handikapp, vilket är en stor vinst för patienten och för samhället.

Delmål för ST angivna av kursgivare

 • Neurologi
  • 2015: C1, C7
  • 2021: STc1, STc7
 • Akutsjukvård
  • 2015: C1, C3
  • 2021: STc1, STc3
 • Endokrinologi och diabetologi
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Geriatrik
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Hematologi
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Internmedicin
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Kardiologi
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Lungsjukdomar
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  • 2015: C1
  • 2021: STc1
 • Njurmedicin
  • 2015: C1
  • 2021: STc1

4. Program

Schema

(Obligatorisk förberedelse inför kursen, se avsnitt Metodik.)

8:00-8:30 Introduktion med uppvärmningscase

8:30-8:35 Paus

8:35-9:20 Bilddiagnostik

9:20-9:30 Paus

9:30-10:30 Differentialdiagnostik

10:30-10:45 Paus

10:45-12:00 Trombolys

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Trombektomi

13:30-14:15 Behandling av intracerebralt hematom

14:15-14:25 Paus

14:25-14:55 Strokelarmet steg för steg

14:55-15:05 Paus

15:05-16:30 Scenariogenomgångar

16:30-16:45 Test samt utvärdering

Föreläsare: Jakob Ström, docent, specialist i Neurologi och strokeansvarig på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ).

Extern länk

http://www.trombolyskorkort.se

Referenser

 • Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct. RG Nogueira et al. N Engl J Med 2018; 378:11-21.
 • Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. GW Albers et al. N Engl J Med 2018; 378:708-718.
 • European Stroke Organisation (ESO) guidelines on blood pressure management in acute ischaemic stroke and intracerebral haemorrhage. EC Sandset et al. Volume: 6 issue: 2, page(s): XLVIII-LXXXIX. European Stroke Organisation Guidelines.
 • European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke. E Berge et al. Volume: 6 issue: 1, page(s): I-LXII. European Stroke Organisation Guidelines.
 • European Stroke Organisation Guideline on Reversal of Oral Anticoagulants in Acute Intracerebral Haemorrhage. H Christensen et al. Volume: 4 issue: 4, page(s): 294-306.European Stroke Organisation Guidelines.
 • Scientific Rationale for the Inclusion and Exclusion Criteria for Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. BM Demaerschalk et al. Stroke. 2016 Feb;47(2):581-641.
 • Nationella riktlinjer för vård vid stroke, stöd för styrning och ledning. 2020-1-6545. Socialstyrelsen (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf)

Jämställdhet och likabehandling

Kursen syftar till att ge alla strokepatienter chans till bättre vård, oavsett kön, ålder, etnicitet och var i landet man bor.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen bygger helt på interaktiva, livesända föreläsningar via Zoom. Interaktiviteten består av användning av mentometerfrågor, gruppdiskussioner samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor till föreläsaren. En ledstjärna genom kursdagen är att allt som sägs ska vara till konkret nytta för deltagaren i framtida akuta strokelarm.

Kursmaterial

Efter kursen får alla deltagare tillgång till föreläsningspresentationerna.

Förberedelser

Inför kursen behöver deltagaren göra två förberedelser:
 • Titta på NIHSS-videon (25 minuter lång) som finns på hemsidan (eller nås via https://youtu.be/z_3O80Xq-YE). Denna kursdel har lyfts ut som en förberedelse för att vi under kursdagen ska ha mer tid till interaktiva falldragningar.
 • För att bli godkänd på kursen behöver deltagaren också göra en förberedelseuppgift som består i att svara på ett antal frågor om hur strokerutinerna ser ut på det sjukhus hen arbetar på. Svaren på dessa frågor ska skickas i en wordfil till info@trombolyskorkort.se senast 7 dagar innan kursdagen.

Om deltagaren känner sig rostig på grundläggande strokekunskap rekommenderas att man före kursen tittar på en video (55 min) där stroke basics avhandlas. Att titta på denna video är alltså inte en obligatorisk förberedelse.

Kunskapskontroll

Kursen avslutas med att alla deltagare får svara på åtta flervalsfrågor om akut strokeomhändertagande.

Kompetensstöd efter avslutad kurs

Årligen återkommande vidareutbildning erbjuds i form av Fortsättningskursen. Denna förnyas varje år, så att deltagare kan fortsätta gå Fortsättningskursen år efter år.

Kompetensöverföring

De kunskaper deltagaren förvärvar genom kursen kan spridas i verksamheten med stöd av föreläsningspresentationerna.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursen använder Lipus digitala utvärdering. Länk skickas per e-mail till deltagarna direkt efter avslutad kurs. Utvärderingarna används sedan av kursansvarig för att utveckla kursens innehåll.

Planering

Vid utvärdering av första kurstillfället föreslogs att NIHSS-föreläsningen kunde ges förinspelad för att man under dagen skulle kunna avsätta ännu mer tid för falldiskussioner. Den förändringen implementerades från hösten 2022. Flera mindre förändringar har implementerats i kursen till varje nytt tillfälle.

Tidigare Lipus-certifiering

20220005, Trombolyskörkort, 2022-05-12

20220082, Trombolyskörkort, flera kursdatum 2022-09-15, 2022-11-24, 2023-02-16, 2023-05-11.

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 12 oktober 2023
Slutdatum: 12 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 11 oktober 2023
Kursplats: zoom

Startdatum: 31 januari 2024
Slutdatum: 31 januari 2024
Sista anmälningsdatum: 30 januari 2024
Kursplats: zoom

Startdatum: 8 maj 2024
Slutdatum: 8 maj 2024
Sista anmälningsdatum: 7 maj 2024
Kursplats: zoom

Kursortens län

Hela Sverige

Antal deltagare

80

Språk

Svenska

Avgift

2500 kr exkl moms.

Kringkostnader

Inga kringkostnader tillkommer eftersom kursen hålls digitalt.

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Anmälan till kursen sker via länken nedan.

Länk till webbsida för anmälan

http://www.trombolyskorkort.se/anmalan

Antagningsförfarande och bekräftelse

För anmälan tillämpas principen ”först till kvarn”. Inom två arbetsdagar efter anmälan får deltagaren via e-mail bekräftelse på sin kursplats.

Kontaktperson

För frågor om kursen, skriv till kursledare Jakob Ström på info@trombolyskorkort.se.

Kursintyg

Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kursintyg (ST-kursintyg för ST-läkare).

8. Kursansvariga

Initiativtagare

Jakob Ström är initiativtagare till kursen. Kursen drivs genom företaget Strom Neurology AB, som ägs av Jakob Ström. Se presentation av Jakob nedan, under ”Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig”.

Ansvarig för innehåll

Jakob Ström är ansvarig för kursens teoretiska innehåll. Se presentation av Jakob nedan, under ”Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig”.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Jakob Ström är kursledare och har övergripande kurs- och kvalitetsansvar.

Jakob Ström är docent, specialist i Neurologi och strokeansvarig på Neuro- och Rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). De senaste åren har han haft en central roll i en rad strokerelaterade utvecklingsprojekt på USÖ, inte minst implementeringen av sjukhusets trombektomiverksamhet som sjösattes 2021. Jakob är affilierad till Örebro universitet och engagerad i Läkarutbildningen. Hans forskning är främst relaterad till olika aspekter av stroke, såsom risken för lunginflammation efter stroke och kopplingen mellan covid och stroke.

Kursadministration

Jakob Ström ansvarar för det praktiska genomförandet av kursen. Se presentation av Jakob ovan, under ”Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig”.

Övriga samarbetspartners

Nej.

Målgruppsrepresentant

Nej.

9. Finansiering

Vem/vilka finansierar?

Kursen finansieras helt genom deltagaravgifter.

Kringarrangemang

Inga kringarrangemang finns.

Sponsorers närvaro

Kursen har ingen inblandning av sponsorer.

Jävsförhållande

Kursledare Jakob Ström, som håller alla föreläsningar, har det senaste året inte tagit uppdrag för läkemedelsindustrin.