Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / ”Du måste vara mån om att få den utbildning du har rätt till”

”Du måste vara mån om att få den utbildning du har rätt till”

Söker du ST och vill veta mer om utbildningsnivån på de orter du är intresserad av? Är du ST-läkare på en enhet som har SPUR-granskats? Då kan du ha stor nytta av att gå igenom rapporterna från tidigare kvalitetsgranskningar. ”Du kan få ut väldigt mycket av att läsa en SPUR-rapport, allt från strukturen på verksamheten till kvaliteten på själva utbildningen”, säger Rofida Ghazvinian, styrelseledamot i SYLF.

Rofida Ghazvinian är ST-läkare i Gastroenterologi på Skånes Universitetssjukhus och SYLF:s representant i SPUREX, ett advisory board för SPUR-granskningsverksamheten av ST och AT. Här svarar Rofida på fem frågor om vilken nytta du som ST-läkare har av att läsa SPUR-rapporter – och vad du bör tänka på när din enhet ska SPUR-granskas.

När du söker ST-tjänst, vilken nytta kan du ha av att läsa SPUR-rapporter för de enheter du är intresserad av?

Kolla på vilka betyg enheten fick vid granskningstillfället, och vilka anmärkningar. Läs den inledande sammanfattningen och se vilka styrkor och svagheter SPUR-inspektörerna tog upp. Även om enheten får bra betyg i rapporten kan ouppmärksammade svagheter ha lett till försämringar. På så sätt får du lite pejl på framtiden också.

Jag skulle säga att alla delar i rapporten är viktiga att titta på eftersom du får veta om enheten har rätt förutsättningar för ST. Är operationsrummen tillräckligt stora? Har alla egna arbetsplatser? Finns individuella utbildningsprogram? Och så vidare.

Du kan följa upp eventuella frågetecken genom att kontakta chefen eller studierektorn för verksamheten. Ska du arbeta och utbilda dig där i fem år är det bra att veta vad som väntar, och vad man har gjort åt brister och svagheter som kommit fram i SPUR-rapporten.

Om du är ST på enhet som har SPUR-granskats – hur kan du använda rapporten i efterhand?

Jag har använt en rapport från SPUR-granskningen av min klinik för att poängtera att svagheterna nämnda i rapporten kan eventuellt leda till fördröjning till specialistbevis för ST-läkarna på kliniken. Trots att vår klinik fick bra betyg, fanns det anmärkningar som i framtiden kan leda till ett sämre betyg vid nästa granskning. På det sättet försöker jag påverka verksamhetschef, studierektor och andra berörda verksamhetschefer på sjukhuset för att göra möjliggöra exempelvis randningar och få tillräckligt med volym i våra praktiska moment för att kunna klara av våra delmål. Om produktionen går före utbildningen och på så sätt fördröjer den, exempelvis vid jourer i andra verksamheters produktion, då vill jag berätta även för den verksamhetschefen att min utbildning fördröjs.

Om du är ST på en enhet som ska SPUR-granskas – hur kan du förbereda dig inför granskningstillfället?

Läs tidigare SPUR-rapporter! Se till att ha god kännedom om vilka delmoment du ska klara av under din utbildning, och ställ dig frågan om du får rätt förutsättningar på din enhet för att klara av dem. Har du frågor kring delmomenten finns det stöd i specialistföreningarnas beskrivning av delmålen.

Sedan tycker jag det är bra om samtliga ST-läkare på enheten tillsammans ser över hur verksamheten fungerar. Man kan ju vara i helt olika faser och ta del av kollegors erfarenheter; är du helt ny har du kanske inte helt och hållit hunnit få insikt i hur verksamheten är.

Varför är det viktigt att du som ST deltar i SPUR-granskningen?

Därför att det är en möjlighet att anonymt gentemot din verksamhetschef och studierektor kunna uttrycka dina åsikter om din utbildning och vilka eventuella brister som finns i den. Om du inte deltar kommer inte SPUR-granskarna att få en helhetsbild.

Din ST-utbildning – som är reglerad av Socialstyrelsen – är den utbildning du får fram tills du blir färdig specialist. Därför måste du måste vara mån om att du får den utbildning du har rätt till, och det är din verksamhetschef som har ansvaret att se till att du får göra en ST under rätt förutsättningar. Socialstyrelsen kräver att varje ST-utbildande enhet ska genomgå extern kvalitetsgranskning, och att det bör ske var femte år. Så passa på att påverka när du får möjlighet.

Vad ska du göra om det gått mer än fem år sedan din enhet SPUR-granskades?

Då bör du ställa krav på att få en ny granskning. Och upplever du att verksamheten har förändrats drastiskt bör du också ställa krav på en ny granskning. ST-utbildningen får inte hamna i kläm på grund av förändringar inom verksamheten eller för att den sjunker i kvalitet.

FAKTA: Vad händer under SPUR-granskning?

Under granskningen träffar du två erfarna specialistläkare som undersöker i vilken mån din utbildning följer Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd. Du får också möjlighet att ställa frågor och berätta om hur du upplever utbildningen. Efter avslutad granskning får verksamheten en rapport där styrkor, svagheter och förbättringsområden beskrivs vilket blir ett verktyg i förbättringsarbetet. Vårdgivaren ansvarar för att åtgärda eventuella brister. Rapporterna hittar du här