Hoppa till innehåll
Lipus.se / Så höjer Lipus kvaliteten / Utbildningsfrågorna har fått ett nytt fokus

Utbildningsfrågorna har fått ett nytt fokus

”Jag skulle rekommendera att göra en övergripande granskning, inte bara varje enskild verksamhet och klinik”, säger Marja Jurvanen som är övergripande studierektor på Skånevård Kryh.

I Skånevård Kryh har Marja Jurvanen uppdraget som övergripande studierektor. Hon hade en nyckelroll vid den stora övergripande granskningen som förvaltningen lät Lipus genomföra. Totalt granskades 28 kliniker och 21 vårdcentraler.

– En klar och tydlig rollfördelning där alla inblandade, från högsta ledningen till verksamhetschefer, studierektorer och ST-läkare visste vad de skulle göra var jätteviktigt i ett sådant här stort projekt. Det gäller från den första kontakten med Lipus innan vi drog igång, tills dess att vi hade den färdiga rapporten i vår hand, berättar Marja Jurvanen.

Marja Jurvanen, övergripande studierektor inom Skånevård Kryh.
Marja Jurvanen, övergripande studierektor inom Skånevård Kryh. Foto: Anders Ferm.

Viktigt planeringsarbete inför granskningen

När Skånevård Kryh bestämde sig för att genomföra en övergripande granskning av hela sin verksamhet, inklusive ledningsförvaltningen fick Marja Jurvanen och dåvarande forskningschefen uppdraget att ta fram en plan för själva genomförandet. Uppdraget fick de direkt av dåvarande förvaltningschefen Pia Lundbom.

– När man gör ett bra och systematiskt planeringsarbete inför och under ett sådant här uppdrag, ja då går själva granskningarna så mycket enklare, säger Marja Jurvanen.

Under det året som granskningarna genomfördes avrapporterade Marja Jurvanen löpande till ledningsgruppen hur de hela tiden låg till, och vilka eventuella åtgärder som behövde sättas in. Därmed kunde de också säkra upp hela projektet på ett bra sätt tills den sista granskningen var genomförd.

Vad har den här stora SPUR-granskningen från Lipus betytt i stort för er och organisationen?

– Med den här granskningen har vi ju lyft utbildningsfrågorna till allas medvetande inom Skånevård Kryh. Det gäller alla led inom förvaltningen. Det har inneburit att alla också har velat skaffa sig kunskap och information om hur utbildningsverksamheten är uppbyggd för att kunna göra sitt bästa inför och under själva granskningen.

– Granskningen i sig har ju gjort att utbildningsfrågorna har fått ta ett utrymme som de aldrig hade fått göra om vi inte hade gjort det här, de har hamnat mer i fokus och är en mycket bra effekt av den här granskningen som Lipus gjorde, menar Marja Jurvanen.

Rapporten som en grund i förbättringsarbetet

Men det är nu efter granskningen och när Skånevård Kryh har tagit del av rapporten och resultatet som det stora arbetet börjar.

– Det gäller att ta vara på resultatet. Direkt efter granskningen började vi fokusera på vad vi skulle göra och gå vidare med de olika delarna som behövde förbättras och utvecklas. Där hade vi ett internat med våra studierektorer där vi tittade på olika åtgärdsplaner som vi nu arbetar vidare med i vårt förbättringsarbete, berättar Marja Jurvanen.

Din roll har den förändrats på något sätt efter den inspektion som ni gjorde av er verksamhet?

– Det tycker jag att den har gjort. Eftersom frågorna kring utbildningen har lyfts fram har ju även min roll hamnat mer i fokus, på ett helt annat sätt än tidigare, menar Marja Jurvanen.

Vad har ni tagit med er för lärdomar från den här stora granskningen?

– Det här har ju skapat en samsyn inom verksamheten, hur vi ser på det här med utbildningen av våra nya läkare. Att det är en viktig grupp som vi måste satsa och fokusera på, menar Marja Jurvanen.

Vad har du för tips och råd att ge till andra övergripande studierektorer som står inför ett projekt att jobba med en granskning i samarbete med Lipus?

– Jag skulle rekommendera att göra en övergripande granskning, inte bara varje enskild verksamhet och klinik. Det handlar ju där om att se hur man uppfyller de allmänna målen, få en bild av jämföra med hur det fungerar på ett sjukhus, inom en förvaltning eller en region, avslutar Marja Jurvanen.