Hoppa till innehåll
Lipus.se / Nyhetsarkiv / Lipus årskrönika 2021

Lipus årskrönika 2021

Publicerad

254 SPUR-granskningar genomfördes under 2021, från Ystads lasarett i Region Skåne till Gällivare sjukhus i Region Norrbotten. Rapporterna från granskningarna publiceras på Lipus.se där du kan söka på SPUR-granskningar av ST och AT från 2013 och framåt, samt läsa rapporter från regionövergripande analyser av ST).

 

Under fjolåret utfördes granskningar i samtliga regioner. Majoriteten av dessa har skett i de regioner som har pågående avtal för sammanhållna granskningar, det vill säga granskning av samtliga ST-utbildande enheter under en sammanhållen tidsperiod. Under 2021 har Lipus haft pågående avtal med Stockholm, Uppsala, Östergötland, Västerbotten, Kronoberg, Blekinge, Skåne sjukhus Nordost samt Kalmar (endast primärvården). 

 

SPUR-granskningarna inom primärvården utgör normalt runt hälften av alla granskningar som görs under ett år. Under fjolåret granskades 128 vårdcentraler. Efter primärvården är det specialiteterna anestesi och intensivvård, ortopedi, internmedicin och geriatrik som har granskats mest. 

 

Att granska enligt SPUR-modelleninnebär att det är läkarprofessionen som granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Det är specialitetsföreningarna som utser inspektörerna, som därefter får gå en utbildning i Lipus regi. I dagsläget är antalet inspektörer runt 400, vilka samordnas av föreningarnas SPUR-samordnare som är 51 till antalet. Under 2021 utbildade Lipus 38 nya inspektörer i 19 specialiteter, varav 13 inspektörer arbetar inom primärvården. Samtliga inspektörer har under året erbjudits digital fortbildning inom handledning samt digital SPUR-granskning. 

 

Vid tillfällen då pandemin och gällande restriktioner förhindrat fysiska platsbesök har vi under 2021 i viss mån kunnat erbjuda granskning i digitalt format, vilket blev aktuellt i 66 av 254 granskningar. Tittar man specifikt på de enheter där granskningen ägde rum digitalt upplevde 78 procent att den digitala granskningen i hög grad kunde genomföras med kvalitet. 

 

Av 2021 års Lipuscertiferade kurser riktade sig 145 till ST-läkare, varav 47 även riktade sig till AT samt 7 till BT.  Lipus certifierade också en kurs som riktade sig till färdiga specialister. Till följd av pandemin ställdes ett fåtal kurser in under 2021, medan andra omvandlades till digitala kurser. Alla kurser som certifieras publiceras på Lipus.se. 

Under året tecknade Lipus ramavtal med Socialstyrelsen gällande SK-kurser för 2023-2026. 

Under året satte Lipus också samman ett Advisory Board för kurscertifiering som medverkar till att säkerställa att en hög och jämn kvalitet på kurscertifieringen uppnås, samt till att certifieringen utvecklas i riktning mot aktuella krav och föreskrifter. Rådet består av åtta yrkesverksamma specialistläkare och personer med annan relevant kompetens. Här kan du läsa mer om Lipus Advisory Board. 

För oss är det viktigt att utveckla och förbättra vårt arbete och våra tjänster. De som certifierar en eller flera kurser under året får en kvalitetsundersökning att besvara. Utöver frågor om exempelvis certifieringsprocessen får kursgivarna också möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Svaren sammanställs och ligger till grund för vårt kvalitetsarbete. Några av de förbättringar som har gjorts utifrån 2020 års undersökning är att kursutvärderingar med medelvärden publiceras på Lipus.se och vissa instruktionstexter i kursverktyget har förtydligats. Under 2022 kommer vi att lägga fokus på den digitala utvärderingsfunktionen i kursverktyget.   

Tillgänglighet samt snabb och god service är viktigt för oss. På de två påståendena i enkäten; ”Som helhet är jag nöjd med Lipus kurscertifiering” och ”Jag rekommenderar andra att Lipus-certifiera sina kurser” ökade Lipus förra året snittbetyget från 4,4 till 4,7 på en skala från 1-5. 

 

Efter utförd SPUR-granskning skickar Lipus ut en kvalitetsundersökning till klinikens eller vårdcentralens verksamhetschef och studierektor. Syftet är att få veta vad som har fungerat bra före, under och efter granskningen – och vad som kan bli bättre. Återkopplingen är oerhört värdefull för oss i vårt kvalitetsarbete. En av de utmaningar vi har är att säkerställa  en hög och jämn kvalitet på granskningarna, något vi arbetar kontinuerligt med. 

Vid den senaste sammanställningen av kvalitetsundersökningen gav 90 procent av de svarande högt betyg på påståendet “Som helhet är jag nöjd med kvalitetsgranskningen (svarade 4 eller 5 på en femgradig skala). På påståendet ”Jag rekommenderar andra att granska enligt SPUR” gav också 91 procent ett högt betyg.

 

Cirka åtta månader efter att en klinik eller vårdcentral SPUR-granskats får alla berörda (ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef) svara på en enkät med uppföljningsfrågor om hur granskningen har påverkat förbättringsarbetet. Enkäten består av fem flervalsfrågor samt två fritextfrågor. Syftet med enkäten är att ge oss inblick och kunskap om hur enheterna arbetar med granskningsresultatet.  

Vid den senaste sammanställningen (juni 2021) angav 90 procent av de svarande att granskningsrapportens förbättringsförslag hade en nära koppling till verksamheten. 80 procent angav att förbättringar hade genomförts – och detta under pågående pandemi. Av enkäten framgår också att SPUR-granskningen har medfört strukturella förbättringar, bättre utbildningsklimat, ökad kunskap om regelverk, rättigheter och ST-utbildningen i stort, mer motiverade studierektorer och handledare, med mera. 

 

Under 2022 fortsätter vi arbetet med att höja kvaliteten på SPUR-granskningarna och kurscertifieringen. Inom SPUR arbetar vi aktivt med kalibrering för att kunna hålla en jämn granskningsnivå. Vi har också påbörjat arbetet med att anpassa granskningsmodellen efter den nya ST-föreskriften (HSLF-FS 2021:8) samt att utveckla en modell för BT.  

Digitalisering är ett nyckelord för Lipus, som de senaste åren satsat på att förbättra våra digitala verktyg. Under 2022 kommer vi bland annat att digitalisera processen för hur de ansvariga på enheter som ska SPUR-granskas skickar in dokument och material inför granskningen. Vi kommer också under året att satsa på att stödja studierektorsgruppen som fyller en viktig funktion inför granskningen och i förbättringsarbetet.